I love you all. I want all of God’s children to unite as one holy family, together in love.


Nëna e Shpëtimit: Biri Im më ka udhëzuar t’i sjell botës këtë Mesazh të rëndësishëm

salvation in prayerCrusade Prayersrejoice
2013-12-28 23:50

Bija ime,

Biri im më ka udhëzuar t’i sjell botës këtë Mesazhtë rëndësishëm. Ai dëshiron që të gjithë ata që kanë familjet dhe miqtë, që erefuzojnë Zotin dhe që e mohojnë Birin tim të dashur, Jezu Krishtin, duhet tadinë se Ai do të hedhi mbi ata Hiret e Tij kur ju e recitoni këtë Fushatë Lutjetë veçantë për ata. Kur ju e thoni këtë Lutje, Ai do t’i tregoj secilit prejtyre Dhembshuri të madhe dhe Ai do t’i shpengoj ata dhe do t’i largoj nga pikae dëshpërimit.

Fushata e Lutjes (131) Lutja e Mëshirës

O Nëna ime e dashur e Shpëtimit, të lutem kërkoiBirit tënd, Jezu Krishtit, t’i dhuroj Mëshirë (emrat e të gjithëve këtu…) gjatëParalajmërimit dhe përsëri në Ditën finale, para se ata të vijnë para Birit tënd.

Të lutem lutu që secili prej tyre të shpëtojdhe të shijoj frytet e Jetës së Përjetshme.

Mbroji ata, çdo ditë, dhe çoji ata tek Biriyt, që Prania e Tij t’ju tregohet atyre dhe t’ju dhurohet paqja e shpirtit dhetë marrin Hiret e mëdha. Amin.

Biri im, për arsye të këtij Misioni, do të hedhiHire të jashtëzakonshme mbi shpirtrat që kanë nevojë për Mëshirën e Tij. Aigjithmonë do të jetë bujar kur shpirtrat jetojnë sipas Fjalës së Tij të Shenjtëdhe e mirëpresin Atë në zemrat e tyre.

Shkoni dhe gëzohuni, sepse kjo është një ngaDhuratat më të jashtëzakonshme që Ai i ka dhënë të gjithë atyre që i përgjigjenkësaj Thirrje nga Qielli.

Nëna juaj e dashur

Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: