I love you all. Please embrace Me properly, by respecting the Sacraments given to you as a Gift from God the Almighty Father.


Modlitba 7: Za ty, kteří odmítají milosrdenství.

Crusade Prayersdarkness in a soul
2011-11-22 20:00

Má vroucně milovaná dcero,

můj příchod, abych ještě jednou spasil lidstvo před tím, než přijde den posledního soudu, je už tak blízko. Má radost má příchuť velkého utrpení kvůli duším, které odmítnou moje milosrdenství.

Ty, má dcero, spolu s mou armádou mých milovaných dětí kříže, musíš bojovat za záchranu těchto duší. Toto je modlitba k prosbě o milosrdenství pro tyto duše, které jsou v temnotě.

"Ó, Ježíši, úpěnlivě Tě prosím, abys odpustil hříšníkům, jejichž duše jsou v takové temnotě, že odmítnou Světlo tvého milosrdenství.

Odpusť jim, Ježíši, prosím Tě úpěnlivě, abys je vykoupil z hříchů, z nichž se jen těžko dokážou sami vysvobodit.

Zaplav jejich srdce paprsky tvého milosrdenství a dej jim příležitost, aby se navrátili do lůna tvé lásky. Amen."Váš milovaný Ježíš