Wake up all of you and understand that My only desire is to enrapture you in My Loving Arms. I am not your enemy – I love you and desire you with a longing that you are incapable of understanding.


Já se nikdy nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, jaký jsem vždy byl a vždy budu. Jsem věčný.

I AmChruch will fallhelp from Jesuschanges in buildings of churchesdarkness in a worldtrial in faithconsolationnull
2014-07-31 15:50

Má vroucně milovaná dcero,

každý vizionář, člověk vidoucí, nebo prorok, kteří přicházejí ode Mne, budou brzy čelit velkým zkouškám, jaké nikdy dříve nemuseli snášet. Mnozí, kteří uznávají jejich pravost a byli jejich stoupenci, se od nich odvrátí a odvrhnou je, jak duch temnoty zahalí národ za národem, kde se láska a dobročinnost vytratí. Muž proti muži, stát proti státu, člověk proti Bohu.

Tato období rozvratů budou pro mnohé úzkostná a váš jediný zdroj útěchy a síly bude pocházet ode Mne, ale pouze tehdy, budete-li Mě hledat. Já jsem vaše skála, skála, která je neproniknutelná, skála, která se nemůže rozdrobit, skála, kterou přijmete, až nic dobrého nebude v domech, které jsou přístřeším mému Duchu. Budovy, které byly postaveny k mému uctívání, se zřítí. Některé se promění v jiné stavby, které budou použity k jiným účelům, ale ne k mému uctívání.

Já jsem skála, na níž byla zbudována církev a zůstanu stát navždy. Mnozí Mě přišli vyhledat a Já jsem jim dal život. Jiní přišli, ale nemohli Mě najít, protože jejich zatvrzelému srdci chyběla láska a ušlechtilost ducha. A nyní jak vše, čemu jsem vás učil, bude zpochybňováno a základy, na nichž má církev byla zbudována, se tak otřesou, jak si ani nedovedete představit, Já stále zůstanu stát. Pevný jako skála, kterou Já jsem, a vy budete ke Mně přicházet hledat útěchu, sílu a odvahu. Odpovím každému vylitím velkých milostí, které byly rezervovány pro vás, pro čas, ležící před vámi. Já jsem církev. Já jsem přítomen v církvi. Budova je postavena z kamene, ale Já jsem skála, na které byly zbudovány základy mé církve. Já se nikdy nezměním. Nikdy se nepřizpůsobím novotám, neboť Já jsem, jak jsem vždy byl a vždy budu. Jsem věčný.

Má církev zůstane stát, neboť Já jsem církev, až do konce času.Váš milovaný Ježíš