I love you all with a deep tenderness and I rejoice when you respond with love in your heart to My Call.


Mos kini frikë, kthimi në besim do të krijojë një ndjenjë të madhe të dashurisë dhe paqes

e diel, 10 korrik 2011 10:10

BijaIme e dashur, për shumë nga fëmijët e Mi që janë të frikësuar nga Mesazhet eMia dhe e kanë të vështirë që të përballen me to, atëherë ju lutem më dëgjoniMua tani. Ligësia që është duke u rritur në botë është prej dorës së njerëzimitpërmes mëkatit. Kjo nuk mund të vazhdojë. Ju lutem mos kini frikë, sepse kjonuk do t'i ndryshojë planet tashmë të përgatitura nga Grupi i lig MbarëBotëror. Ju, fëmijët e Mi, duhet që të bëheni të vetëdijshëm për çfarë pondodh. Është e rëndësishme që çdonjëri të paralajmërohet rreth veprimeve tëkëtij Grupi dhe planeve të tyre të mbrapshta të cilat ata i kanë krijuar përt'ju kontrolluar.

Ju lutem mirëpriteniParalajmërimin

ParalajmërimiIm, Vepra madhështore e Mëshirës, është një Dhuratë tepër e madhe e Dashurisë,prandaj ju lutem mirëpriteni atë, sepse do të çojë në shumë kthime në besim.Kthimi në besim do të jetë aq i përhapur saqë ai do të krijojë një ndjenjë tëmadhe dashurie dhe paqeje kur fëmijët e Mi të jenë përulur nga kjo NgjarjeMadhështore. Atëherë do të gjendet forcë në radhët e tyre. Sa më shumë njerëztë besojnë në të Vërtetën, aq më i dobët do të jetë më pas ndikimi i Grupit tëRi Botëror. Lutja dhe shumë prej saj mund të evitojë shumë nga dëmi që ata dotë përpiqen të shkaktojnë. Prandaj ju lutem, kurrë mos harroni të lusniRruzaren e Shenjtë dhe Mëshirën Hyjnore, sepse të dyja të kombinuara do tëndihmojnë që të fshijnë shumë nga kjo ligësi e mbetur. Shkoni tani dhe moskini frikë. Kërkojeni me entuziazëm një fillim të ri, një paqe të re ku e keqjado të nxirret jashtë më në fund.

Ky është premtimi Impër ju, fëmijë.

Shpëtimtari juaj idashur

Jezu Krishti