I love you, My precious Remnant Church.


2011-05-30 03:00 - Shpatat e Drejtësisë do të bien tani


Mëdëgjoni Mua tani, fëmijët e Mi, ngado. Shpatat e Drejtësisë do të bienmbi ata që nuk arrijnë të përgatiten si duhet për Paralajmërimin.

Flakëte Mia të Mëshirës Hyjnore, të paraqitura botës për t’i dhënë secilit prej jushnjë shije se si do të jetë dita finale e Gjykimit, do të keqinterpretohen ngaaq shumë prej jush. Kjo ditë e madhe e Paralajmërimit po afrohet çdo muaj,kështu që ju duhet tani të vëni mënjanë kohën për t’u përgatitur për MëshirënTime Hyjnore.

Shumë,shumë shpirtra do ta kenë të vështirë ta kuptojnë se çfarë do të thotë në tëvërtetë kjo ngjarje. Si rezultat, shumë do të vdesin nga tronditja, gjëqë më dëshpëron Mua, sepse për ata që nuk do të mbijetojnë, do të jetëpër shkak të gjendjes së tyre të mjeruar të shpirtrave të tyre. Katolikë kudo,kërkoni që të Rrëfeheni tani, nëse ju doni të përfitoni nga Vepra Ime e Madhe eDashurisë dhe Mëshirës. Të Krishterët dhe fetë e tjera, flisni në heshtje dhe itregojini Hyjit se sa të penduar jeni, se sa keq ju vjen për keqbërjet tuajadhe kërkojini Atij t’ju falë për mëkatet tuaja. Vetëm ata që janë me zemër tëfortë në dashurinë e tyre për Mua dhe Hyjin Atin e Gjithëpushtetshëm, do tëjenë të përgatitur siç duhet. Të tjerët, me mendje dhe karakter të fortëpërfundimisht do ta kuptojnë të Vërtetën dhe do të më pranojnë Mua me dashurinë zemrat e tyre.

Sapër të tjerët, kaq e rëndë do të jetë tronditja, sa kur shpirtrat e tyre t’iutregohen atyre në errësirën e tyre, do të bien të vdekur. Por atëherë do tëjetë tepër vonë për të kërkuar falje. Nuk do të ketë më shpresë për ta. Lutuni,lutuni, të gjithë ju, me qëllim që sa më shumë shpirtra të jetë e mundur tëarrijnë t’i mbijetojnë Veprës Sime të madhe të Mëshirës.

Shpëtimtari juaj idashur

Jezu Krishti2011-05-30 22:00 - Paralajmërim për ata që janë të përfshirë me kultet Satanike


BijaIme, ti po bëhesh shumë më e fortë tani, dhe përmes bindjes tënde ndajVullnetit Tim Më të Shenjtë, mund ta paralajmërosh botën tani për çfarë do tëvijë.

KurUnë flas për mëkatin, Unë nuk kam zbuluar mëkatet e turpshme, që kryhen, tëcilat madje edhe mëkatarët e rregullt do ta kishin të vështirë t’i merrnin memend. Praktikat e sëmura të kryera nga të ashtu-quajturat shoqëri perëndimoretë sofistikuara – prapa dyerve të mbyllura – do t’ju tronditnin deri në palcë.

Mizoritëe liga, ku fëmijët ritualisht vriten në nderim të Satanit, janë një realitet nëbotën e sotme. Por ato janë vetëm disa nga veprimet thellësisht të liga, qëkryhen nga njeriu, i influencuar nga Satani. Shkoni në këtë largësi, fëmijët eMi, dhe ju do ta keni të pamundur që të ktheheni tek Unë. Veprime të tjera, qëe thyejnë Zemrën Time, përfshijnë abuzimin fizik, sidomos të fëmijëve të vegjëltë pafajshëm. Më lejoni t’ju theksoj llojin e mëkateve, që do të shqetësonin sëtepërmi shumë prej jush, po t’i përshkruaja ato me hollësi. Ndjekësit eSatanit, përmes kulteve të tyre, janë të pamëshirshëm në trajtimin e tyre ndajqenies njerëzore, për të cilën ata nuk kanë aspak respekt. Sakrificat,përfshirë sakrificat njerëzore, blasfemitë, mallkimin dhe veprimet eprofanacionit ndaj Meje, Atit Tim të Përjetshëm dhe Nënës Sime të dashur, janërituale të rregullta. Kaq pak respekt kanë këta adhurues satanikë, saqë ishpalosin fyerjet e tyre në publik përmes muzikës, filmave, televizionit dhearteve. Ata fajtorë për sakrilegje të tilla do të marrin mallkimin epërjetshëm, ku do të digjen në Ferr përjetësisht.

Kyështë një nga paralajmërimet e fundit që ju do të merrni nga Unë, Shpëtimtarijuaj, Jezu Krishti. Është gjithashtu kërkesa Ime finale që ju ta shpëtoni vetenndërsa mundeni.

Unë,Jezu Krishti, nuk bëj kërcënime boshe. Unë bëj gjithçka për t’ju shpëtuar. Porpërtej njëfarë pike, nuk ka asgjë që Unë mund të bëj për t’ju ndaluar sëkërkuari ngushëllimin e rremë që ju mendoni se do t’ju ofrohet nga i ligu.Çlirojini zinxhirët satanikë, me të cilët jeni lidhur dhe vraponi tek Unë tani.Unë do t’ju shpëtoj, por ju duhet të më kërkoni Mua t’ju fal sa jeni gjallë nëkëtë jetë.

Mbajenimend, kjo është zgjedhja juaj, Parajsa ose Ferri. Zgjidhni sa jeni akoma gjallëmbi këtë Tokë, sepse nuk do të jeni në gjendje ta bëni këtë kur të kaloni nëjetën tjetër.

Jezu Krishti juaj përherë i duruar dhe i dashur2012-05-30 15:30 - Agonia Ime në Kopësht po përjetohet përsëri dhe dhimbja e vuajtjeve të Mia është dyfishuar


BijaIme fort e dashur mundimet e shkaktuara mbi ty prej atyre që iu mungonpërulësia e vërtetë, por që pohojnë se flasin në Emrin Tim, do tëintensifikohen tani. 

Mosdëgjo asnjë zë, vetëm zërin Tim. Mos u përziej dhe mos iu përgjigj atyre që mëfyejnë Mua.

Ata e kanë lejuar krenarinënjerëzore që të më bllokojë Mua dhe më tej, sikur kjo të mos mjaftonte, ata mëpersekutojnë Mua.

ArdhjaIme e Dytë do të jetë e ngjashme me ngjarjet që ndodhën gjatë kohës Sime nëtokë herën e parë. 

FjalaIme e Shenjtë do të vihet në pyetje, do të kritikohet, do të shpërfillet dhepastaj do të refuzohet.

Të parët që do të më refuzojnëMua, do të jenë të Mitë, ata shpirtra që më duan Mua më shumë. Ata do tëqëndrojnë në rreshtin e parë për të hedhur gurin e parë. 

AgoniaIme në Kopësht po përjetohet akoma edhe një herë dhe dhimbja e vuajtjeve të Miaështë dyfishuar.

Unëvuajta në agoni për mëkatet e njerëzimit, jo vetëm të atyre që jetonin në atëkohë, por edhe të atyre që më refuzojnë Mua sot. Ata që më refuzojnë Mua sot mëlëndojnë më shumë, sepse Unë vdiqa për mëkatet e tyre. Ata nuk kanë mësuarasgjë nga kjo.

Atëherë, ata që më tallën Muadhe ma shpuan syrin me gjemb, më të mprehtin në Kurorën e Gjembave, janë atapërfaqësues të Kishës Sime në Tokë.

Ata nukdo ta pranojnë Ardhjen Time të Dytë apo paralajmërimet që iu zbuloj atyretani. 

Çdofjalë e nxjerrë nga buzët e Mia po kapërdihet nga shpirtrat e përulur sifëmijët e uritur për bukë.

Por ata që janë të ushqyer medijen e të Vërtetës së Mësimeve të Mia, i kthejnë kokat dhe shikojnë në anëntjetër.

Përulësianuk është më e pranishme në shpirtrat e shumë prej ndjekësve të Mi, kështu qëata nuk do të jenë në gjendje të përfitojnë nga Hiret e Mia të veçanta.

Nëse nuk bëheni të vegjël nësytë e Hyjit, ju nuk do mund të më dëgjoni Mua.

Nëse nuk e dënoni krenarinë dhearrogancën, ju nuk do ta ndjeni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë.

Kur ju më refuzoni Mua sot, jungulni gozhdën e parë në kyçin e dorës Sime. 

Kur ju,shërbëtorët e Mi të shenjtë, e mohoni Fjalën Time të Shenjtë, që po ju jepettani, ju ngulni gozhdën e dytë nëkyçin Tim të dorës tjetër.

Për atashpirtra të shkretë që nuk kanë aspak interes në Mësimet e Mia apo në Shpëtiminqë Unë i dhashë botës, përmes Vdekjes Sime në Kryq, ata nuk kanë asnjë njeri qët'i drejtojë. 

Ata janë viktimat këtu. Ata nukpo drejtohen drejt Meje. Atyre po iu mohohet mundësia për t'u përgatitur përArdhjen Time të Dytë.

TaniUnë iu bëj thirrje të gjithë ndjekësve të Mi që të përgatiten. Beteja midisbesimtarëve do të fillojë së shpejti. Gjysma e tyre jo vetëm që do t'i dënojnëkëto mesazhe, por edhe do të përpiqen që t'i ndalojnë ato.

Gjysmatjetër do t'i përdorë ato për të kthyer të tjerët në besim.

Ata shpirtra të thjeshtë e tëhumbur që nuk më njohin Mua fare, do të më njohin Mua menjëherë sapo t'ua shfaqatyre të Vërtetën gjatë Paralajmërimit.

Do tëjetë më e lehtë për ta që ta shohin të Vërtetën, sesa për ata që thonë se mëduan Mua, por që më mohojnë Mua tani. 

Japërse ju keni nevojë që të luteni për hiret për t'ju lejuar të më shikoni Mua,të më dëgjoni Mua dhe të më lejoni Mua që t'ju përgatis për Ardhjen Time tëDytë.

Kurrëmos besoni se për të më ndjekur me të vërtetë Mua, sidomos në këto Kohët eFundit, do të jetë e lehtë. 

Sepse këtë herë, nderimi iheshtur ndaj Fjalës Sime të Shenjtë, nuk do të jetë i mjaftueshëm. 

Ju dotë jeni si një i rekrutuar i ri i çdo ushtrie. Ju do të keni nevojë që tëstërviteni, të ripërtërini shpirtrat tuaj dhe të vini tek Unë përmesSakramenteve, përpara se të bëheni mjaftueshmërisht të fortë dhe trima për tapërhapur Fjalën Time të Shenjtë. 

Përhapjae Lutjeve të Mia të Kryqëzatës do të jetë detyra juaj e parë. 

Ju,ushtria Ime do të drejtoni Kryqëzatën më të madhe ndonjëherë, të MisionitTim të Shenjtë në tokë. Ju do të filloni me një numër të vogël, por do tërriteni në 20 milionë.

Lutjetdhe vuajtjet e Kishës Sime të Mbetur mund të jenë të mjaftueshme për tashpëtuar të gjithë njerëzimin. Kurrë mos harroni se lutjet tuaja mund tëshpëtojnë shpirtrat e mëkatarëve më të rëndë të mundshëm, kaq e fuqishme ështëlutja. Prandaj përgatituni për t’u mbledhur së bashku. Përgatituni mirë sepsedo të bëhen përpjekje për t'ju ndaluar. Pranojini fyerjet abuzive që do tëhidhen drejt jush. 

Dijeni se çdo lloj argumenti dot'ju paraqitet për t'ju ndaluar në misionin tuaj. Por dijeni se Unë ju udhëzoj,ju drejtoj dhe ju bëj të fortë. 

Dijeni gjithashtu se ju, UshtriaIme, do të jeni përgjegjës për shpëtimin e miliona shpirtrave. Shpirtra që nukdo të kishin pasur fare as edhe një shpresë. 

Lejojenidashurinë Time t'jua prekë shpirtin tuaj dhe t'ju lidhë së bashku në një, nëbashkim me Mua, Jezusin tuaj.

Mëlejoni Mua t'ju mbuloj me Gjakun Tim të Çmuar dhe t'ju jap Dhuratat e Mia përt'ju ndihmuar të qëndroni besnikë ndaj Meje në mënyrë që, pavarësisht sesa i fortë të jetë tundimi, ju kurrë të mos e mohoni thirrjen që Unë jubëj tani. 

Unë jubekoj të gjithë ju Ushtria Ime e fortë.

Unë do t'ju udhëheq në marshimintuaj drejt Epokës së Re të Paqes në çdo hap të udhës.

Shpëtimtarjuaj i dashur
Shpenguesi i Njerëzimit
Jezu Krishti