I love you, children.


Ekzekutimi, Eutanazia, Aborti dhe Vetëvrasja

e premte, 15 korrik 2011 15:30

BijaIme, është kur fëmijët e Mi ndjejnë dashuri në zemrat e tyre që ata mund tëjenë të sigurt se Unë jam i pranishëm në shpirtrat e tyre. Dashuria Ime do t'imbajë fëmijët e Mi të fortë kur ata më pak e presin. Kjo është gjithashtu evërtetë edhe për mëkatarët e ngurtë guaska e jashtme e të cilëve, shumë shpesh,fsheh një zemër të butë.

Çdo person i vetëm nëTokë është një fëmijë i krijuar nga Hyji Atë.

Përkëtë arsye, Drita ekziston brenda çdo personi, edhe pse mund të jetë shumë edobët kur shpirtrat janë të tërhequr drejt errësirës. Prapë se prapë, Drita Imeështë akoma e pranishme, sepse pa të do të ishte errësirë e plotë, ku ata nukmund të funksiononin. Është kur shpirtrat arrijnë një gjendje të tmerrshmeerrësire që ata shumë shpesh shkojnë drejt vetëvrasjes. Kështu ndodh kur, përshkak të dobësisë së shpirtit dhe frymës që Satani ia vjedh shpirtrat e tyreduke i bindur ata që t'i japin fund jetës së tyre. Shumë nga ndjekësit e Mi nuke kuptojnë gjendjen që një errësirë e tillë mund të ketë arritur në një shpirt,prandaj ata duhet të luten fort për këta fëmijë që janë në këtë gjendjedëshpërimi.

Hyji,Ati Im i Përjetshëm është përherë i Mëshirshëm dhe gjithmonë do t'i ndihmojëkëta shpirtra, shumë prej të cilëve po vuajnë në një shkallë të tillë samendjet e tyre nuk mund të funksionojnë në gjendjen e plotë të arsyes. Njëmëkat mortor mund të kryhet vetëm kur personi, në kapacitetin e tij të plotëmendor, ka qëllime të qarta, kur ai apo ajo e di se ajo që po bën është egabuar. Prandaj ju lutem të mos supozoni se shpirtra të tillë janë plotësishttë humbur, sepse shumë prej tyre nuk e dinë se çfarë po bëjnë.

Tëjeni të vetëdijshëm se eutanazia (vetëvrasja e asistuar klinikisht) nuk është epranuar nga Ati Im dhe nuk është e tolerueshme, sepse asnjë njeri nuk mund tamarrë me vetëdije jetën e një tjetri. Asnjë arsye nuk mund të jepet për tajustifikuar këtë në Emër të Atit Tim. Toleranca mund të paraqitet bashkë meargumentin për trajtimin human për ta justifikuar këtë vepër, por asnjë njeri,përveç Atit të Gjithëpushtetshëm, nuk mund ta vendosë datën e vdekjes, sepsekjo nuk është e drejtë e njeriut. Atij kurrë nuk do t'i jepet autoriteti për takryer këtë mëkat mortor.

Çdojustifikim ofrohet nga njeriu, kur e merr jetën e një tjetri, megjithatë,asnjëri prej tyre nuk do të pranohet si i drejtë, në çdo lloj rrethane. Kjovlen për ekzekutimin, mëkatin e abortit dhe eutanazisë. Ngrihuni tani, tëgjithë ju, dhe mbajeni mend se ju do të gjykoheni ashpërsisht nëse ju e thyenimë të Shenjtin nga të gjitha Urdhërimet e Atit Tim – Ti Nuk Duhet të Vrasësh. Ta kujtoni se ka vetëmnjë Hyj dhe vetëm Ai mund ta vendosë se kur jeta duhet të merret. Thyejeni këtëUrdhërim në dijeni të plotë për çfarë jeni duke bërë dhe ju do të vuanitorturën e Ferrit në përjetësi.

Julutem, Unë ju përgjërohem, mos i pranoni presionet e Satanit, i cilivazhdimisht e inkurajon marrjen e jetës me qëllim që ai të mund t'i vjedhëshpirtrat që përndryshe do të ishin të prirur për në Mbretërinë e Lavdishme tëAtit Tim.

Shpëtimtari juajHyjnor

Mësuesi dhe Shpenguesi, Jezu KrishtiVirgjëra Mari: Kisha e Birit Tim në tokë nuk do të dëgjojë këtë herë, megjithëse ata e dinë se si u trajtua Biri im herën e parë

e diel, 15 korrik 2012 13:45

Kishae Birit tim në tokë nuk do të dëgjojë në këtë kohë, megjithëse ata e dinë se siu trajtua Biri im herën e parë. 

Këtëherë Fjala e Tij e Shenjtë, që po të jepet ty, profetit të kohës së mbarimit,nuk do të pranohet në Kishën e Birit tim në tokë.

Kishae Birit tim bën një vesh shurdhër ndaj dhuratës së profecisë. Ata e mohojnëprofecinë sepse nuk duan të dëgjojnë. 

Dishepujte Birit tim do të refuzohen nga ata që janë në krye të Kishës Katolike në tokëdhe do të akuzohen të jenë të rremë.

Edhepse mësimet e Birit tim kurrë nuk kanë ndryshuar, ata do të gjejnë gabime nëFjalën e Tij të Shenjtë që po iu jepet tani.

Atado t’i deklarojnë këto mesazhe të jenë në kundërshtim me Fjalën e Hyjit.

Ju,fëmijë, gjithmonë duhet ta kujtoni se Biri im nuk mund të binte kurrë nëkundërshtim me Kishën e Tij në Tokë, sepse Ai është vetë Kisha. 

EVërteta është po ajo që ishte gjithmonë.

Juduhet ta ndiqni Fjalën e Hyjit sepse zëri i Birit tim është duke u hedhurmënjanë dhe duke u shpërfillur ashtu siç ndodhi herën e parë. 

Mos ialejoni vetes që t’ju mohohet Dhurata e Shpëtimit të Tij, vepra e fundit eMëshirës së Tij mbi tokë.

Kaq iduruar ka qenë Biri im, për një kohë kaq të gjatë. E Vërteta iu qedhënë njerëzimit në Mundimin e Birit tim mbi Kryq. 

Ajoështë përforcuar përmes gjithë atyre shpirtrave të zgjedhur që qenë ndriçuarprej fuqisë së Shpirtit të Shenjtë përgjatë shekujve.

Tani kaardhur koha për Birin tim që të vijë përsëri dhe vetëm ata që e njohin zërin eTij, me anë të Dhuratës së Shpirtit të Shenjtë, do t’i ndjekin udhëzimet e Tij.

Kisha,ashtu siç bënë ata gjatë kohës së Birit tim në tokë herën e parë, do ta refuzojëfjalën e Tij ndërsa Ai përgatitet për Ardhjen e Tij të Dytë. 

Ata nukdo të arrijnë që ta njohin Atë apo ta pranojnë Atë. 

Ata nukkanë mësuar asgjë. 

Lutuniqë ata shpirtra të guximshëm brenda Kishës, që e njohin zërin e Tij, të kenëkurajon për t’i drejtuar të gjithë fëmijët e Hyjit drejt jetës së përjetshme nëkëtë kohë vendimtare të historisë. 

Nëna juaj e dashur
Nëna e ShpëtimitHyji Atë: Unë do t’i fshij kishat e tyre të rreme, kultet e tyre të liga, idhujt e tyre fals, qytetet e tyre dhe kombet e tyre

e diel, 15 korrik 2012 15:45

EDiel, 15 Korrik 2012, në 17:45

(Marrëgjatë Adhurimit të Eukaristisë së Shenjtë)

BijaIme më e dashur, është e vështirë për fëmijët e Mi që të mbeten të lirë prejmëkatit për shkak të mallkimit të rënë mbi ta prej dorës së gjarprit. 

Unëkurrë nuk pres që fëmijët e Mi të jetë plotësisht të çliruar nga mëkati në çdokohë, sepse kjo është e pamundur.

Është erëndësishme që të gjithë ata që i dinë mësimet e Kishës së Birit Tim nëtokë të kërkojë falje për mëkatet e tyre sa më shpesh të jetë e mundur.

Përmespendesës do të jetë më e lehtë për të qëndruar në një gjendje hiri dhe kjo dotë krijojë një mbrojtje ndaj tundimeve të mëtejshme. 

Fëmijëte Mi, ju tani keni për të dëshmuar ndryshime të mëdha të përjetshme në botë.Ato do të zhvillohen pasi të ndodhë Paralajmërimi. 

Ndërsashumë do t'i nënvlerësojnë këto mesazhe nga Qielli, është e rëndësishme që ataqë i pranojnë ato si Fjala e Hyjit, të përgatiten. 

Ju jenipika lidhëse në mburojën Time kundër armikut dhe përmes besimit tuaj Unëdo t'ju ngre lart dhe do t'ju mbroj kundër persekutimit.

Do tëjetë prej dashurisë suaj për Birin Tim, Jezu Krishtin, Shpëtimtarin euniversit, që Unë do të jem në gjendje për t’i shpëtuar ata fëmijë që nukarrijnë të qëndrojnë në Dritën e Hyjit.

Përkushtimijuaj me dashuri, vuajtje dhe lutje do të jetë hiri i tyre i shpëtimit ngaflakët e Ferrit. 

Moskini frikë për veten por për ata që, jo vetëm nuk arrijnë t’i shohin, por qëedhe refuzojnë t’i shohin, kohët në të cilat ju po jetoni sot. 

Përgatitjetkanë përfunduar dhe koha është gati që ndryshimet të fillojnë, sepse Unë nuk dota lejoj Bishën që t’i vjedhë shpirtrat. 

Kjondërhyrje, që i është premtuar njerëzimit për një kohë aq të gjatë do tëndodhë shumë shpejt dhe pastaj do të fillojë beteja për të shpëtuar fëmijët eMi. 

Mosiu trembni Dorës Sime sepse, kur ajo të bjerë, do të përdoret për t’i ndëshkuarata që po përpiqen të shkatërrojnë fëmijët e Mi. 

Unë dot'i ndaloj ata të mashtrojnë shpirtrat. 

Unëdo t'i ndaloj ata nga qëllimet e tyre vrasëse dhe do t'i fshij kishat e tyre tërreme, kultet e tyre të liga, idhujt e tyre fals, qytetet e tyre dhe kombet etyre, nëse ata vazhdojnë ta refuzojnë Dorën që i ushqen. 

Atajanë të paralajmëruar. Ju, fëmijët e Mi të dashur do ta ndihmoni Birin Tim qët’i shpëtojë ata. 

Kurrëmos kini frikë, sepse ata me 

Bota më ka braktisur Mua, ashtu si është parashikuar, dhe tradhëtia më e madhe mbi Trupin Tim është kryer

e martë, 15 korrik 2014 16:00

Bija Ime e dashur,bota më ka braktisur Mua, ashtu si është parashikuar, dhe tradhëtia më e madhembi Trupin Tim është kryer.

Fjala Ime po bëhet copë copë dhe shumë prej tyre që thonë se janë të mënçurndaj Mësimeve të Mia do të jenë të pavetëdijshëm ndaj persekutimit, që do tëbjer mbi Kishën Time. Ashtu si Unë u mallkova, gjatë Kryqëzimit Tim, nga ataqë me mëndjemadhësi mburreshin për diturinë e tyre supreme në Mënyrat e Mia,ashtu do të akuzohem në këtë, herën Time të dytë për të ardhur dhe deklaruarMbretërinë Time.

Shpirtratmosmirnjohës, që ju mungon thjeshtësia apo përulësia, kurrë nuk do ta pranojnëzërin e atyre që konsiderohen të jenë të padenjë të shqiptojnë të Vërtetën.

Ata kurrë nuk do ta pranojnëtë Vërtetën, sepse kur i pranojnë falcitetet në Emrin Tim, nuk do të ketë më vëndnë zemrat e tyre për Frymën e Zotit t’i vërshoj shpirtrat e tyre. Në vënd që tëpregatisin njerëzimin për Mëshirën Time të Madhe – Ditën që Unë i premtova botës– ata do të kthejnë shpinën. Ata nuk do t’i dallojnë Shenjat Hyjnore të dërguarapër të hapur zemrat e tyre në gadishmëri për Mua, për shkak të zemrave të tyrekrenare dhe të ngurtësuara. Ata gjithashtu do të bëjnë gjithçka të munden përta ndaluar Fjalën e Zotit të arrij tek çdo mëkatar në botë dhe për këtë Unë nukdo t’i lë ata kurrë ta harrojnë këtë.

Ai që mëhumbet Mua një shpirt, e humbet të vetin. Ai që e bllokon Udhën Time nuk do tëketë se nga të kthehet. Ai që betohet kundër Vullnetit të Zotit do tëmallkohet.

Çfarëkeni mësuar ju nga Unë në të vërtetë, nëse nuk mund ta kujtoni të Vërtetën ePremtimit Tim për të ardhur përsëri? Mbretëria Imë do të vij në Tokë ashtu si ështënë Qiell dhe ata që nuk arrijnë të kutpojnë çfarë Unë thashë, nuk do të jenë mëtë mënçur. Ata do t’i kenë shpërdoruar Hiret që Unë dërgoj tani dhe do takenë bllokuar veten e tyre në një burg të një errësire të tillë sa do të jenë tëverbuar nga Drita Ime në Ditën e Madhe.

Koha Ime është së shpejti dhe ka kaq shumë që Unë mundtë bëj për t’ju pregatitur.

DashuriaIme mbetet po aq e Madhe sa dhe është e Mëshirshme, por ju gjithmonë duhet tandihmoni veten, sepse nuk është e lehtë ta bëni veten të denjë për PremtiminTim të Shpëtimit.

Jezusi juaj

Mesazhi origjinal në anglisht: