I love you. I cover you with My Precious Blood.


Můj dům bude zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu se oznámí, že je to tak spravedlivé.

false doctrineto clergyabout this MissionMother of Salvationthe False ProphetOne World Religionfaithfulness to the faithTrue Churchfalse godsother religionsto enemies of the Missionchanges in ritesfalse tolerancenew prayersopenness of the church buildings to hereticsthe Way of the Crossno respect for Saviourthe new bookheresy
2014-05-18 19:15

Má vroucně milovaná dcero,

všechna proroctví, která jste dostali, se nyní začnou vylévat – zprvu po kapkách, až se všechna budou řinout jako voda tryskající z kohoutku. Brzy budete svědky mimořádných událostí, skutků a jednání spojených s mou církví na zemi. Ti, kdo činí znevažující prohlášení o mém svatém Slovu, zmlknou, tak budou ohromeni příštími událostmi.

Vše, co pochází ode Mne, pochází od mého Otce. Určuje-li můj Otec podrobnosti budoucích událostí, jako část své mise k záchraně duší, buďte si jisti, že se stanou. Jak započne v mé církvi nová éra zásadních reforem, bude přijato mnoho nekřesťanských skupin. A i když Já vítám všechny duše, nikdy nedovolím, aby mé Slovo, na němž byla zbudována má církev, bylo odstrčeno stranou. Ti, kdo Mě nepřijímají, protože nevěří v toho, kdo Já jsem, budou přivítáni do mého domu. Dostane se jim všemožné pohostinnosti, velice úslužného jednání, obdarování dary, a přesto odmítnou uznat svého hostitele. Postupem času bude můj dům zneužit k uctívání pohanských bohů na znamení úcty a světu se oznámí, že je to tak spravedlivé. Křesťanům se navykládá, že Bůh by od nich očekával přijetí nevěřících do církve. Určité praktiky k mému uctívání se budou muset přizpůsobit, aby tyto návštěvníky neurážely. Brzy můj dům už nebude patřit Mně, neboť o mém pravém svatém Slovu se tam bude mluvit jen málo.

Nová slova, o kterých vám řeknou, že pocházejí z mých úst, budou použita mou církví na zemi k vítání cizinců v mém domě. A zatímco budu tiše sedět v koutě, budou v mém domě šílet. Odstraní cennosti a všechny symboly, které jsou spojovány se Mnou, mou milovanou Matkou a zastaveními Křížové cesty. Můj dům bude obrán o vše, co je Mi drahé a podvodníci se usídlí uvnitř. Stane se místem podivných vzpomínkových obřadů, nových a neobvyklých modliteb a nová kniha nahradí dosavadní. To bude pokračovat, dokud nebudu donucen opustit můj dům, protože se stane nevhodným pro mou svatou přítomnost. Pokud jde o všechny moje nevinné následovníky – uvidí jen to, o čem si budou myslet, že je pokusem modernizovat katolické náboženství.

Brzy už nebudu mít klíč k mému domu, neboť ten také seberou. Pak učiním svůj domov jen v srdcích mých věrných posvěcených služebníků, mých milovaných následovníků a těch, jejichž srdce Mi budou otevřena. Můj dům je váš. Můj dům je pro všechny. Ale vítám-li pohany ve svém domě, nedává jim to právo nutit Boží děti přijímat jejich zvyky, nebo dovolit, aby se jejich obřady uskutečňovaly v domě Pána.

Nesmíte nikdy dovolit, aby vaše víra byla takto zneužita nebo ohrožena, abyste nechali pohany poskvrnit můj dům.



Váš Ježíš