I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.


Ach, jak arogantní je člověk, jenž se vysmívá mé existenci.

power of prayerApocalypseprayer for neighbourspeace in soulHoly Spiritprayer for discermentprayer for persecutorsGift of The Holy Spiritask and you will be givenpower of sufferingnullnull
2014-10-23 14:14

Má vroucně milovaná dcero,

za každý dobrý skutek a jednání z lásky síly Zlého slábnou. Za každou modlitbu a utrpení, nabídnuté za duše těch, kdo jsou v temnotě, jsou zlé činy a nenávist likvidovány. Vězte, že dobré skutky vycházející z každé osoby, které se dotkla síla Ducha Svatého, ničí vliv Satana ve světě.

Povstaňte všichni, kdo jste přijali Pravdu obsaženou v Knize Zjevení a modlete se za spásu všech Božích dětí. Proste bez přestání a Já vás vyslyším, když se budete modlit za ty, které znáte a kteří jsou rozhodnuti zničit všechnu víru ve Mne, Ježíše Krista.

Ach, jak arogantní je člověk, jenž se vysmívá mé existenci, mému božství a mému slibu, že přijdu znovu. Jak uzavřená je jejich mysl lásce, kterou mám ve svém srdci ke všem hříšníkům, včetně těch, kteří Mě zrazují. Jak snadno lze odvést ty, v nichž není Duch Svatý. Běda těm, kdo povstanou proti daru Ducha Svatého, který je životní silou všeho, co pramení ze Mne. Jak žízniví jste vy, co Mě popíráte. Voda nikdy neuhasí vaši žízeň a přijde den, kdy Mě budete žadonit o zdroj života. Než ten den přijde, pokud nepoprosíte pít ze Mne, život mít nebudete.

Pojďte – proste Mě, abych vás osvítil. Nechejte oheň Ducha Svatého zaplavit vaši duši. Přijdete-li ke Mně ve vší důvěře a pokoře, naplním vás svou přítomností, a když Mě uznáte, dám vám život, po kterém toužíte. Jen pak vám zavládne v srdci pokoj.Váš Ježíš