I love you and await your response to My pleas for prayer.


2011-08-01 23:00 - Otázky Ježíši.


Potom, co vizionářka přijala poselství "Buďte připraveni v každém čase", uviděla obraz Ježíše, ve kterém se zjevil smutný. Položila Mu proto řadu otázek, na které odpověděl:

Otázka Ježíši: "Jsi smutný?"

Odpověď: "Ano, a unavený. Hříchy lidí trhají mé srdce ve dví."

Otázka Ježíši: "Co by mohlo pomoci?"

Odpověď: "Hodně modliteb. Oddanost mých následovníků, když se budou denně modlit růženec Božího milosrdenství a svatý růženec, zachrání mé děti. Oni, moji následovníci musí vytrvat, i když je to těžké."

Otázka Ježíši: "Co tě trápí nejvíce?"

Odpověď: "Ti, kdo Mě nejen nenávidí, ale kdo si vybrali uctívat Satana v obscénních rituálech, kde nemohou vidět, jak jsou obelháváni. Moji posvěcení služebníci, kteří ztratili lásku ke Mně. Ti, kteří pronásledují ostatní. Vrazi, kteří nemají ohled k životu mých dětí.

Potraty, které jsou nejhorší formou genocidy. Neustále prolévám slzy za mé malé duše, které se tady nikdy poprvé nenadechnou.

Válka a snadnost s jakou je rozpoutána obvykle těmi, kteří, kdyby se ocitli uprostřed bitevního pole, zbaběle by utekli. Mnoho z těchto lidí vyhlašují války, jenom aby rozšířili svoji moc. Ti Mě velice urážejí."

Otázka Ježíši: "Co Tě dělá šťastným?"

Odpověď: "Víra mých následovníků a těch, kdo se rozhodli Mi pomoci v záchraně duší. Miluji je s takovou něhou a soucitem. Budou bohatě odměněni v království mého Otce."

2012-08-01 16:45 - Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc srpen k záchraně duší.


Mé dítě,

v blízké budoucnosti budeš ve světě svědkem mnoha změn, z nichž mnohé ti už byly v minulosti odhaleny.

Bude mnoho ničení, mnoho nepokojů a trestů, a všechny z nich přijdou kvůli hříchu lidstva.

Prosím všechny Boží děti, aby ještě jednou zasvětily měsíc srpen k záchraně duší.

Musíte udělat následující:
Jděte každý den na mši svatou a přijímejte svatou eucharistii.

Potom každý den ve tři hodiny odpoledne se modlete růženec Božího milosrdenství.

Vy, kteří můžete – byste se měli jeden den v týdnu postit.

Mé děti, budete otřeseny, až tyto změny přijdou, ale nesmíte se nikdy bát ruky mého Otce, jste-li věrní učení jeho milovaného Syna, Ježíše Krista.

Prosím, v příštích měsících mějte Pečeť živého Boha ve svých domovech nablízku, neboť se toho hodně stane.

Tělo mého Syna, Ježíše Krista, přítomné v jeho církvi na zemi je hanobeno a bude strašně trpět.

Mnoho plánů, jak svrhnout církev mého Syna je již v běhu a ta se velmi brzy zhroutí.

Uvidíte nyní i jiné události, které byly předpověděny v podobě přírodních katastrof, až ruka mého Otce dopadne v trestu na národy, jejichž hříšné zákony nebudou déle tolerovány.

Modlete se, modlete se, modlete se v tomto čase za duše, které mohou trpět během těchto událostí.

Využijte tento měsíc k modlitbám za všechny duše, které mohou zahynout ve válkách, zemětřeseních, nebo v přicházející celosvětové zpovědi – ve Varování.

Děti, moje srdce je těsně spojeno s vaším, a spolu musíme usilovně pracovat, abychom zachraňovali duše.

Modlitbou za záchranu duší vykonáváme svatou vůli mého Otce.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy
2013-08-01 15:00 - Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe.


Má vroucně milovaná dcero,

jak jen toužím obejmout vás všechny, moji drazí následovníci a vzít vás do svého útulku pokoje a bezpečí. Jak jen si přeji, abych vás mohl všechny vzít a ukrýt před zlem, které se tajně připravuje proti všem křesťanům.

Hříšnost dosáhla míry neviděné ode dnů Noe a je jako neviditelná síť pokrývající zemi. Něco tak smrtonosného, dokonale promyšleného, jen málokdo dokáže pochopit. Buďte si ale vědomi, že tento plán – jehož detaily budou dány světu těmi, kdo říkají, že reprezentují mé církve na zemi – vám bude předložen, a bude se očekávat, že jej přijmete. Pak po vás budou chtít, abyste to spolkli, a nebudete mít na výběr. To, co po vás budou požadovat, abyste udělali, za všemi těmi klamy a podvody, je zapřít Mě, Ježíše Krista.

Varuji svět, pokusíte-li se popřít mé božství – vy a všichni zapletení do tohoto ďábelského spiknutí – budete označeni jako nepřítel Boha. Budete-li podporovat rouhačské zákony, budete vinni hříchem proti Bohu.

Budu vás stále upomínat, abyste otevřeli oči Pravdě, ale nemohu vás nutit, abyste Mi zůstali věrni. Nemohu vás nutit, abyste Mě milovali. Vaše svobodná vůle náleží jen vám, ale když se obrátíte a poprosíte Mě, abych vás vedl, otevřu vaše oči Pravdě. Když Pravdu přijmete, zachráním vás.

Moji ubozí následovníci, vězte, že až se svět obrátí proti Bohu, že všemohoucí síla mého Otce zasáhne a zničí jeho nepřátele jednoho za druhým.Váš Ježíš