I love you and if you truly love Me you will always remain loyal to My Word, which will never change.


Obyčejní lidé, dobří lidé, se ode Mne odvracejí.

materialismrichnesslove to neighboursfaithhumilityloveprayeradorationmoneyto lostGlory to Godtemporary life on earthbeing lost
2011-06-23 22:10

Má vroucně milovaná dcero,

radost, jakou dnes pociťuješ, je výsledkem milostí, které jsem ti udělil včera během adorace. Nyní víš, jak je důležité dovolit Mi, abych vyléval takové milosti na duše v mé osobní společnosti během tohoto nejmimořádnějšího času.

Jak poznat ztracené duše
Dnes ti chci říct o duších ztracených ve světě a jak je poznat. Moji následovníci často chybně věří, že ztracené duše jsou ty, které jsou ve smrtelném hříchu. To není nutně pravda. Ztracená duše může být osoba, která nevěří ve Mne, ani v mého Věčného Otce. Ztracená duše může být takové dítě, které je vtaženo do každodenní honby za vyděláváním peněz, hromaděním majetku, budováním kariéry a touhou po materiálních věcech. To vše pro radost, o které si lidé myslí, že ji jim tyto věci přinesou v budoucnosti. Jsou to obyčejní lidé, dobří lidé, ale kteří se ke Mně obracejí zády.

Mnoho takových mých dětí má dobré srdce. Mohou být plni lásky ke svým bližním, své rodině a přátelům. Mohou být populární a oblíbení. A přesto mohou být ztracené duše. Jak to, můžete se ptát. Protože nevěří, že jejich duše je zrovna tak důležitá, jako jejich tělesné potřeby a tak ji zanedbávají. Když zanedbávají své duše, pak jsou náchylní k pokušením, která jsou jim každý den vrhána na jejich cestu. Shledávají těžké odolávat světským požitkům, bez toho, že by uvážili, že čas, který investují do svých tužeb, by mohl být stráven projevem lásky k ostatním lidem pomocí umění rozdělit se s nimi. Ve své honbě za penězi se mohou stát pyšnými. Pýcha způsobuje, že je těžké, aby se chovali jako moji skuteční následovníci.

Děti, strávíte-li všechen svůj čas honbou za sny, o nichž si myslíte, že je vám tento svět musí dát – blahobyt, majetek a postavení moci – pak vám zbude jen málo času k tomu, abyste se modlily, nebo živily své duše pro příští život. Tolik mých dětí nemůže nikdy pochopit, proč je věci světa nechávají uvnitř prázdné. Neposlouchají mé následovníky, kteří znají Pravdu. Když neuznají existenci Boha, Všemohoucího Otce, pak nebudou milí nikomu jinému, než sami sobě. Navenek tito lidé žijí činorodé, zdravé životy plné zábavy, bez jakékoliv starosti ve světě. Ale tento druh životního stylu nemůže být dosažen správným způsobem bez víry ve věčný život. V jejich životech chybí pokora.

Na jejich obranu můžete říct – musí živit své rodiny a starat se o ty, kteří jsou na nich závislí a jak se tedy mohou dopracovat k takovým cílům? Moje odpověď je, že nemohou. Nemají za cíl živit své rodiny. V mnoha případech směřují k výstřednostem, aby uspokojili svou smyslnost. Čím více to dělají, tím více se stávají pro Mne a pro mého Věčného Otce ztracení.

Mé děti, pokud se neprobudíte a nerozpoznáte způsoby, v jakých Satan užívá všechny ty oslavované půvaby světa, aby vás vtáhnul do falešného pocitu materiální jistoty, nemůžete ke Mně přijít. Čas v tomto životě musí být stráven chválou vašeho Stvořitele. Starostí o vaše bližní, dobročinnou prací a činy. Dáváním přednosti potřebám druhých před těmi svými. Následováním Mě v mých stopách.

Mé děti, které v Boha Otce nevěří, nebo ty, které věří, ale vybraly si z pohodlnosti dát jakoukoliv poctu Bohu stranou, protože se starají více o světské věci, ty pak shledají, že je těžké vstoupit do bran nebe, do opravdového ráje, po kterém touží. Země je právě jen jedno období ve vašem celkovém bytí. Nebe, dokonce jen letmý pohled na to, co nabízí, nemůžete ve svých životech na zemi zakusit. Žádný z těchto světských půvabů nemá takovou cenu, abyste se za ním hnali, jestli to znamená, že se budete muset vzdát drahokamu, kterým je nebe.

Podstatné charakterové rysy pro vstup do mého nádherného království je víra, láska, pokora a touha líbit se Mi.Váš milující učitel a Spasitel všeho lidstva
Ježíš Kristus