Be patient, children. Just remember I love you. Trust in Me and in My Holy Word given to you through My end time prophet, Maria Divine Mercy.


2012-08-02 20:06 - God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden


Mijn liefste dochter, de beproeving van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft reeds een aanvang genomen.

De geseling, de vervolging, staat op het punt te beginnen.

Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden.

De berechting vindt nu plaats.

Mijn Zoon werd gestuurd om de mensheid te behoeden voor het vuur van de hel.

Zijn kruisdood, een verschrikkelijk wrede gruweldaad, werd door Mij toegelaten als middel om Mijn kinderen een toekomst te bieden.

Het Lichaam van Mijn Zoon werd Zijn Kerk op aarde. Zijn priesters en gewijde dienaren namen de plaats in van Zijn apostelen.

Nu Hij weer terugkomt om de mensheid te verlossen en Mijn dierbare kinderen op te eisen zodat zij Mijn Paradijs kunnen binnengaan, zal de geschiedenis zich herhalen.

Mijn Zoon predikte de waarheid en Hij bracht veel mensen samen die Zijn onderrichtingen navolgden en niet aan Zijn woord twijfelden.

Dan werd Hij verraden door diegene binnen Zijn gelederen, die dicht bij Hem stond en Hem toegewijd was.

Zijn Kerk, de Katholieke Kerk, werd eveneens vanuit haar eigen wandelgangen verraden.

De bekoring door Satan bracht dat teweeg en een groot kwaad was verantwoordelijk voor het sterven van Mijn Zoon.

In Zijn huidige Kerk begon de teloorgang een tijdje geleden. Net zoals bij Mijn Zoon, waarbij veel volgelingen Hem verlieten, die trouw waren aan het heilig woord dat door Mij vastgelegd werd.

Toen begon het proces waarbij Mijn Zoon beschuldigd werd van ketterij. Zo heeft ook de Kerk van Mijn Zoon op aarde hetzelfde lot ondergaan.

Door de goddelozen onder hen, die ernstige misdrijven tegen de mensheid bedreven, verlieten veel volgelingen de Kerk.

Zij verlieten achtereenvolgens Mijn Zoon en dankten Zijn Leer af.

De berechting van de Kerk van Mijn Zoon op aarde heeft haar priesters tot zwijgen gebracht als het aankomt op de verdediging van de Leer van Mijn Zoon.

Zij zijn bang diegenen te beledigen die Mijn Zoon verloochenen vanwege de zonden van diegenen in hun midden.

De Kerk van Mijn Zoon staat nu voor de grootste beproeving van alle, welke niet meer gezien werd sinds de kruisiging van Mijn geliefde Zoon.

Zijn Kerk wordt genadeloos bespot, niet enkel door haar vijanden van buitenaf maar ook door haar vijanden er binnen.

De doornenkroon zal nu op het hoofd van de Kerk van Mijn Zoon gezet worden en weinigen van Zijn volgelingen zullen Hem bijstaan.

Net zoals de apostelen van Mijn Zoon, Hem verlieten tijdens Zijn berechting en executie - met uitzonderling van Johannes - zo zullen ook diegenen, die binnen het Vaticaan hoge posities bekleden, Mijn Heilige Plaatsvervanger verlaten.

Als hoofd van de Katholieke Kerk zal hij, die niet door eigen toedoen in ongenade gevallen is, gedwongen worden een verschrikkelijk pad te bewandelen.

Hoewel hij gekastijd, bespot en voor gek versleten zal worden, is hij niet degene waartegen zij hun woede willen luchten. Het zal de waarheid van de Kerk zijn, de Christelijke Kerk die gevormd werd door het offer van Mijn Zoon, waarover zij hun haat willen uitstorten.

Het Christendom zal gegeseld worden tot in elke scheur, in elke natie, in elke gebedsplaats tot ze door uitputting verzwakt is.

Wanneer deze op de weg naar Calvarië geleid zal worden, net zoals Mijn Zoon daarop geleid werd, zal ze met touwen gebonden en vastgemaakt worden om het onmogelijk te maken de kwelling te ontvluchten.

Dan, wanneer deze de heuvel beklimt, zal ze helemaal tot aan de top met stenen bekogeld, bespuwd en uitgejouwd worden.

Daarna zal deze aan het kruis genageld worden.

Er zal weinig sympathie getoond worden voor haar door diegenen die de Kerk aankijken op haar zonden tegen de onschuldigen, waarbij zij het hoofd van de Kerk, Mijn Zoon, zullen veroordelen.

Zij zullen hem de zonden van anderen, veroorzaakt door de bekoring van Satan, aanrekenen.

Wanneer zij de Kerk van Mijn Zoon aan het kruis genageld hebben, zullen zij honderden bewakers sturen, net zoals de zeshonderd soldaten die op Calvarië stonden, om ervoor te zorgen dat niet één stukje Vlees zonder bestraffing ontkomt.

Niet één dienaar van Zijn Kerk, die daaraan trouw betuigt, zal kunnen ontsnappen.

Zodra de Kerk gekruisigd is, zullen zij ervoor zorgen dat deze tot haar laatste ademtocht verstoken blijft van voedsel en water.

Net zoals het was bij de apostelen van Mijn Zoon, zal geen enkele van haar leerlingen ergens te bespeuren zijn.

Zij zullen uit angst voor represailles onderduiken.

Tijdens wat haar laatste ademtocht zal lijken, zal alles stil worden tot het gejuich van diegenen, die de Kerk kruisigden, de hele wereld zullen verdoven door hun bedrieglijke leer.

De stem van het nieuwe hoofd van de Kerk, de bedrieger, de Valse Profeet, zal weerklinken 

Iedereen zal opgelucht in dankzegging neervallen voor Mij, de Allerhoogste God. Want dit lijkt te wijzen op een nieuw begin.

Daarop zal de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon niet langer de altaren binnen deze Kerk opluisteren, want dat kan niet.

Vervolgens zal Mijn hand als straf in kastijding neervallen.

Dan zal de slag bij Armageddon beginnen.

Dan zal Ik komen, door Mijn Zoon, om zielen te redden.

Loochen deze profetie niet!

Verschuil jullie niet achter bedrieglijke zekerheden, want deze dag moet komen.

De kruisiging van de Kerk van Mijn Zoon moet plaatsvinden vanwege het Laatste Verbond.

Maar daarna zal de glorieuze verrijzenis van de Kerk – het Nieuwe Jeruzalem – alle tranen, al het lijden uitwissen en dan zal het Nieuw Tijdperk komen.

Vertrouw te allen tijde op Mijn Zoon!

Vrees nooit want Ik ben jullie Vader en Ik zal komen om de aarde te vernieuwen en al Mijn kinderen te verzamelen tijdens dit laatste mirakel dat voorzegd werd in het Boek van Daniël.

Het Boek der Waarheid wordt nu, zoals beloofd, aan jullie geopenbaard, kinderen.

Verwerp Mijn goddelijk ingrijpen niet, want Ik spreek de waarheid!

God de Allerhoogste2013-08-02 13:10 - Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn


Mijn kind, op dit moment sta Ik voor Mijn Zoon en val in groot verdriet op Mijn gezicht aan Zijn voeten neer. Net zoals Ik aan de voet van Zijn kruis Zijn doodstrijd moest aanschouwen tijdens Zijn afschuwelijke kruisiging, moet Ik nu Zijn pijn nogmaals doorstaan.

De kruisiging van Mijn Zoon vindt opnieuw plaats doordat Zijn Lichaam, Zijn Mystiek Lichaam, dat Zijn Kerk op aarde is, een geseling door de Zijnen te verduren krijgt. Zij, de vijanden binnen Zijn Kerk, zullen Zijn Lichaam geselen, het verscheuren, Hem wreed bespotten, en het ontheiligen alvorens zij het dumpen. De Kerk van Mijn Zoon gaat nu gekruisigd worden, tijdens wat de eerste fase van Zijn kruisiging op aarde in deze tijd zal zijn. Zij zullen Zijn Lichaam treffen – via de Heilige Eucharistie – en Hem zowel beledigen als vernederen. Hiervan zullen veel tekenen te zien zijn aangezien alle mogelijke oneerbiedige en slinkse gebaren gesteld zullen worden om Hem te vervloeken. Nadat ze Zijn Allerheiligste Eucharistie belasterd hebben, zullen ze deze dan weggooien en al snel zal het zeer moeilijk worden om deze te ontvangen. Dit is slechts één van de vele lopende plannen om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon in de Heilige Mis uit te wissen.

Velen zullen die goddeloze gebaren zien en weten dat deze beledigend zijn voor Mijn Zoon. Velen zullen protesteren, maar hun stemmen zullen niet gehoord worden. Tot die arme priesters, die door deze ontheiliging zullen lijden: jullie moeten Mij, jullie Moeder, vragen om jullie te helpen die pijn te verdragen. Jullie mogen nooit ofte nimmer raken aan de Heilige Eucharistie want het is jullie enige voedsel van redding. Zonder zouden jullie verhongeren. Het moet altijd voor eenieder van Gods kinderen beschikbaar gesteld worden. Jullie mogen nooit accepteren dat enig ander soort brood het Voedsel des Levens wordt.

Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn. Jullie moeten trouw blijven aan het geschenk van de Heilige Eucharistie, zelfs wanneer jullie verteld wordt dat deze niet langer relevant is – niet langer aanvaardbaar in de nieuwe wereldreligie.

Jullie Moeder in Christus

Moeder van de Verlossing