All I ask is that you open your hearts, and allow My Love to fill your souls. I want all of you, including those who commit evil acts, to know that I love you. As such, your salvation is My priority.


Vy, moji dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji.

The Remnant Armyfalse doctrineJewsOne World Religionto those who do not believe in the Messagesother religionsthe Book of Truthgreat aposthasyopenness of the church buildings to hereticsheresyto enemies of Jesus ChristChristianstwo witnesses of the Book of Revelation before the Second Coming so called new evangelization
2014-02-24 16:00

moji nepřátelé se nenacházejí v hierarchii falešných náboženství. Mnoho takových duší nic lepšího nezná a přijmou Mě, až se jim dám poznat. Jsou to ti, kdo budou řídit největší odpadlictví z řad mé vlastní církve na zemi, kdo jsou ze všech nejnebezpečnější.

Ne všichni, kdo přicházejí oblečeni jako moji služebníci, jsou ode Mne, ale vězte toto: Má hodina je blízko a právě před mým Druhým příchodem sestoupí mor odpadlictví a pohltí mou církev na zemi. Právě tak, jako ti vlci v rouchu beránčím, oklamou svět k domněnce, že Dům Boha přijme jakékoliv náboženství, včetně těch, která popírají Mě, Ježíše Krista, a přesvědčí vás, že tato ohavnost je tou největší evangelizací, jakou kdy spatřil svět. A to vzbudí Boží hněv. Zatímco svět a všechna jeho náboženství budou vtažena do této nové, falešné církve, jim bude přichystána cesta pyšného provázení muže nepravosti.

A tak vám, kdo zůstanete pozorní k mému Varováni a budete trpět tím, že se vzdorovitě držíte mého Slova, dám také sílu vydržet tuto bolestnou událost. Podvodníci, kteří si zajistí cestu do mé církve, mnohé oklamou a budou pokračovat v klamání miliónů, včetně křesťanských vyznání, stejně jako těch, která Mě vůbec neuctívají. Všichni tito podvodníci budou šířit bludy a časem vytvoří pro svět jediné náboženství. Žádná jiná víra nebude tolerována, jiná, než nové falešné učení – učení z pekla. Křesťané a židé budou dvě víry, z nichž bude vytvořen zbytek církve.

Až vám má proroctví přivedou slzy do očí, vězte, protože vám žehnám skrze tuto misi, dávaje vám nervy z ocele a pevné odhodlání, že zůstanete věrni Mně, svému Ježíši.

Vy, moji Dva svědci na zemi, musíte vytrvat ve svém postoji. Odolejte každému pokušení odvrátit se ode Mne a vždy vytrvejte ve své lásce ke Mně. Má zbylá církev bude vytvořena jak vně této mise, tak i z jejího nitra. Vy, kdo tuto misi nyní odmítáte, ale opravdu Mě milujete, budete také vtaženi do mé armády zbytku na zemi. V den, kdy k tomu dojde, si uvědomíte, že Kniha Pravdy byla vskutku darem z nebe, k pomoci na vaší poslední cestě do mého království a věčného života. Jen pak se budete bez bázně radovat, protože budete mít všichni potřebné sebevědomí k oslavení Boha.Váš Ježíš