1 - Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Modlitwa Krucjaty 1 - Mój dar dla Jezusa dla ratowania dusz

Mój najdroższy Jezu, Ty, Który kochasz nas tak bardzo, pozwól mi w mój skromny sposób pomóc ratować Twoje cenne dusze.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami bez względu na to, jak ciężko Cię obrażają.

Pozwól mi przez modlitwę i cierpienie pomóc tym duszom, które mogą nie przeżyć Ostrzeżenia, szukać miejsca przy Tobie w Twoim Królestwie.

Wysłuchaj mojej modlitwy, o słodki Jezu, bym pomógł Ci zdobyć te dusze, za którymi tęsknisz.

O Najświętsze Serce Jezusa, przysięgam w każdym czasie moją wierność Twojej Najświętszej Woli.

Amen.

2 - Modlitwa za światowych przywódców

Modlitwa Krucjaty 2 - Modlitwa za światowych przywódców

Mój Ojcze Przedwieczny, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, byś chronił Twoje dzieci przed prześladowaniami, które są potajemnie planowane przez światowe siły wobec niewinnych narodów.

Modlę się o przebaczenie grzechów tym duszom, które są przyczyną tego udręczenia, by mogły zwrócić się do Ciebie z pokornymi i skruszonymi sercami.

Proszę, daj Twoim dręczonym dzieciom siłę do wytrzymania takich cierpień na przebłaganie za grzechy świata.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

3 - Uwolnij świat od lęku

Modlitwa Krucjaty 3 - Uwolnij świat od lęku

O Panie mój Jezu Chryste, błagam Cię, byś uwolnił świat od lęku, który odłącza dusze od Twojego kochającego Serca.

Modlę się, aby ci, którzy podczas Ostrzeżenia doświadczą prawdziwego lęku, zatrzymali się i pozwolili Twojemu Miłosierdziu napełnić swoje dusze, tak aby jako wolni kochali Cię tak, jak powinni.

Amen.

4 - Zjednocz wszystkie rodziny

Modlitwa Krucjaty 4 - Zjednocz wszystkie rodziny

Zjednocz, Jezu, wszystkie rodziny podczas Ostrzeżenia, aby mogły otrzymać Zbawienie Wieczne.

Modlę się, by wszystkie rodziny pozostały razem w jedności z Tobą, Jezu, aby mogły odziedziczyć Twój Nowy Raj na ziemi.

Amen.

5 - Chwała Bogu Najwyższemu

Modlitwa Krucjaty 5 - Chwała Bogu Najwyższemu

O Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radosnym dziękczynieniu za Twój drogocenny Dar Miłosierdzia dla całej ludzkości.

Radujemy się i ofiarujemy Ci, najwspanialszy Królu, naszą cześć i uwielbienie za Twoje kochające i czułe Miłosierdzie.

Ty, Boże Najwyższy, jesteś naszym Królem i za ten Dar, który nam teraz przynosisz, padamy do Twoich Stóp w pokornym poddaniu.

Prosimy, Boże, zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi.

Amen.

6 - Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

Modlitwa Krucjaty 6 - Modlitwa o powstrzymanie antychrysta

O Jezu, modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu powstrzymał antychrysta i jego nikczemną Armię od wywoływania trwogi wśród Twoich dzieci oraz powodowania ich udręk.

Modlimy się, by został powstrzymany i by Karząca Ręka została oddalona dzięki nawróceniu, jakie dokona się podczas Ostrzeżenia.

Amen.

7 - Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

Modlitwa Krucjaty 7 - Modlitwa za tych, którzy odrzucają Miłosierdzie

Jezu, proszę Cię najusilniej, byś przebaczył tym grzesznikom o ciemnych duszach, którzy odrzucą Światło Twojego Miłosierdzia.

Przebacz im, Jezu, błagam Cię, abyś wybawił ich od grzechów, z których, jak sami to widzą, tak trudno im się uwolnić.

Napełnij ich serca Promieniami Twojego Miłosierdzia i daj im szansę powrotu do Twojej owczarni.

Amen.

8 - Spowiedź

Modlitwa Krucjaty 8 - Spowiedź

Najdroższy Jezu, proszę Cię o przebaczenie wszystkich moich grzechów oraz cierpień i krzywd, które zadałem innym.

Pokornie modlę się o Łaski, abym uniknął ponownego obrażania Ciebie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

Błagam o przebaczenie wszelkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział i które sprawią Ci ból i cierpienie.

Zabierz mnie ze sobą do Nowej Ery Pokoju, abym mógł stać się częścią Twojej rodziny na wieczność.

Kocham Cię, Jezu. Potrzebuję Cię.

Szanuję Ciebie i wszystko, za czym Ty się opowiadasz.

Pomóż mi, Jezu, abym był godny wejścia do Twojego Królestwa.

Amen.

9 - Ofiarowanie cierpienia jako daru

Ofiarowanie cierpienia jako daru

O Najświętsze Serce Jezusa, naucz mnie przyjmować zniewagi z pokornym dziękczynieniem, w Twoje Święte Imię, kiedy głoszę Twoje Słowo.

Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.

Pozwól mi przyjmować takie próby z miłością i szczodrością ducha, abym mógł złożyć je jako dary, tak cenne dla Ciebie, by ratować dusze.

Amen.

10 - Niesienie Płomienia Twojej Miłości

Niesienie P?omienia Twojej Mi?o?ci

Pomóż nam, drogi Jezu, bez lęku powstać w Twoje Imię i nieść Płomień Twojej Miłości poprzez wszystkie narody.

Daj nam, Twoim dzieciom, siłę do stawienia czoła zniewagom, które będą nas spotykać pośród tych wszystkich, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Twoje Miłosierdzie.

Amen.

11 - Powstrzymaj nienawiść wobec wizjonerów

Powstrzymaj nienawi?? wobec wizjonerów

O Najświętsze Serce Jezusa, proszę, powstrzymaj nienawiść i zazdrość, które istnieją w tych czasach wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

Modlę się, abyś wysłuchał mojej modlitwy i dał Twoim wizjonerom siłę, której potrzebują do głoszenia Twojego Najświętszego Słowa niewierzącemu światu.

Amen.

12 - Modlitwa o uniknięcie grzechu pychy

Modlitwa o unikni?cie grzechu pychy

O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy wypowiadam się w Twoje Imię.

Przebacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszyłem kogoś w Twoje Święte Imię.

Pomóż mi słuchać, Jezu, gdy rozbrzmiewa Twój Głos, i napełnij mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać Prawdę Twojego Słowa, kiedy wołasz do ludzkości.

Amen.

13 - Modlitwa o Ochronę

Bóg Ojciec: Obietnica Ochrony dla tych, którzy odrzucają Jezusa

O Ojcze Niebieski, przez Miłość Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego Męka na Krzyżu wybawiła nas od grzechu, proszę, zbaw tych wszystkich, którzy nadal odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.

Obdarz ich dusze, drogi Ojcze, znakiem Twojej Miłości.

Błagam Cię, Ojcze Niebieski, wysłuchaj mojej modlitwy i zachowaj te dusze od wiecznego potępienia.

W Swoim Miłosierdziu pozwól im, by mogły jako pierwsze wejść do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Amen.

14 - Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

O Ojcze Wszechmogący, Boże Najwyższy, proszę, zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Otwórz ich serca, by przyjęli zbawienie i otrzymali obfitość Łask.

Usłysz moje błagania za moją własną rodziną i spraw, by każdy znalazł Łaskę w Twoim kochającym Sercu.

O Boski Ojcze Niebieski, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wszelką wojną atomową i innymi działaniami, które są planowane, aby zgładzić Twoje dzieci.

Zachowaj nas od wszelkich krzywd i chroń nas.

Oświeć nas, abyśmy bez żadnego lęku w duszach mogli otworzyć oczy, usłyszeć i przyjąć prawdę o naszym zbawieniu.

Amen.

15 - Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

Podzi?kowanie za Dar Bo?ego Mi?osierdzia

O mój Ojcze Niebieski, czcimy Cię, głęboko doceniając Ofiarę, której dokonałeś, zsyłając na świat Zbawiciela.

Ofiarujemy Ci nasze modlitwy w radości i dziękczynieniu z pokorną wdzięcznością za Dar, który dajesz teraz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.

O Boże Najwyższy, uczyń nas godnymi przyjęcia tego Wielkiego Miłosierdzia z wdzięcznością.

Amen.

16 - O przyjęcie Łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem

O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Daj mi Łaski potrzebne do stania się małym w Twoich Oczach.

Otwórz mi oczy na prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

Przebacz mi moje grzechy i okaż mi Swoją Miłość i Przyjacielską Dłoń.

Przyjmij mnie w ramiona świętej rodziny, abyśmy mogli wszyscy ponownie stać się jedno.

Kocham Cię, Jezu, i obiecuję od dnia dzisiejszego głosić Twoje święte Słowo bez lęku w sercu i z czystością duszy na wieki wieków.

Amen.

17 - Modlitwa Matki Zbawienia za ciemne dusze

Maryja Panna: Jeśli ciemne dusze się nawrócą, na świecie zapanuje tymczasowy pokój

O Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia i Pośredniczko Wszelkich Łask;

Ty, która będziesz uczestniczyła w ratowaniu ludzkości od niegodziwości szatana, módl się za nami.

Matko Zbawienia, módl się, aby wszystkie dusze mogły być zbawione i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który przychodzi raz jeszcze, by ratować ludzkość i dać nam szansę Zbawienia Wiecznego.

Amen.

18 - Powstrzymaj antychrysta i jego grupę

Największa obrzydliwość jaka jest knuta przeciwko Żydom od czasów Holocaustu

O drogi Jezu, uratuj świat od antychrysta.

Chroń nas przed nikczemnymi sidłami szatana.

Zachowaj ostatnią Resztę Twojego Kościoła od zła.

Daj wszystkim Twoim kościołom siłę i Łaski potrzebne, by bronić się przed wojnami i prześladowaniem planowanym przez szatana i jego armię terrorystów.

Amen.

19 - Modlitwa za młodych ludzi

Maryja Panna: Modlitwa Krucjaty (19) Modlitwa za młodych ludzi, którzy nie wiedzą co robią

Matko Zbawienia, proszę Cię, abyś się modliła o Miłosierdzie dla młodych dusz, które są w strasznej ciemności, żeby rozpoznały Twojego umiłowanego Syna, kiedy przychodzi ratować całą ludzkość.

Nie pozwól odpaść żadnej duszy.

Nie pozwól żadnej duszy odrzucić Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Modlę się, Matko, aby wszystkie były zbawione, i proszę Cię o okrycie tych dusz Twoim świętym płaszczem, aby zapewnić im ochronę przed oszustem, której potrzebują.

Amen.

20 - Powstrzymaj antychrysta przed zniszczeniem świata

Antychryst, który ukrywa się za kulisami, wkrótce ujawni się światu

O Boże Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, wołam do Ciebie, abyś uniemożliwił antychrystowi pochwycenie dusz Twoich dzieci.

Błagam Cię, Ojcze Wszechmogący, abyś powstrzymał go przed wywoływaniem trwogi w Twoich dzieciach.

Błagam Cię, byś powstrzymał go przed skażeniem Twojego stworzenia, i proszę, byś zmiłował się nad tymi biednymi duszami, które będą wobec niego bezsilne.

Wysłuchaj mojej modlitwy, drogi Ojcze, i uchroń wszystkie Twoje dzieci przed tym straszliwym złem.

Amen.

21 - Dziękczynienie Bogu Ojcu za zbawienie ludzkości

Dobra Nowina - Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, udzielił zbawienia większości Ludzkości

Chwalimy Cię i dziękujemy Ci, o Święty Boże, Wszechmogący Stwórco ludzkości, za Miłość i współczucie, które masz dla ludzkości.

Dziękujemy Ci za ten Dar Zbawienia, który ofiarujesz Swoim biednym dzieciom.

Błagamy Cię, o Panie, o uratowanie tych, którzy podążają za złym duchem, i by ich serca otworzyły się na prawdę o ich Życiu Wiecznym.

Amen.

22 - Dla księży katolickich – O zachowanie Nauczania Kościoła

Apel do Duchowieństwa: Przygotujcie Moje owce na Moje długo oczekiwane Powtórne Przyjście na Ziemię

O mój umiłowany Jezu, zachowaj mnie silnym w każdej chwili dnia oraz utrzymuj płomień mojej miłości do Ciebie.

Nigdy nie dozwól, by ten płomień miłości do Ciebie zanikał lub zgasł.

Nigdy nie pozwól mi słabnąć, gdy pojawia się pokusa.

Daj mi Łaski potrzebne do szanowania mojego powołania, mojego oddania się, mojej wierności i do zachowania Nauczania prawowiernego Kościoła katolickiego.

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

Ślubuję moje zaangażowanie, by walczyć w Twojej Armii, aby Kościół katolicki mógł na nowo powstać w chwale, by powitać Cię, drogi Jezu, kiedy przyjdziesz powtórnie.

Amen.

23 - O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

Maryja Panna: Módlcie się z całego serca za papieża Benedykta XVI

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

24 - Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

O mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi.

Ty jesteś Płomieniem, który ogarnia wszystkie dusze.

Twoje Miłosierdzie i Miłość nie znają granic.

Nie jesteśmy godni Ofiary, której dokonałeś przez Swoją śmierć na Krzyżu, wiemy bowiem, że Twoja Miłość do nas jest większa od tej miłości, którą my darzymy Ciebie.

Udziel nam, o Panie, Daru pokory, abyśmy zasługiwali na Twoje Nowe Królestwo.

Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją Armię, by głosiła Prawdę Twojego świętego Słowa i przygotowywała naszych braci i siostry na chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Cię.

Chwalimy Cię.

Ofiarujemy samych siebie, nasze smutki, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie, by ratować dusze.

Kochamy Cię, Jezu.

Zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi, gdziekolwiek mogą się znajdować.

Amen.

25 - O ochronę dla wizjonerów z całego świata

Maryja Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów nienawiści. One są tym samym.

O Boże Najwyższy, błagam Cię o udzielenie ochrony wszystkim tym na całym świecie, którzy przekazują Twoje Orędzia.

Modlę się, żeby byli chronieni przed nienawiścią innych.

Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo szybko rozprzestrzeniało się po całym świecie.

Chroń tych, którzy przekazują Twoje Orędzia, przed zniesławieniem, zniewagami, kłamstwami i wszelkiego rodzaju zagrożeniami.

Chroń ich rodziny i nieustannie osłaniaj ich w Duchu Świętym, tak aby Orędzia, które przedstawiają światu, były przyjmowane ze skruszonymi i pokornymi sercami.

Amen.

26 - Módlcie się Różańcem, by pomóc ocalić swój naród

Maryja Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować swój naród

27 - Modlitwa o pokój na świecie

Módlcie się, aby można było uniknąć wojny atomowej, która mogłaby zgładzić jedną trzecią Ludzkości

O mój Jezu, błagam o Miłosierdzie dla cierpiących z powodu strasznych wojen.

Błagam, by pokój został zakorzeniony w tych udręczonych narodach, które są ślepe na prawdę o Twoim Istnieniu.

Proszę, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, aby powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.

Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi krajami, które są bezsilne wobec straszliwych okrucieństw, ogarniających cały świat.

Amen.

28 - O zjednoczenie wszystkich kościołów chrześcijańskich

Maryja Panna: Zły duch nie spocznie, dopóki Kościół katolicki nie zostanie powalony na Ziemię

O Boże Najwyższy, klękamy przed Tobą, błagając o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci w walce o zachowanie Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi.

Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiego odstępstwa na świecie.

W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze, błagamy Cię, daj nam Łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali w Imię Twojego Syna umiłowanego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Wielbimy Cię.

Kochamy Cię.

Jednoczymy się, aby walczyć o siłę do zachowania Twoich kościołów chrześcijańskich na ziemi podczas prób, które mogą nas czekać w przyszłych latach.

Amen.

29 - Chroń praktykowanie chrześcijaństwa

Maryja Panna: Pozostałe kraje pójdą za Anglią wprowadzając zakaz publicznej modlitwy

O Panie mój Jezu Chryste, proszę Cię usilnie, abyś wylał Swojego Ducha Świętego na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam Cię, abyś przebaczył tym, którzy mają w swoich duszach nienawiść do Ciebie.

Modlę się, aby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia i aby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły Ciebie czcić z godnością, by się wzniosły ponad wszelkie prześladowania.

Proszę, napełnij wszystkie Twoje dzieci Darem Swojego Ducha, aby mogły powstać z odwagą i poprowadzić Twoją Armię do ostatecznej bitwy przeciw szatanowi, jego demonom oraz wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.

Amen.

30 - Modlitwa o oddalenie wojny, głodu i prześladowań religijnych

Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, kolejnym będą USA

O mój Ojcze Przedwieczny, Boże Stwórco wszechświata, w Imię Twojego najdroższego Syna, błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali.

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności i przyjmij przed Twój Tron nasze ofiary, cierpienia i próby jako dar, by ratować Twoje dzieci na ziemi.

Skrusz serca nieczystych dusz.

Otwórz im oczy na prawdę o Twojej Miłości, aby mogli się przyłączyć do wszystkich Twoich dzieci w Raju na ziemi, który zgodnie z Twoją Boską Wolą z taką Miłością stworzyłeś dla nas.

Amen.

31 - Modlitwa Łańcucha Ochrony

Nikczemna Grupa dopuszcza się największego kłamstwa, aby przejąć kontrolę nad krajami

O mój Jezu, niech moja modlitwa przywoła Twojego Ducha Świętego, by zstąpił na tych przywódców, którzy kierują się pożądaniem, zachłannością, chciwością i pychą, by zaprzestali prześladowania Twoich niewinnych dzieci.

Proszę Cię o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen, by nie wyniszczały Twoich dzieci, i modlę się, żeby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca na prawdę o Twojej Miłości.

Amen.

32 - O powstrzymanie legalizacji aborcji w Irlandii

Maryja Panna: Gdy wprowadzicie w Irlandii aborcję, zerwiecie więź z moim sercem

O Matko Zbawienia, módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec narzuceniu nam niegodziwego czynu aborcji.

Chroń ten święty naród od coraz głębszego pogrążania się w rozpaczy, od ciemności, która ogarnia nasz kraj.

Uwolnij nas od złego ducha, który chce zniszczyć Twoje dzieci, mające się dopiero narodzić.

Módl się, żeby tamtejsi przywódcy mieli odwagę słuchać tych, którzy kochają Twojego Syna, tak by postępowali zgodnie z Nauczaniem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Amen.

33 - Modlitwa Pieczęć Boga Żywego

Bóg Ojciec: Powstań teraz i przyjmij Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

O mój Boże, mój kochający Ojcze, przyjmuję z miłością i wdzięcznością Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność, mój ukochany Ojcze.

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki wieków.

Kocham Cię, drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, drogi Ojcze.

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

34 - Mój dar postu dla Jezusa

Post jest ważny dla waszych dusz

O mój Jezu, pomóż mi w mój skromny sposób naśladować Twoje Życie Ofiary, by ratować ludzkość.

Pozwól mi ofiarować Ci dar postu, jeden dzień w tygodniu podczas Wielkiego Postu, dla ratowania całej ludzkości, by mogła wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

Składam Ci, drogi Jezu, moją ofiarę z miłością i radością w sercu.

By poprzez tę ofiarę pokazać Ci wielkość mojej miłości, błagam Cię o zbawienie każdej duszy, która mogła utracić Łaskę.

Amen.

35 - Modlitwa za dusze, aby weszły do Raju

Zjednoczcie się, gdy wchodzimy do bram Nowego Raju

O mój Jezu, dopomóż mi, abym pomógł Ci ocalić resztę Twoich dzieci na ziemi.

Modlę się, byś poprzez Swoje Miłosierdzie wybawił dusze od ducha ciemności.

Przyjmij moje doświadczenia, cierpienia i smutki w tym życiu dla ocalenia dusz przed ogniem piekielnym.

Napełnij mnie Łaskami, abym ofiarował Ci te cierpienia z miłością i radością w sercu, abyśmy wszyscy złączyli się jako jedno w miłości do Trójcy Świętej i żyli z Tobą jako jedna święta rodzina w Raju.

Amen.

36 - Pomóż mi czcić jedynego prawdziwego Boga

Pierwszą pieczęcią jest odstępstwo

Jezu, pomóż mi, bo jestem zagubiony i zdezorientowany.

Nie znam prawdy o życiu po śmierci.

Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, oddając cześć fałszywym bogom, którzy nie są prawdziwym Bogiem.

Uratuj mnie i pomóż mi zobaczyć prawdę z całą jasnością i ustrzeż mnie przed ciemnością mojej duszy.

Pomóż mi wejść w Światłość Twojego Miłosierdzia.

Amen.

37 - Zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu

O drogi Jezu, zjednocz wszystkich Swoich ukochanych wyznawców w miłości, byśmy mogli po całym świecie szerzyć prawdę o Twojej obietnicy Zbawienia Wiecznego.

Modlimy się, aby te letnie dusze, lękające ofiarować się Tobie w umyśle, ciele i duszy, porzuciły swój pancerz pychy, otworzyły swoje serca na Twoją Miłość i stały się częścią Twojej świętej rodziny na ziemi.

Przyjmij wszystkie te zagubione dusze, drogi Jezu, i pozwól nam, jako ich braciom i siostrom, naszą miłością podnieść ich z pustkowia i zabrać wraz z nami do Schronienia, Miłości i Światła Trójcy Świętej.

Składamy całą naszą nadzieję, ufność i miłość w Twoje Święte Ręce.

Błagamy Cię, abyś pogłębił naszą pobożność, abyśmy mogli pomóc uratować więcej dusz.

Amen.

38 - Modlitwa o ratunek dla Kościoła katolickiego

Maryja Panna: Módlcie się za papieża Benedykta XVI, który jest w niebezpieczeństwie wygnania z Rzymu

O Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, módl się w tych trudnych czasach za Kościół katolicki i za naszego ukochanego papieża Benedykta XVI, by złagodzić jego cierpienie.

Prosimy Cię, Matko Zbawienia, abyś okryła wyświęcone sługi Boże Twoim świętym płaszczem, by otrzymali Łaski bycia silnymi, wiernymi i odważnymi podczas prób, które stoją przed nimi.

Módl się także, by opiekowali się swoimi owcami zgodnie z prawdziwym Nauczaniem Kościoła katolickiego.

O Święta Matko Boga, daj nam, Reszcie Twojego Kościoła na ziemi, Dar przywództwa, abyśmy mogli pomóc prowadzić dusze do Królestwa Twojego Syna.

Prosimy Cię, Matko Zbawienia, trzymaj oszusta z dala od wyznawców Twojego Syna, którzy dążą do ochronienia swoich dusz, tak aby zdołali wejść przez Bramy Nowego Raju na ziemi.

Amen.

39 - O przygotowanie dusz na Nowy Raj

Powiedz ludzkości, że wszystko jest teraz w Moich Najświętszych Rękach

O Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, proszę Cię, okryj mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł głosić z mocą Twoje Najświętsze Słowo, by przygotować wszystkie dzieci Boże na Twoje Powtórne Przyjście.

Błagam Cię, Panie Jezu, o wszelkie Łaski, których potrzebuję, bym mógł dotrzeć do wszystkich wyznań, wierzeń i narodowości, dokądkolwiek pójdę.

Pomóż mi mówić Twoim Językiem, uspokajać biedne dusze Twoimi Ustami i kochać wszystkie dusze szczególną Bożą Miłością, która wypływa z Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż mi ratować dusze, tak bliskie Twojemu Sercu, i pozwól mi pocieszać Cię, drogi Jezu, gdy zagubione dusze wciąż odrzucają Twoje Miłosierdzie.

Jezu, bez Ciebie jestem niczym, ale z Twoją łaskawą pomocą będę walczył w Twoje Imię, by pomóc ratować całą ludzkość.

Amen.

40 - Modlitwa dla duchowieństwa dla przygotowania dusz na Powtórne Przyjście

Nie macie za wiele czasu, zanim przyjdę jako Sędzia

O mój Jezu, jestem tylko pokornym sługą i potrzebuję Cię, abyś mnie prowadził, żebym mógł przygotować dusze na Twoje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Pomóż mi nawracać dusze i przygotować je zgodnie z Twoją Świętą Wolą, aby zdołały wejść do Nowego Nieba i Ziemi, które obiecałeś całej ludzkości poprzez Swoją śmierć na Krzyżu.

Udziel mi Łask, których potrzebuję, abym mógł przekazać Twoje Słowo spragnionym duszom i abym nigdy nie wyrzekł się mojego obowiązku wobec Ciebie, drogi Jezu, Któremu ślubowałem wierność przez moje święte przyrzeczenia.

Amen.

41 - Za dusze niewierzących

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

O mój Jezu, pomóż Twoim biednym dzieciom, które są ślepe na Twoją obietnicę zbawienia.

Błagam Cię, byś z pomocą moich modlitw i cierpienia otworzył oczy niewierzącym, aby mogli zobaczyć Twoją czułą Miłość i pobiec w Twoje Najświętsze Ramiona, by się schronić.

Pomóż im ujrzeć Prawdę i prosić o przebaczenie wszystkich swoich grzechów, aby mogli zostać zbawieni i jako pierwsi wejść w Bramy Nowego Raju.

Modlę się za te biedne dusze mężczyzn, kobiet i dzieci, i błagam Cię, byś odpuścił im ich grzechy.

Amen.

42 - Modlitwa na post dla zablokowania jednej światowej waluty

Maryja Panna: Proszę moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, by zapobiec jednej światowej walucie

O Boże Najwyższy, ofiaruję Ci mój dar postu, abyś powstrzymał uścisk zła na świecie, planowany obecnie, aby pozbawić mój kraj pokarmu, łącznie z Chlebem Życia.

Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań za inne narody, by ochronić je przed cierpieniem, które jest teraz planowane przez antychrysta.

Zachowaj nas, drogi Panie, od tej nikczemności i chroń naszą wiarę, abyśmy mogli Ciebie czcić w wolności, której potrzebujemy, by kochać Cię i wielbić na wieki wieków.

Amen.

43 - Zbaw dusze podczas Ostrzeżenia

Tylko dzięki modlitwie wstawienniczej te dusze, które są w ciemnościach mogą być zbawione

Boże Ojcze Wszechmogący, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, wspominając Jego śmierć na Krzyżu dla wybawienia nas z naszych grzechów, błagam Cię, zbaw dusze, które same nie mogą się uratować i które podczas Ostrzeżenia mogą umrzeć w grzechu śmiertelnym.

W zadośćuczynieniu za cierpienia Twojego Syna umiłowanego usilnie Cię proszę, byś przebaczył tym, którzy nie są w stanie szukać Odkupienia, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić Jezusa, Twojego Syna, o Miłosierdzie, by uwolnił ich z grzechu.

Amen.

44 - O siłę do obrony mojej wiary przed fałszywym prorokiem

Kolejny Papież może być wybrany przez członków Kościoła katolickiego, ale będzie on Fałszywym Prorokiem

Drogi Jezu, daj mi siłę, bym skupił się na Twoim Nauczaniu i cały czas głosił Twoje święte Słowo.

Nigdy nie pozwól mi ulegać pokusom ubóstwiania fałszywego proroka, który będzie próbował przedstawiać siebie tak jak Ty.

Podtrzymuj moją miłość do Ciebie, by była silna.

Daj mi Łaski rozeznania, abym nigdy nie wyparł się Prawdy zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, ile kłamstw zostanie mi przedstawionych, by nakłonić mnie do odwrócenia się od Twojego prawdziwego Słowa.

Amen.

45 - Modlitwa o pokonanie złych myśli

Moje orędzia są dla wszystkich religii i wyznań, jak również dla tych, którzy nie wierzą

O Jezu, wiem o Tobie bardzo mało, ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, bym pozwolił Ci przyjść do mojej duszy, abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić Twoim Pokojem.

Pomóż mi odczuć radość, pokonać wszystkie złe myśli i uczyć się rozumieć, jak Cię pocieszać, żebym mógł wejść do Twojego Nowego Raju, gdzie będę mógł żyć z Tobą życiem miłości, radości i zachwytu na wieki wieków.

Amen.

46 - Uwolnij mnie z więzów szatana

Nawet ci, którzy popełniają straszliwy grzech, są kochani przez Boga Ojca

O Jezu, jestem zagubiony.

Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień złapany w sieć, z której nie potrafię się wydostać.

Ufam Tobie, Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą i uwolnisz mnie z więzów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, bo jestem zagubiony.

Potrzebuję Twojej Miłości, która da mi siłę do uwierzenia w Ciebie i zaufania Ci, tak abym mógł zostać ocalony od tego zła i ujrzał Światło – abym wreszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.

Amen.

47 - Rozpalcie na nowo swoją miłość do Jezusa

Maryja Panna: Dzieci, kiedy czasy wyglądają na trudne lub bolesne zawsze mnie wołajcie

O Matko Najświętsza, Matko Zbawienia dla całego świata, módl się, aby moja miłość do Jezusa mogła na nowo zapłonąć.

Pomóż mi odczuć Płomień Jego Miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.

Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie się Jemu stały się silniejsze.

Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą, i pomóż mi widzieć wyraźnie Boskie Światło Prawdy, które emanuje od Twojego umiłowanego Syna, Zbawiciela całej ludzkości.

Amen.

48 - Modlitwa o Łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

O mój Jezu, udziel mi Łaski głoszenia Twojego świętego Słowa do całej ludzkości, aby dusze mogły zostać ocalone.

Wylej Swojego Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę, aby Twoje święte Słowo mogły usłyszeć i przyjąć zwłaszcza te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi w każdym czasie szanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać ani nie potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia.

Amen.

49 - Przysięga wierności dla duchowieństwa chrześcijańskiego

Moim wyświęconym sługom mówię. Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy Mnie odrzucili, gdy przybyłem po raz pierwszy

O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą i przysięgam Ci swoją miłość i wierność.

Błagam Cię, daj mi znak Twojego wezwania.

Pomóż mi otworzyć oczy i świadczyć o Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie Łaską Ducha Świętego, abym nie został oszukany przez tych, którzy twierdzą, że przychodzą w Twoje Imię, lecz nie głoszą prawdy.

Ukaż mi Prawdę.

Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł wypełniać Twoją Najświętszą Wolę.

Z pokornym sercem proszę Cię, abyś pokazał mi, w jaki sposób mogę Ci pomóc ratować dusze ludzkie.

Amen.

50 - Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś

Wzywam was wszystkich, którzy Mnie nie znacie

O drogi Jezu, pomóż mi poznać, Kim jesteś.

Przebacz mi, że dotąd nie rozmawiałem z Tobą.

Pomóż mi odnaleźć pokój w tym życiu i ujrzeć prawdę o Życiu Wiecznym.

Uspokój moje serce.

Złagodź moje zmartwienia.

Obdarz mnie pokojem.

Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł napełnić moją duszę Twoją Miłością.

Amen.

51 - O Dar Ducha Świętego

Duch Święty zstąpi tej niedzieli. Drugie wylanie mocy Ducha Świętego

O przyjdź, Duchu Święty, wylej Twoje Dary Miłości, mądrości i wiedzy na moją pokorną duszę.

Napełnij mnie Światłem Prawdy, abym mógł odróżnić Bożą Prawdę od kłamstw rozpowszechnianych przez szatana i jego aniołów.

Pomóż mi uchwycić pochodnię i nieść płomień zrozumienia tym wszystkim, których spotykam.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

52 - Modlitwa do Ojca

Maryja Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

Mój najdroższy Ojcze, w Imię Twojego drogiego Syna, wspominając Jego Mękę na Krzyżu, wołam do Ciebie.

Ty, Boże Najwyższy, Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje, trzymaj nasze zbawienie w Twoich Świętych Dłoniach.

Obejmij wszystkie Swoje dzieci, w tym te, które Cię nie znają, i te, które Cię znają, ale się od Ciebie odwracają.

Przebacz nam nasze grzechy i ratuj nas od prześladowań szatana i jego armii.

Weź nas w Swoje Ramiona i napełnij nas nadzieją, której potrzebujemy, aby ujrzeć Drogę Prawdy.

Amen.

53 - Modlitwa za Kościół katolicki

Maryja Panna: Płaczę łzami smutku za księży w Kościele katolickim, którzy w tym czasie strasznie cierpią

O Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, błagam Cię, daj siłę i Łaski, potrzebne, by pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, których doświadczają.

Pomóż im trzymać się Prawdy Nauczania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i aby nigdy nie zrezygnowali, nie osłabli ani nie poddali się nieprawdom dotyczącym Istnienia Najświętszej Eucharystii.

Amen.

54 - Modlitwa do Ojca o osłabienie wpływu trzeciej wojny światowej

Druga pieczęć: III wojna światowa

O Ojcze Niebieski, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, prosimy, pomóż nam w tych trudnych czasach, które mamy przed sobą.

Pomóż nam przetrzymać prześladowania planowane obecnie przez chciwych rządzących i tych, którzy chcą zniszczyć Twoje kościoły i Twoje dzieci.

Drogi Ojcze, błagamy Cię, abyś pomógł wyżywić nasze rodziny i uratować życie tych, którzy będą zmuszeni do wojny wbrew ich woli.

Kochamy Cię, drogi Ojcze. Błagamy Cię, abyś pomógł nam w potrzebie. Ocal nas od uścisku antychrysta.

Pomóż nam przetrwać jego znamię – znamię bestii, odmawiając jego przyjęcia.

Pomóż tym, którzy Cię miłują, pozostać wiernymi Twojemu świętemu Słowu w każdym czasie, tak abyś mógł udzielić nam Łask, byśmy przetrwali w ciele i duszy.

Amen.

55 - O przygotowanie się do Ostrzeżenia

Przybliża się czas Ostrzeżenia

O mój drogi Jezu, proszę, otwórz serca wszystkich dzieci Bożych na Dar Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boże Miłosierdzie z miłością i wdzięcznością.

Uzdolnij je, aby stały się pokorne przed Tobą i błagały o przebaczenie swoich grzechów, aby mogły stać się częścią Twojego Chwalebnego Królestwa.

Amen.

56 - Dla kapłanów starających się o chronienie Najświętszej Eucharystii

Planują podstępnymi sposobami przepędzić papieża Benedykta XVI z siedziby Piotra

O drogi Ojcze, w Imię Twojego najdroższego Syna, Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość, pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie.

Okryj mnie Najdroższą Krwią Twojego Syna i daj mi Łaski do dalszego służenia Ci w wierze, zaufaniu i czci przez resztę mojej posługi.

Nigdy nie pozwól mi odejść od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej ani od udzielania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.

Daj mi siłę do reprezentowania Ciebie i karmienia Twojej trzody w sposób, w jaki musi być karmiona Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.

Amen.

57 - Modlitwa dla duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje wezwanie

Musicie wiedzieć, że te 1000 lat, o których mowa w Księdze Apokalipsy właśnie to oznacza

O mój drogi Jezu, otwórz moje uszy na Twój Głos.

Otwórz moje serce na Twoje wezwanie pełne Miłości.

Napełnij moją duszę Duchem Świętym, bym mógł Cię rozpoznać w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim, o co mnie prosisz.

Pomóż mi rozpoznać prawdę, powstać, odpowiedzieć i tak podążać za Twoim Głosem, abym mógł Ci pomóc ratować dusze wszystkich ludzi.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.

Daj mi odwagę, bym pozwolił Ci prowadzić mnie, abym mógł przyjąć zbroję potrzebną do prowadzenia Twojego Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.

Amen.

58 - Modlitwa na Krucjatę Nawrócenia

Maryja Panna: Czerwiec Miesiącem Krucjaty Nawrócenia

O drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął wszystkie dzieci Boże i okrył je Twoją Najdroższą Krwią.

Niech każda kropla Twojej Krwi okryje każdą duszę, by osłaniać ją przed złym duchem.

Otwórz serca wszystkich, zwłaszcza zatwardziałych dusz i tych, którzy Cię znają, ale są splamieni grzechem pychy, aby upadli i błagali o Światło Twojej Miłości, by napełniło ich dusze.

Otwórz im oczy, by zobaczyli Prawdę, aby brzask Twojego Bożego Miłosierdzia rozlał się na nich, by zostali ogarnięci Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawróć wszystkie dusze poprzez Łaski, o które Cię teraz proszę, drogi Jezu [podaj własną intencję].

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Ci ten dar postu, przez jeden dzień w każdym tygodniu [przez ten miesiąc czerwiec], na przebłaganie za wszystkie grzechy.

Amen.

59 - Przysięga na wierność Boskiej Woli

Przyrzeczenie wierności Bożej Woli Boga Ojca

O Boże Najwyższy, o Ojcze Niebieski, przysięgam Ci moją niezłomną wierność, by Cię czcić i być Ci posłusznym we wszystkim, co jest zgodne z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Przez Przenajświętszą Krew Twojego umiłowanego Syna Jedynego, prawdziwego Mesjasza, oddaję Ci mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak byśmy mogli się złączyć jako jedno, w Twoim Królestwie Niebieskim, które ma nadejść, aby Twoja Boska Wola wypełniła się na ziemi, tak jak w Niebie.

Amen.

60 - Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to jednak spowoduje ono ból u osób, które nie będą w stanie łaski

O drogi, słodki Jezu, błagam o Miłosierdzie dla dusz z mojej rodziny [wymień je tutaj].

Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje doświadczenia i moje modlitwy, aby uchronić ich dusze od ducha ciemności.

Niech żadne z nich, Twoich dzieci, nie zaprze się Ciebie ani nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, by się splotły z Twoim Najświętszym Sercem, tak aby mogły szukać przebaczenia, koniecznego, by uchronić się od ognia piekielnego.

Daj im szansę na zadośćuczynienie, tak aby mogły się nawrócić dzięki Promieniom Twojego Bożego Miłosierdzia.

Amen.

61 - Oddal jedną światową kontrolę

Ich nikczemne plany obejmują również nowe światowe szczepienia, które na całym świecie spowodują chorobę

O drogi Ojcze Niebieski, wspominając Ukrzyżowanie Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci, przed ukrzyżowaniem planowanym przez antychrysta i jego zwolenników, by zgładzić Twoje dzieci.

Udziel nam Łask, których potrzebujemy, by odrzucić znamię bestii, i udziel nam pomocy, której potrzebujemy, by walczyć ze złem na świecie, rozpowszechnianym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

Błagamy Cię, drogi Ojcze, byś w tych strasznych czasach chronił wszystkie Twoje dzieci i uczynił nas wystarczająco silnymi, byśmy powstali i głosili Twoje święte Słowo w każdym czasie.

Amen.

62 - Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was

O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.

Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby Cię odnaleźć.

Daj mi siłę wołać teraz do Ciebie, żebym mógł się wyzwolić od ciemności wewnątrz mojej duszy.

Doprowadź mnie do Twojego Światła, drogi Jezu.

Przebacz mi.

Pomóż mi ponownie odzyskać jedność i poprowadź mnie do Twojej Miłości, Pokoju i Życia Wiecznego.

Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, żebyś mnie przyjął z umysłem, ciałem i duszą, gdy poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.

Amen.

63 - Chroń mnie w tej wędrówce

Maryja Panna: Tak wiele fałszywych religii i fałszywych doktryn wytworzonych przez ludzką wyobraźnię teraz rozszerza się na Ziemi

O moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę Cię o modlitwę, aby był mi udzielany Pokarm Życia, podtrzymujący mnie w tej wędrówce, bym pomagał ratować wszystkie dzieci Boże.

Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy są oszukiwani przez fałszywych idoli i fałszywych bogów, aby otworzyli oczy na prawdę o śmierci Twojego Syna na Krzyżu dla zbawienia każdego dziecka i doprowadzenia ich wszystkich do Życia Wiecznego.

Amen.

64 - Uratuj moich braci i siostry

Maryja Panna: Dzieci, cokolwiek dzieje się na świecie, musicie wiedzieć, że Bóg Najwyższy dowodzi

O mój najdroższy Zbawicielu, Jezu Chryste, przyjmij mój dar modlitwy i wyrzeczeń, aby pomóc uratować moich braci i siostry z więzienia ciemności, w którym się znajdują.

Pozwól mi pomóc uratować ich dusze.

Błagam Cię, byś im przebaczył ich grzechy, i proszę, napełnij ich dusze Duchem Świętym, aby pobiegli w Twoje Ramiona jako do schronienia, którego tak rozpaczliwie potrzebują, zanim zostaną utraceni na zawsze.

Ofiaruję Ci mój dar oddania się za takie dusze w pokornym poddaniu i dziękczynieniu.

Amen.

65 - Za tych w grzechu śmiertelnym

Wszyscy ludzie, który żyją na świecie zobaczą swoją duszę i dowiedzą się, wielu po raz pierwszy, że ją mają

O drogi Jezu, Zbawicielu ludzkości, przez Twoje Boże Miłosierdzie błagam o łaskawość dla tych wszystkich biednych dusz w grzechu, które mogą być zabrane z tej ziemi podczas Ostrzeżenia.

Przebacz im ich grzechy.

Przez wzgląd na Twoją Mękę, błagam Cię o udzielenie mi tej szczególnej Łaski przebłagania za ich grzechy.

Ofiaruję się Tobie z umysłem, ciałem i duszą za pokutę, by uratować ich dusze i przynieść im Życie Wieczne.

Amen.

66 - Dla duchowieństwa – Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

O drogi Jezu, pomóż mi w każdym czasie pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu.

W obliczu przeciwności daj mi siłę do zachowania Prawdy Twojego Kościoła.

Napełnij mnie Łaską, bym tak udzielał świętych sakramentów, jak Ty nas nauczyłeś.

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i pozostać Ci wiernym, nawet gdy zabronią mi tego czynić.

Uwolnij mnie od więzów oszustwa, które mogą mi grozić, abym głosił prawdziwe Słowo Boże.

Okryj w tym czasie wszystkie Twoje wyświęcone sługi Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali odważni, wierni i niezłomni w naszym oddaniu się Tobie, nasz umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

67 - Chroń moje dzieci przed królem kłamstw

Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy

Proszę, drogi Jezu, błagam Cię, chroń moje dzieci przed królem kłamstw.

Poświęcam te dzieci [wymień je tutaj] Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś przez okrycie ich Twoją Najdroższą Krwią oświecił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające Ramiona, aby mogły być chronione przed wszelką krzywdą.

Proszę, byś otworzył ich serca i podczas Oświecenia Sumień napełnił ich dusze Swoim Duchem Świętym, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.

Amen.

68 - Chroń mnie od wpływu szatana

Maryja Panna: Pozwólcie mi wam pomóc, jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba

O Matko Boga, Matko Zbawienia, okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów.

Pomóż mi w każdym czasie ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Podtrzymuj mnie w mojej miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od Prawdy Jego Nauczania, bez względu na to, ile pokus zostanie przede mną postawionych.

Amen.

69 - Modlitwa do Boga Ojca o przyjęcie Jego Boskiej Woli

Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję Twoją Boską Wolę.

Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć.

Powstrzymaj szatana od zaprzeczania prawu Twoich dzieci do Dziedzictwa ich Ojca.

Nigdy nie pozwól nam zrezygnować z walki o nasze Dziedzictwo w Raju.

Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów.

Proszę Cię, drogi Ojcze, byś oczyścił ziemię Swoim Miłosierdziem i okrył nas Swoim Duchem Świętym.

Poprowadź nas do utworzenia Twojej najświętszej Armii, obdarzonej mocą do wygnania bestii na zawsze.

Amen.

70 - Modlitwa za duchowieństwo, aby pozostało niezłomne i wierne świętemu Słowu Bożemu

Mój Kościół katolicki jest rozdzierany na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie zabrana ani pochłonięta przez szatana

O drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać podział, który ujawnia się w Twoim Kościele.

Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać niezłomnymi i wiernymi Twojemu świętemu Słowu.

Nigdy nie pozwól, by światowe ambicje przesłoniły im czystą miłość do Ciebie.

Daj im Łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.

Pomóż tym wszystkim wyświęconym sługom, którzy mogą być letni w swojej miłości do Ciebie, prowadź ich i rozpal na nowo Ogień Ducha Świętego w ich duszach.

Pomóż im rozpoznać pokusy stawiane przed nimi, żeby ich rozpraszać.

Otwórz im oczy, aby w każdym czasie mogli widzieć Prawdę.

Błogosław ich, drogi Jezu, w tym czasie i okryj ich Swoją Najdroższą Krwią, aby chronić ich od krzywdy.

Daj im siłę do odparcia zwodzenia szatana, gdyby rozpraszał ich pokusą zaprzeczania istnieniu grzechu.

Amen.

71 - Modlitwa o uratowanie nas od prześladowań

Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

O Jezu, ratuj dzieci Boże od antychrysta.

Chroń nas przed planami panowania nad ziemią.

Panie, wybaw nas od prześladowań.

Chroń ciemne dusze przed antychrystem, aby mogły być odkupione w Twoich Oczach.

Pomóż nam w naszej słabości.

Umocnij nas w duchu, byśmy powstali i prowadzili się wzajemnie, maszerując w Twojej Armii ku Bramom Raju.

Potrzebuję Cię, drogi Jezu.

Kocham Cię, drogi Jezu.

Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.

Wystrzegam się ciemności.

Wielbię Cię i oddaję się Tobie z ciałem i duszą, abyś mógł mi ukazać Prawdę Swojej Obecności, tak bym w każdym czasie zawsze ufał Twojemu Miłosierdziu.

Amen.

72 - Modlitwa ucznia

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, podczas której Święte Orędzia od Trójcy Przenajświętszej są przekazywane światu

Drogi Jezu, jestem gotowy, by szerzyć Twoje święte Słowo.

Daj mi odwagę, siłę i wiedzę do przekazywania prawdy, aby tak wiele dusz, jak to tylko możliwe, mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.

Weź mnie do Swojego Najświętszego Serca i okryj mnie Swoją Najdroższą Krwią, abym został napełniony Łaskami, bym szerzył nawrócenie dla zbawienia wszystkich dzieci Bożych, w każdej części świata, bez względu na to, jakie są ich wierzenia.

Zawsze Ci ufam.

Twój umiłowany uczeń.

Amen.

73 - Za młode dusze, za małe dzieci

Pogaństwo jest rozpowszechnione, a fascynacja okultyzmem bardzo wspierana

O Jezu, pomóż mi ratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej Łasce pomóż im zobaczyć prawdę o Twoim Istnieniu.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz im oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Zachowaj ich od ognia piekielnego, a dzięki moim modlitwom miej Miłosierdzie nad ich duszami.

Amen.

74 - O Dar rozeznania

Maryja Panna: Kiedy czekałam z apostołami w Wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego, przygotowania zajęły dziesięć dni

O Matko Boga, pomóż mi przygotować moją duszę na ten Dar Ducha Świętego.

Weź mnie za rękę jak dziecko i prowadź na drodze do Daru rozeznania, poprzez Moc Ducha Świętego.

Otwórz moje serce i naucz mnie oddawać się w ciele, umyśle i duszy.

Uwolnij mnie od grzechu pychy i módl się o przebaczenie mi wszystkich przeszłych grzechów, aby moja dusza została oczyszczona i abym odzyskał jedność, bym mógł przyjąć ten Dar Ducha Świętego.

Dziękuję Ci, Matko Zbawienia, za Twoje wstawiennictwo i czekam z miłością w sercu na ten Dar, którego wyczekuję z radością.

Amen.

75 - Dołączam mój ból do Twojego, drogi Jezu

Mojemu Imieniu nie oddaje się już czci. Moje imię jest przeklinane.

Jezu, dołączam mój ból i cierpienie do tego, którego Ty doznałeś podczas Swojej Agonii na Kalwarii.

Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję Tobie.

Każdą obelgę i napaść słowną, których doświadczam, ofiaruję na cześć Ukoronowania Ciebie Cierniem.

Każde niesłuszne krytykowanie mnie ofiaruję na cześć upokorzenia Ciebie przed Piłatem.

Każde fizyczne udręczenie, którego doznaję z rąk innych, ofiaruję na cześć Biczowania Ciebie przy Słupie.

Każdą zniewagę, której doznaję, ofiaruję na cześć straszliwych tortur fizycznych, których doznałeś podczas Ukoronowania Cierniem, kiedy przebili Twoje Oko.

Za każdym razem, kiedy Cię naśladuję, przekazuję Twoje Nauczanie i kiedy szydzą ze mnie w Twoje Imię, pozwól mi pomóc Ci w drodze na Kalwarię.

Pomóż mi pozbyć się pychy i nigdy nie lękać się przyznać, że Cię kocham, drogi Jezu.

A gdy wszystko w moim życiu będzie się wydawało beznadziejne, drogi Jezu, pomóż mi być odważnym dzięki wspomnieniu, jak Ty dobrowolnie pozwoliłeś, aby Cię ukrzyżowano w tak podły i okrutny sposób.

Pomóż mi powstać i być uznanym za prawdziwego chrześcijanina, prawdziwego żołnierza w Twojej Armii, pokornego i skruszonego w sercu na wspomnienie Ofiary, której dokonałeś dla mnie.

Trzymaj mnie za rękę, drogi Jezu, i pokaż mi, jak moje własne cierpienie może pobudzić innych do przyłączenia się do Twojej Armii podobnie myślących dusz, które Cię kochają.

Pomóż mi przyjąć cierpienie i ofiarować je Tobie jako dar dla ratowania dusz w tej ostatecznej walce przeciwko tyranii złego ducha.

Amen.

76 - Modlitwa ateisty

Jak bardzo cierpicie pod swoim pancerzem ateizmu

Jezu, pomóż mi przyjąć Miłość Boga, gdy jest mi okazywana.

Otwórz moje oczy, mój umysł, moje serce i moją duszę, abym mógł zostać zbawiony.

Pomóż mi uwierzyć, napełniając moje serce Twoją Miłością.

Potem podtrzymuj mnie i ocal mnie od męki wątpliwości.

Amen.

77 - Za Wielką Brytanię

Protestancki naród Wielkiej Brytanii wkrótce nawróci się na Moje Drogi

O Najwyższy Ojcze Niebieski, Boże Stwórco człowieka, proszę, wysłuchaj mojej modlitwy.

Błagam Cię, uratuj Wielką Brytanię z uścisku zła i dyktatury.

Proszę, abyś zjednoczył nas wszystkich, ze wszystkich religii, wierzeń i ras, jako jedną rodzinę w Twoich Oczach.

Daj nam siłę do zjednoczenia się w oporze przeciwko wszelkim przepisom prawnym wprowadzanym, by zakazać Twojego Nauczania.

Daj nam siłę i odwagę, byśmy nigdy Cię nie opuścili i poprzez nasze modlitwy pomogli ratować wszystkie Twoje dzieci.

Doprowadź wszystkich moich braci i siostry do jedności, abyśmy oddali hołd Twojej obietnicy przyniesienia nam Życia Wiecznego i wejścia do Twojego Raju.

Amen.

78 - Zachowaj mnie od złego ducha

Są tylko trzy sposoby na ochronę siebie przed złym duchem

O Jezu, chroń mnie od mocy szatana.

Zabierz mnie do Twojego Serca, kiedy wyzwalam się z całego mojego przywiązania do niego i jego nikczemnych dróg.

Poddaję moją wolę i przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.

Składam moje życie w Twoje Święte Ręce.

Zachowaj mnie od złego ducha.

Uwolnij mnie i zabierz mnie do bezpiecznej przystani Twojego Schronienia teraz i na zawsze.

Amen.

79 - Za dwa miliardy zagubionych dusz

Dwa miliardy dusz odrzuci Moją Miłosierną Dłoń

O drogi Jezu, błagam Cię, abyś wylał Swoje Miłosierdzie na zagubione dusze.

Przebacz im, że Cię odrzucają, i posłuż się moją modlitwą i cierpieniem, abyś przez Swoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują do uświęcenia swoich dusz.

Proszę Cię o Dar łaskawości dla ich dusz.

Proszę Cię o otwarcie ich serc, aby poszli do Ciebie i poprosili Cię o napełnienie ich Duchem Świętym, tak aby mogli przyjąć prawdę o Twojej Miłości i na zawsze żyli z Tobą i wszystkimi z Bożej rodziny.

Amen.

80 - Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

Ci, którzy z zimną krwią dopuszczają się morderstwa, mogą zostać uratowani dzięki waszym modlitwom

O drogi Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Proszę usilnie o łaskawość dla tych, którzy są w grzechu śmiertelnym.

Ofiaruję Ci moje własne cierpienia i trudności, abyś otworzył Swoje Serce i przebaczył im ich grzechy.

Proszę, abyś okrył Swoją Najdroższą Krwią wszystkich ze złymi zamiarami w duszach, aby mogli zostać całkowicie obmyci ze swoich nieprawości.

Amen.

81 - O Dar Komunii Świętej

Maryja Panna: Gdy przyjmujecie Ciało mojego Syna, otrzymujecie łaski

O Hostio Niebiańska, nasyć moje ciało pokarmem, którego ono potrzebuje.

Napełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie Łaskami, bym wypełniał Świętą Wolę Boga.

Napełnij mnie pokojem i ciszą, które pochodzą z Twojej Świętej Obecności.

Nigdy nie pozwól mi wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Cię w Ciele i Duszy, i aby Łaski udzielone przez Najświętszą Eucharystię pomogły mi głosić Chwałę Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy otrzymuję ten wielki Dar Najświętszej Eucharystii.

Udziel mi Łask i dobrodziejstw, jakimi On obdarza wszystkie dzieci Boże, i udziel mi Ochrony przed płomieniami czyśćcowymi.

Amen.

82 - O zwycięstwo Reszty Kościoła

Pragnę, aby Moja Armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty za Zwycięstwo Kościoła Reszty

Jezu, Królu i Zbawicielu świata, Tobie przysięgamy naszą cześć, naszą wierność i uczynki, by wszystkim głosić Twoją Chwałę.

Pomóż nam nabrać siły i zaufania, by powstać i głosić Prawdę w każdym czasie.

Nigdy nie pozwól nam słabnąć ani opóźniać się w marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.

Ofiarujemy nasze oddanie się, nasze serca i wszystko, co posiadamy, abyśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy dalej podążać ciernistą drogą ku Bramom Nowego Raju.

Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz umiłowany Zbawicielu i Odkupicielu.

Łączymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.

Wylej na nas Swoją Łaskę Ochrony.

Okryj nas Swoją Najdroższą Krwią, abyśmy zostali napełnieni odwagą i miłością, by powstać i głosić prawdę o Twoim Nowym Królestwie.

Amen.

83 - O złagodzenie kar

Otrzymaliście zbroję. Korzystajcie z niej

O drogi Ojcze, Boże Najwyższy, my, Twoje biedne dzieci, padamy przed Twoim Chwalebnym Tronem w Niebie.

Błagamy Cię, byś uwolnił świat od zła.

Błagamy o Twoje Miłosierdzie dla dusz tych, którzy sprowadzają straszliwe doświadczenia na Twoje dzieci na ziemi.

Prosimy, przebacz im.

Prosimy, usuń antychrysta, gdy tylko się ujawni.

Prosimy Cię, drogi Panie, byś złagodził Swoją Karzącą Rękę.

Błagamy Cię, przyjmij w zamian nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby ulżyć w tym czasie cierpieniu Twoich dzieci.

Ufamy Tobie.

Czcimy Ciebie.

Dziękujemy Ci za wielką ofiarę, której dokonałeś, zsyłając Swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby wybawił nas od grzechu.

Ponownie witamy Twojego Syna jako Zbawiciela ludzkości.

Prosimy, chroń nas.

Zachowaj nas od krzywd.

Pomóż naszym rodzinom.

Zmiłuj się nad nami.

Amen.

84 - O oświecenie dusz elit, które rządzą światem

To szczepienie będzie trucizną i zostanie przedstawione w ramach powszechnego planu opieki zdrowotnej

O drogi Jezu, błagam Cię o oświecenie dusz elit, które rządzą światem.

Ukaż im dowód Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im mieć otwarte serca i okazać prawdziwą pokorę dla uczczenia Twojej wielkiej Ofiary przez Twoją śmierć na Krzyżu, gdy umarłeś za ich grzechy.

Pomóż im rozpoznać, Kto jest ich prawdziwym Twórcą, Kto jest ich Stworzycielem, i napełnij ich Łaskami, by zobaczyli Prawdę.

Proszę, powstrzymaj ich plany krzywdzenia milionów ludzi poprzez szczepienia, niedobory żywności, przymusowe adopcje niewinnych dzieci i rozbijanie rodzin, aby to nie nastąpiło.

Uzdrów ich.

Okryj ich Twoim Światłem i zabierz ich do Wnętrza Twojego Serca, aby uchronić ich od sideł złego ducha.

Amen.

85 - O uratowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki z rąk oszusta

Mam Orędzie, które muszę przekazać narodowi amerykańskiemu

O drogi Jezu, okryj nasz naród Swoją Najcenniejszą Ochroną.

Przebacz nam nasze grzechy przeciwko Przykazaniom Bożym.

Pomóż Amerykanom powrócić do Boga.

Otwórz ich umysły na prawdziwą drogę Pana.

Otwórz ich zatwardziałe serca, aby przyjęli Twoją Rękę Miłosierdzia.

Pomóż temu narodowi powstać przeciw bluźnierstwom, które mogą zostać nam narzucone, aby zmusić nas do wyparcia się Twojej Obecności.

Błagamy Cię, Jezu, abyś nas uratował, chronił od wszelkiej szkody i trzymał nasz naród w Twoim Najświętszym Sercu.

Amen.

86 - Uwolnij mnie od męki wątpliwości

Moi kapłani, nie wolno wam Mnie obrażać, oświadczając, że jestem kłamcą

Staję przed Tobą zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, drogi Jezu, ponieważ niepokoi mnie prawda, którą głosisz w Swoich Orędziach.

Przebacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem.

Przebacz mi, jeśli nie potrafię Cię usłyszeć.

Otwórz mi oczy, abym zobaczył właśnie to, co jest Tobie potrzebne, bym ja to zrozumiał.

Błagam Cię, udziel mi Mocy Ducha Świętego, aby pokazać mi prawdę.

Kocham Cię, drogi Jezu, i błagam Cię, abyś uwolnił mnie od męki wątpliwości.

Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.

Przebacz mi, jeśli Cię obraziłem i przyprowadź mnie bliżej Twojego Serca.

Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi tej Łaski, żebym przez moje modlitwy i cierpienia mógł pomóc Ci ocalić dusze, tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.

Amen.

87 - Chroń nasz naród od zła

Gdy nie ma wolności słowa, Prawda zostaje ukryta

O Ojcze, przez wzgląd na Twojego Syna, zachowaj nas od komunizmu.

Zachowaj nas od dyktatury.

Chroń nasz naród przed pogaństwem.

Zachowaj nasze dzieci od krzywdy.

Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.

Otwórz nasze serca na Nauczanie Twojego Syna.

Pomóż wszystkim kościołom pozostać wiernymi Słowu Bożemu.

Błagamy Cię, abyś zachował nasze narody od prześladowań.

Najdroższy Panie, spójrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażamy.

Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

Ratuj nas od sideł złego ducha.

Błagamy Cię, drogi Boże, abyś zainterweniował w tym czasie i powstrzymał zło od pochłonięcia świata.

Amen.

88 - Za dusze po Ostrzeżeniu

Wzywam ludzkość, aby przygotowała się na Moje Wielkie Miłosierdzie

O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Łaskę nam wszystkim, biednym grzesznikom.

Oświeć serca z kamienia, tak rozpaczliwie poszukujące przewodnictwa.

Przebacz im ich nieprawości.

Pomóż im, przez Swoją Miłość i Miłosierdzie, odnaleźć ją w sercach, aby zrozumiały Twój wielki Dar Odkupienia.

Błagam Cię, abyś przebaczył wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.

Okryj je Swoim Światłem, drogi Jezu, aby Ono uczyniło je ślepymi na nikczemność i sidła diabła, który będzie próbował oderwać je od Ciebie na wieczność.

Błagam Cię, byś dał siłę wszystkim dzieciom Bożym, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.

Proszę, abyś otworzył drzwi do Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błąkają się po ziemi w stanie bezradności i beznadziei.

Amen.

89 - Dla nieszczęsnych grzeszników

Ja Jestem wszystko wybaczającym Bogiem, gotowym uwolnić was od grzechów, które was usidliły

Drogi Jezu, pomóż mi, biednemu, nieszczęsnemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w duszy.

Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.

Daj mi Dar nowego życia, wolnego od kajdan grzechu, i wolność, której moje grzechy mnie pozbawiają.

Odnów mnie w Świetle Swojego Miłosierdzia. Przytul mnie do Swojego Serca.

Pozwól mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł się stać bliskim Tobie i aby moja miłość do Ciebie zapłonęła.

Zmiłuj się nade mną, Jezu, i zachowaj mnie wolnym od grzechu.

Uczyń mnie godnym wejścia do Twojego Nowego Raju.

Amen.

90 - Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

Wyleję na was dziś to Szczególne Błogosławieństwo

O mój Jezu, oddaję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.

Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Życie Wieczne i uwolnić mnie z grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowania i moje uwielbienie, gdy przygotowuję swoją duszę na Twoje Wielkie Przyjście.

Amen.

91 - Spraw, bym pozostał wierny swojej wierze

Maryja Panna: Czasy, które was czekają będą wyzwaniem dla wszystkich chrześcijan

O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w potrzebie, kiedy będę musiał zmierzyć się ze złem.

Pomóż mi bronić Słowa Bożego z siłą i odwagą, bez jakiegokolwiek lęku w duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa i bym mógł całkowicie i w pełni poddać moje lęki, moje zmartwienia i mój smutek.

Pomóż mi, abym mógł nieustraszenie iść naprzód tą samotną drogą, by głosić Prawdę świętego Słowa Bożego, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niewykonalnym.

O Matko Najświętsza, proszę, by przez Twoje wstawiennictwo wiara wszystkich chrześcijan pozostała silna przez cały czas podczas prześladowań.

Amen.

92 - O Łaskę Wytrwałości

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości

O drogi Jezu, proszę Cię o Dar wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie Łaskami, których potrzebuję, by zachować Twoje Najświętsze Słowo.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem znieważany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i osłoń mnie Łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony i brakuje mi sił, i kiedy staję w obliczu wszystkich udręk, które mnie czekają, gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Ci ratować ludzkość.

Amen.

93 - O Łzy Nawrócenia

Udzielam im teraz Łaski Łez Miłości i Nawrócenia

O mój umiłowany Jezu, jesteś blisko mojego serca.

Jestem jedno z Tobą.

Kocham Cię.

Miłuję Cię.

Daj mi odczuć Twoją Miłość.

Daj mi odczuć Twój ból.

Daj mi odczuć Twoją Obecność.

Udziel mi Łaski pokory, abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi – takiego, jakie jest w Niebie.

Udziel mi Łez Nawrócenia, abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie, jako prawdziwy uczeń, żeby pomóc Ci w Twojej Misji ratowania każdej pojedynczej duszy na ziemi, zanim przyjdziesz ponownie, by sądzić żywych i umarłych.

Amen.

94 - O uleczenie umysłu, ciała i duszy

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz ofiaruję

O drogi Jezu, padam przed Tobą znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu.

Pozwól, aby dotknęła mnie Twoja Boska Obecność, tak abym został zalany Twoim Boskim Światłem w moim umyśle, ciele i duszy.

Ufam Twojemu Miłosierdziu.

Oddaję Ci całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o udzielenie mi Łaski zaufania Ci, tak abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, abym ponownie odzyskał jedność i bym mógł podążyć Drogą Prawdy i pozwolić Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.

95 - O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

Maryja Panna: Dzięki mocy modlitwy Miłosierdzie mojego Syna może rozprzestrzeniać się po całym świecie

O Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, gdy walczę o znalezienie czasu na modlitwę.

Pomóż mi podarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na jaki zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Proszę Cię, moja Najświętsza Matko Zbawienia, wypraszaj dla mnie Łaski, których potrzebuję, i proś Swojego Drogiego Syna o wszelką Łaskę i przychylność, aby mógł mnie ukryć we Wnętrzu Swojego Najświętszego Serca.

Amen.

96 - O błogosławieństwo i ochronę naszej grupy Krucjaty Modlitwy

Złagodzę wiele przepowiedzianego cierpienia przez moc Moich Grup Krucjaty Modlitwy

O mój najdroższy Jezu, prosimy, błogosław i chroń nas, Twoją grupę Krucjaty Modlitwy, abyśmy się stali odporni na nikczemne napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej świętej Misji ratowania dusz.

Obyśmy pozostali wierni i silni, gdy wytrwale zachowujemy Twoje Święte Imię wobec świata, i nigdy nie zrezygnowali z naszej walki o szerzenie Prawdy Twojego świętego Słowa.

Amen.

97 - O zjednoczenie grup Krucjaty Modlitwy

Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

O umiłowana Matko Zbawienia, błagam Cię, abyś zjednoczyła poprzez Swoje modlitwy wszystkich z Bożej Armii Reszty na całym świecie.

Okryj wszystkie grupy Krucjaty Modlitwy Łaską Zbawienia, wylaną na nas przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wyślij Swoje anioły, aby osłoniły każdego z nas, a zwłaszcza tych kapłanów, którzy prowadzą grupy Krucjaty Modlitwy.

Pomóż nam uniknąć rozproszeń, które powodują wśród nas podziały, i chroń nas Twoim Darem Zbroi, abyśmy się stali odporni na ataki, które będziemy musieli przetrzymać w tej świętej Misji ratowania dusz z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa.

Amen.

98 - O osłonięcie światowych przywódców Łaską Bożą

Matka Boża: Musicie się modlić za tych, na wysokich stanowiskach, którzy mają władzę nad swoimi narodami

O moja Najświętsza Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, aby wylał Swoje Łaski i Miłość na tych przywódców, którzy panują nad światem.

Módl się, aby Boże Światło uleczyło ich ślepotę i otworzyło ich serca z kamienia.

Powstrzymaj ich od sprowadzania prześladowań na niewinnych ludzi.

Proszę, módl się, aby Jezus poprowadził ich i powstrzymał, aby nie przeszkadzali w szerzeniu Prawdy Jego Nauczania wśród narodów na całym świecie.

Amen.

99 - O uratowanie Australii i Nowej Zelandii

Moje Słowo będzie rozprzestrzeniać się w Australii i Nowej Zelandii

O Boże, Ojcze Wszechmogący, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad wszystkimi Swoimi dziećmi w Australii i Nowej Zelandii.

Przebacz nam odrzucenie Twojego świętego Słowa.

Przebacz nam grzech obojętności.

Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury i okryj nas Łaskami, by wzbudzić nadzieję, wiarę i miłość wśród naszych braci i sióstr.

Błagamy Cię o Dar rozeznania i prosimy, abyś udzielił nam wszystkim Błogosławieństw, których potrzebujemy, by zapewnić, że będzie można usłyszeć tylko Prawdę Twojego świętego Słowa i aby wszystkim duszom zostały przyznane klucze do Życia Wiecznego.

Amen.

100 - O przetrwanie chrześcijaństwa

Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma, która została przepowiedziana, doprowadzi do podziału i niepokoju wśród Moich wiernych sług

O drogi Jezu, błagamy Cię o umiejętności, aby przetrwać próby, które stoją teraz przed nami, gdy ostatni prawdziwy papież kończy swoją Misję dla Ciebie.

Pomóż nam przetrzymać straszne sponiewieranie, z jakim będziemy musieli się teraz zmierzyć z powodu upadku Kościoła, jaki wcześniej znaliśmy

Nigdy nie pozwól nam odejść od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

Pomóż nam zachować milczenie, gdy na swoich barkach będziemy czuć ciężar ataków, mających nas skłonić do odwrócenia się od Ciebie i od sakramentów, które dałeś światu.

Okryj Swoją Armię potężną Miłością, której potrzebujemy jak tarczy, aby chroniła nas przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

Pomóż Swojemu Kościołowi na ziemi rozprzestrzeniać się i powiększać, aby mógł przylgnąć do Prawdy i pomógł Ci prowadzić naszych braci i siostry na Drodze Prawdy, byśmy odpowiednio się przygotowali na Twoje Powtórne Przyjście.

Amen.

101 - Cudowna modlitwa o odczucie Obecności Jezusa

Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny

O drogi Ojcze Wszechmogący, Stwórco wszystkiego, co jest i będzie, pomóż nam wszystkim, którzy potrafimy rozpoznać Obecność Twojego Syna umiłowanego w dzisiejszym Kościele, abyśmy stali się bardzo silni.

Pomóż mi przezwyciężyć mój lęk, moją samotność i odrzucenie, które cierpię od moich najbliższych, gdy idę za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, moim Zbawicielem.

Proszę, chroń moich najbliższych, aby nie wpadli w pułapkę uwierzenia w kłamstwa, które zostały wymyślone przez szatana, aby niszczyć, dzielić i powodować zamieszanie wśród wszystkich dzieci Bożych.

Proszę, pomóż tym wszystkim, którzy podążają za ohydą w Twoim Kościele, aby zostali ocaleni od wiecznego ognia piekielnego.

Amen.

102 - O podtrzymanie wiary i zaufania w Boże Orędzie dla świata

Czas podziału jest bliski i musicie się przygotować

Najdroższy Jezu, kiedy jestem przygnębiony, pociesz mnie.

Kiedy wątpię, oświeć mnie.

Kiedy jestem smutny, okaż mi Swoją Miłość.

Kiedy krytykuję, pomóż mi zachować milczenie.

Kiedy publicznie osądzam innych, zapieczętuj moje usta.

Kiedy wypowiadam bluźnierstwa w Twoje Imię, wybaw mnie i weź mnie z powrotem pod Swoją ochronę.

Kiedy brakuje mi odwagi, daj mi miecz, którego potrzebuję, by stoczyć walkę dla ratowania dusz, których pragniesz.

Kiedy opieram się Twojej Miłości, pomóż mi całkowicie się podporządkować i poddać Twojej czułej opiece.

Kiedy błądzę, pomóż mi odnaleźć Drogę Prawdy.

Kiedy kwestionuję Twoje Słowo, daj mi odpowiedź, której poszukuję.

Pomóż mi być cierpliwym, kochającym i miłym, nawet dla tych, którzy Cię przeklinają.

Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie obrażają, i daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby iść za Tobą na krańce ziemi.

Amen.

103 - O dzielenie Kielicha Cierpienia z Chrystusem

Pragnę, aby wszyscy Moi wyznawcy pościli od najbliższego poniedziałku do godziny 15:30 w Wielki Piątek

Padam przed Tobą, drogi Jezu, i do Twoich Stóp, by dla dobra wszystkich czynić to, czego ode mnie oczekujesz.

Pozwól mi dzielić Twój Kielich Cierpienia.

Przyjmij ten dar ode mnie, abyś mógł ocalić te biedne dusze, które są zagubione i nie mają nadziei.

Weź mnie w ciele, abym mógł dzielić Twój ból.

Trzymaj moje serce w Twoich Świętych Dłoniach i doprowadź moją duszę do zjednoczenia z Tobą.

Poprzez mój dar cierpienia pozwalam Twojej Boskiej Obecności objąć moją duszę, abyś mógł wybawić wszystkich grzeszników i zjednoczyć wszystkie dzieci Boże na wieki wieków.

Amen.

104 - Uwolnij tę duszę z niewoli bestii

Za każdą duszę, którą poświęcacie Mojemu Miłosierdziu, uratuję dalszych sto

Najdroższy Jezu, przedstawiam Ci duszę mojego brata/siostry [wskazujemy kogo], który/a oddał/a swoją duszę szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

Uwolnij tę duszę z niewoli bestii i przynieś jej Zbawienie Wieczne.

Amen.

105 - Dar Nawrócenia dla innych

Proszę tych z was, którzy są przerażeni i zdezorientowani tymi Orędziami, aby Mnie teraz wysłuchali

O mój najdroższy Jezu, z miłością do Ciebie, proszę, przyjmij moją duszę do jedności z Tobą.

Weź moją duszę, okryj ją Swoim Duchem Świętym i pomóż mi poprzez tę Modlitwę uratować tych wszystkich, których spotykam.

Ogarnij Swoim Świętym Miłosierdziem każdą duszę, z którą się spotykam, i udziel jej zbawienia, potrzebnego do wejścia do Twojego Królestwa.

Usłysz moje modlitwy.

Wysłuchaj moich błagań i poprzez Swoje Miłosierdzie ocal dusze wszystkich ludzi.

Amen.

106 - O Miłosierdzie dla młodych, którzy nie uznają Boga

Moim najgorętszym pragnieniem jest, abyście poszukiwali młodych dusz

Drogi Jezu, weź pod Swoją ochronę dusze tych dzieci Bożych, które Cię nie znają, które nie uznają Twojej Miłości, i które nie przyjmują Twojej obietnicy.

Wylej Swoją Łaskę Nawrócenia i daj im Życie Wieczne.

Bądź miłosierny dla tych wszystkich, którzy nie wierzą w Twoją Obecność i którzy nie będą dążyć do skruchy za swoje grzechy.

Amen.

107 - Zachowaj mnie od ognia piekielnego

Zostanie im natychmiast wybaczone, jeśli zbiorą się na odwagę i będą Mnie wzywać, abym im pomógł w ich niedoli

Jestem straszliwym grzesznikiem, Jezu.

Przez moje czyny zadałem innym okrutne cierpienie. Wskutek tego jestem odrzucony.

Nie jestem już nigdzie dłużej tolerowany na ziemi.

Uratuj mnie z tego pustkowia i zachowaj mnie od uścisku zła.

Pozwól mi żałować.

Przyjmij moją skruchę.

Napełnij mnie Swoją Siłą i pomóż mi podnieść się z głębin rozpaczy.

Oddaję Ci, drogi Jezu, moją wolną wolę, abyś czynił ze mną, co chcesz, tak abym mógł zostać wybawiony od ognia piekielnego.

Amen.

108 - Wspinanie się na wzgórze Kalwarii

Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą chcecie, ale musicie oddawać Mi cześć w Moich chrześcijańskich Kościołach

Jezu, pomóż mi odnaleźć odwagę, męstwo i dzielność, by powstać i się ujawnić, abym mógł dołączyć do Twojej Armii Reszty i wspiąć się na to samo wzgórze Kalwarii, na którym Ty musiałeś cierpieć za moje grzechy.

Daj mi siłę do niesienia Twojego Krzyża i Twojego brzemienia, bym mógł pomóc Ci ratować dusze.

Uwolnij mnie od mojej słabości.

Rozwiej moje obawy.

Skrusz wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz mi oczy na Prawdę.

Pomóż mi i tym wszystkim, którzy odpowiadają na to wezwanie do niesienia Twojego Krzyża, pójść za Tobą z przejętym i pokornym sercem, i aby poprzez mój przykład inni zdobyli się na odwagę, by postępować podobnie.

Amen.

109 - O Dar Ufności

Nie wolno wam się bać, gdyż to, co wam Obiecuję jest wasze i jest waszym Dziedzictwem

O mój najdroższy Jezu, pomóż mi ufać Tobie.

Ufać Twojej obietnicy, że przyjdziesz ponownie.

Przyjąć prawdę o Twoim Powtórnym Przyjściu.

Ufać obietnicy Boga Ojca, kiedy powiedział, że da Ci Twoje Królestwo.

Pomóż mi ufać Twojemu Nauczaniu, Twojemu Planowi zbawienia świata.

Pomóż mi dzięki Łasce przyjąć Twoje Dary.

Pomóż mi ufać Tobie, abym pozbył się lęku i abym mógł pozwolić Twojej Miłości napełnić moje serce i duszę.

Amen.

110 - Dla kapłanów – O dochowanie wierności Twojemu świętemu Słowu

Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą

O mój najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, bym mógł bronić prawdy w Twoje Najświętsze Imię.

Udziel mi Łaski, której potrzebuję – błagam – by przez cały czas dawać świadectwo o Twoim świętym Słowie.

Pozwól mi oprzeć się naciskom, bym propagował nieprawdy, kiedy wiem w sercu, że Cię one obrażają.

Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu świętemu Słowu aż do dnia mojej śmierci.

Amen.

111 - O poświęcenie waszych dzieci Jezusowi Chrystusowi

Matka Zbawienia: Przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je mojemu Synowi

O droga Matko Zbawienia, poświęcam Twojemu Synowi moje dzieci [imię dziecka / imiona dzieci], tak aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.

Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona Twojego Syna i zachowaj je od krzywdy.

Pomóż im pozostać wiernymi świętemu Słowu Bożemu, szczególnie w czasie, kiedy są kuszone, aby się od Niego odwrócić.

Amen.

112 - O Łaskę Zbawienia

Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga

Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, abyś okrył Swoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali opanowani przez szatana.

Uwolnij ich dusze z nikczemnej niewoli, z której nie potrafią uciec.

Amen.

113 - O pokonanie zła w naszym kraju

Matka Zbawienia: Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre

O Matko Zbawienia, przyjdź pomiędzy nas i okryj nasz kraj Swoją ochroną.

Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż Swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i głosić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, o Matko Boga, chroń nasz kraj i zachowaj nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi, gdy będziemy prześladowani.

Amen.

114 - Dla kapłanów – O otrzymanie Daru Prawdy

Do kapłanów: Dzień, w którym zostaniecie poproszeni, aby zaprzeczyć Mojej Boskości, nie jest daleki

Panie mój, otwórz mi oczy.

Pozwól mi dostrzec wroga i zamknij moje serce na oszustwo.

Oddaję Ci wszystko, drogi Jezu.

Ufam Twojemu Miłosierdziu.

Amen.

115 - O Dar Nawrócenia

Matka Zbawienia: Medalik Zbawienia oferuje Dar Nawrócenia

O Matko Zbawienia, okryj moją duszę Swoimi Łzami Zbawienia.

Uwolnij mnie od wątpliwości.

Podnieś moje serce, abym odczuwał Obecność Twojego Syna.

Przynieś mi pokój i ukojenie.

Módl się, abym się szczerze nawrócił.

Pomóż mi zaakceptować prawdę i otwórz moje serce na przyjęcie Miłosierdzia Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

116 - Zachowaj mnie od zła kłamstw

Ujawniam tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy, nie będą one przyjemne

Drogi Jezu, pomóż mi.

Tonę we łzach smutku.

Moje serce jest zdezorientowane.

Nie wiem, komu mogę ufać.

Proszę, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym, abym mógł wybrać właściwą drogę do Twojego Królestwa.

Pomóż mi, drogi Jezu, zawsze pozostać wiernym Twojemu Słowu, danemu światu przez Piotra, i nigdy nie odejść od tego, czego nas nauczyłeś, ani nie odrzucić Twojej śmierci na Krzyżu.

Jezu, Ty jesteś Drogą.

Pokaż mi tę Drogę.

Trzymaj mnie i zabierz w Twoją podróż Wielkiego Miłosierdzia.

Amen.

117 - Za tych, którzy sprzedali swoje dusze

Musicie modlić się za ich dusze, ponieważ je im sprzedali

Najdroższy Jezu, poświęcam te dusze [wymień je tutaj] oraz tych wszystkich, którzy oddali swoje dusze za cenę sławy.

Uwolnij ich od skażenia.

Ocal ich od zagrożenia ze strony iluminatów, którzy ich pożerają. Daj im odwagę, aby z tej niegodziwej niewoli wyszli bez lęku.

Weź ich w Swoje Miłosierne Ramiona i przywróć ich z powrotem do Stanu Łaski, aby zdołali stanąć przed Tobą.

W Swojej Boskości pomóż mi, poprzez tę Modlitwę za dusze przejęte przez szatana, odciągnąć ich daleko od masonerii.

Uwolnij ich z kajdan, które ich pętają, i sprowadzą na nich straszne tortury w lochach piekła.

Pomóż im poprzez cierpienia dusz wybranych, poprzez moje modlitwy i poprzez Twoje Miłosierdzie znaleźć się w pierwszym szeregu, w gotowości do wejścia przez Bramy Nowej Ery Pokoju – Nowego Raju.

Błagam Cię, abyś uwolnił ich z niewoli.

Amen.

118 - Za zagubione pokolenie młodych dusz

Czyż nie wiecie, że całe pokolenie młodych ludzi zostało w tym czasie ode Mnie odsunięte

Drogi Jezu, wzywam Twojego Miłosierdzia dla zagubionego pokolenia młodych dusz.

Tych, którzy Cię nie znają, okryj Darem Widzenia.

Tych, którzy Cię znają, ale Cię lekceważą, przyciągnij z powrotem do Twojego Miłosierdzia.

Proszę, daj im wkrótce dowód Twojego Istnienia i skieruj ich do tych, którzy mogą im pomóc i poprowadzić ku Prawdzie.

Napełnij ich umysły i dusze tęsknotą za Tobą.

Pomóż im rozpoznać pustkę, którą mają w sobie, bo nie odczuwają Twojej Obecności.

Błagam Cię, drogi Panie, nie opuszczaj ich i w Swoim Miłosierdziu udziel im Życia Wiecznego.

Amen.

119 - O odczucie Miłości Jezusa

Wasze życie jest niczym więcej, jak tylko ulotną chwilą w całym waszym życiu. Jesteście na wygnaniu

Jezu, pomóż mi.

Jestem tak bardzo zdezorientowany.

Moje serce nie otwiera się na Ciebie.

Moje oczy Cię nie widzą.

Mój umysł jest zamknięty na Ciebie.

Moje usta nie potrafią wypowiedzieć słów, aby Cię pocieszyć.

Moja dusza jest spowita ciemnością.

Proszę, ulituj się nade mną, biednym grzesznikiem.

Jestem bezradny bez Twojej Obecności.

Napełnij mnie Twoimi Łaskami, tak abym miał odwagę zwrócić się do Ciebie, by błagać Cię o Miłosierdzie.

Pomóż mi, Twojemu zagubionemu uczniowi, który Cię kocha, ale który już dłużej nie odczuwa w swoim sercu poruszenia miłości, abym dostrzegł i przyjął Prawdę.

Amen.

120 - Powstrzymaj rozprzestrzenianie się wojny

Czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i rozprzestrzeniały po całym świecie

O mój słodki Jezu, oddal wojny, które niszczą ludzkość.

Chroń niewinnych od cierpienia.

Chroń dusze, które próbują przynieść prawdziwy pokój.

Otwórz serca tych, którzy są dotknięci bólem wojny.

Chroń młodych i wrażliwych.

Uratuj wszystkie dusze, których życie zostało zniszczone przez wojnę.

Wzmocnij nas wszystkich, drogi Jezu, którzy modlimy się za dusze wszystkich dzieci Bożych, i udziel nam Łaski wytrzymania cierpienia, które może zostać nam dane w czasie konfliktów.

Błagamy Cię, abyś powstrzymał rozprzestrzenianie się wojny i zaprowadził dusze do Schronienia Twojego Najświętszego Serca.

Amen.

121 - Wierność Armii Jezusa Chrystusa

Moje Plany odkupienia świata zostały doprowadzone do końca. Wszystko jest teraz gotowe

Trwamy zjednoczeni z Twoim Najświętszym Sercem, drogi Jezu.

Głosimy z mocą prawdziwe Słowo Boże.

Pójdziemy na krańce ziemi, by szerzyć Prawdę.

Nigdy nie przyjmiemy żadnej nowej fałszywej doktryny w Twoje Imię, innej niż ta, której Ty sam nas nauczyłeś.

Pozostajemy szczerzy, wierni i niezłomni w naszej wierze.

Tych, którzy Cię zdradzają, będziemy traktować z miłością i współczuciem, w nadziei, że powrócą do Ciebie.

Wobec tych, którzy nas prześladują w Twoje Imię, będziemy stanowczy, ale cierpliwi.

Przejdziemy zwycięsko całą drogę do Twojego Nowego Raju.

Obiecujemy, że przez nasz ból i cierpienie przyprowadzimy Ci te wszystkie zagubione dusze, które są spragnione Twojej Miłości.

Prosimy, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników na świecie, abyśmy mogli stać się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie, w Nowej Erze Pokoju.

Amen.

122 - O poświęcenie się Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Odmawiajcie tę szczególną modlitwę Krucjaty, aby uświęcić wszystkich waszych bliskich, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią

Drogi Jezu, proszę Cię, byś poświęcił mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród Ochronie Twojej Najdroższej Krwi.

Umarłeś za mnie i Twoje Rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które będę znosił podczas przygotowań na Twoje Powtórne Przyjście.

Cierpię z Tobą, drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boże do Twojego Serca, abyśmy mieli Życie Wieczne.

Okryj mnie i tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.

Amen.

123 - Dar wolnej woli dla Boga

Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętym w Moich Oczach

Mój najdroższy Jezu, przyjmij tę modlitwę ode mnie, najbardziej niegodnej duszy, i pomóż mi bardziej Cię kochać.

Z wolnej woli ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.

Moja wola jest Twoją Wolą.

Twoje Panowanie oznacza, że jestem posłuszny każdemu Twojemu pragnieniu.

Moja wolna wola jest Twoją, abyś uczynił z nią właśnie to, co jest potrzebne, aby ratować wszystkich ludzi, którzy są od Ciebie oddzieleni.

Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją najświętszą służbę.

Amen.

124 - Usłysz moje błaganie o wolność

Bóg Ojciec: To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone

O Boże, mój Miłosierny Ojcze, Stwórco wszystkiego, co jest, usłysz moje błaganie o wolność.

Uwolnij mnie z więzów niewoli i chroń mnie przed nikczemnymi prześladowaniami.

Pomóż mi rozpoznać Prawdę i przyjdź mi z pomocą, nawet jeśli jestem zdezorientowany i mogę wątpić w Twoje Słowo.

Przebacz mi, jeśli Cię obrażam, i zabierz mnie do Schronienia Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

125 - O obronę Najświętszego Słowa Bożego

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

O Matko Zbawienia, pomóż mi, pokornemu słudze Boga, bronić Jego Najświętszego Słowa w czasach udręki.

Poświęć mnie, droga Matko, Twojemu Synowi, aby On mógł mnie okryć Swoją Najdroższą Krwią.

Udziel mi, przez Pośrednictwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Łaski, siły i woli pozostania wiernym Nauczaniu Chrystusa w czasach ucisku, który będzie pochłaniał Jego najświętszy Kościół na ziemi.

Amen.

126 - O wytrzymanie prześladowań religijnych

Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd

Drogi Jezu, pomóż mi wytrzymać, w Twoje Święte Imię, każdy rodzaj prześladowań.

Pomóż tym, którzy popadli w błąd w przekonaniu, że dają świadectwo o Twoim Dziele.

Otwórz oczy tym wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych przez niegodziwe działania, czyny i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstaną, by próbować uciszyć Twoje Słowo, i którzy starają się Ciebie wypędzić.

Pomóż mi przebaczyć tym, którzy Cię zdradzają, i daj mi Łaskę, bym trwał niezachwianie w mojej miłości do Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś, i pozostać na zawsze pod Twoją Ochroną.

Amen.

127 - O ratowanie duszy mojej i moich najbliższych

Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was

O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu.

Pomóż mi i moim najbliższym [wymień ich tutaj] być gotowymi wyznać wszystkie nasze złe czyny.

Uznać nasze wady.

Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów.

Okazać miłość tym, których skrzywdziliśmy.

Błagać o Miłosierdzie dla zbawienia.

Ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu Wielkiego Oświecenia sumienie moje i sumienia [wymień tutaj te osoby] były czyste i abyś napełnił nasze dusze Swoim Bożym Miłosierdziem.

Amen.

128 - O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz

Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, zgromadzić świat w Twoich Ramionach i przedstawić Ci te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Umocnij nas Darem Ducha Świętego, by zapewnić, że Płomień Prawdy ogarnie tych wszystkich, którzy zostali oddzieleni od Ciebie.

Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał wszelką szansę na pojednanie.

Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie.

Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tego naszego wędrowania ku zbawieniu.

Amen.

129 - O Dar Miłości

Miłość rozkwita, ponieważ jest to Dar od Boga i ma moc zniszczenia zła

O Boże, proszę, napełnij mnie Swoją Miłością.

Pomóż mi dzielić się Darem Miłości z tymi wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi kochać tych wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości.

Pomóż mi kochać Twoich wrogów.

Pozwól, by Miłość, którą Ty mnie błogosławisz, ogarnęła serca wszystkich, których spotykam.

Tą Miłością, którą wlewasz w moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć diabła oraz tych wszystkich jego nikczemnych wysłanników, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twojego świętego Słowa.

Amen.

130 - na Nowennę Zbawienia

Matka Zbawienia: Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia

Moja umiłowana Matko Zbawienia, proszę, uzyskaj dla wszystkich dusz Dar Zbawienia Wiecznego przez Miłosierdzie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Błagam, byś poprzez Swoje wstawiennictwo modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

Proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, by okazał Miłosierdzie i przebaczenie tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które wyznają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.

Usilnie Cię prosimy, droga Matko, abyś wybłagała Łaski otwarcia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

Amen.

131 - Modlitwa o Miłosierdzie

Matka Zbawienia: Mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie

O moja droga Matko Zbawienia, proszę, zwróć się z prośbą do Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia [wymień tutaj imiona] podczas Ostrzeżenia i ponownie w Dniu Ostatecznym, zanim staną oni przed Twoim Synem.

Proszę, módl się, aby każdy z nich został zbawiony i cieszył się owocami Życia Wiecznego.

Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do Swojego Syna, aby została im ukazana Jego Obecność i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask.

Amen.

132 - Wyrzeknijcie się szatana, by chronić tę Misję

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

O Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji.

Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec się szatana.

Błagamy Cię, abyś zmiażdżyła głowę bestii Swoją piętą i usunęła wszystkie przeszkody w naszej misji ratowania dusz.

Amen.

133 - Wołanie o powrót do Boga

Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski

Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która wyrzekła się Ciebie, bo była ślepa.

Przebacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia.

Pomóż mi zdobyć się na odwagę, aby iść u Twojego Boku, by przyjąć z wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca i już nigdy ponownie nie oddalić się od Ciebie.

Amen.

134 - O wiarę w Istnienie Boga

Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski

O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

Rozwiej wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz mi oczy na prawdę o życiu po tym życiu i poprowadź mnie ku drodze do Życia Wiecznego.

Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i przed dniem mojej śmierci udziel mi Daru prawdziwej wiary.

Amen.

135 - Dla kapłanów – O obronę prawdy

Matka Zbawienia: Kiedy kapłani mojego Syna doświadczą straszliwego udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą mnie wołać

O umiłowana Matko Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy będę w potrzebie.

Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylanymi na moją niegodną duszę przez Moc Ducha Świętego, bym bronił prawdy w każdym czasie.

Podtrzymaj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie o zaprzeczenie prawdzie, Słowu Bożemu, świętym sakramentom i Najświętszej Eucharystii.

Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby trwać niezłomnie wobec niegodziwości szatana i wszystkich tych biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Pomóż mi, gdy będę w potrzebie.

Dla dobra dusz, daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać.

Amen.

136 - O zachowanie Twojego Słowa

Wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzą Mnie - tak, jak to zrobił Judasz

Najdroższy Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje Słowo.

Żyć Twoim Słowem.

Głosić Twoje Słowo.

Przekazywać Twoje Słowo.

Daj mi siłę, abym strzegł prawdy, nawet kiedy będę za to prześladowany.

Pomóż mi utrzymać Twoje Słowo żywym, gdy będzie zagłuszane przez Twoich wrogów.

Pozwól mi odczuć Twoją Odwagę, gdy będę przygnębiony.

Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy będę słaby.

Udziel mi Łaski zachowania godności, kiedy bramy piekielne będą miały nade mną przewagę, abym pozostał wierny Twojej Najświętszej Woli.

Amen.

137 - Modlitwa Odnowienia

Kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból

O Boże Wszechmogący, o Boże Najwyższy, spójrz na mnie, Twojego pokornego sługę, z miłością i litością w Swoim Sercu.

Odnów Mnie w Twojej Światłości.

Obdarz mnie ponownie Twoją Przychylnością.

Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie z pokornym poddaniem i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.

Uwolnij mnie od grzechu pychy i od wszystkiego, co Cię znieważa, i pomóż mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków.

Amen.

138 - Ochrona przed nienawiścią

Matka Zbawienia: Miłość i tylko miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi jedynie od szatana. Nic pośredniego nie istnieje

Matko Zbawienia, chroń mnie od wszelkiego rodzaju nienawiści.

Pomóż mi milczeć, kiedy staję w obliczu nienawiści.

W chwili mojej największej słabości umocnij mnie w mojej wierności Jezusowi Chrystusowi.

Zapieczętuj moje usta.

Pomóż mi odwrócić się od tych, którzy prowokują mnie słowami przeczącymi Nauczaniu Twojego Syna, i od tych, którzy szydzą ze mnie z powodu mojej wiary.

Módl się za te dusze, droga Matko, aby wyrzekły się szatana i odczuły w swoich duszach pokój Twojej Miłości i Panowanie Ducha Świętego.

Amen.

139 - O siłę do pokonania zła

Pod wpływem szatana stajecie się nieczyści w Moich Oczach

Drogi Jezu, chroń mnie przed złem diabła.

Osłoń mnie i tych wszystkich, którzy są słabi i bezbronni w jego obecności, Twoją Najdroższą Krwią.

Daj mi odwagę, by się go wyrzec i pomagaj mi każdego dnia wystrzegać się wszelkich jego prób pozyskania mnie w jakikolwiek sposób.

Amen.

140 - Ochrona przez Hierarchię Aniołów

Bóg Ojciec: Jest to bowiem ostateczny okres - ostatni rozdział wypełnienia Mojej Świętej Woli

Najdroższy Ojcze, Boże całego stworzenia, Boże Najwyższy, udziel mi Łaski i Ochrony przez Hierarchię Twoich Aniołów.

Uzdolnij mnie, bym umiał skupić się na Twojej Miłości do każdego z Twoich dzieci, bez względu na to, jak bardzo Cię obrażają.

Pomóż mi bez lęku w sercu szerzyć nowinę Ostatecznego Przymierza, aby przygotować świat na Powtórne Przyjście Jezusa Chrystusa.

Udziel mi Twoich szczególnych Łask i Błogosławieństw, bym wzniósł się ponad prześladowania, zadawane mi przez szatana, jego demony i jego wysłanników na ziemi.

Nigdy nie pozwól mi lękać się Twoich wrogów.

Daj mi siłę, bym kochał moich wrogów i tych, którzy prześladują mnie w Imię Boga.

Amen.

141 - Ochrona przed prześladowaniem

O wiele lepiej jest znosić ból w Moje Imię, niż być uwielbianym przez grzeszników za wyrządzanie zła w Moich Oczach

Drogi Jezu, broń mnie w mojej walce o pozostanie wiernym Twojemu Słowu za wszelką cenę.

Osłaniaj mnie przed Twoimi wrogami.

Chroń mnie przed tymi, którzy mnie prześladują z Twojego powodu.

Dziel mój ból.

Złagodź moje cierpienie.

Podnieś mnie do Światłości Twojego Oblicza aż do Dnia, kiedy przyjdziesz ponownie, by przynieść światu Zbawienie Wieczne.

Przebacz tym, którzy mnie prześladują.

Wykorzystaj moje cierpienie na przebłaganie za ich grzechy, aby mogli odnaleźć pokój w sercach i ze skruchą w duszach powitać Cię w Dniu Ostatecznym.

Amen.

142 - Przygotowanie się na śmierć

Kiedy dusza już zostanie stworzona przez Mojego Ojca, to będzie trwała wiecznie

Mój najdroższy Jezu, przebacz mi moje grzechy.

Oczyść moją duszę i przygotuj mnie do wejścia do Twojego Królestwa.

Udziel mi Łask, bym przygotował się do zjednoczenia z Tobą.

Pomóż mi przezwyciężyć wszelki lęk.

Daj mi odwagę do przygotowania swojego umysłu i duszy, bym mógł stanąć przed Tobą.

Kocham Cię.

Ufam Tobie.

Oddaję się Tobie w ciele, umyśle i duszy na wieczność.

Niech Twoja Wola będzie moją, i uwolnij mnie od bólu, wątpliwości i zamętu.

Amen.

143 - O ochronę Misji Zbawienia

Matka Zbawienia: Proście mnie, swoją ukochaną Matkę, abym dała wam siłę, by prowadzić i chronić Misję Zbawienia

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła Życie Wieczne.

Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy.

Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna.

Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża, i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać.

Amen.

144 - O ochronę wiary chrześcijańskiej

Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu

Matko Zbawienia, proszę, wstawiaj się za duszami chrześcijan na całym świecie.

Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernymi Nauczaniu Jezusa Chrystusa.

Módl się, aby mieli siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie.

Wstawiaj się, droga Matko, za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby obdarzyć ich Łaską rozpoznania wszelkiej fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna.

Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstw, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i drwiny.

O Matko Zbawienia, chroń wszystkie Swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana aż do swojego ostatniego tchnienia.

Amen.

145 - Napełnij mnie Darem Twojej Miłości

Dopóki kwitnie miłość, ludzkość może przetrwać

Najdroższy Jezu, napełnij mnie, to puste naczynie, Darem Twojej Miłości.

Zalej moją duszę Twoją Obecnością.

Pomóż mi kochać innych, jak Ty mnie kochasz.

Pomóż mi być naczyniem Twojego Pokoju, Twojego Spokoju i Twojego Miłosierdzia.

Zawsze otwieraj moje serce na niedolę innych i daj mi Łaskę przebaczenia tym, którzy Cię odrzucają, i tym, którzy przeciwko mnie zawinili.

Pomóż mi głosić Twoją Miłość przez dawanie przykładu, tak jak Ty byś czynił, gdybyś był na moim miejscu.

Amen.

146 - O ochronę przed oszustwem

Matka Zbawienia: Jezus był we wszystkim taki jak wy, z wyjątkiem grzechu, gdyż to byłoby niemożliwe

Droga Matko Zbawienia, chroń mnie Łaską ochrony przed oszustwami obmyślonymi przez szatana dla zniszczenia wiary chrześcijan.

Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga.

Zachowaj nas od kłamstw i herezji, wykorzystywanych do osłabienia naszej miłości do Twojego Syna.

Otwórz nam oczy na nieprawdy, oszustwo i wszelkie próby nakłonienia nas do wyparcia się Prawdy, z którymi możemy się spotkać.

Amen.

147 - Boże Ojcze, okaż Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna

Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy wyrzekają się Twojego Syna.

Wstawiam się za duszami tych, którzy starają się zniszczyć Twoich proroków.

Błagam o nawrócenie dusz, które są od Ciebie odłączone, i proszę, abyś pomógł wszystkim Twoim dzieciom przygotować swoje dusze i poprawić życie w zgodzie z Twoją Boską Wolą, w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa.

Amen.

148 - Przyjdź mi z pomocą

Proście, a otrzymacie, to nie jest pusta obietnica, którą wam składam

O mój Jezu, pomóż mi w czasie wielkiej udręki.

Trzymaj mnie w Swoich Ramionach i zabierz mnie do Schronienia Twojego Serca.

Otrzyj moje łzy.

Wycisz moją nieustępliwość.

Podnieś mnie na duchu i napełnij Twoim Pokojem.

Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę [podaj ją tutaj].

Przyjdź mi z pomocą, tak aby moja prośba została wysłuchana i by moje życie mogło stać się pełne pokoju w jedności z Tobą, drogi Panie.

Jeśli moja prośba nie może być spełniona, napełnij mnie Łaską, bym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej duszy, i bym pozostał na zawsze wiernym Twojemu Słowu z życzliwym i wdzięcznym sercem.

Amen.

149 - O poszukiwanie Bożej Miłości

Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich

O Jezu, napełnij mnie Bożą Miłością.

Napełnij mnie Swoim Boskim Światłem i zalej mnie Miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Bożego Miłosierdzia wśród wszystkich narodów.

Pozwól, abym szerzył Twoją Boską Miłość wśród tych wszystkich, których spotykam.

Roztaczaj Swoją Miłość, aby opadła na wszystkie dusze, wszystkie wiary, wszystkie wierzenia, wszystkie narody – jak mgła, aby w radosnym uniesieniu zjednoczyć wszystkie dzieci Boże.

Pomóż nam szerzyć Miłość Bożą, tak aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie.

Amen.

150 - O uratowanie dusz niewierzących

Ja Jestem Obecny w osobie, która kocha wszystkich, bez względu na rasę, wyznanie, seksualność czy kolor skóry

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uratował tych wszystkich, którzy nie z własnej winy odrzucają uznanie Ciebie.

Ofiaruję Ci moje cierpienie, by przyprowadzić Ci dusze tych, którzy Cię odrzucają, a także dla Twojego Miłosierdzia, które wylejesz na cały świat.

Zmiłuj się nad ich duszami.

Zabierz ich do Swojego niebiańskiego Schronienia i przebacz im ich grzechy.

Amen.

151 - O obronę wiary

Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę

O Matko Boga, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy dzięki Darowi Bożej Interwencji pozostali wierni prawdziwemu Słowu Bożemu.

Przygotuj nas do obrony wiary, do zachowania prawdy i odrzucenia herezji.

Chroń wszystkie Twoje dzieci w czasach udręczenia i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy zostaniemy wezwani do odrzucenia prawdy i wyrzeczenia się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boga, aby została nam dana Boża Interwencja, byśmy pozostali chrześcijanami zgodnie ze świętym Słowem Bożym.

Amen.

152 - Pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny

Moja miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczynicie

Drogi Jezu, pomóż mi w czasie, gdy będę bezsilny.

Uwolnij mnie od grzechu i niech moje oczy, serce i dusza dostrzegą oszustwo diabła i jego niegodziwe drogi.

Napełnij mnie Swoją Miłością, gdy odczuwam w sercu nienawiść.

Napełnij mnie Swoim Pokojem, gdy odczuwam smutek.

Napełnij mnie Swoją Siłą, gdy jestem słaby.

Wyzwól mnie z więzienia, w którym się znajduję, tak abym mógł być wolny i byś trzymał mnie bezpiecznie w Twoich Przenajświętszych Ramionach.

Amen.

153 - Dar Ochrony dla dzieci

Matka Zbawienia: Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca

Matka Zbawienia: „Pragnę wezwać rodziców dzieci i młodych ludzi z całego świata, aby poświęcili ich Mojemu Niepokalanemu Sercu (...).

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu przed Moim obrazem, waszej umiłowanej Matki, i przeżegnać się wodą święconą, zanim ją odmówicie”.

O Matko Boga, Matko Zbawienia, proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci [wymień je tutaj], i ofiarowała je Twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus, przez Moc Swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

Proszę Cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby Twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę o zjednoczenie mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne.

Amen.

154 - Modlitwa na święto Matki Zbawienia

Matka Zbawienia: Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej

Matka Zbawienia: „Musicie w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach (...) modlić się do Mnie, waszej umiłowanej Matki, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 roku, świętem Matki Zbawienia. Gdy będziecie tego dnia odmawiali tę Modlitwę, będę wstawiała się o Dar Zbawienia dla wszystkich dusz, a zwłaszcza dla tych, którzy są w wielkiej duchowej ciemności duszy”.

O Matko Zbawienia, przedkładam przed Tobą dziś, w dniu czwartego czerwca, w święto Matki Zbawienia, następujące dusze: [wymień je tutaj].

Proszę, udziel mi i tym wszystkim, którzy Cię czczą, droga Matko, i którzy rozprowadzają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, i wszystkie Dary, których udziela On ludzkości.

Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został przyznany Dar Zbawienia Wiecznego.

Amen.

155 - O ochronę Misji Zbawienia

Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołanie o ochronę Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych.

Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tym wielkim momencie historii.

Prosimy, abyś chroniła tych wszystkich, którzy odpowiadają na Twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga.

Proszę, pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła, i otwórz im oczy na prawdę.

O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, stać się godnymi otrzymania Łaski wytrwałości w czasie, gdy będziemy cierpieć w Imię Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Chroń tę Misję od szkód. Chroń Twoje dzieci przed prześladowaniami.

Okryj nas wszystkich Twoim najświętszym płaszczem i udziel nam Daru zachowania wiary za każdym razem, gdy kwestionuje się głoszenie przez nas Prawdy i przekazywanie świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze.

Amen.

156 - Ochrona przed nienawiścią

Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie potrafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga

Drogi Jezu, daj mi Swoją Miłość i otwórz moje serce, bym z wdzięcznością przyjął Twoją Miłość.

Niech przez Moc Ducha Świętego Twoja Miłość zajaśnieje nade mną, abym stał się znakiem świetlnym Twojego Miłosierdzia.

Otocz mnie Swoją Miłością i niech moja miłość do Ciebie osłabi każdy rodzaj nienawiści, który napotykam, gdy szerzę nowinę Twojego Słowa.

Wylej na nas Swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość, i daj im Dar Miłości.

Niech Twoja Miłość jaśnieje w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpienia i przez Moc Ducha Świętego pomaga mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy.

Amen.

157 - Za dusze w niewoli

Nigdy nie wolno wam czcić innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego

O drogi Jezu, uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana.

Pomóż nam przez nasze modlitwy przynieść im ulgę od cierpienia opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego, zanim zostaną jako zakładnicy wzięci przez szatana w otchłań piekielną.

Błagamy Cię, Jezu, abyś okrył te dusze Mocą Ducha Świętego, tak aby odnalazły prawdę, i byś pomógł im odnaleźć odwagę do odwrócenia się od sideł i niegodziwości diabła.

Amen.

158 - Chroń mnie przed jedną światową religią

Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie.

Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce ku wolności drogą do Twojego świętego Królestwa.

Zachowaj mnie w jedności z Tobą, ilekroć będę dręczony i zmuszany do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby niszczyć dusze.

Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do których przyjęcia mogę być zmuszany.

Poprzez Dar mojej wolnej woli weź mnie pod Panowanie Twojego Królestwa, by uzdolnić mnie do powstania i głoszenia Prawdy, gdy oświadczą, że jest ona kłamstwem.

Nigdy nie pozwól mi się chwiać, wahać lub uciekać ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie tak długo, jak będę żył.

Amen.

159 - Błaganie o Bożą Miłość

Matka Zbawienia: Tylko z Miłością Boga w swoich duszach możecie szerzyć Słowo Boże

O Matko Zbawienia, proszę Cię, byś wstawiała się za mną, gdy błagam o Bożą Miłość.

Napełnij moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby gdy będzie się przelewała, rozlała się na te dusze, którym z trudem okazuję współczucie.

Przez Moc Boga, proszę, abym został uwolniony z wszelkich uczuć nienawiści, jakie mogę żywić wobec tych, którzy zdradzają Twojego Syna.

Ukorz mnie w duchu i napełnij moją duszę wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem Chrystusa i rozszerzał Jego Miłość na każdą dziedzinę mojego życia.

Amen.

160 - Pomóż mi bardziej Cię kochać

Matka Zbawienia: Ludzkość nie kocha już Jezusa Chrystusa, tak jak Go kiedyś kochała

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie.

Napełnij moje serce Swoją Miłością i współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by tak Cię kochać, jak Ty mnie kochasz.

Napełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty Sobą przedstawiasz.

Przez Moc Twoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże, i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej Miłości i którym brak wiary.

Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas przez Swój przykład podczas Twojego życia na ziemi.

Amen.

161 - O ufność i pokój

Gdy Mi ufacie, musicie być wolni od stawiania jakichkolwiek warunków

Jezu, ufam Tobie.

Pomóż mi bardziej Cię kochać.

Napełnij mnie ufnością, abym poddał się pełnemu i ostatecznemu zjednoczeniu z Tobą.

Pomóż mi wzmacniać moje zaufanie do Ciebie w trudnych czasach.

Napełnij mnie Swoim Pokojem.

Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu, jako dziecko, wolne od wszystkich światowych przywiązań, wolne od wszelkich uwarunkowań i przekazuję Ci moją wolę, abyś czynił z nią to, co uważasz za odpowiednie dla duszy mojej i dla innych dusz.

Amen.

162 - O ochronę słabych i niewinnych

Matka Zbawienia: Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga

O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę, chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy mają w sercach nienawiść.

Ulżyj cierpieniom znoszonym przez Twoje biedne, bezbronne dzieci.

Daj im wszystkie Łaski, których potrzebują, aby ochronić się przed Twoimi wrogami.

Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłością, aby mogły znaleźć w swoich sercach przebaczenie dla tych, którzy ich dręczą.

Proszę Cię, drogi Panie, mój Ojcze Przedwieczny, byś przebaczył tym, którzy sprzeciwiają się Prawu Życia, i pomóż im ujrzeć, jak bardzo obrażają Cię ich działania, aby mogli odmienić swoje drogi i szukać pocieszenia w Twoich Ramionach.

Amen.

163 - Uratuj mnie od prześladowań

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię.

Uczyń mnie miłym Twojemu Sercu. Uwolnij mnie w mojej duszy od pychy, chciwości, złośliwości, ego i nienawiści.

Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu. Zabierz moje obawy.

Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i oddal ode mnie wszelkie prześladowania, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą.

Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy w rzeczywistości wyrzekają się Ciebie.

Nie pozwól ich ostrym językom biczować mnie ani bym przez ich złe czyny był odciągany z Drogi Prawdy.

Pomóż mi skupić się tylko na Twoim nadchodzącym Królestwie i przetrwać z godnością wszelkie obelgi, które być może będę znosił ze względu na Ciebie.

Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy.

Amen.

164 - Modlitwa o pokój dla narodów

Matka Zbawienia: Módlcie się o pokój na świecie

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom rozdzieranym z powodu wojen i podziałów.

Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają innym cierpienie w imię sprawiedliwości.

Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;

tak by miłość do Boga zatriumfowała nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem fałszem, okrucieństwem i złymi ambicjami.

Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego świętego Słowa, i nad tymi, którzy zupełnie Cię nie znają.

Amen.

165 - O Dar Życia Wiecznego

Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz

Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie.

Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć.

Napełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, bym otworzył mój umysł i serce na Twoją Miłość.

Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego złego czynu, który popełniłem w swoim życiu.

Przebacz mi, że Cię odrzucałem, ale proszę, napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego.

Pomóż mi Cię poznać, dostrzec Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu.

Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od odłączenia się i od bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy.

Amen.

166 - O ograniczenie mordowania niewinnych

Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać zmniejszone

Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych.

Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.

Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi.

Amen.

167 - Chroń moją rodzinę

Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez Łaskę Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła.

Daj nam siłę, byśmy się wznieśli ponad złe zamiary i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i do siebie nawzajem.

Wspomagaj nas podczas każdej próby i cierpienia, których możemy doświadczyć, i ożywiaj tę miłość, którą mamy dla siebie nawzajem, abyśmy byli w jedności z Jezusem.

Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości, nawet w czasie konfliktów.

Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli się dzielić z innymi radością naszej rodziny, tak aby cały świat mógł dzielić Twoją Miłość.

Amen.

168 - O Dar Bożej Miłości

Bóg Ojciec: Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść

O najdroższy Ojcze, o Przedwieczny, Boże Najwyższy, uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

Proszę, przebacz mi krzywdzenie innych i każdy zły czyn, który sprawił cierpienie któregoś z Twoich dzieci.

Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy, i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, którą mogę odczuwać wobec innej osoby.

Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać ziarno Twojej Miłości, wszędzie gdzie się udaję, i pośród tych, których spotykam na co dzień.

Daj mi, drogi Ojcze, Dary wytrwałości i ufności, abym mógł strzec Twojego świętego Słowa, a dzięki temu w tym mrocznym świecie podtrzymywać żywym Płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.

Amen.

169 - O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki

Najdroższy Jezu, przez Twoje współczucie i Miłosierdzie, błagam Cię o zbawienie tych, którzy Cię odrzucili; którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu; którzy z rozmysłem sprzeciwiają się Twojemu świętemu Słowu i których gorzkie serca zatruły ich dusze dla Światła i Prawdy Twojej Boskości.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej; i pomóż mi, na mój własny sposób i przez moje osobiste ofiary, przygarnąć w Twoje kochające Ramiona tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Daję Ci moją obietnicę, że poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo będę Ci służyć w Twojej Misji Zbawienia najlepiej, jak potrafię.

Amen.

170 - O zachowanie świętego Słowa Bożego

Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty

O drogi Panie, mój umiłowany Jezu Chryste, podtrzymuj mnie. Chroń mnie.

Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy nasila się prześladowanie mnie, a moją jedyną winą jest zachowywanie Prawdy świętego Słowa Bożego.

Pomóż mi odnaleźć odwagę, by w każdym czasie wiernie Ci służyć.

Udziel mi Twojej Odwagi i Twojej Siły, gdy walczę przeciwko silnej opozycji, broniąc Twojego Nauczania.

Nigdy mnie nie opuszczaj, Jezu, gdy będę w potrzebie, i zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył poprzez udzielanie świętych sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała i Krwi dzięki Ofierze Mszy Świętej.

Błogosław mi, Jezu. Idź ze mną.

Odpocznij we mnie. Zostań ze mną.

Amen.

1 - Ochrona przed fałszywym prorokiem

Ten czas jest porównywalny do ciszy przed burzą. Wykorzystaj go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to możliwe.

Jezus: „Pragnę, abyście wszyscy rozpoczęli nowe Modlitwy Litanie... i od teraz odmawiali je raz dziennie”.

Najdroższy Jezu, zachowaj nas od oszustwa fałszywego proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, uchroń nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

Panie, zmiłuj się.

Chryste, zmiłuj się.

Najdroższy Jezu, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nam oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

Jezu, chroń nasze sakramenty.

Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawiane nam jako prawda.

Jezu, daj nam siłę.

Jezu, daj nam nadzieję.

Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

Jezu, chroń nas przed bestią.

Jezu, daj nam Dar rozeznania, abyśmy w każdym czasie mogli podążać drogą Twojego prawdziwego Kościoła na wieki wieków.

Amen.

2 - O Łaskę Ochrony

Dziękujcie Mojemu Ojcu za Dar Jego Łaski Ochrony od Ognia Piekielnego

Jezus: „Przyjdźcie do Niego [Boga Ojca], Moi umiłowani uczniowie, i złóżcie Mojemu Ojcu dziękczynienie za Dar Jego Łaski Ochrony przed ogniem piekielnym dla tych, którzy odpowiadają na Jego wezwanie”.

O Najwyższy Ojcze Niebieski, kocham Cię.

Czczę Cię.

Panie, zmiłuj się.

Panie, przebacz nam nasze winy.

Wielbię Cię.

Wychwalam Cię.

Dziękuję Ci za wszystkie Twoje szczególne Łaski.

Błagam Cię o Łaskę Ochrony dla moich najbliższych [wymień wszystkich z listy o zbawienie dusz].

Ofiaruję Ci moją wierność w każdym czasie.

Ty, o Najwyższy Ojcze Niebieski, Stwórco wszystkich rzeczy, Stwórco wszechświata, Stwórco ludzkości, jesteś źródłem wszystkich rzeczy.

Jesteś źródłem Miłości.

Jesteś Miłością.

Kocham Cię.

Czczę Cię.

Padam przed Tobą.

Błagam o Miłosierdzie dla wszystkich dusz, które Cię nie znają, które Cię nie czczą, które odrzucają Twoją Rękę Miłosierdzia.

Oddaję się Tobie w umyśle, ciele i duszy, abyś mógł je wziąć w Swoje Ramiona, bezpieczne od zła.

Proszę Cię, abyś otworzył Bramy Raju, aby wszystkie Twoje dzieci mogły się ostatecznie zjednoczyć w tym Dziedzictwie, które stworzyłeś dla nas wszystkich.

Amen.

3 - Broń Słowa Bożego

Wielu z was zaprze się Mnie przez przyjęcie tych niegodziwych, nowych praw

O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas przed szatanem i jego armią.

Pomóż nam bardziej Cię kochać.

Wspieraj nas w naszej walce.

Strzeż nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Swojego bezpiecznego Schronienia.

Pomóż nam powstać i bronić Twojej Świętej Woli.

Umocnij nasze postanowienie bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę. Daj nam zaufanie.

Prowadź nas Drogą Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej na nas Swoje Łaski Ochrony.

Pomóż nam unikać pokus.

Przybliż nas do Swojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać wiernymi Tobie w każdym czasie.

Amen.

4 - O złagodzenie kary Boga Ojca

Plan zniszczenia Kościoła katolickiego od wewnątrz jest już w toku

O Boże Najwyższy, błagamy Cię o Miłosierdzie wobec grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Cenimy Dar życia.

Strzeżemy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wychwalamy Twoją Boskość.

Poddajemy się całkowicie Tobie, aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświecenia Sumień.

Dziękujemy Ci za obietnicę Życia Wiecznego.

Witamy Nowy Raj.

Błagamy Cię o zbawienie wszystkich dusz, łącznie z tymi, które Cię dręczą, i tymi, które są od Ciebie odłączone.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Swoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, udziel nam pokoju i zbawienia.

Amen.

5 - O zbawienie tych, którzy są w grzechu śmiertelnym

Wielu uważa, że Piekło jest tylko Miejscem wziętym z Folkloru

Jezu, zachowaj wszystkich grzeszników od ognia piekielnego.

Przebacz sczerniałym duszom.

Pomóż im Cię zobaczyć.

Wyciągnij ich z ciemności.

Otwórz im oczy.

Otwórz ich serca.

Ukaż im prawdę.

Uratuj ich.

Pomóż im słuchać.

Uwolnij ich od pychy, pożądania i zazdrości.

Chroń ich przed złem.

Wysłuchaj ich błagań o pomoc.

Chwyć ich za ręce.

Przyciągnij ich do siebie.

Zachowaj ich od oszustwa szatana.

Amen.

6 - Dar Łask

Kiedy będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasach wielkich prób, dam wam ulgę

O najdroższy Jezu, mój umiłowany Zbawicielu, napełnij mnie Swoją Miłością.

Napełnij mnie Swoją Siłą.

Napełnij mnie Swoją Mądrością.

Napełnij mnie Swoją Wytrwałością.

Napełnij mnie Swoją Pokorą.

Napełnij mnie Swoją Odwagą.

Napełnij mnie Swoją Żarliwością.

Amen.

1 - Modlitwa o zbawienie

Ostrzeżenie dla duchowieństwa

O Panie mój, prowadź mnie do Twojego Królestwa i chroń mnie przed ciemnością, która ogarnęła moją duszę.

Usłysz mnie teraz, o Najświętsze Serce, i niech przez Twoją Dobroć zajaśnieje Twoje Światło Miłości i Ochrony.

Amen.

2 - Otwórz swoje oczy i mów do Mnie

Orędzie do agnostyków i ateistów

Boże, jeśli jesteś Prawdą, ukaż mi znak Swojej Miłości.

Otwórz moje serce, bym otrzymał prowadzenie.

Jeśli istniejesz, daj mi odczuć Twoją Miłość, abym mógł zobaczyć Prawdę.

Módl się teraz za mnie.

Amen.

3 - Modlitwa za niewierzących, którzy się śmieją z modlących się, żartują sobie z nich albo otwarcie nimi pogardzają

Nawrócenie

Mój drogi Panie, wznoszę ręce, prosząc Cię, byś wziął moich ukochanych braci i siostry w Swoje czułe Ramiona.

Pobłogosław ich Swoją Najdroższą Krwią i daj im potrzebną Łaskę, by mogli otrzymać Ducha Twojej Miłości, który poprowadzi ich do Zbawienia Wiecznego.

Amen.

4 - Modlitwa, by Jezus ujawnił ci Swoją obecność

Wielkie Ostrzeżenie - Dar z Miłosierdzia

Jezu, czuję się zagubiony.

Otwórz moje serce, bym przyjął Twoją Miłość i pokaż mi prawdę, bym mógł zostać zbawiony.

Amen.

5 - Modlitwa o natychmiastowe przebaczenie

Czego doświadczycie podczas Ostrzeżenia i modlitwa o natychmiastowe przebaczenie

Proszę, prowadź mnie ku Światłu i Dobroci Twojego Wielkiego Miłosierdzia i przebacz mi moje grzechy.

Amen.

6 - Modlitwa o nawrócenie innych

Czego doświadczycie podczas Ostrzeżenia i modlitwa o natychmiastowe przebaczenie

Usilnie Cię proszę, Jezu, byś w Twoim Bożym Miłosierdziu okrył te oziębłe dusze Swoją Najdroższą Krwią, aby mogły się nawrócić.

Amen.

7 - Modlitwa zachęty

Duch Święty został teraz wylany na cały świat

Napełnij mnie teraz, o Panie, Darem Ducha Świętego, abym niósł Twoje Najświętsze Słowo grzesznikom, których muszę pomóc ratować w Twoje Imię.

Pomóż mi przez moje modlitwy okryć ich Twoją Najdroższą Krwią, aby mogli zostać przyciągnięci do Twojego Najświętszego Serca.

Udziel mi Daru Ducha Świętego, aby te biedne dusze mogły ucztować w Twoim Nowym Raju.

Amen.

8 - Modlitwa na każdy dzień

Bóg Ojciec zniweczy spisek upadku walut

O mój najdroższy Jezu, weź mnie w Swoje Objęcia i pozwól, by moja głowa spoczęła na Twoim Ramieniu, tak abyś w odpowiednim czasie mógł mnie podnieść do Swojego chwalebnego Królestwa.

Pozwól, by Twoja Najdroższa Krew przepływała przez moje serce, byśmy mogli złączyć się w jedno.

Amen.

9 - Modlitwa, by móc dostrzec, że te Orędzia mają Boskie pochodzenie

Pomóżcie Mi uratować wszystkich młodych ludzi - najbardziej narażonych w waszym społeczeństwie

Jezu, jeśli to naprawdę jesteś Ty, proszę, napełnij moją duszę znakiem Swojej Miłości, abym mógł rozpoznać Cię jako tego, Kim Ty jesteś.

Nie pozwól, abym został zwiedziony przez kłamstwa.

Okaż mi zamiast tego Swoje Miłosierdzie, otwierając mi oczy na prawdę i drogę do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

10 - Modlitwa o uwolnienie od zmartwień

Jak prosić Mnie o pomoc, bym rozwiał wasze zmartwienia

Jezu, oddaję Ci z zaufaniem wszystkie moje niepokoje w tej sprawie, tak że ten problem jest teraz Twój, byś go rozwiązał według Twojej Najświętszej Woli.

Amen.

11 - Modlitwa biednej i zawstydzonej duszy

Żaden grzech nie jest tak ciężki, żeby nie mógł być odpuszczony

Jezu, proszę, przebacz mi moje grzechy i przewinienia przeciwko Tobie.

Amen.

12 - Modlitwa o wytrwanie na drodze Pana, gdy inni próbują nas powstrzymać

Ci, którzy głoszą Moje prawdziwe Słowo dane wizjonerom, będą wyśmiewani

Nigdy nie wyprę się drogi Pana.

Nigdy też nie zaprzeczę Istnieniu Jezusa Chrystusa, Którego ludzkość chciała zgładzić, nie tylko podczas Jego cierpienia na Krzyżu, ale i później.

Jestem w jedności z Jezusem Chrystusem.

Wypowiadam się w Jego Imię.

Idę z Nim.

Podnosi mnie, tak abym ja także w mój skromny sposób mógł pomóc otworzyć twoje serce na czystą Miłość, którą ma w Swoim Sercu do was i do ciebie samego.

Amen.

13 - Modlitwa za zaślepione dusze, które są zagubione

Wybierzcie ludzi, których znacie, i przyjdźcie przed Tron Mojego Ojca, aby ich uratować

Boże Najwyższy, przychodzę przed Twój Tron w tym tygodniu, by błagać Cię za duszami moich braci i sióstr, którzy odmawiają uznania Twojego Istnienia.

Proszę Cię usilnie, napełnij je Twoimi Łaskami, tak by otworzyły swoje serca, i słuchały Twojego Najświętszego Słowa.

Amen.

14 - Modlitwa, by oprzeć się ohydzie, która ma nastąpić

Największy atak na Mój Kościół od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu

Jezus: „Proszę wszystkie Moje [wyświęcone] sługi, by wytrwale się modlili w celu oparcia się ohydzie, która ma nastąpić. Muszą modlić się do Mnie w ten sposób”:

O mój umiłowany Jezu, przyzywam Twojej ochrony i proszę o Twoje Miłosierdzie dla ratowania moich braci i sióstr z Twojego Kościoła, aby nie stali się ofiarami antychrysta.

Udziel mi Łask i chroń mnie Swoją Zbroją Siły, abym zmierzył się ze złymi czynami, które mogą być popełniane w Twoje Święte Imię.

Błagam o Twoje Miłosierdzie i w każdym czasie przysięgam moją wierność Twojemu Świętemu Imieniu.

Amen.

15 - Modlitwa o oświecenie w tym czasie

Moi posłańcy są teraz z wami, aby przygotować wasze dusze

O Jezu, osłoń mnie Swoją Najdroższą Krwią i napełnij mnie Duchem Świętym, abym mógł rozpoznać, czy te Słowa pochodzą od Ciebie.

Ukorz mnie w duchu.

Przyjmij moje błagania z Miłosierdziem i otwórz moje serce na Prawdę.

Amen.

16 - Modlitewne błaganie od Boga Ojca

Bóg Ojciec prosi Swoje dzieci, aby zjednoczyły się w modlitwie

Boże Najwyższy, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, Którego złożyłeś w ofierze, by zachować nas, Twoje biedne dzieci, od ognia piekielnego, usłysz naszą modlitwę.

Składajmy nasze pokorne ofiary i przyjmujmy próby i uciski jako sposób pozyskania zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia.

Błagamy Cię, byś przebaczył grzesznikom, którym trudno jest zawrócić i przyjąć Twoją Miłosierną Dobroć, by podjęli niezbędne wyrzeczenia, uznane przez Ciebie za odpowiednie dla odkupienia ich w Twoich Świętych Oczach.

Amen.

17 - Modlitwa o złagodzenie okoliczności prześladowań, które są wprowadzane za zamkniętymi drzwiami

Próby wprowadzenia ogólnoświatowej waluty w Europie

Boże Ojcze, w Imię Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, błagam Cię, byś zatrzymał tę obrzydliwość kontrolowania Twoich dzieci.

Proszę, chroń wszystkie Swoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby prowadzić nasze życie w wolności od złego ducha.

Amen.

18 - Modlitwa dla młodych: Otwórz mi oczy

Jezus woła do dzieci na całym świecie

Jezu, jeśli mnie słyszysz, wysłuchaj mojego wołania o pomoc.

Proszę, pomóż mi poradzić sobie z tymi, którzy sprawiają mi ból.

Pomóż mi pohamować zazdrość opanowującą moje życie i odwiedź mnie od pragnienia rzeczy, których nie mogę mieć. Zamiast tego otwórz moje serce na Ciebie, drogi Jezu.

Pomóż mi odczuć prawdziwą miłość – Twoją Miłość, i odczuć prawdziwy pokój w sercu.

Amen.

19 - Modlitwa, by stać się małym

Bóg Ojciec: Ostrzeżenie przed kultami satanistycznych oraz ideologiami New Age

Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się w Twoich Oczach małym jak dziecko.

Proszę Cię, byś wylał na mnie Twoje Łaski, abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie do ratowania wszystkich Twoich dzieci.

Amen.

20 - Modlitwa o Łaski mądrości, spokoju i rozeznania

Czas schizmy w Kościele prawie nadszedł i musicie się już teraz przygotować

O Jezu, pomóż mi w każdym czasie widzieć Prawdę Twojego świętego Słowa i pozostać wiernym Twojemu Nauczaniu, niezależnie od tego, jak bardzo jestem zmuszany do odrzucenia Ciebie.

Amen.

21 - Modlitwa dla ateistów na czas Ostrzeżenia

Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy

Jezu, pokaż mi prawdę i uchroń mnie od złego ducha.

Szczerze przepraszam za moje grzechy i proszę Cię, byś zabrał mnie teraz i pokazał mi Światło Twojego Miłosierdzia.

Amen.

22 - Modlitwa na czas, gdy jest ciężko na drodze Pana

Droga do Mojego wiecznego królestwa jest pełna ostrych kamieni i głazów

Jezu, zabierz mój ból, ulecz mnie i weź mój krzyż.

Amen.

23 - Modlitwa o ratunek od kłamstw szatana

Powiedzą, że był winny przestępstwa, choć jest całkowicie niewinny

Jezu, ratuj mnie od kłamstw szatana, bym mógł rozpoznać prawdę o Reszcie Twojego Kościoła.

Amen.

24 - Modlitwa, by prosić Jezusa o błogosławieństwo dla naszych nieprzyjaciół

Wszyscy święci i aniołowie w niebie będą odczuwali Moją Udrękę, ponieważ czas Apokalipsy jest bliski

Dzielę ten ból z Tobą, drogi Jezu, i proszę, byś błogosławił Darem Ducha Świętego moich wrogów i tych, którzy Cię biczują.

Amen.

25 - Modlitwa o klucz do Nowego Raju

Bóg Ojciec: Modlitwa o Klucz do Nowego Raju

Drogi Ojcze, oto ja, Twoje zagubione dziecko, tak bardzo zdezorientowane i ślepe, że bez Twojej Pomocy, Twojej Miłości, jestem niczym.

Uratuj mnie przez Miłość Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i daj mi klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.

Amen.

26 - Modlitwa dla cierpiących i niemających nadziei

Ci z was, którzy bardzo cierpią i którzy mogli stracić wszelką nadzieję w życiu, wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu

Jezu, zabierz mój straszliwy ból i cierpienie i pozwól mi odczuć Twoją Miłość.

Amen.

27 - Modlitwa wstępna pokornego sługi

Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują

Jezu, przebacz mi, bo zgrzeszyłem.

Amen.

28 - Modlitwa wyrażająca prawdziwą miłość do Jezusa

Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętym w Moich Oczach

Jezu, Twoja Wola jest wszystkim, co się liczy.

Moja wolna wola jest Twoja.

Czyń z nią, co chcesz.

Amen.

29 - Modlitwa, by rozeznać autentyczność swojego zaangażowania w szerzenie Orędzi

Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie

Jezu, czy to Ty?

Czy naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy?

Amen.

30 - Modlitwa o podążanie drogą zbawienia

Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was

Jezu, przebacz mi, chcę iść za Tobą.

Amen.

31 - Modlitwa do Jezusa w tym dniu

Ja Jestem przede wszystkim Bogiem Miłosierdzia

Jezu, błagam o Miłosierdzie dla tych wszystkich, którzy Cię odrzucają i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy.

Amen.

32 - Modlitwa, by pozwolić Bogu Najwyższemu otworzyć wasze serca

Bóg Ojciec: Czekam cierpliwie już od bardzo dawna, aby ponownie zebrać Moje dzieci w Moją Świętą Wolę

Najdroższy Jezu, wyciągnij Swoją Rękę Miłosierdzia i dotknij Nią mojego ciała i duszy.

Amen.

33 - Jezu Chryste, zainterweniuj w naszym imieniu

Miłość może pokonać każde nieszczęście doznawane przez ludzkość

Ojcze, weź mnie do Swojego Schronienia – do mojego Ojca, i przynieś mi Zbawienie Wieczne.

Amen.

34 - Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Zło będzie postrzegane, jako dobro, a dobro, jako zło

Święty Michale Archaniele!

Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

35 - Modlitwa na Wielki Piątek

Gdy przybliża się Wielki Piątek, ci którzy Mnie dręczą i starają się zniszczyć wszystkie Moje ślady, będą tego dnia bardzo cierpieli

Jezu, przebacz mi zranienie, które zadałem Twojemu Ciału, Twojemu Słowu i Twojej Boskości.

Amen.

36 - Modlitwa dla duszy wybranej, która doznaje prześladowania ponad swoją wytrzymałość

Posługuję się ofiarnymi duszami, aby doprowadziły do Mnie tych, którzy inaczej nigdy nie zostaliby uratowani

Jezu, weź moje cierpienie i zrób z nim, co zechcesz.

Amen.

37 - Modlitwa do Jezusa o zbawienie przy Powtórnym Przyjściu

Będzie to Najwspanialszy Dzień od czasu, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę

Jezu, pomóż mi.

Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy.

Amen.

„A Ja także was uniosę do Mojego Nowego Raju”.

38 - Modlitwa dla broniących Słowa Bożego, gdy narastają okrucieństwa

Uzbroję Moich Aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają

Jezu, wybaw nas, bezradnych grzeszników, od Twoich wrogów.

Amen.

39 - Modlitwa o poddanie się Woli Bożej

Kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli

Jezu, wszystko, co mówię i co czynię, jest według Twojej Świętej Woli – czyń ze mną według Woli Bożej.

Amen.

40 - Modlitwa o Miłość, pokorę i pełnienie Woli Bożej

Nie zważajcie na wrzaski opozycji, gdyż ludzka opinia nic nie znaczy w Moim Królestwie

Jezu, nie jestem godzien stanąć przed Tobą, ale uczyń ze mną, co chcesz, gdy ja będę czynił, czego Ty pragniesz.

Amen.

41 - Modlitwa o Dary wglądu, wytrwałości, cierpliwości i Miłości

Wylewam wielkie Łaski na Moich wyznawców w tym czasie

Jezu, daj mi Dary, których potrzebuję, by dochować Ci wierności.

Amen.