I love you, children, every single one of you.


2011-07-07 21:00 - Narcisismus, epidemické zlo v dnešním světě.


Má vroucně milovaná dcero,

chci, aby lidé celého světa poznali, že má láska k nim prostupuje celou mou bytost, jak se připravuji na Velké varování. Jsem plný radosti, protože vím, že mé děti, zejména ty, které Mě neznají, během mého velkého činu milosrdenství konečně přijmou, že existuji.

Jeden z nejvíce znepokojujících povahových rysů, které zamořily mé děti v tomto světě, je narcismus, sebeláska. Toto epidemické zlo je velmi rozšířeno v každé vrstvě společnosti a je to jeden z oblíbených útoků Satana, protože jeho démoni vnikají všude do duší mých dětí. Můžete vidět, jak se fintí a předvádějí, aby je ostatní obdivovali. Jejich první láska je pouze pro ně samé, a když jim to nestačí, dožadují se pozornosti ostatních kolem, aby je otevřeně zbožňovali.

Toto dnešní Satanovo zamoření je tak silné ve způsobu, v jakém se tyto ubohé duše projevují, že je těžké to nevidět. Jejich posedlost v tom, jak vypadají, znamená, že půjdou dokonce tak daleko, že poškozují svá těla a dělají cokoliv, co považují za nutné, aby uspokojily svou sebelásku.

Když je Satan přítomen v takových duších, pak je snadné to spatřit. Takoví lidé budou plní marnivosti a budou tíhnout k tomu, aby byly viděny na místech, kde se setkávají vlivní lidé. Tento hřích narcismu bude sílit během konce časů, kdy se mnozí postarají, že to, jak vypadají, jejich blahobyt a sobectví půjde na úkor jejich přátel a dokonce na úkor jejich vlastních rodin. Láska sebe sama je v dnešním světě považována za obdivuhodný povahový rys. Tato honba za sebeuspokojením nemůže být nikdy naplněna, protože Satan zajistí, aby tito lidé usilovali o stále víc a víc.

Děti, hřích pýchy je jedním z těch, jenž nyní ve světě sílí. Nepřijímejte tuto formu chování jako část vašeho každodenního života. Tak mnoho mladých lidí používá symboly takzvané tělesné dokonalosti jako cíl, o který usilují. Přesto jejich chování je politováníhodné, pokud otevřete oči a podíváte se, čím vlastně je. Je to porušení Prvního přikázání, a jestli takoví lidé na své cestě setrvají, budou taženi mistrem klamu do dalšího zmatku.

Narcismus je viděn ve všech oblastech života, včetně politiky, módy, médií, filmu a dokonce i v mé vlastní církvi. Nemůžete dosáhnout pokory, trpíte-li narcismem. Bez pokory nemůžete vstoupit do království mého Otce.Váš milující Spasitel
Ježíš Kristus
2012-07-07 15:30 - Nemusí poslouchat, ale přesto musí dostat Slovo Boží.


Má vroucně milovaná dcero,

když prosím lidstvo, aby naslouchalo mému hlasu, zraňuje Mě, když ti, kdo Mě milují, říkají, že bych nikdy nemluvil takovým způsobem.

Kdyby jen naslouchali, pak mé srdce by bylo povzbuzeno a mnohem více duší by bylo zachráněno.

Přípravy na můj Druhý příchod jsou sdělovány mými božskými ústy skrze tato poselství.

Přípravy na mé narození byly proroky také oznámeny předem, aby upozornili Boží děti na příchod Mesiáše.

Proč moji stoupenci na zemi odmítají připustit, že můj Otec by poslal své proroky, aby oznámili můj Druhý příchod?

Jak málo toho skutečně znají o způsobu, jakým můj Věčný Otec připravuje lidstvo na velké události.

Moje duchovenstvo, moji posvěcení služebníci, nyní potřebují slyšet mé volání, protože Já potřebuji jejich pomoc. Přesto mnozí nedokážou odpovědět. Odmítnou Mě skrze tato poselství.

Uvědomí si Pravdu, ale až potom, až bude příliš pozdě.

Má dcero, nikdy se neboj zveřejnit má poselství, včetně těch, která shledáváš podivná, nebo děsivá.

Nemusí poslouchat, ale přesto musí dostat Boží Slovo.

Nepřísluší člověku, aby ti nařizoval zastavit oznamování svatého Božího Slova.

Zacpi si uši a nevšímej si pohrdavých názorů, protože nejsou důležité.

Vám, kteří sami sebe nazýváte křesťany a moje poselství zahrnujete pohrdáním, říkám toto:

Zničující kritikou mého Slova a tím, že je shledáváte odpudivým a že je zesměšňujete, jste přeťali pouto, které vás svazuje s mým srdcem.

Nemůžete přijmout má poselství, protože si myslíte, že Mě znáte a že poznáte má slova, když jsou vyslovena. Místo toho jste se stali kořistí mistra klamu, který vás vůči Pravdě oslepil.

Vybízím vás všechny ještě jednou, abyste se obrátili na Mne, vašeho milovaného Ježíše a dovolili Mi otevřít svá srdce.

Nechejte Mě naplnit vás mocí Ducha Svatého, abyste Mě mohli poznat.

Kněžím vzkazuji – naléhám na vás, abyste pochopili, že přišel čas k odhalení proroctví Daniela a k tomu, abych Já, Beránek Boží, otevřel pečetě z Knihy Zjevení.

Vzpomeňte si na můj slib.

Přijdu znovu, abych soudil živé i mrtvé.

Můj slib, že přinesu věčný život všem, kdo jsou Mi věrní, se již brzy naplní.

Musíte se postarat, abyste se patřičně připravili na tuto slavnou událost.Váš Ježíš
2013-07-07 17:35 - Použije Boží pravdu, aby se za ní skryl, dokud nepřijde ta správná chvíle.


Má vroucně milovaná nevěsto,

co na tom záleží, že na tebe křičí, nebo tě proklínají v mém jménu? Co na tom záleží, jestli všichni, kteří hlásají mé nejsvětější Slovo a kteří zůstávají pevně ve spojení se Mnou, jsou spoutáni a biti? Cožpak nevíte, že má moc je všemocná a nemůže být zlomena, i kdyby Mi mohli zlámat kosti.

Když lékař bojuje za každou cenu o záchranu člověka, udělá pro to všechno možné. Když je vyrušován ostatními, kteří se ho pokoušejí zastavit – je-li oddán svému povolání, nebude si všímat všech protestů a zkusí zakročit svým způsobem, když ve svém srdci ví, že ten život může zachránit a že jej zachrání. A tak pokračuje, dokud všichni neuvidí ovoce jeho námahy. Vytrvá tak dlouho, dokud není život zachráněn, a pak, když je vše uděláno, bude přivítán s láskou právě těmi lidmi, kteří, ať už z jakýchkoliv důvodů, se pokoušeli rušivě zasahovat do jeho úsilí život udržet. A tak všechny třenice budou zapomenuty.

Totéž je pravdou o této svaté misi, slíbené mým Otcem, aby zachránil životy svých dětí v těchto posledních časech před mým Druhým příchodem. Buďte připraveni na to, že do této mise bude zasahováno, neboť kdyby nepřitahovala takový odpor, tak byste s jistotou věděli, že má poselství k vám by v tomto čase nemohla přicházet od vašeho milovaného Ježíše.

Když je hlásána Pravda, není přijata snadno, byť je to Slovo Boží. Nicméně když jsou předkládány lži, převlečené za Pravdu, budou ochotněji přijaty a ve většině případů vřele přivítány s otevřenou náručí. Dejte si pozor na tyto lži, které budou předloženy mými nepřáteli, kteří sami sebe prohlásí za mé mluvčí. Uvedou vás v omyl mnoha způsoby ze strachu, že je chytíte při jejich klamu. Budou trávit svůj čas sbližováním s těmi, kteří jsou ve světě známí jako dobří a svatí, nevinní služebníci – z kterých mnozí jsou nyní se Mnou v nebi. Sdružováním se s nimi bude na ně pohlíženo jako na věrné stoupence takových svatých. Pak budou opakovat Pravdu mých učení, a to vás zmate. Řeknete: "Ale jak je to možné? Ten člověk říká Pravdu."

Moji milovaní následovníci, prohnanost šelmy je mimo vaše chápání. Je opatrný, aby se nikdy neodhalil, a tak se schovává za Pravdu. Když je přítomen v ubohých podvedených duších, použije Boží Pravdu, aby se za ní skryl, dokud nepřijde ta správná chvíle. Pak budou vylévány oplzlosti na Slovo Boží, ale mnohým to nebude zcela zřejmé. Dívejte se za slova, která budou opatrně formulována, a odhalíte lež. To je druh síly, se kterou se Boží děti budou muset potýkat.

Duch zla je jako temný mrak a když zcela sestoupil na lidstvo, stane se obtížným rozlišit pravdu a lež. Ale slibuji vám, že tento mrak se zvedne, a když jím Boží Světlo pronikne, uvidíte zlobu v celé její ohyzdnosti, jak je viděna v očích Boha.

Boj bude pokračovat mezi lidmi, kteří prokazují věrnost jedinému pravému Bohu, protože Zlý vnáší mezi ně zmatek. Poněvadž se tato skupina rozštěpí na dvě, budou zde další, za které se musíte modlit. Jsou to duše, které jsou tak vzdálené od Boha, že Ho neuznají za žádných okolností. Jsou to moje ztracené duše, kterým jsem zasvětil tuto svatou misi. Až zachráním ty, kteří jsou úplně ztracení, můj zásah zachrání také ostatní, kteří jsou prostě zmatení.

Pojďte, shromážděte se všichni přede Mnou, neboť můj čas je již velmi blízko. Nenechejte se žádný z vás zdržovat v modlitbách za duše těch, kteří vaši pomoc nejvíce potřebují.Váš Ježíš