I love you, children, and it is My desire to save each of you, including those, hardened of soul, who will not accept the Existence the Holy Trinity.


Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu.

schismApocalypsefalse doctrineto clergymasonrylove to neighboursJesus Saviouroccult ritualsOne World Religionpaganismother religionsopenness of the church buildings to heretics
2014-11-15 10:22

Má vroucně milovaná dcero,

nechť je známo, že každý, kdo odmítá Knihu Zjevení, popírá Slovo Boží. Je v ní obsažena Pravda, a pokud by z ní někdo něco odebral, popřel by předpověděná proroctví, a pokud něco jakkoliv přidal, bude uvržen do pustiny.

Pravda vede ke spáse a cesta k Novému ráji vede ke Mně. Pouze skrze Mne, Ježíše Krista, Syna člověka, bude spása dána lidem. Já jsem Cesta a Světlo. Pouze skrze Mne a vaše přijetí toho, kdo Já jsem, budete moci uvidět Světlo Boha. Není jiné cesty. Jděte po jakékoliv jiné stezce, kterou jste si vybrali, ale žádná vás nedovede k Bohu.

Jste-li pro Mne, musíte ctít svého bratra a svou sestru láskou, dobrosrdečností a trpělivostí. Nesmíte soudit jiné kvůli jejich náboženské víře. Musíte je milovat tak, jako Já miluji vás. To neznamená, že byste měli přijmout jejich víru, nebo projevit jí posvátnou úctu, neboť uděláte-li to, pak popřete Mne. Nemůžete sloužit dvěma pánům. Nesmíte Mě nikdy urazit tím, že projevíte věrnost falešným bohů, jimž jste dali přednost přede Mnou.

V den, kdy vzdáte poctu falešným bohům pod mou střechou, vtrhnu do svého chrámu a zničím všechno v něm. Jak vlažná je víra některých mých služebníků, snažících se učinit na lidi dojem a hledajících obdiv. Jak málo úcty se Mi projevuje v mém vlastním domě, kdy všechno, co jsem vám dal, je s lhostejností odhozeno stranou, až nakonec v mé církvi ze Mne nezbude nic.

Vy, moji milovaní následovníci a posvěcení služebníci, kteří zůstáváte Slovu věrni, budete mít těžké břímě. Budete muset trpět bolestí a ponížením, až budete svědky svatokrádeží, kacířství a okultních praktik. I když mnoho z těchto znesvěcení mého posvátného Těla bude šikovně skryto, ti s opravdovou schopností rozlišení, budou ohromeni, ale budou bezmocní, až se tyto věci stanou. Takový to bude podvod, že to bude znít z každé škvíry a bylo by třeba armády dvou tisíc mužů na zastavení těchto podvodníků v díle zkázy.

Tito podvodníci jsou vedeni těmi, kdo nepocházejí ode Mne. Pronikli do mého Těla lstí a trvalo jim dlouho, než se nakonec zcela zmocnili mé církve. Jejich činnost, i to, co jsou zač, brzy prokouknou ti, co jsou požehnaní darem Ducha Svatého.

Pohané, vyhýbající se Pravdě, vstoupí do mého domu, kde budou přivítáni s otevřenou náručí. Bude vám řečeno, že musíte projevovat lásku všem Božím dětem, aby udrželi zticha ty, kdo by jim mohli odporovat. Velmi málo lidí bude bránit Mě, Ježíše Krista, a ti, kdo se odváží protestovat proti těmto rouhačským obřadům, které budou pořádány na těch samých oltářích, používaných k přechovávání mé nejsvětější eucharistie, budou umlčeni.

Moji nepřátelé sice mohou ovládnout můj dům, ale ne mou církev, protože moji církev tvoří všichni křesťané po celém světě. Věřící, sestávající z těch, kdo odmítnou popřít Slovo Boží a kteří nikdy nepřijmou jakékoliv zasahování do svatého Božího Slova, zachovají mou církev na zemi. Nic ji nepřemůže.Váš Ježíš