Don’t you know that I love you all with a longing that is only known to those of you who have become parents? I cry Tears of great sorrow when you do not know Who I Am.


Chiến Dịch Cầu Nguyện (5): Cầu nguyện với Thiên Chúa là Đấng Tối Cao

Crusade Prayers
2011-11-21 19:00
Thứ hai ngày 21 tháng 11 năm 2011, lúc 19:00

Hỡi con gái, thế giới phải đọc Kinh Nguyện đặc biệt này để ca ngợi và cảm tạ Chúa Cha vì Lòng Thương Xót Người ban cho toàn thể thế giới.