I love you and I will be with you now as you walk with Me the thorny road to Calvary so that Salvation can be achieved once more for all souls.


Unë mund të jem i vetmi mik i tyre i vërtetë, shpëtimi i tyre i vetëm, por shumë prej tyre do t’i shpërfillin Paralajmërimet e Mia

ArmageddonI Amthe Warningto those who do not believe in the Messages
2013-10-18 12:38

Bija Ime e dashur, trishtimi Im më i madh është seata që më duan Mua më shumë, në numër të madh, do të refuzojnë të dëgjojnë ZërinTim, tani që Unë i thërras ata.

Unë mund të jem i vetmi mik i tyre i vërtetë, shpëtimi i tyre i vetëm,por shumë prej tyre do t’i shpërfillin Paralajmërimet e Mia.

Madje edhe ata që e dëgjojnëZërin Tim do të më shpërfillin Mua dhe do t’i konsiderojnë Fjalët e Mia siherezi. Ata nuk do t’i dallojnë kohët në të cilat po jetojnë dhe do ta njohin tëVërtetën vetëm gjatë Paralajmërimit. Deri atëherë, shumë prej tyre do të më kenëmallkuar Mua dhe do ta kenë larguar vetën aq larg nga Unë, sa Unë nuk do të jemnë gjëndje të arrij tek zemrat e tyre apo t’i shpëtoj shpirtrat e tyre.

Mos e nënvlerësoniurrejtjen që djalli e ka për Mua. Ai e tradhëtoi Atin Tim tmerrësisht, por ai mëurren Mua. Kjo do të thotë se ai e urren Kishën Time dhe do të jetë mes KishësSime në Tokë dhe djajve të dërguar nga Satani që beteja finale do të kryhet.

Kjo betejë ka filluardhe tashmë ka rrëmbyer shpirtrat e Mi të dashur, shumë prej të cilëve nuk kanëarritur të shikojnë se si e fyejnë Zotin.

Kur Prania Ime të ndjehet së shpejti, mes të gjithëatyre që më duan Mua – pavarësisht nëse besojnë apo jo në këto Mesazhe – Unë dot’i vërshoj shpirtrat e tyre me dituri prej Fuqisë së Shpirtit të Shenjtë. Ky ështëPremtimi Im për botën. Unë kurrë nuk do t’ju lë në fuqinë e të ligut, sepse Unëju dua të gjithëve ju kaq shumë. Ju jeni si një Gjymtyrë prej Trupit Tim. Jujeni pjesë e Trupit Tim. Ju jeni Pjesa Ime.

Nëse doni apo jo, Unë prapë do t’ju ndjek deri nëDitën e Madhe dhe Unë do të luftoj për ta shpëtuar shpirtin tuaj. Ju mund të maktheni Mua shpinën, por Unë nuk do t’ju braktis, sepse Unë Jam i duruar. Këmbnguljadhe Hyjnia Ime janë përtej njohurisë suaj. Ju kurrë nuk duhet të më harroniMua, Jezusin Tuaj, sepse Unë Jam me ju gjithmonë, duke pritur që ju të vini tekUnë.

Shpëtimtari juaj i dashur

Shëlbyesi i Njerëzimit


Jezu Krishti

Mesazhi origjinal ne anglisht: