I love you. I thank you for the love you show My Son and I bless you.


Dveře byly otevřeny, aby pohani mohli znesvětit mou církev.

free willwarning of the Hellbattle among Christiansto clergyprayer for neighboursdo not judgeother prohetsOne World ReligionBiblepersecuton of prophetsEucharistto enemies of the Missionopenness of the church buildings to hereticsdo not humiliateduplicity
2014-06-16 17:27

Má vroucně milovaná dcero,

ti, kdo nechtějí, abych s tebou rozmlouval, ať vědí toto: Vaše svobodná vůle znamená, že se můžete svobodně rozhodnout, zda přijmete, nebo nepřijmete to, co říkám a co si přeji. Zda věříte, nebo nevěříte – je to vaše volba, a jakkoliv se rozhodnete, nebudu vás nikdy kvůli tomu soudit.

Ale nesmíte nikdy soudit jiné v mém jménu. Tím mám na mysli soudit ty, kdo Mě odmítají, stejně jako ty, kdo přijímají můj zásah. Ani jeden z vás nemá právo o druhém prohlásit, že je špatný nebo něčím vinen. Vy, kteří tvrdě odsuzujete lidi, máte za to, že pochybili, jsou něčím vinni, nebo se provinili kacířstvím – nemáte na to právo. Musíte zůstat zticha a modlit se za ty, o nichž věříte, že se provinili. Jen Já, Ježíš Kristus mám právo soudit lidstvo.

Ponižujete-li jiného člověka v mém svatém jménu, jste vinni hříchem a Já vám to budu mít za zlé. Raníte-li jiné svými slovy, umlčím vás. Poškodíte-li dobré jméno jiného člověka, jiní zpochybní vaši pověst. Pokrytectví Mě znechucuje a jste-li vinni pomluvou, pronesenou v mém jménu, pak přivodíte velkou hanbu nejen sobě, ale i mému svatému jménu.

Každý člověk, jenž působí bolest jinému a otevřeně tvrdí, že mluví ve jménu Boha, klame jen sám sebe. Ti, kdo trestají jiné a říkají, že pouze provádějí své rozkazy kvůli svému zasvěcení a oddanosti Bohu, nejsou ode Mne. Styďte se, protože Mě neznáte. A zatímco bojujete mezi sebou – křesťané proti křesťanům – pohané mezi vámi vnikají do mé církve. Nepřítel pracuje velmi chytře. Jeho lstivým plánem je vyvolat nesvár v mé církvi, a jak opravdová věrnost ke Mně slábne, byly otevřeny dveře, aby pohani mohli znesvětit mou církev a nejsvětější eucharistii.

Styďte se, vy, kdo znáte Pravdu – mé svaté Slovo, dané vám v nejsvětějším Písmu. Každá oběť byla za vás přinesena. Boží proroci, poslaní k vám, byli zneuctěni, pronásledováni a zabíjeni, vizionáři, vidoucí a svatí – všichni uctívaní až po své smrti, ale vámi bičováni, když oznamovali mé Slovo; a pak má vlastní oběť – když jste Mě ukřižovali. A co děláte teď? Dovolili jste těm, kdo uctívají falešné bohy, aby jim vzdali hold na mých oltářích, které jsou určeny k mému uctívání. Dovolili by vám pohané udělat totéž ve svých chrámech?

Historie se opakuje. Pohané se zmocnili církve mého Otce a byli vypuzeni. Znesvětíte-li moji církev a mé Tělo, nebudete už více vhodní k mé službě a Já odvrhnu každého mého posvěceného služebníka, jenž Mě takto zrazuje. Vaše hříchy jsou temnější než hříchy těch, jimž sloužíte v mém jménu, neboť vy odnesete s sebou duše, které jste Mi vzali. Je čas, abyste si vybrali. Buď přijmete Mne, Ježíše Krista, takového, jaký jsem, a ne takového, jakého chcete, abych byl, nebo Mě zapřete. Není nic mezi tím.Váš Ježíš