My Teachings are very simple. Add in all the fine language and prose you like, the Truth remains as it always has been. Love one another as I love you.


2011-08-02 20:15 - Jedno z nejnaléhavějších poselství Boha Otce lidstvu.


Přicházím ve jménu mého Syna, Ježíše Krista. Jsem Bůh Otec a přeji si mluvit k celému světu. Je v mém úmyslu zadržet přísnost Velkého trestu, abych dal lidstvu příležitost otevřít srdce pravdě o mé existenci. Mé drahé děti musí vědět, že Já jsem nejdříve Bůh milosrdenství a až pak Bůh spravedlnosti.

Mé milosrdenství bylo mimořádně rozšířeno. Kvůli síle modliteb zadržím v milosrdenství svou ruku, aby člověk mohl zmírnit nenávist, která se projevuje v tolika duších po celém světě.

Dejte pozor, mé děti, když vás varuji, že pokud nezastavíte šíření hříchu, dopadne na vás trest, jenž zničí velkou část lidstva. Takový trest nebyl na zemi viděn od dnů potopy, která zničila svět za času Noe.

Už déle nedovolím mým nevděčným dětem ničit ty, kdo Mi projevili poslušnost a věrnost. Ani se nebudu držet zpátky, abych dovolil novému světovému řádu pošpinit mé stvoření, mé děti, moji zemi.

Dbejte nyní toho, že lidstvu bylo teď dáno jedno z posledních varování. Odvraťte se nyní od cesty hříchu a budete zachráněni. Odvraťte se od vašeho slepého uctívání pokušení Satana a jeho svůdných kouzel, které vás přitahují prostřednictvím sebelásky a materiálních zázraků. Budete-li pokračovat v znesvěcování tohoto krásného světa, stvořeného z lásky k vám, jak to dosud děláte, pak z něj nezůstane nic, abyste mu nemohli dále škodit.

Já jsem Bůh lásky, pomalý v hněvu, ale má trpělivost se vyčerpává. Ti, kteří budou pokračovat v mrzačení a ničení mých dětí válkou a vládou nad světovými financemi ať vědí, že jejich dny jsou sečteny. Teď budete mít poslední příležitost k vykoupení. Pokud neodpovíte patřičným způsobem během mého velkého daru milosrdenství, jímž je Varování, pak vy a vaši přisluhovači budou zničeni.

Má sláva bude zjevena každému muži, ženě a dítěti. Ti, kteří si vybrali cestu do mého království, budou mít nikdy nekončící život. Ti, kteří si ji nezvolí, zakusí temnotu, jakou si nikdy nemohli představit, ani chtít.

Stoupenci Satana, vědomě se klanící jeho zkaženosti, slyšte nyní můj slib: Vám, mým ztraceným dětem, bude nabídnuta ještě jednou ruka lásky a míru během Varování. Chopte se jí, neboť bude vaším záchranným lanem zpět do lůna mé lásky. Ignorujte mé prosby a budete trpět věčně a nikdy se nevrátíte do středu mé vroucně milované rodiny.

Toto je nyní, má dcero, jedno z nejdůležitějších varování k záchraně tvých bratrů a sester od mučivých ohňů věčného zatracení.Král Nejvyšší
Bůh – Všemohoucí Otec
2012-08-02 22:06 - Tak jako můj Syn byl ukřižován, tak také jeho církev na zemi bude ukřižována.


Má nejdražší dcero,

zkouška církve mého Syna na zemi již začala.

Brzy začne bičování a pronásledování.

Stejně jako můj Syn byl ukřižován, jeho církev na zemi bude také ukřižována.

Útrapy jsou už na cestě.

Můj Syn byl poslán, aby zachránil lidstvo od ohňů pekla.

Jeho smrt na kříži, strašná a bezcitná krutost, byla Mnou dovolena jako prostředek nabídnout mým dětem budoucnost. Tělo mého Syna se stalo jeho církví na zemi. Jeho kněží a posvěcení služebníci zaujali místo jeho apoštolů.

Nyní, kdy se vrací znovu, aby vykoupil lidstvo a vznesl nárok na mé vzácné děti, aby mohly vejít do mého ráje, se historie bude opakovat.

Můj Syn kázal Pravdu a shromáždil hodně lidí, kteří se řídili jeho učením a o jeho Slovu nepochybovali.

Pak byl zrazen těmi, kteří Mu byli blízcí a v řadách jeho stoupenců Mu byli oddáni.

Jeho církev, katolická církev, byla také zrazena zevnitř, ze svých vlastních řad.

To způsobilo Satanovo pokušení, a za smrt mého Syna bylo zodpovědné velké zlo.

Umírání jeho dnešní církve začalo už před nějakým časem. Jako tomu bylo u mého Syna, mnoho následovníků věrných svatému Slovu, ustanoveného Mnou, Ho opustilo.

Potom začal soud, ve kterém byl můj Syn obviněn z kacířství. Také církev mého Syna bude muset trpět stejným osudem.

Kvůli zkaženosti těch, kdo spáchali těžké zločiny proti lidem, mnozí věrní následovníci opustili církev.

Jeden po druhém opustili mého Syna a odhodili jeho učení.

Soud nad církví mého Syna na zemi přiměl jeho kněze k mlčení, když měli bránit učení mého Syna.

Mají strach, že pohorší ty, kdo odmítají mého Syna kvůli hříchům těch, kteří jsou mezi nimi. Církev mého Syna čelí největší zkoušce ze všech, dosud nikdy neviděné od ukřižování mého milovaného Syna.

Jeho církev je nemilosrdně zesměšňována, nejenom jejími vnějšími nepřáteli, ale jejími nepřáteli zevnitř.

Trnová koruna bude nyní nasazena na hlavu církve mého Syna a jen málo jeho stoupenců bude stát při něm.

Tak jako apoštolové mého Syna, s výjimkou Jana, Ho opustili během jeho soudu a popravy, tak také ti, kteří zaujímají vysoká místa ve Vatikánu, opustí mého svatého vikáře.

Jako hlava katolické církve bude nucen kráčet strašlivou cestou nemilosti, přestože na něm neleží žádná vina.

Když bude mrskán, opovrhován a zesměšňován, nebude to proti němu, na něhož zaměří svoji zlost. Bude to proti Pravdě církve, křesťanské církve, zformované díky oběti mého Syna, na kterou budou vylévat svoji nenávist.

Křesťanství bude bičováno po celém svém těle, v každé zemi, na každém místě bohoslužeb, dokud nepadne vyčerpáním.

Když bude vedeno cestou na Kalvárii, právě tak, jako byl veden můj Syn, bude spoutáno a zajištěno provazy, aby se mu znemožnilo uniknout mukám.

Potom, až bude stoupat na pahorek, bude po něm házeno kameny, pliváno a posměšně pokřikováno po celou cestu na vrchol.

Pak bude přibito na kříž.

Ti, kteří obviňují církev za její hříchy proti nevinným, projeví jenom málo soucitu, až odsoudí hlavu církve, mého Syna.

Obviní jej za hříchy jiných, způsobené pokušením Satana.

Až přibijí církev mého Syna na kříž, pošlou stovky stráží, podobně jako šest set vojáků, kteří stáli na Kalvárii, aby zajistili, že ani kousek Těla neunikne trestu.

Ani jediný služebník jeho církve, který jí veřejně vyzná věrnost, nebude moci uniknout.

Až církev bude ukřižována, postarají se, aby byla zbavena potravy a vody až do jejího posledního výdechu.

Všichni její stoupenci, stejně tak, jako to bylo s apoštoly mého Syna, nebudou nikde vidět.

Budou se schovávat ze strachu z odvety.

V tom, co se bude zdát jako její poslední výdech, všechno zmlkne, dokud jásot těch, kteří církev ukřižovali, neohluší celý svět svou falešnou doktrínou.

Hlas nové hlavy církve, podvodníka, falešného proroka, se bude rozléhat.

Všichni s úlevou padnou na tvář v díkůvzdání ke Mně, Bohu Nejvyššímu. Neboť se to bude podobat novému začátku.

To bude čas, kdy oltáře v této církvi už nebudou ozdobeny přítomností mého Syna, protože tomu tak být nemůže.

To bude čas, kdy dopadne má ruka, aby přinesla trest.

To bude čas, kdy začne bitva u Armageddonu.

To bude čas, kdy skrze mého Syna přijdu Já, abych zachránil duše.

Neodmítejte toto proroctví.

Neukrývejte se za falešné jistoty, neboť ten den musí přijít.

K ukřižování církve mého Syna musí dojít kvůli Poslední smlouvě.

Ale potom slavné vzkříšení mé církve, nového Jeruzaléma, osuší všechny slzy a nechá zapomenout na všechno utrpení a tehdy, přijde nová éra.

Vždy důvěřujte mému Synu.

Nikdy se nebojte, neboť Já jsem váš Otec a přijdu, abych obnovil zemi a shromáždil všechny mé děti v tomto posledním zázraku, předpověděnému v knize Daniel.

Děti, Kniha Pravdy je vám nyní zjevena, jak bylo slíbeno.

Neodmítejte můj Boží zásah, neboť Já říkám Pravdu.Bůh Nejvyšší
2013-08-02 15:10 - Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého syna.


Mé dítě,

stojím v tomto čase před mým Synem a ve velkém žalu padám na tvář k jeho nohám. Právě tak, jako jsem musela přihlížet jeho smrtelnému zápasu u paty jeho kříže během jeho strašného ukřižování, musím nyní snášet jeho bolest ještě jednou.

Ukřižování mého Syna se děje znovu, když jeho Tělo, jeho mystické Tělo, které je jeho církví na zemi, musí snášet bičování jeho vlastními. Oni, nepřátelé v jeho církvi na zemi, budou bičovat jeho Tělo, trhat je na kusy, krutě je zesměšňovat a znesvěcovat je před tím, než je odhodí. Církev mého Syna je nyní bičována během toho, co bude prvním stupněm jeho ukřižování na zemi v těchto časech. Vezmou jeho Tělo – v nejsvětější eucharistii – a urazí Ho, stejně jako poníží. Budou vidět mnohá znamení toho, jak budou dělána všemožná neuctivá a záštiplná gesta k jeho proklínání. Až potupí jeho nejsvětější eucharistii, tak ji vyhodí a brzy bude velmi těžké ji přijmout. To je jen jeden z mnoha plánů, které jsou v běhu, jak odstranit přítomnost mého Syna ze mše svaté.

Mnozí uvidí tato odporná gesta, a budou vědět, že jsou pro mého Syna urážkou. Mnozí budou protestovat, ale jejich hlasy nebudou slyšeny. Vy, ubozí kněží, kteří budete trpět kvůli tomuto znesvěcení, musíte prosit mě, vaši Matku, abych vám pomohla snést takovou bolest. V žádném případě nesmíte s nejsvětější eucharistií manipulovat, neboť je to vaše jediná potrava spásy. Bez ní budete hladovět. Musí být vždy k dispozici každičkému z Božích dětí. Nesmíte nikdy přijmout, že nějaký jiný druh chleba je potravou života.

Brzy bude po vás požadováno, abyste rozdávali náhražku nejsvětější eucharistie, která nebude Tělem mého Syna. Musíte zůstat věrni daru nejsvětější eucharistie, i když vám řeknou, že už je bezvýznamná – nadále nepřijatelná v novém světovém náboženství.Vaše Matka v Kristu
Matka Spásy
2014-08-02 10:16 - Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby mi zachovali věrnost.


Má vroucně milovaná dcero,

následovat Mě na této mé poslední cestě k naplnění smlouvy mého Otce může být přirovnáno ke skupině lezců, stoupajících na horu. Vězte, že to je vysoká hora, náročný terén plný překážek, jenž představuje potíže i pro nejzkušenější horolezce, protože skýtá překvapení a nepředvídatelné zákruty a odbočky na každé úrovni a na každém rohu. Ti, kdo mají důvěru v to, co říkám a následují Mě s otevřeným a ochotným srdcem, shledají tuto cestu lehčí než ostatní. Avšak mnozí, kteří jsou sebejistí na začátku této cesty, mohou jít příliš rychle a velkými kroky v pokusu vystoupat na vrchol. Jsou to lidé, kteří dopadnou nejtvrději, a jejich pád na dno bude nejbolestivější.

Jiní, kteří nejsou zkušenými lezci, ale následují jasné pokyny Toho, kdo je vede, v mnoha případech dosáhnou vrcholu jako první. Jejich víra, trpělivost a ochota dosáhnout vrcholu za každou cenu, jim dodá velkou energii a nadšení, které je udrží v jejich výstupu na vrchol. Ti, kteří se pravidelně nezastaví a nenapijí se, aby uhasili žízeň, se stanou dehydratovaní, a ti, kteří se zapomenou najíst, zjistí, že není možné udržet si sílu.

Každý krok této cesty představuje nové výzvy, nebezpečné zákruty a balvany, které je téměř nemožné přelézt. Bude třeba velmi silných jedinců, zdravé mysli a těla, aby zůstali na trase ve výstupu na vrchol. Shledají, že jsou rozptylováni ostatními, kteří ztratili víru ve svou vlastní schopnost najít směr cesty na horu a kteří se budou neustále pokoušet je odradit od jejich úkolu.

Pak budou další, žárliví na ty, kdo dělají velké pokroky vpřed, kteří se budou snažit lezce podrazit tím, že budou před ně klást pasti a jiné překážky, aby je zpomalili. Tyto zklamané a žárlivé duše udělají vše, co můžou, aby zabránili odhodlaným a horlivým lezcům dosáhnout vrcholu. Vymyslí lži, aby se pokusili přesvědčit ty na cestě, aby zastavili – a odešli ze strachu z velkého nebezpečí, které je čeká. Řeknou jim, že vůdce horolezců není schopen je vzít na vrchol, a že kvůli tomu budou ve velkém nebezpečí, jsou-li tak pošetilí a budou pokračovat v tom, o čem řeknou, že je nebezpečná a vysilující cesta.

A tak má cesta bude pokračovat až do dne, kdy přijdu znovu. Je mnoho povolaných, ale je málo vyvolených, aby Mi zachovali věrnost. Někteří jsou povolaní a následují Mě. Potom Mě zradí. Jejich nenávist ke Mně je ze všeho nejhorší, neboť jsou to ti, kdo Mi přinesli duše na této cestě ke spáse. Ale podlehnou-li pokušením Satana, jenž do jejich duší vnese strašné lži, budou těmi, kdo ode Mne duše odtáhnou.

Jenom ti s pokornou duší, něžným srdcem – beze zloby, pýchy a sobectví, dokážou vystoupit na vrchol hory. Až ten den přijde, ti, kdo ode Mne odešli a zradili Mě, zjistí, že nemají kam jít, neboť cesta, která vedla na vrchol, už nebude.Váš Ježíš