I warn you only because I love you. Were it not for My Love, I would cast the human race into the wilderness, so ungrateful are their souls.


Udhëzimi Im Shpirtëror do t’i bllokojë veprimet shkatërruese të Satanit

e shtunë, 11 qershor 2011 13:30

Jesus I trust in youApocalypseabout this MissionNew Paradisethe False ProphetAntichristthe Warningother prohetsBiblefearto enemies of the Missionthe Truth of these MessagesGift od Salvationlast prophet

BijaIme e dashur, kjo ka qenë një tjetër javë sprovuese, ku Fjala Ime, nga njëraanë, është mbështetur nga shumë, ndërsa në të njëjtën kohë është mohuar simashtrim i plotë nga të tjerët. A nuk e kanë lexuar të Vërtetën ata që emohojnë Fjalën Time? Të Vërtetën e përmbajtur në Librin Tim të Shenjtë? Librii Zbulesës iu qe dhënë të gjithë fëmijëve të Mi për t’i ndihmuar ata tëkuptojnë trazirat që do të shkaktohen drejt kohëve të fundit, prejpërhapjes së gënjeshtrave, të krijuara nga Satani dhe djajtë e tij. Nëse nuk ekuptoni të Vërtetën e përmbajtur në Librin e Zbulesës, atëherë si mund të jetëe mundur të kuptoni Mesazhet që Unë Jam duke i sjellë tek ju sot?

Amendoni se Unë do t’jua ktheja Shpinën Time dhe t’ju lija në mëshirën e Satanitdhe ushtrisë së tij djallëzore? A nuk e kuptuat se Unë do të përpiqesha t’juparalajmëroja dhe më pas t’ju ndihmoja?

Monstrance

MëshiraIme e madhe do ta shkatërrojë efektin që Satani ka mbi fëmijët e Mi. 

Unë vij akoma edhe njëherë për t’ju shpëtuar nga kthetrat e tij. Dhurata Ime e Paralajmërimit do tadobësojë terrorin që do të kishte vazhduar ta shtonte vrullin nëse ai nuk do tëndodhte.

Unëkomunikoj me ju tani, jo vetëm për t’ju përgatitur për gjithë këtë Vepër tëmadhe të Mëshirës Sime, por për t’ju drejtuar përmes labirintit të shkatërrimittë planifikuar nga grupi djallëzor mbreti i të cilit është i ligu. Ndikimi Imshpirtëror do t’i bllokojë masivisht veprimet shkatërruese tëSatanit. Dëgjojeni Fjalën Time. Ndiqni udhëzimet e Mia. Drejtojeni dhembështeteni njëri tjetrin në besimin tuaj dhe juve do t’ju jepet ndihma ekërkuar për të ndjekur udhën me shpejtësi drejt premtimeve që Unë ju bëra.

Shumënga ju, fëmijët e Mi të shtrenjtë, do të jeni të frikësuar, por julutem që të mos e lejoni frikën ta bllokojë të Vërtetën. Satani do tapërdorë frikën për t’ju ndaluar që ta pranoni Mesazhin Tim të Dashurisë. Shumëprej asaj që Unë ju them tani është shumë e vështirë që ju ta kuptoni. Porkuptojeni këtë. Po të mos vija Unë tani dhe t’ju tregoja të Vërtetën, atëherëju do të ishit të humbur. Ju do ta ndjenit atë një periudhë shumë të vështirëpër ta jetuar. Ashtu si Unë jupërgatita përmes profetëve të Mi më parë, Unë tani do t’ju përgatis sot, përmeskësaj lajmëtareje, për kohën kur Unë do të vij përsëri.

Kjoështë një Dhuratë e lindur prej Dashurisë Sime të thellë për të gjithë fëmijëte Mi, për ta përballuar regjimin që do të vijë të antikrishtit dhetë aleatit të tij mashtrues profetit të rremë, i cili do ta çorientojëKishën Time në Tokë.

Hidheniposhtë mburojën. Hapini sytë ndaj të Vërtetës. Fjala Ime sot po jepetthjesht për t’jua kujtuar të Vërtetën e Mësimeve të Mia. Shkrimi Im iShenjtë është e Vërteta. E Vërteta është e reflektuar në Shkrimin Tim tëShenjtë. Nëse Unë ju kujtoj sot për premtimet e bëra juve më parë dhe për udhëndrejt shpëtimit, atëherë kjo është vetëm një përsëritje e Fjalës Sime tëShenjtë. E Vërteta do të mbetet gjithmonë e njëjtë. Ajo kurrënuk mund të ndryshohet apo të përpunohet për t’iu përshtatur njerëzimit. Ajogjithmonë do të mbetet e njëjtë.

Mëlejoni Mua që t’ju ndihmoj të kuptoni se çfarë po ndodh tani. Mos u fshihni ngafrika. Unë ju dua të gjithëve dhe thjeshtë dëshiroj që t’ju mbaj për dore,fëmijë, dhe t’ju mbroj. Qëllimi Im është të siguroj që secili prej jush tajetojë jetën me Mua në Parajsën e Re në Tokë.

Shpëtimtari juajpërherë i dashur

Jezu Krishti