I love you, dearest children of Mine. I have never forsaken you, although you could be forgiven for believing this.


Kisha Ime duhet të ketë besim tek Unë. Ata duhet t’i heqin zinxhirët e tyre të frikës dhe dyshimit dhe të më lejojnë Mua që ta bëj veten të njohur

e enjte, 28 qershor 2012 13:00

role of sufferingApocalypseto clergythe Second ComingphariseesJesus Saviourfaithfulness to Jesusthe Warningother propheciesprayerBiblefalse propheciesCrusade Prayersfalse prophetsthe Truth of these Messagesdisorientationkey simplicityhow to recognize false prophets

Asnjënjeri nuk e njeh të Vërtetën e përmbajtur në Vulat e fshehura në Librin eZbulesës.

Siç jukam thënë më parë, ato qenë vulosur, në Librin e së Vërtetës, deri tani, nëkohët e fundit. 

Unë,Jezu Krishti, Qengji i Hyjit, tani i hap ato për t'ju përgatitur për MbretërinëTime të Re. 

Juve juështë dhënë Shkrimi i Shenjtë për t'ju përgatitur dhe tani ju duhet të mëlejoni Mua, Mbretin e gjithë Njerëzimit, që t'jua tregoj të Vërtetën se çfarëdo të vijë. 

Duke ebërë këtë, Unë do të jem në gjendje që t'ju udhëheq përgjatë asaj që do të jetënjë zonë e minuar prej mashtrimit, persekutimit dhe urrejtjes. 

Mëlejoni Mua, të gjithë ju, duke përfshirë të gjithë pjesëtarët e Kishës Sime nëTokë, që t'ju ngre sipër këtyre vështirësive të fundit drejt Jetës sëPërjetshme. 

KishaIme duhet të ketë besim tek Unë. Ata duhet t'i heqin zinxhirët e tyre të frikësdhe dyshimit dhe të më lejojnë Mua që ta bëj veten të njohur përmes këtyremesazheve. 

DallojeniDashurinë Time në formën e saj të pastër dhe të thjeshtë. 

DashuriaIme nuk është e komplikuar dhe e maskuar me rrokje mistike. 

Ajoështë e drejtpërdrejtë për ju që ta shikoni, por e mbushur me një dhembshuri tëtillë që do t’ju përshkojë si një flakë mirënjohjeje, kur ju ta keni hedhurposhtë mburojën e krenarisë dhe frikës. 

Kur juta bëni këtë, do të jetë më e lehtë për ju që të më ndiqni Mua, Jezusin Tuaj.

Unëerdha si Shpëtimtar herën e parë. 

Unëvij, përsëri, si Shpëtimtar këtë herë të fundit. Vetëm se këtë herë detyra Imeështë madje edhe më e rëndë. 

Dashuriapër Hyjin ka vdekur në botë. Është vetëm një shkëndijë. 

NëseArdhja Ime e Dytë do të ndodhte tani, fare pak vetë do të hynin nëParajsë. 

Paralajmërimi,Dhurata Ime e Mëshirës Sime Hyjnore do të ndihmojë të konvertojë shumë prej njerëzimit. 

Mëndihmoni ta përgatis grigjën Time. Unë kam nevojë për Kishën Time në tokë, sëbashku me klerikët dhe laikët, që të më ndihmojnë Mua për t’i shpëtuar tëgjithë fëmijët e Hyjit.

Julutem pranojeni Dorën Time ndërsa Unë e shtrij dhe e përhap Thirrjen Time ndërtë gjitha kombet. 

Ejanime Mua, Jezusin tuaj të dashur.

Mëndiqni Mua këtë herë. 

Mosmë refuzoni Mua ashtu siç bënë Farisenjtë. 

Këtëherë ju duhet ta njihni Zërin Tim. 

Juduhet ta dini tashmë se si Unë flas, sepse juve ju është dhënë Shkrimi iShenjtë. 

Jezusi juaj