But, above all, trust in Me for I gave up My Life for you and so there is nothing that I cannot do to bring you into My Glorious Kingdom.


Wereldwijd barst op dit moment de haat los tussen naties en dat allemaal in de naam van God

zondag, 16 september 2012 11:45

Mijn zeer geliefde dochter, de wereldwijde haat tussen naties barst op dit moment los en dat allemaal in de naam van God.

Hoe weinig weet de mensheid over Gods wegen, die zo ver van haat af liggen.

Haat kan niet afkomstig zijn van God. Haat wordt door Satan gebruikt om het woord van God te beledigen.

Satan wendt religie aan als een middel om haat te vergoelijken.

Haat neemt vele vormen aan en wordt op verschillende manieren gepresenteerd, door Satan listig bedacht en in de geest van de mensen geplant.

Haat kan aangewend worden om anderen ervan te overtuigen de leugens over een andere persoon aan te nemen, om zo de haat en de spanning aan te wakkeren.

Haat kan benut worden om religieuze verdeeldheid te creëren en geweld te ontketenen door het lasteren tegen Gods woord.

Wanneer de mensheid gebruik maakt van haat om iemands geloof in God te rechtvaardigen, zondigen zij tegen God op de meest kwaadaardige manier.

Een andere persoon haten in de naam van God is een tegenstrijdigheid, want alleen liefde kan van God komen.

Haat komt enkel van Satan.

De keuze is eenvoudig. Jullie kiezen ofwel voor God en leiden jullie leven volgens Zijn regels, ofwel kiezen jullie voor Satan en de leugens die hij aanwendt om de mensheid te verderven en zielen te stelen.

Jullie JezusWaarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren

zondag, 16 september 2012 20:50

Mijn zeer geliefde dochter, dit is een waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren.

Jullie, die Satan als God hebben, weet dat jullie ziel zwartgeblakerd is door de wolk van het kwaad, die door de Boze bij jullie binnengedrongen is.

Jullie verkeren in groot gevaar. Toch kiezen jullie ervoor om de duivel, die jullie ziel wil wegkapen en jullie voor eeuwig wil kwellen, te aanbidden.

US Dollar

Jullie plannen om te bevelen, te heersen, te controleren en tegen Gods kinderen een volkerenmoord te bekokstoven, zullen niet enkel door de hand van Mijn Vader gedwarsboomd worden, maar dit kwaad zal zich ook tegen jullie keren.

Jullie zullen zwaar gestraft worden voor jullie verdorvenheid.

De zonden waaraan jullie je schuldig maken, zijn weerzinwekkend voor Mij en jullie haat en minachting voor deze mensen, diegenen die jullie in jullie regeringen beweren te dienen, zullen jullie voor eeuwig te gronde richten.

De korte periode die jullie zullen genieten, wanneer jullie de touwtjes van de macht over naties in handen nemen en een regime van goddeloze dictatuur invoeren, zal jullie een eeuwig leven in de hel bezorgen.

Er zullen jullie veel kansen gegeven worden om de verdorven groepering van elitaire machten de rug toe te keren. Maar pas op, want de tijd die jullie daarvoor krijgen, is maar beperkt.

Onderschat de macht van God nooit! Onderschat Zijn toorn niet! Want hoewel Hij, God, Mijn Eeuwige Vader, een God van grote barmhartigheid is, is Hij ook iemand die gevreesd moet worden.

Zijn macht is almachtig. Zijn macht over Satan zal weldra het hoogtepunt bereiken en Hij zal het Beest en zijn trawanten naar de vuurpoel verdrijven.

Ook jullie zullen in de hel geworpen worden als jullie zouden doorgaan met Gods schepping, Gods kinderen, te vernietigen.

Mijn Vader zal jullie nooit vergeven als jullie de grenzen van Zijn grote barmhartigheid overschrijden.

Op de dag dat Ik kom om jullie te oordelen, zullen jullie sidderen door de diepste angst, die de mensheid onbekend is.

Die dag zal jullie de straf toegekend worden, al naargelang de wijze waarop jullie je broeders en zusters, kinderen van God, behandelden.

Wees gewaarschuwd! Want de toorn van God moet gevreesd worden!

Jullie JezusGod de Vader: Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen

maandag, 16 september 2013 14:20

Mijn liefste dochter, het menselijk ras is grotendeels onontvankelijk voor Mijn bestaan. Zovelen weten maar weinig over Mij, hun Vader, hun Schepper. Mijn gewijde dienaren – waaronder al diegenen die in Mij, de Schepper van alles wat bestaat, geloven - hebben het nagelaten om de mensheid voor te bereiden op de bestraffing waarmee zij geconfronteerd zullen worden als zij de dwaling van hun handelwijze niet erkennen.

The Healing of Centurion's Servant

Een verlangen te geloven dat ‘alles wel goed zal komen’ heeft ertoe geleid dat veel van Mijn kinderen niet in het bestaan van de hel geloven. Dat is een plaats waarheen mensen gaan die Mijn barmhartigheid, Mijn ingrijpen om zielen te redden, weigeren. Tenzij deze door verzoening uitgewist werd, zal de doodzonde zielen naar de afgrond van de hel voeren. Diegenen die mogelijk niet schuldig zijn aan doodzonde, maar die niet in Mij geloven en in plaats daarvan in een bestaan geloven dat door valse afgoden in hun hoofd gecreëerd en bedacht werd, hebben veel te vrezen.

Wijs Mij, jullie Schepper, af en jullie zullen je tegen Mij keren. Jullie zullen je afsluiten. Velen onder jullie zullen zich heftig tegen Mij verzetten, wanneer de waarheid over Mijn goddelijkheid aan jullie geopenbaard wordt, en niets van wat Ik doe, zal jullie voor het vuur van de hel behoeden. Ik kan elke goddelijke kracht aanwenden, maar Ik kan jullie nooit dwingen om Mijn barmhartigheid aan te nemen. Niets zal jullie helpen, enkel de gebeden van uitverkoren zielen. Dat betekent dat jullie Mijn gelaat nooit zullen zien. Eenieder die jullie vertelt dat het niet geeft als jullie Mijn bestaan niet erkennen, is aan het liegen. Enkel diegenen die Mij erkennen, en door de barmhartigheid van Mijn enige Zoon, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan. Als jullie een vriendelijke en liefdevolle ziel zijn, en Mij toch afwijzen – zelfs wanneer de waarheid jullie bekendgemaakt is – zullen ook jullie eveneens van Mij verstoten worden. Jullie zullen dan geen eeuwig leven hebben.

Ik verleen nu aan jullie allemaal het geschenk van de zuivering, maar in het bijzonder aan de atheïsten en de heidenen. Deze zuivering zal pijnlijk zijn, maar in veel gevallen zal het hun ogen openen voor de waarheid. Wat diegenen betreft, die het niet kunnen helpen dat zij in heidense families geboren werden: Ik zal jullie barmhartigheid verlenen. Maar diegenen onder jullie, aan wie de Evangeliën geschonken werden en die van het bestaan van de Drie-ene God afweten, en die Mij nu afwijzen: tot jullie je omkeren en jullie je zonden weer goedmaken, is er weinig hoop voor jullie. Jullie moeten dus smeken om de zaligmaking van jullie ziel.

Jullie Vader

God de Allerhoogste