I love you, I cherish you and I long for the Great Day of the Lord when I will unite the world and lead you into My New Kingdom on earth.


Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken

donderdag, 28 juni 2012 13:00

role of sufferingApocalypseto clergythe Second ComingphariseesJesus Saviourfaithfulness to Jesusthe Warningother propheciesprayerBiblefalse propheciesCrusade Prayersfalse prophetsthe Truth of these Messagesdisorientationkey simplicityhow to recognize false prophets

Mijn zeer geliefde dochter, het moet bekend worden dat diegenen, die beweren in Mijn naam als profeten te komen maar die niet de taal van de Hemel spreken, in aantal toenemen.

Zoveel van deze zielen worden door gevallen engelen aangetast en spreken op een zorgvuldig samenstelde maar ook liefdevolle toon, die doet denken aan iets waarvan jullie zouden verwachten dat het Mijn stem is.

O, hoe worden Mijn arme toegewijde volgelingen nu misleid en hoe verward zullen zij zijn? Wie is te vertrouwen? Wie te volgen? Wie is te geloven?

Heb Ik niet gezegd dat er velen in Mijn naam zullen komen maar dat weinigen met Mijn stem zullen spreken?

Er zijn er minder dan twintig die de toestemming hebben om aan de wereld het woord van God mee te delen, en dat omvat diegenen die goddelijke boodschappen van de Hemel krijgen door Mijn geliefde Moeder.

Er zijn eveneens veel andere zieners aanwezig in de wereld, maar zij hebben een andere missie.

Hun rol kan er één zijn van dagelijks gebed om te helpen de mensen te redden, of één van persoonlijk lijden dat als geschenk aan Mij opgeofferd wordt om de zielen te behoeden voor Satan. Lijden op deze manier, bereidwillig, breekt Satans macht over de ziel van veel mensen.

Mijn profeten zijn met weinigen en jullie zullen hen herkennen aan Mijn ware stem die het hart en de ziel van Gods kinderen zal raken op een manier die onmogelijk te negeren is.

Mijn boodschappen aan de wereld, voor deze tijd, zullen gedetailleerd zijn en zullen waarheden onthullen die niet eerder geopenbaard werden.

Veel van wat Ik jullie nu geef, is gewoon om jullie te herinneren aan Mijn Leer.

Veel van wat Ik jullie nu aanbied, is het voedsel van leven – dat jullie geschonken wordt door Mijn kruistochtgebeden – als hulp om jullie ziel en die van anderen, bij Mijn Tweede komst te redden.

Veel andere boodschappen, aan anderen gegeven, zullen gelijkaardig zijn maar zullen niet zozeer in detail treden.

Hun missies zijn even belangrijk daar ook zij zielen zullen bekeren.

Onthoud altijd het volgende: Ik probeer jullie te tonen hoeveel Ik van jullie houd en Ik wens de waarheid over Mijn bestaan te openbaren.

Uiteindelijk zal het bewijs daarvan weldra aan al Gods kinderen onthuld worden.

Strijd a.u.b. niet onder elkaar door te proberen elkaar op het gebied van jullie geestelijke kennis te overtreffen.

De waarheid is het volgende:

Geen mens kent de waarheid die vervat ligt in de Zegels, verborgen in het Boek der Openbaring.

Zoals Ik jullie eerder verteld heb, werden deze tot nu, de eindtijd, verzegeld in het Boek der Waarheid.

Ik, Jezus Christus, het Lam Gods, open deze nu om jullie voor te bereiden op Mijn Nieuw Koninkrijk.

De Heilige Schrift werd jullie gegeven om jullie voor te bereiden en nu moeten jullie Mij, Koning van de hele mensheid, toestaan om jullie de waarheid te vertellen over wat er komen gaat.

Door dat te doen, zal Ik jullie door wat een mijnenveld van bedrog, vervolging en haat zal zijn, kunnen loodsen.

Laat Mij jullie allemaal, waaronder alle leden van Mijn Kerk op aarde, over deze laatste horden naar het eeuwig leven brengen.

Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf door deze boodschappen bekend te maken.

Herken Mijn liefde in haar zuivere en eenvoudige vorm.

Mijn liefde is niet geraffineerd en gehuld in mystieke lettergrepen.

Ze is voor jullie duidelijk waarneembaar maar ook vervuld van zo’n mededogen dat, wanneer jullie je pantser van trots en angst laten vallen, als een vuur van herkenning tot jullie door zal dringen.

Wanneer jullie dat doen, zal het voor jullie gemakkelijker worden om Mij, jullie Jezus, te volgen.

De eerste maal kwam Ik als Redder.

Deze laatste maal kom Ik nogmaals als Redder. Maar deze keer is Mijn taak nog zwaarder.

De liefde voor God is dood in de wereld. Het is nog maar een vonkje.

Als Mijn Tweede Komst nu zou plaatsvinden, zouden er maar weinigen het Paradijs binnenkomen.

De Waarschuwing, Mijn geschenk van Mijn goddelijke barmhartigheid, zal helpen om het grootste deel van de mensheid te bekeren.

Help Mij Mijn kudde voor te bereiden! Ik wil dat Mijn Kerk op aarde, zowel de geestelijken als de leken, Mij helpt om al Gods kinderen te redden.

Aanvaard a.u.b. Mijn hand terwijl Ik deze uitsteek en Mijn oproep over alle landen uitspreid!

Ga mee met Mij, jullie geliefde Jezus!

Volg Mij deze keer!

Wijs Mij niet af zoals de farizeeën deden!

Ditmaal zouden jullie Mijn stem moeten herkennen.

Jullie zouden ondertussen moeten weten hoe Ik spreek want jullie hebben de Heilige Schrift gekregen.

Jullie Jezus