I bless each and every one of My children.I love you.I cover you and unite you to My Heart.Your FatherGod the Most High


Nepokoj na světě je následkem nedostatku lásky ke Mně.

warspower of prayerJesus I trust in youhatredlove to neighboursyear 2011St. Michael Archangeleprayer to the Holy Spiritprayer for those persecutedbefore the Warningdisordernull
2011-08-09 20:30

Má milovaná dcero,

přišel čas nepokoje ve světě, kdy povstane muž proti muži, bratr proti bratru a soused proti sousedovi, jak bylo předpověděno. Tyto události se teď rozhoří, jedna za druhou. Mnoho zemí je bude zakoušet. Mezi mými dětmi ve světě je teď mnoho hněvu, zklamání a strachu. Řekni jim, že tyto události jsou podněcovány Satanem a že další nepokoje se rozhoří a zesílí před Varováním.

Toto, má dcero, bylo předpověděno jako právě jedno ze znamení, které lidstvo bude zakoušet během roku 2011, roku očisty. Mé děti budou v ohromení, až budou svědky zla, které na světě existuje v duších těch, kteří jsou hnáni čirou nenávistí a zlobou jedněch k druhým. Má dcero, v této bitvě, která bude dále zuřit, nebude žádných vítězů. K těmto strašným ukrutnostem dojde rukama lidí. Protože jim chybí láska ke Mně a k mému Věčnému Otci, stanou se ochotnými pomocníky Satana.

Modlete se, mé děti, za všechny, kteří budou trpět neklidem ve světě. Neboť jen málo zemí unikne těmto výbuchům zuřivosti a ničení. Tato válka nenávisti přijde do různých zemí a národů. Mnoho lidí zakusí zmatek, teror a zármutek.

Děti, prosím, důvěřujte v mého Otce, Boha, Věčného Otce, neboť jeho ruka pomůže zastavit tyto pohromy. Buďte silné, bdělé a věrné Mně, svému milovanému Spasiteli. Ve vašem světě se všechno zlepší, až si uvědomíte důležitost lásky ve svých životech, důležitost harmonie a péče o své bližní. Modlitba pomůže zmenšit dopad tohoto ďábelského nepokoje.

Nezapomeňte, že války, násilí a vraždy nejsou od Boha, jsou způsobeny Satanem. Jeho hněv nyní dosáhl bezpříkladné úrovně a jeho zuřivost ovládá Mé děti infiltrací těch, kteří jsou slabí v duchu a bez lásky ve svých srdcích.

Poslyšte Mě teď. Milujte jeden druhého, tak jako Já miluji vás. Odmítejte nyní Satana, jeho přisluhovače a jeho loutky. Modlete se ke svatému Michaelovi archandělu, aby ochránil vaši společnost. Modlete se ke Mně o vedení. Modlete se a vzývejte Ducha Svatého, aby sestoupil na vaše země.Váš milosrdný Spasitel
Ježíš Kristus