Never feel alone, for I love you and am with you the entire time. So many more of God’s children are beginning to hear My Voice at last.


Řekněte jim, že je miluji, ale chci, aby ke Mně mluvili.

prayer for neighboursother propheciesprayer for mercybefore the Warninginforming about the Messageswhat is the WariningGarabandal
2011-05-31 15:30

Má vroucně milovaná dcero,

byla to pro tebe zcela mimořádná cesta, uskutečněná v tak krátkém čase. Vím, že jsi teď unavená. Rychlost, s jakou byla tebou tato poselství přijata a tak rychle publikována do tolika různých jazyků, ti ukazuje naléhavost, jakou představují. Také ti ukazuje Boží vedení při práci ve své nejdokonalejší podobě.

Tato poselství, i když jsou plná mého učení, jsou vám ve skutečnosti dávána, aby vysvětlila důležitost vašich duší, dokud jste v tomto životě. Mnoho lidí bude jimi znepokojeno, až budou tato poselství číst, zejména ti, s malou vírou v Boha, Věčného Otce. Mnozí budou obráceni. Někteří se budou strachovat o svou budoucnost na zemi a o své rodiny a přátele.

Prosím, řekni jim, že je miluji
Otevřou-li nejdříve svou mysl ke skutečnosti, že Bůh opravdu existuje, pak budou připraveni k dalšímu stupni. To se stane, až se začnou ptát sami sebe, proč se taková komunikace uskutečňuje. Proč Ježíš Kristus, jediný Syn Boha, Věčného Otce, přistoupil k tak mimořádnému kroku. Pak dojdou k samozřejmému závěru: Je to proto, že Já miluji každého jediného z vás, že vás chci zachránit. Chci vás všechny hýčkat a musím podniknout ta nejmimořádnější opatření, abych vás přivedl blíže k mému srdci.

Chci se dotknout vašich srdcí, aby se zažehlo světlo ve vašich duších. Není se čeho bát v tomto světě, pokud Mi budete plně důvěřovat. Mám nádherné plány pro všechny, kdo přijdete blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci. Očekávají vás ty nejmimořádnější dary. Nebojte se světového neklidu. Neboť Já ochráním všechny, kteří věří ve Mne, a postarám se o vaše potřeby těla. Důvěřujte Mi, Pánu lidstva, jenž byl znovu poslán, aby vás zachránil z věčných temnot.

Obraťte se ke Mně jako nevinné děti
Není třeba se učit modlitby, jestli je neznáte. Ano, jsou užitečné, ale vše, o co vás žádám, je, abyste se Mnou mluvili. Takovým způsobem, jakým byste si normálně povídali s přítelem. Uvolněte se, svěřte se Mi. Požádejte Mě o mou pomoc. Mé milosrdenství je úplné a překypující, jen čekající, aby vás zaplavilo. Kdybyste jen věděli, jaký soucit mám pro každého z vás na zemi. Dokonce i pro hříšníky. Mé děti jsou mé děti, i když hřích poskvrňuje jejich duše. Hřích je Mi odporný, ale hříšníka miluji.

Tak mnoho z vás se obává pravidelně prosit o odpuštění. Nesmíte si nikdy dělat starosti. Nikdy. Je-li vám to skutečně líto, bude vám odpuštěno.

Hřích, mé děti, bude stálý problém. Dokonce i moji nejoddanější následovníci hřeší a hřeší, znovu a znovu. To je skutečnost. Když byl Satan uvolněn, hřích se široce rozšířil. Mnozí se příliš stydí obrátit se ke Mně. Skloní hlavu a dělají, že nevidí, když se špatně chovali. Příliš hrdí a v rozpacích, dělají to dál, jako kdyby se na to zapomnělo. Co ale nechápou je, že temnota přitahuje temnotu. Takže když zhřešíte jednou, je pak mnohem jednodušší zhřešit znovu. Když potlačíte vaše svědomí, tento cyklus se pak opakuje znovu a znovu. Potom hříšník najde každou výmluvu, aby nebral v úvahu špatné jednání. Budou tak padat stále dolů ve spirále. To proto, že nevědí, jak prosit o odpuštění. Protože nepochopili důležitost pokory, shledávají nemožným, aby se obrátili ke Mně. Víte, není to nic složitého požádat Mě o odpuštění. Nikdy se Mě nebojte. Očekávám každého z vás, kdo má odvahu odsoudit své vlastní hříchy. Když si na to zvyknete, budou vám dány mimořádné dary. Potom, co vyznáte své hříchy, budete ve stavu milosti.

Potom, když přijmete svátost eucharistie, pocítíte vzrůst energie, který vás překvapí. Potom, a pouze potom, najdete pravý mír.

Nic vás nevyvede z míry. Budete silní nejen ve své duši. Vaše mysl bude klidnější a budete se více ovládat. Budete čelit životu s jiným a pozitivnějším přístupem. Kdo by nechtěl takový život?

Děti, pojďte zpátky ke Mně v těchto časech zármutku ve světě. Dovolte Mi vám ukázat radost, která bude vaše, když se ke Mně obrátíte.

Vzpomeňte si, že jsem se už jednou vzdal svého života pro vás. Moje láska nezná hranic. Odpovím na vaše volání. Všechno, co musíte udělat, je prosit.Váš drahý milující Spasitel
Ježíš Kristus