I love you and I trust you will respond to My Call.


H. Maagd Maria: De kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

zondag, 15 juli 2012 13:45

Mijn kind, de pijn, doorstaan door Mijn Zoon en zijn leerlingen tijdens de periode van Zijn missie op aarde, is identiek aan deze die door Zijn volgelingen doorstaan moet worden terwijl Hij voorbereidingen treft om terug te komen.

Gedurende de tijd van Mijn Zoon op aarde werd Hij met enorme hindernissen geconfronteerd. In Zijn eigen gemeenschap waren er maar zeer weinigen bereid om naar Hem te luisteren.

Hij werd met minachting behandeld en er werd op Hem neergekeken door diegenen die aan het hoofd stonden van de tempels en de synagogen.

Door de eenvoudige mensen werd Hij echter verwelkomd en Zijn woord werd aanvaard omdat zij de waarheid, waarover Hij sprak, konden zien.

Zijn woord bracht in veel kringen angst en onzekerheid teweeg maar slechts weinigen konden de wijsheid van Zijn onderrichtingen negeren.

Mijn Zoon bracht verdeeldheid teweeg, hoewel dat niet Zijn bedoeling was.

Zijn eenvoudige manier van doen had tot gevolg dat maar weinigen het feit, dat Hij de Zoon van God was, konden aanvaarden.

Velen vroegen zich af hoe de Mensenzoon zo’n gewone, eenvoudige man kon zijn.

Zij loochenden Hem want zij dachten dat de Messias majesteitelijk, fier zou zijn en in de hoogste rangen van de geestelijkheid de aandacht zou opeisen.

Mijn Zoon kon diegenen, die op dat moment belast waren met de zorg voor de erediensten, niet overhalen om naar Hem te luisteren. Hun hoogmoed belette hen naar de waarheid te luisteren.

Hetzelfde zal nu gebeuren als Mijn Zoon de wereld voorbereid op Zijn Tweede Komst.

De Kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.

Deze keer zal Zijn heilig woord – dat aan jou, de eindtijdprofeet, gegeven wordt – in de Kerk van Mijn Zoon op aarde niet aanvaard worden.

De Kerk van Mijn Zoon houdt zich doof voor de gave van profetie. Zij ontkennen de profetie omdat zij niet willen luisteren.

Diegenen, die belast zijn met de zorg voor de Katholieke Kerk op aarde, zullen zich tegen de leerlingen van Mijn Zoon keren en deze zullen ervan beschuldigd worden trouweloos te zijn.

Hoewel de onderrichtingen van Mijn Zoon nooit veranderd zijn, zullen zij op Zijn heilig woord, dat hen thans gegeven wordt, aanmerkingen maken.

Zij zullen verklaren dat dat deze boodschappen in strijd zijn met het woord van God.

Kinderen, jullie moeten er altijd aan denken dat Mijn Zoon Zijn Kerk op aarde nooit kan tegenspreken want Hij is de Kerk.

De waarheid is nog steeds wat het altijd was.

Jullie moeten het woord van God volgen want de stem van Mijn Zoon wordt terzijde geschoven en genegeerd, net zoals het de eerste keer gebeurde.

Laat zelf niet toe dat het geschenk van Zijn Redding, de laatste daad van Zijn barmhartigheid op aarde, ontkend wordt.

Mijn Zoon is gedurende zo’n lange tijd zo geduldig geweest. De waarheid werd aan de mensheid gegeven bij het lijden van Mijn Zoon aan het kruis.

Het werd onderbouwd door al die uitverkoren zielen die, door de eeuwen heen, door de kracht van de Heilige Geest verlicht werden.

Het moment om terug te komen, is nu voor Mijn Zoon aangebroken en enkel diegenen die Zijn stem herkennen, door de gave van de Heilige Geest, zullen Zijn instructies opvolgen.

De Kerk zal Zijn woord verwerpen wanneer Hij Zijn Tweede Komst voorbereidt, net zoals zij dit de eerste keer – gedurende de tijd van Mijn Zoon op aarde – deden.

Zij zullen er niet in slagen Hem te herkennen of Hem te aanvaarden.

Zij hebben niets geleerd.

Bid dat die dappere zielen binnen de Kerk, die Zijn stem wel herkennen, de moed zullen hebben om op dit cruciale moment in de geschiedenis al Gods kinderen naar het eeuwig leven te voeren.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de VerlossingGod de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen

zondag, 15 juli 2012 15:45

(Ontvangen tijdens de aanbidding van de Heilige Eucharistie)

Mijn liefste dochter, het is moeilijk voor Mijn kinderen om vrij van zonde te blijven vanwege de vloek die hen door de hand van de slang werd opgelegd.

Ik verwacht nooit dat Mijn kinderen te allen tijde volkomen vrij van zonde zijn want dat is onmogelijk.

Het is belangrijk dat iedereen, die de Leer van de Kerk van Mijn Zoon op aarde kent, zo vaak mogelijk streeft naar berouw over hun zonden.

Door het berouw zal het gemakkelijker worden om in staat van genade te blijven en dit zal een barrière creëren tegen verdere verleidingen.

Mijn kinderen, jullie staan nu op het punt om getuige te zijn van grote eeuwigdurende veranderingen in de wereld. Deze zullen gebeuren nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Terwijl velen deze boodschappen vanuit de Hemel zullen negeren, is het belangrijk voor diegenen, die deze als het woord van God aanvaarden, om zich voor te bereiden.

Jullie zijn de schakel in Mijn wapenrusting tegen de vijand en door jullie geloof zal Ik jullie verheffen en beschermen tegen de vervolging.

Het zal door jullie liefde zijn voor Mijn Zoon, Jezus Christus, de Redder van het universum, dat Ik in staat zal zijn om die kinderen, die het licht van God niet kunnen verdragen, te bewaren.

Jullie toewijding in liefde, lijden en gebeden zal hun genade van redding uit het vuur van de hel zijn.

Wees niet bevreesd voor jullie zelf maar voor diegenen die niet alleen de tijd, waarin jullie vandaag de dag leven, niet kunnen zien maar die deze ook weigeren te zien.

De voorbereidingen zijn voltooid en de tijd is rijp voor de aanvang van de veranderingen, want Ik zal niet toestaan dat het beest zielen steelt.

Dit ingrijpen, al zolang aan de mensheid beloofd, zal zeer spoedig plaatsvinden en daarna zal de strijd aanvangen om Mijn kinderen te redden.

Vrees Mijn hand niet want als deze neervalt, zal deze gebruikt worden om diegenen te straffen die proberen Mijn kinderen te vernietigen.

Ik zal hen beletten zielen te misleiden.

Ik zal hun moorddadige opzet verhinderen en Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen als zij de hand, die hen voedt, blijven afwijzen.

Zij werden gewaarschuwd! Jullie, Mijn geliefde kinderen, zullen Mijn Zoon helpen om hen te redden.

Vrees nooit, want diegenen met het Zegel van de Levende God worden niet enkel beschermd maar krijgen ook de genaden om het woord van God te verdedigen zodat aan zoveel mogelijk zielen het geschenk van leven gegeven zal worden.

Jullie geliefde Vader

God de AllerhoogsteDe dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf

maandag, 15 juli 2013 15:52

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet de hand uitsteken naar Mijn priesters, die nu beginnen te beseffen dat Ik op dit moment door deze boodschappen tot de wereld aan het spreken ben.

Jullie moeten voorzichtig zijn. Jullie moeten je aan de regels van Mijn Kerk op aarde houden wanneer deze blijven zoals ze zijn en niet veranderd worden. Voel jullie niet ontmoedigd want jullie werden verrijkt met de gave van de Heilige Geest. Wanneer jullie gevraagd wordt om Mij te verloochenen, zal dat op een subtiele, maar dodelijke, manier gedaan worden. Er zal jullie gevraagd worden om de leer van alle religies buiten het Christendom te omhelzen. Er zal jullie verteld worden dat dit voor het welzijn van allen is en dat deze allesomvattende aanpak een middel is om het doel te bereiken – waardoor de mensheid op een vreedzame wijze eindelijk verenigd kan worden.

Alle andere religies, gezindten, geloofsovertuigingen en leerstellingen die Mijn Vader eren maar die Mij, Jezus Christus, niet erkennen, zullen onder de vleugels van de antipaus genomen worden. Jullie zullen door de macht van het Beest – zoals het zijn gewoonte is – overgehaald worden om jullie medebroeders en -zusters te omhelzen. Alle godsdiensten die God eren, zo zal jullie verteld worden, zullen in de ogen van God eensgezind verenigd worden. Wanneer jullie bezwaar maken, zullen jullie berispt worden. Wanneer jullie uitleggen dat de enige weg naar God, Mijn geliefde Vader, door Jezus Christus is, is dit wat er jullie verteld zal worden:

“Jij ziet niet in dat God van al Zijn kinderen houdt, en vandaar ben je, door geen liefde en mededogen voor Zijn Kerk te tonen door hen te omhelzen, een hypocriet.”

Welnu, weet dit. Wanneer jullie accepteren dat alle religies eenparig omhelsd moeten worden – dat jullie aan de kant moeten gaan staan om respect te tonen voor die geloofsovertuigingen die de Mensenzoon niet erkennen – dan zullen jullie je schuldig maken aan een vreselijke zonde. Jullie zullen Mij dan aan het verloochenen zijn.

Tot diegenen die wellicht naar dit bedrog geleid worden: weet dat andere tekenen zullen opduiken die op één ding wijzen – Mijn Goddelijkheid zal niet langer verkondigd worden.

Jullie kerken zullen nieuwe kruisen zien opduiken waarin de kop van het Beest verankerd zal zijn; jullie altaren zullen veranderd worden en zullen met Mij de spot drijven. Iedere keer dat jullie nieuwe en ongewone symbolen in Mijn Kerk aantreffen, kijk dan aandachtig want het Beest is arrogant en hij pronkt met zijn verdorvenheid door tekenen tentoon te spreiden, die hem eren.

Diegenen onder jullie die niet op hun hoede zijn voor dit bedrog, zullen merken dat zij meegezogen worden in praktijken die Mij niet in ere houden. Deze zullen de ware bedoeling verhullen, die erin zal bestaan om Satan en zijn verdorven geesten te huldigen.

De tekenen hebben een aanvang genomen. De acties waarover Ik spreek moeten nog komen, maar de dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf. Jullie moeten jullie ogen openhouden voor diegenen die zeggen dat zij in Mijn naam komen maar die in plaats daarvan het Beest vereren, want zij hebben hun vleugels al uitgeslagen. Zij heersen in jullie midden, maar zovelen van jullie kunnen de gruwel nog niet zien. Maar, als jullie van Mij houden, zal Ik jullie de genaden verlenen om de waarheid in te zien want Ik zal jullie nooit in de steek laten. De tijd is nabij en jullie moeten je voorbereiden, want de duisternis zal spoedig neerdalen. Diegenen onder jullie die gezegend zijn met het Licht van God zullen door toedoen van Mijn vijanden te lijden hebben.

Onthoud deze woorden, bid ze en Ik zal jullie de waarheid openbaren door de gave van de Heilige Geest.

Kruistochtgebed (114) voor priesters: ‘Om het geschenk van de waarheid te ontvangen’

Mijn Heer, open mijn ogen.
Laat mij de vijand zien en sluit mijn hart voor bedrog.
Ik geef alles aan U over, lieve Jezus.
Ik vertrouw op Uw barmhartigheid. Amen.

Jullie Jezus