I love you and if you truly love Me you will always remain loyal to My Word, which will never change.


De tijd van vrede en zaligheid is er bijna

zaterdag, 17 september 2011 16:50

Mijn zeer geliefde dochter, je beseft eindelijk dat wanneer je je afgewezen voelt, dat gewoon een afspiegeling van Mijn eigen doodstrijd is. Wanneer je met Mij in vereniging bent, zoals jij dat bent, zal dat van nu af aan deel gaan uitmaken van je leven. Wanneer mensen de boodschappen verwerpen die jij publiceert, verwerpen ze Mijn allerheiligste Woord. Wanneer ze deze betwisten en er iets op aan te merken hebben, bekritiseren ze Mij. Wanneer ze op je neerkijken, bespotten ze Mij. Wanneer ze om deze boodschappen lachen, kruisigen ze Mij.

Wat jij voelt, is slechts een fractie van Mijn lijden als Ik met smart kijk naar de blindheid van de mens voor de waarheid over het bestaan van Mijn Eeuwige Vader. De pijn en droefheid die Ik voel wanneer Ik de zonden van de mens moet aanschouwen, waaronder de zonden van de gelovigen, is zeer intens. Deze kwelling houdt amper op maar wordt verlicht door het lijden van offerzielen. Het wordt eveneens verzacht door de liefde die Mijn volgelingen Mij door hun godsvrucht tot Mij betonen.

Mijn dochter, hoewel Ik lijden nodig heb om andere arme, ongelukkige zielen te redden, is het niet iets dat Mij plezier doet. Ik vind het pijnlijk om naar te kijken, maar voel Mij erdoor getroost. Er zijn zoveel dingen die je moet leren, Mijn dochter, die voor jou moeilijk te begrijpen zijn. De wegen van het goddelijk Koninkrijk zouden door de mensheid niet begrepen kunnen worden. Eens zullen zij begrijpen.

Weet, Mijn kinderen, dat de moeilijke tijden die de mens gedurende eeuwen heeft moeten doorstaan, ten einde lopen. Dat is goed nieuws voor de mens die zijn naaste liefde betoont en die Mij als zodanig liefheeft. Dit zal ook eindelijk een einde maken aan Mijn lijden dat doorstaan wordt omdat Ik jullie allen bemin. Deze liefde is sterk en altijd vruchtbaar, en zal de oorzaak van jullie uiteindelijke redding zijn.

Ga nu, Mijn dochter, en aanvaard het lijden met meer begrip in je hart! Verheug je want de tijd van vrede en zaligheid is er bijna!

Jullie liefdevolle Vriend en Redder

Jezus Christus

Koning van de mensheidEen protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen

maandag, 17 september 2012 19:15

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil jullie een wonder openbaren dat Ik gepland heb.

Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen, Mijn Leer en de waarheid.

Zolang reeds heeft dit christelijk land de Wetten van God aangepast en herzien om deze te schikken naar hun hoogmoedige handelwijzen.

Eenmaal een groot christelijk land, zondigden zij door de eeuwen heen tegen de Wetten van God en zij overtuigden zich ervan dat zij de Wetten, vastgesteld door Mijn Kerk op aarde, navolgden.

De gebeden van de gelovigen onder hen en de liefde en de trouw, die ondanks tegenspoed door de christelijke leiders in Groot-Brittannië betoond werd, heeft hen dichter bij Mijn Heilig Hart gebracht.

Dit land zal bekeerd worden en de waarheid zal miljoenen redden.

De Antichrist en zijn vele volgelingen hebben velen beïnvloed die aan de macht zijn in dit land, maar zij zullen er niet in slagen Gods kinderen weg te kapen.

Lincoln Cathedral, England

In heel Groot-Brittannië zullen Mijn volgelingen uit alle Kerken zich verenigen en Ik zal hen in Mijn heilige armen hullen.

Zij zullen een sterke kracht worden in Mijn strijdmacht en het plan om hen te verenigen heeft een aanvang genomen.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed voor Gods kinderen in Groot-Brittannië.

Kruistochtgebed (77) ‘Voor Groot-Brittannië’

O meest hemelse Vader, God, Schepper van de mensen,
aanhoor a.u.b. mijn gebed.
Ik smeek U om Groot-Brittannië te behoeden
voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.
Ik vraag dat U ons allen
– van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur –
verenigt tot één familie in Uw ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen
ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden
om Uw Leer te verbieden.
Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten
en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.
Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen
om Uw belofte,
om ons eeuwig leven en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen,
te huldigen. Amen.

Tot de kinderen van Groot-Brittannië: weet dat weldra de bekering, die jullie land zal omhullen, jullie grote genaden zal brengen.

Dan zullen jullie helpen om, samen met andere naties, Mijn strijdmacht naar Mijn glorieus Koninkrijk te voeren.

Jullie JezusIk kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien.

dinsdag, 17 september 2013 20:45

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer dit werk je moeilijk valt en je aarzelt om de wereld slecht nieuws te bezorgen, moet je beseffen dat jij alleen maar de boodschapper bent. Jij bent een instrument van de Heilige God, de Allerhoogste, en het is je plicht om aan Gods oproep gehoor te geven. Jouw gehoorzaamheid is essentieel en je mag niet bang zijn voor de weerslagen die jou, als profeet van de Heer, zullen treffen.

Alle voorzegde gebeurtenissen werden in het begin vastgelegd en maken deel uit van Gods plan om het Verbond, om Zijn kinderen uiteindelijk te verzamelen, te voltooien zodat zij naar Zijn Goddelijke Wil in harmonie kunnen leven. De beslissende strijd tussen de hiërarchie van Mijn Vader en de Boze brengt met zich mee dat veel mensen, die zich hieraan blootstellen, door de zonde aangetast zullen raken en zich tegen hun broeders, die God trouw blijven, zullen keren.

Wanneer de strijd gestreden wordt, zullen er door de vijanden van God veel goddeloze wreedheden op Zijn geliefde kinderen uitgevoerd worden. Maar, zoals Ik jullie al eerder gezegd heb, kunnen zij niet verder gaan omdat zij de macht  niet bezitten om de mensheid te vernietigen, ook al menen zij van wel.

Troost jullie, jullie allemaal, want Mijn Vader zal tussenkomen in de goddeloze acties van diegenen die alle naties willen controleren, en Hij zal hen doodslaan – diegenen die het wagen Zijn kinderen te kwetsen. Veel arme zielen zullen tijdens deze vervolgingen lijden, maar Mijn Vader is steeds barmhartig. Aan Zijn macht kan niet geraakt worden. Zijn hand is almachtig. Hij kan Zijn vijanden te allen tijde verwerpen. Maar de voorzegde profetieën, en die moeten voor Mijn Tweede Komst plaatsvinden, zijn een realiteit. Deze zullen zich ontvouwen op een manier die wellicht niet voor iedereen van jullie duidelijk is, maar weet dit. Het gebed is jullie wapen. Het gebed zal jullie uitrusten met de wapenrusting die jullie nodig hebben om de Boze te verslaan. Het gebed zal de impact van oorlog, lijden en elke vorm van vervolging - door de vijanden van God aan het menselijk ras opgelegd - afzwakken. Het gebed zal jullie, en al diegenen voor wie jullie bidden, redden. Jullie gebeden zullen het kwaad vernietigen, en wanneer de Grote Dag aanbreekt, zullen jullie tranen van vreugde huilen bij het aanschouwen van de nieuwe generatie, de miljarden mensen die door jullie antwoord op Mijn oproep gered werden.

Hoewel Mijn boodschappen een mengeling van droefheid, angst en frustratie meebrengen, brengen deze ook hoop omdat ze veel bekering teweegbrengen. Het plan van Mijn Vader is de meesten van jullie onbekend. Dit is wat jullie moeten begrijpen: Zijn plan zal al Zijn vijanden vermorzelen. Door toe te staan dat al deze beproevingen plaatsvinden, zal Hij het menselijk ras ten slotte bevrijden uit haar slavernij aan de zonde. Wees geduldig! Wees kalm! Want weldra zullen vreugde, liefde en vrede jullie eindelijk voor eeuwig toebehoren.

Ik kom juist omdat we solidair zijn – één heilige familie in het Koninkrijk van God. Ik kom voor jullie, om jullie naar Mijn Vader te brengen. Ik kom om Zijn Goddelijke Wil te vervullen en het Verbond te voltooien. Ik kom om jullie de waarheid te brengen.

Jullie liefhebbende Redder

Jezus Christus