Wake up all of you and understand that My only desire is to enrapture you in My Loving Arms. I am not your enemy – I love you and desire you with a longing that you are incapable of understanding.


Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlení.

free willprideI Amhumilitylove to GodJesus KingGod the Father, CreatorLuciferpride makes blind human creation
2014-07-26 16:59

Má vroucně milovaná dcero,

přišel jsem jako Král, ale nyní, dnes, k vám volám jako žebrák, protože nemám ani trochu pýchy, protože to by nebylo možné.

Křičím k Božím dětem v touze dokázat v jejich ztvrdlém srdci probudit jiskřičku lásky – lásky zrozené z mého Věčného Otce, která však zapomenuta spí. Já, Ježíš Kristus, jsem také zapomenut, přestože ve světě není ani jediný člověk, který by o Mně neslyšel. Vědí o Mně, ale zapomněli, kdo Já jsem. Někteří znají mé jméno, ale nic to pro ně neznamená. Někteří Mě milují, ale jsou příliš zaměstnaní, než aby se Mnou mluvili jinak, než tu a tam přikývnout v projevu mého uznání. Jiní o Mně slyšeli, ale v jejich očích jsem jen ikona, něco z dávno minulého věku – možná prorok, který může, nebo nemusí být hodnověrný. Pro ostatní duše, které mají jen malé ponětí o duchovních věcech, neexistuji. Já jsem výplod představivosti, stvoření vzniklé v mysli vroucně zbožných lidí, kteří se drží stébla v naději, že po tomto světě bude existovat nový svět.

Ujišťuji vás – Bůh je Bůh. Lidstvo bylo stvořeno mým Věčným Otcem jako část jeho plánu na věčný vesmír. Vše bylo, je a bude, z příkazu a vůle toho, Který je a Který bude. Vše, včetně jeho nepřátel, se sklání před Bohem ve světě stvoření mého Otce.

Jak se člověk stává více otrocky zaměřený na vše, co vidí, čeho se dotýká a vnímá svým fyzickým já – jeho spiritualita se stává neplodnou. Věříte-li, že vše začíná a končí tímto světem, říkáte tím, že Já neexistuji. Popíráte Mě, Syna člověka, poslaného vás zachránit z ďáblova podvodu. Já jsem z mého Otce. Byl jsem částí jeho velkého Božího plánu. My jsme oba jedno, ale vy, mé milované děti, žijete v poušti zbaveni života a v nevědomosti toho, co mé božství znamená.

Mé království je dokonalé a bylo stvořeno mým Otcem. Lidská rasa byla dokonalá, dokud nebyla zničena největším hříchem v očích mého Otce – hříchem pýchy. Dejte si pozor na hřích pýchy, protože se vyvinul ze sebelásky Lucifera. Lucifer, nejvyšší v hierarchii mého Otce věřil, že díky tomu, že měl svobodnou vůli, mohl si dělat, co chtěl, jenže tomu neporozuměl. Dostal nejen dar svobodné vůle, ale i důvěru mého Otce. Můj Otec projevil celému svému stvoření úplnou důvěru. Žel, nebylo to opětováno.

Zklamání důvěry nastává obvykle proto, že viník dovolil, aby pýcha ovládla jeho myšlenky, rozum a skutky. Jakmile se vám pýcha usadí v duši, okamžitě vytvoříte odstup mezi sebou a Tím, kdo vás stvořil z ničeho, jen z hrstky jílu. Zformoval a obdaroval vás. Pýcha je lidstvu největší hrozbou, protože vás přesvědčuje, že máte více znalostí, než Bůh. Pokud tomu uvěříte, pak nejste hodni mluvit v jeho jménu, nebo mluvit vůbec. A když přesto mluvíte, vytváříte prostředí, v němž budou všechny hříchy přijímány jako dobrá věc. Stane-li se to, podvedete nejen ostatní, ale oklamete sami sebe.Váš učitel
Váš milovaný Ježíš