I love you. I cry for your desolation and I promise that this persecution will be short-lived.


Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana.

hatredabout this Missionconcernpridedo not judgetactic of satanmurdersatanismhatred to this Missionfearhatred of satanlies of satandisorderlove is answer to hatredhatred of Godand ask for erasing hatrednull
2014-02-16 15:47

Má vroucně milovaná dcero,

jakmile do duší vstoupí nenávist, musejí každou buňkou svého bytí bojovat k jejímu vymýcení. Pokud tak neučiní, pohltí duši pochybnosti a pokračující sžírání až k jejímu úplnému zničení.

Ďábel působí nedůvěru, nepokoj, zmatení, úzkost a neustane, dokud se zasažená duše nenaplní nenávistí k sobě i druhým. Nenávist v duši vyvolává zmatek mezi všemi osobami, se kterými taková duše přichází do styku. Napadená duše použije všemožnou taktiku a lest k podněcování druhých věnovat se jí, dokud také nejsou napadené, a tak to pokračuje dál. Nenávist se šíří jako virus a roste, protože zachvátí a posedne duši, dokud se necítí nucena šířit tuto nenávist mezi ostatní. Takto je páchána vražda, kvůli nenávisti, kterou cítí jeden člověk k druhému. Nenávist se živí lžemi a nepravdami a pokračuje v růstu, dokud neovládne tak mnoho duší, že z nich může vycházet jen zlo. Z nenávisti nemůže vzejít nic dobrého, protože pochází pouze od Satana.

Satan je lhář a zasévá semínka pochybností do duší, které ochabnou v bdělosti. Používá hřích pýchy pokaždé, aby vyvolal v duši nenávist vůči jiné osobě. Vytváří neshody mezi Božími dětmi, které jsou kvůli prvotnímu hříchu slabé, a nejsou-li mými pravými následovníky a nezachovávají Slovo mého Otce, padnou za oběť klamu.

Neodvažujte se nikdy nazvat Božím dítětem a současně rozetnout druhou osobu ve dví. Nikdy neříkejte, že jste naplněni Duchem Svatým a následovně, že jiná duše je služebníkem ďábla. Nikdy nesuďte jinou osoby podle toho, co považujete za hřích, když vy sami jste zohyzdili mou podobu. Nikdy se nestavte nade Mne a netvrďte, že se vyznáte víc než Já, když se řídíte pokyny od Satana. Ti, jejichž oči zrcadlí mé vlastní, jsou vševidoucí a musí se za takové duše modlit, aby dostaly milost uvolnit se z drápů šelmy.

Má cesta vpřed se stává ještě těžší. Pouze ti, kdo jsou obdařeni odvahou, danou jim mocí Ducha Svatého, budou schopni ji vystoupat. Žel, mnozí odpadnou, k velkému potěšení Zlého.

Trny této mise mohou trhat vaše těla a kruté nenávistné posměšky mohou probodávat vaše srdce, ale Já jsem ten, kdo kráčí před vámi, a proto jsem ten, kdo nese největší břemeno nenávisti. Vždy mějte na paměti, že útoky na tuto misi jsou útoky proti Mně. Nenávist k této misi je nenávistí ke Mně, Ježíši Kristu. Nemůžete říkat, že Mě milujete, a současně jinými způsoby přiznat svou nenávist ke Mně. Buď jste se Mnou, nebo proti Mně. Buď ve Mne věříte, nebo ne. Věříte-li ve Mne, nesmíte nikdy pronásledovat jinou duši, neboť učiníte-li to, byli jste ode Mne odloučeni mým nepřítelem a nemáte právo prohlásit, že patříte Mně.Váš Ježíš