For each day you spend, busy with the needs of others, you must save at least ten minutes of that day atoning for your sins. This is very important, for I love you and welcome you.


Modlitba 2: Za globální vládce.

Crusade Prayersworld leaders
2011-11-18 21:00

Má vroucně milovaná dcero,

dnes naléhám na mé následovníky, aby nabídli tuto modlitbu k záchraně ubohých dětí, mučených vůdci svých vlastních zemí, kteří jsou zase pod diktátem celosvětových sil, které nejsou od Boha:

"Můj Věčný Otče, prosím Tě ve jménu tvého milovaného Syna Ježíše Krista, abys ochránil tvé děti před pronásledováním, které plánují globální síly proti nevinným národům.

Prosím za odpuštění hříchů těch duší, které jsou příčinou těchto útrap, aby se s pokorným a kajícným srdcem směly k Tobě obrátit.

Prosím, dej tvým mučeným dětem sílu odolávat takovému utrpení k odčinění hříchů světa skrze Krista, Pána našeho. Amen."Váš Ježíš