I love you all and welcome you into the Bosom of My Love and Mercy.


Má láska k lidstvu je nekonečná.

warsprayer for sinnerstactic of satanmurdergenocidecall to prayerabusetorturesto avoid death
2014-10-11 01:00

Má vroucně milovaná dcero,

má láska k lidstvu je nekonečná. Má láska je vášnivá a starostlivá. Je čistá a přehlíží mnohé slabosti, díky mému hlubokému soucítění s hříšníky.

Objímám duše ve svém soucitu a není nic, co bych neudělal, abych je zachránil, abych mohl každého sjednotit v jedno se Mnou. Slzy mi však tečou v silných přívalech v tomto čase, kvůli způsobům, jimiž jsou Boží děti zraňovány, zneužívány, mučeny, ponižovány, bičovány a zabíjeny nepřáteli toho, jenž stvořil svět. Ti, kdo způsobují takové utrpení, jsou zcela pod vlivem zlých duchů, kteří otravují jejich mysl lžemi, nenávistí a pohrdáním lidským životem. Ani na jedinou minutu nemůže člověk vůbec říct, že provádí nějaký čin v Božím jménu, zabíjí-li jinou lidskou bytost. Ti, kdo podněcují války a způsobují genocidu v jakékoliv podobě a říkají, že pracují pro slávu Boží, klamou nejen sebe, ale i ty, které rekrutují, aby prováděli jejich kruté úmysly.

Má láska je tak mocná, že kdybyste se modlili za tyto ubohé, ztracené duše, které věří, že zabíjení ostatních ve jménu Boha je dobrá věc, která jim přináší čest, ukážu jim své milosrdenství tím, že v nich probudím Ducha Pravdy. Nenechejte ztěžknout svá srdce. Naopak, i když tyto nejodpornější činy, páchané těmi, kdo ničí životy, jsou strašlivé, vězte, že ve své božské spravedlnosti udělám konec těmto hrůzám.

Pozvednu v okamžiku všechny, kdo máte vřelé a něžné srdce, do svého Nejsvětějšího Srdce a zachráním vás, taková je moje láska k vám. Moji milovaní následovníci, nebudete muset snášet bolest fyzické smrti. To slibuji, když Mi svými modlitbami pomůžete zachránit duše těch, kdo mé odpuštění a mé milosrdenství nejvíce potřebují.

Pomozte Mi v tomto velkém úsilí a všechno bude brzy planout třpytem a slávou mého nového království. Tam budete navždy žít ve světě bez starosti. Láska ke Mně, k mému Věčnému Otci, k vaší rodině a přátelům bude panovat po celém světě, který nebude mít konec.

Jděte Mi v pokoji a s láskou sloužit.Váš Ježíš