I love you. Remember there is nothing to fear, if you love Me.


Bůh je všudypřítomný – je všude.

warning of the Hellfalse doctrinesin against the Holy SpiritCrucifictionacceptance of sinOne World Religionwarning for the clergypersecution of Christianitygreat aposthasychanges in the Chruchto practise faith in hiddendivision amongst Christiansprophet Enoch Elijah prophet
2015-01-22 20:20

Má vroucně milovaná dcero,

odpadlictví sevřelo svět a svými chapadly proniká do každého náboženství, které uznává Mě, Ježíše Krista, stejně jako do těch, které uznávají mého milovaného Otce.

Ti, kdo rozšiřují odpadlictví, to dělají nenápadným způsobem, a podvodníci budou opatrně připravovat duše k přijetí falešného učení. To přivede dvě třetiny křesťanů do odpadlictví, což vůbec nepoznají a nepochopí. Všechny Boží zákony budou obcházeny a vykládány tak, aby byly vhod modernímu světu. Moji nepřátelé budou tak vemlouvaví, tak starostliví a navenek pokorní, že přesvědčí dokonce i mé nejvytrvalejší a nejvěrnější následovníky, že tyto změny jsou v Božích očích přijatelné.

Jakmile se křesťan odchýlí od Pravdy, je vinen přijetím lží. Brzy potom přijme falešné učení, a pak velmi rychle odpadne od víry. Až uzraje čas, přesvědčí Syn zatracení všechny křesťany, kteří odmítají pravé Slovo Boží, aby se připojili k novému jednotnému světovému náboženství. A tak, tímto způsobem, bude má církev ukřižována. Ale Boží Světlo bude vyléváno na křesťany a židy, kteří svými ústy, inspirováni Enochem a Eliášem, budou kázat Slovo Boží. Budou to tato dvě náboženství, na něž se zaměří moji nepřátelé, budou pronásledováni, bude se s nimi tvrdě zacházet, než jim bude zakázáno vyznávat své náboženství na veřejných místech. Nakonec budou zabrány i jejich kostely a chrámy. Ale pokryti ohněm Ducha Svatého, budou šířit Slovo Boží. Najdou odvahu a sílu zůstat věrni Bohu.

Kněží, věrní Pravdě, budou pokračovat v podávání každodenní oběti, vykonávané v mém jménu a způsobem, jaký byl zamýšlen. V každém národu půjde za nimi zbytek, který odpoví Duchu Ohně. Boží moc nesmí být nikdy podceňována. Povede své vlastní na jejich pochodu k vítězství. Vytrhá všechno trní, které jim stojí v cestě. Pokryje je kruhem své nebeské ochrany a naplní jejich duše moudrostí a Pravdou.

Bůh je všudypřítomný – je všude a vidí všechno. Satanova moc je děsivá, ale on není všudypřítomný. Může šířit svůj vliv jen skrze duše, které on a jeho přívrženci dokázali oklamat. Boží moc se může v okamžiku v každé jednotlivé části světa znásobit. Každý čin, ať dobrý, zlý nebo bezvýznamný, se zrodí skrze svobodnou vůli člověka, která je ovlivněna buď Duchem Svatým, nebo duchem zla.

Boží moc zvítězí, a ve Velký den Pána budou jeho nepřátelé bezmocní a rukou mého Otce uvrženi do propasti. Největší trest bude seslán na posvěcené Boží služebníky, kteří kážou lži. Protože byli požehnáni Pravdou, ale odmítli ji a místo toho vědomě odtáhli duše od Božího Slova, bude jejich hřích nejhorší ze všech, a proto nikdy nespatří Boží tvář.Váš Ježíš