I love you children. I will be merciful and when you ask Me, through My Son, to soothe your hearts and help you to remain at peace and walk with confidence towards the Gates of My New Paradise, I will answer your call.


2011-06-30 20:00 - Nedovolte lidskému selhání mé církve, aby vás ode Mne odvrátilo.


Má vroucně milovaná dcero,

dnes večer se usmívám s radostí v srdci, neboť konečně mladší lidé slyší mé Slovo pomocí internetu, jak bylo předpověděno.

Touto cestou bude moci více lidí říci světu, jak se připravit na Varování. Moje srdce se trhá radostí, když vidím lásku, kterou mají mé děti ke Mně v každém koutu země. Má láska nikdy neumírá. Oni, moji milovaní následovníci jsou plní mé lásky, kterou pociťují ve svých srdcích. Nyní mohou říci světu, včetně cyniků, jak velmi Mě uctívají, velebíce moji slávu přede všemi. Neboť tyto mé odvážné a milující bytosti budou nyní přitahovat ty, kteří odporují Mně, Pravdě, především pokud jde o to, proč jsou zde na zemi.

Nebesa se radují z těch, kteří na internetu otevřeně vyhlašují svou lásku ke Mně. Moje láska k nim se vzdouvá a tak je zahrnu svými milostmi, každého z nich, od jednoho koutu zeměkoule na druhý.

Přicházím teď, abych vás zachránil před dnem posledního soudu
Děti, nezapomeňte jednu lekci. Pravda mého učení se nikdy nezměnila. Lidský omyl, hříchy mých posvěcených služebníků a těch, kteří zneužili Pravdu tak, aby vyhovovala jejich vlastním přáním, mohly pošpinit mé jméno, ale nikdy nemohly změnit, kdo Já jsem. Já jsem Spasitel lidstva. Poprvé jsem přišel, abych vás spasil tím, že jsem umožnil odpuštění hříchů. Přicházím znovu, abych vás zachránil před dnem soudu.

Protože má láska je tak mocná, pronikne nyní světem silou Ducha Svatého a přitáhne vás zpět do ohrady mé něžné lásky. Pociťujte nyní moji lásku, děti. Nedovolte vašemu zklamání z lidského selhání mé církve, aby vás odvrátilo ode Mne, Ježíše Krista nebo mého Nebeského Otce.

Těm, kteří se ode Mne odvrátí kvůli hříchům církve
Kvůli hříchům jste byli v pokušení uzavřít se Pravdě. Ti, kteří dělají církev odpovědnou za nedostatek víry ve Mne, nejsou poctiví sami k sobě. Neboť jestli Mě skutečně milujete, nebudete se vymlouvat. Satan je nyní všude na světě, děti, a pokouší se vás při každé příležitosti přesvědčit, že vaše víra nemá význam. Že není důležitá. Že vaše víra vám nezaručí místo v nebi. V některých případech věříte, že Boží milosrdenství je nekonečné a že můžete být spaseni, když žijete takový život, že neubližujete druhým. Velmi často Mě napadáte, když Mě viníte ze zla ve světě. K tomu dochází tehdy, když se na Mne a na mého Věčného Otce zlobíte. Jak může Bůh stát v pozadí a dovolit takovému zlu, aby se manifestovalo ve světě? Kde existuje vražda, znásilnění, potraty, mučení, chtivost a bída? Musíte s tím teď přestat a poslouchat Mě.

Mějte na paměti, že hřích, způsobený Satanem, o kterém dnes většina lidí věří, že neexistuje, může infikovat každého jednoho z vás prostřednictvím daru, jenž vám byl dán vaším Stvořitelem, Bohem Otcem. Ten dar svobodné vůle je dán každému. Někteří používají tento dar k dobrým činům, kdy projevují lásku všem, zatímco jiní jej zneužívají, aby získali nad ostatními výhodu. Když tyto lidi Satan přitáhne skrze jejich slabou svobodnou vůli, pak se stanou schopnými páchat velké ukrutnosti. Svobodná vůle je vaše, děti. Když se stane pošpiněnou hříchem, způsobí ve světě spoušť. Bůh Otec vás nemůže nutit, abyste přestaly něco dělat, ať už je to dobré, nebo špatné. Protože se nebude vměšovat do vaší svobodné vůle. On vás bude vždy povzbuzovat k modlitbě, abyste dostaly milosti, které jsou zapotřebí k tomu, abyste se hříchu vyhnuly. Bude to jen prostřednictvím vaší svobodné vůle, že uděláte jedno ze dvou rozhodnutí: Obrátit se k Bohu, nebo dovolit sobě samým, abyste byly svedeny lžemi Satana, které odvrátí vaši mysl od Pravdy.

Nezapomeňte, že Já jsem Pravda. Satan nechce, abyste Pravdu viděly. Použije vaši inteligenci a nabídne vám vychytralé argumenty, aby vás svedl. Může vás dokonce přesvědčit, že něco je zlé, přestože je to dobré. A tak když si myslíte, že je pokrytecké obrátit se k modlitbě a ke chvále Boha Otce kvůli hříchům církve, musíte rozpoznat tento klam jako takový, čím je: Jiným způsobem, jak vás povzbudit, abyste se odvrátily ode Mne, od Pravdy. Děti, ukažte Mi teď svou lásku tím, že povstanete a budete bránit mé jméno v nevěřícím světě.

Velmi brzy povzbudíte jiné, aby si poslechli vaše názory. Právě tak jako ti, kteří prohlašují, že ve Mne nevěří a hlasitě křičí, jak Mě nenávidí, musíte říct světu, že Mě milujete. Jen potom bude vyvoláno hromadné obrácení ve světě. Nechejte Mě vás nyní povzbudit, abyste mohli připravit mé děti, aby vešly do mého Nového ráje na zemi. Nezapomeňte, že vejít do tohoto ráje mohou jen ti, kdo věří ve Mne a v mého Věčného Otce.

Jděte teď a přiveďte Mi zástupy.Váš milovaný Spasitel
Ježíš Kristus
2013-06-30 23:10 - Budete obviněni ze spiklenectví proti mé vlastní církvi, přestože vaším jediným zločinem bude to, že hájíte pravdu.


Má vroucně milovaná dcero,

Zlý se ani na okamžik nezastaví ve svém pronásledování těch, kteří Mě milují. Když jsou duše blízko Mně a když jejich láska ke Mně roste, vždy tam bude a bude se pokoušet Mi je odlákat.

Když modlitbami zachraňujete duše, Zlý si na vás vylije všechnu svoji zlost a budete cítit zranění, protože se stanete terčem kritiky, zejména od těch, které milujete. Musíte si zvyknout na tuto bolest a smutek, když Mě následujete a přijímáte můj zásah skrze tato poselství. To s sebou přináší strašné bičování, neboť tato poselství budou zodpovědná za záchranu více než sedmi miliard lidí.

Jakmile ďábel poznává, že ztrácí duše jdoucí ke Mně, využije cokoliv, co je nezbytné pro vyvolání pochybností v mysli mých věrných, a pak vytvoří strašlivé rozbroje mezi mými následovníky. Musíte rozeznat ďáblovo dílo takové jaké je a vědět, že čím věrněji následujete Pravdu, tím více jste pronásledováni za přijetí mé milosrdné ruky. Jen tehdy, když je Boží Slovo přítomno nejmocnějším způsobem – kdy se Duch Svatý projevuje mezi skupinami Božích dětí – Zlý bojuje nejurputněji. On, Satan, zuří kvůli této misi. Vy, kdo pochybujete o mém Slovu, dávaném v tomto čase, vězte:

Jen mé Slovo může vyvolat takové pobouření, dokonce i mezi těmi, kteří věří ve Mne a následují mé učení. Ani jeden z vás není imunní proti takovým útokům. Vy, mí vzácní následovníci, budete těmi, kdo od zlých jazyků schytáte tvrdou kritiku proti Mně. Budou na vás plivat, smát se vám a zesměšňovat vás. Budete obviněni ze spiklenectví proti mé vlastní církvi, přestože vaším jediným zločinem bude to, že hájíte Pravdu. Ti, kteří podporují Boží Slovo a odmítají se odchýlit od Pravdy, vždy trpěli rukama těch, kteří se pokládali za nejvybranější Boží zástupce, před těmi ubohými dušemi, které Mě nejvíc milují.

Je rozdíl mezi těmi, kdo říkají, že jsou lépe informováni a tudíž více hodni vynášet soud nad jinými v mém jménu, a těmi, kteří Mě prostě milují. Následujete-li můj příklad, můžete jen povstat a hlásat svou lásku ke Mně. Já bych nikdy neřekl, že jeden je lepší než druhý – neboť všichni jste hříšníci. Přesto bych nikdy nepřijal ty, kteří možná znají vše, co se dá o Mně poznat, a kteří vyhlašují svou nadřazenost nad ostatními. Ti, kdo říkají, že Mě znají a urážejí jiného v mém jménu, Mě ve skutečnosti vůbec neznají.

Ďábel plní duše sebevědomím, pýchou a hněvem. To jsou tři znaky, podle kterých poznáte, že je v duši přítomen, když se pokouší umlčet ostatní duše, které hlásají Boží Pravdu. Jak jen takové duše budou trpět, zejména nyní, když je tato vytoužená mise prožívána mezi vámi. Každý z vás, kdo odpovídá na mé volání, bude muset čelit urážkám a veřejnému posměchu, které vám budou brát dech, tak brutální budou výlevy nenávisti. Chci, abyste pochopili, že to nejste vy, na něž je jeho nenávist namířena, ale Já. Satan chce umlčet můj hlas, který zasahuje až k vám pro vaši záchranu před jeho zlotřilými plány, již před dávnou dobou připravenými a pečlivě promyšlenými. Pro šelmu nemůže být žádné vítězství, ale on ví, jak trpím, když Mi vyrve duše. Nedovolte tomuto vlivu, aby vás oslepil k vnímání Pravdy.

Pravda zachrání vaši duši, a když budete Pravdu šířit, přinese Mi to více duší. Těmito prostředky porazím šelmu. Budete uchráněni od veškeré škody, ale budete trpět potupou označením za blázny. A vše jen proto, že Mě milujete.Váš Ježíš
2014-06-30 23:50 - Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne.


Má vroucně milovaná dcero,

vy, moji drazí následovníci, musíte vědět, že brány pekla mou církev nikdy nepřemůžou, i když mnoho z mé církve bude zničeno, jak bylo předpověděno. Ale Pravda nemůže nikdy zemřít. Mé Slovo nikdy nezanikne, ani mé učení nebude zapomenuto těmi, kdo jsou v pravé jednotě se Mnou.

Jen ti, kdo zůstanou věrni mému Slovu, mohou říct, že jsou součástí mé pozemské církve. Ti, kdo tleskají všemožným manipulacím s mými svatými evangelii, nebo přizpůsobování mého učení, nebudou už moci tvrdit, že Mi slouží. Pokud by se můj posvěcený služebník odvážil před mým časem [Druhého příchodu] vyhlásit jiné učení než to, které bylo dáno lidem mými apoštoly a proroky, bude okamžitě vypuzen.

Varuji všechny, kdo přijímáte cokoliv, co považujete za posvátné – co je ale výtvor lidí a jejich rukou – a vy to přijímáte jako moje, že vás vyženu, neboť se už nadále nebudete moci nazývat mými služebníky. A pokud uvedete duše v omyl, váš trest začne ve vašem čase a bude pokračovat dlouho po vašem odchodu z tohoto života.

Můj hněv neznáte, protože jste jej ještě nezakusili. Ale vězte toto: Vy, kdo Mě zradíte, už beztak víte, kteří to jste, neboť vaše víra již zeslábla. Mnoho vás již padlo a vaše slabost bude váš pád. Zradíte Mne, zřeknete se Mne a přijmete mé nepřátele, protože tak budete vtaženi do nového náboženství – světského humanismu, jenž jako vlk oblečený do roucha beránčího vás přijde pohltit – že Já budu zapomenut. Vaše ctižádost a touha zalíbit se mým nepřátelům, kteří v kruzích mé církve dosáhnou vysokých postavení – vás oslepí k Pravdě. To bude příčinou vašeho zániku a všech, které vtáhnete do smrtelného omylu.

Až má církev převrátí mé učení vzhůru nohama a naruby, budete vědět, že přišel čas, aby antikrist zaujal hlavní úlohu. Ti, kdo uctívají šelmu, si sami podepíší svůj rozsudek smrti a předají svou svobodnou vůli, posvátný Boží dar, mým nepřátelům. Jakmile se zavážete přísahou tomuto novému falešnému učení, budete vinni mým křižováním a váš trest bude tvrdý.

Proč, můžete se ptát, byste měli být trestáni za vaši poslušnost k starším? Odpověď je prostá. Když jste se zavázali přísahou Mi sloužit, souhlasili jste podporovat Pravdu. Porušíte-li tuto přísahu svou poslušností mým budoucím nepřátelům, pak to nebudu Já, komu budete sloužit.

Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne. Zřeknete-li se Mne, jako Boží služebník, nebudete nadále s to vést Boží děti k jejich věčné spáse.Váš Ježíš