Never fear. If you love Me and believe in Me what is there to fear? For love is not fearful. Love is joy, happiness and for all of you who believe in the eternal life in Heaven, there is nothing to fear. I love you all.


Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od Boha.

Apocalypsefalse doctrineto clergymasonryto believersto other churcheschanges in the Chruchdisagreementto the Catholic Church
2014-11-04 16:33

Má vroucně milovaná dcero,

Kniha Zjevení se otevřela a každá vrstva bude světu odhalena. Všechny církve na zemi, uctívající Boha, vnitřně usilují udržet si víru v Boha. Každá církev byla napadena a zevnitř zostuzena těmi, kteří v ní páchají strašné hříchy a své jednání potom omlouvají tím, že je prohlašují za Boží vůli. Ani jedna církev, hájící Boží vůli, nezůstala nedotčena tam, kde se uchytila bezbožnost a kde bude Pravda za všemožných výmluv nahrazena k popření Boha v celé jeho slávě.

Jakmile do církve vstoupí zmatek, vyvolá spory. Vězte, že to nepochází od Boha. Jakmile jsou zavedeny různé výklady Pravdy, je cesta, vedoucí k mému Nebeskému Otci, poseta rychle se množícím plevelem. Až se to stane, povede to ke zcela neschůdné, bahnité cestě. Cesta k mému nebeskému království byla lidem oznámena. Je to jednoduchá stezka zbavená všech překážek, jakmile jí půjdete s důvěrou v srdci. Moji nepřátelé budou stále zkoušet bránit vám v cestě a dáte-li na jejich posměch, na jejich lži a umožníte pochybnostem zamlžit váš úsudek, stane se vám tato cesta obtížnou a křivolakou.

Boží Slovo zůstává i nyní tím, čím vždy bylo a Desatero přikázání je jasné – nikdy se nezmění. Cestou k Bohu je držet se pevně toho, co On učil. Bůh nedělá ústupky, ani nestrpí jakýkoliv pokus lidí Pravdu změnit. Věříte-li v Boha, budete následovat jeho Přikázání, přijmete Slovo, jak je obsaženo v Bibli svaté a setrváte na pravé cestě do jeho království. Požehnaný je člověk, který je spravedlivý, neboť pro svou pokornou poslušnost Bohu obdrží klíče od ráje.

Kdokoliv, pokoušející se vás přemluvit k přijetí čehokoliv, jen ne Pravdy, je nedůvěryhodný. Důvěřujte pouze Bohu a nebudete nikdy v pokušení odchýlit se od jeho Slova, neboť podlehnete-li tomuto nátlaku, budete pro Mne ztraceni.Váš milovaný Ježíš