Those who have betrayed Me, because of life’s ambitions, must never be afraid to come to Me and ask for My help. I miss you.


Modlitba může odvrátit disharmonii ve světě.

power of prayerMother of Salvationprayer for sinnersRosary as a protection against sinBenedict XVIprayerEucharistcall to prayerto believers
2011-07-01 23:00

Má vroucně milovaná dcero,

modlitba a oddanost ke Mně, jsou jako voda, podaná žíznícímu. Když vám bude chybět voda, budete stále žíznit a nakonec bez vody zemřete. Ti, kteří Mě znají, milují Mě a prokazují Mi oddanost, musí pochopit jednu věc. Nebudete-li pokračovat v přijímání mého Těla a nebudete-li se ke Mně pravidelně modlit, velmi rychle ztratíte touhu po Mně. Bez této touhy se Mi budete vzdalovat, až se vaše hlavy odvrátí pokušením hříchu, který do vašich myslí zasadil Satan. Beze Mne, skutečně přítomném ve vašich životech, nejste nic, mé děti.

Buďte stále ve střehu. Modlitba vás ochrání od hříchu. Vaše oddanost ke Mně může přitáhnout mistra klamu, jenž se vám bude častěji vysmívat. Avšak bez pravidelné zbožnosti ke Mně, budete v tomto světě kráčet bez cíle.

Věřící chápou, že modlitba může odvrátit mnoho disharmonie ve světě. Již modlitby pronesené tímto prorokem a jinými vizionáři zmírnily bezprostřední nebezpečí, kterému čelí papež Benedikt, ale ne na příliš dlouho. Modlitba k mé Blahoslavené Matce může pohnout horami, zmírnit dopad ďábelských ukrutností, včetně těch, které byly předpověděny, a obrátit hříšníky.

Nezapomeň tuto lekci, má dcero, modlitba působí jako vaše zbroj proti podvodníku. Vy, většina z vás, se musíte naučit nezbytnosti pravidelné modlitby ve vaší misi. Potřebujete strávit více času v tichém rozjímání se Mnou. Neboť když to neuděláte, pak vaše porozumění mých poselství zeslábne a můžou se začít vyskytovat omyly. Buď opatrná, má dcero, když se zmiňuješ o datech proroctví, která jsou ti dávána. Řeknu-li měsíce, pak to může být kdykoliv během roku. Nikdy nezaměňuj lidský výklad s časovými údaji, které ti dávám Já. Pro budoucí události jsem ti nedal žádná určitá data, jen vedoucí linie. Tato proroctví se stanou, ale jen rukou mého Věčného Otce. Více Mi důvěřuj. Tvoje modlitby a modlitby mých následovníků mohou pomoci katastrofy oddálit, nebo v některých případech odvrátit. Vždy si to připomínej.

Modlete se, modlete se, modlete se! Protože budete-li se modlit ze srdce, vaše modlitby budou vyslyšeny. Modlete se zvláště za ty světové lídry, jejichž životy budou brzy ukončeny nenávistnými ďábelskými činy. Oni a ti, se ztvrdlými srdci, kteří jsou vinni zločiny nelidskosti, potřebují vaše modlitby nejvíce. Vždy se modlete za hříšníky, protože Já miluji všechny své děti, a potřebuji vaše modlitby, abych je zachránil z ohňů pekla.Váš vždy milosrdný Ježíš Kristus