I love you all with a deep tenderness and I rejoice when you respond with love in your heart to My Call.


Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne.

warning of the Hellfalse doctrineto clergyCrucifictionhumanizmChruch will fallbetrayal by the clergyOne World Religionfaithfulness to Truthbetrayal of Jesuscall to be faithfull to Jesusgates of Hell will not prevail in the Church
2014-06-30 23:50

Má vroucně milovaná dcero,

vy, moji drazí následovníci, musíte vědět, že brány pekla mou církev nikdy nepřemůžou, i když mnoho z mé církve bude zničeno, jak bylo předpověděno. Ale Pravda nemůže nikdy zemřít. Mé Slovo nikdy nezanikne, ani mé učení nebude zapomenuto těmi, kdo jsou v pravé jednotě se Mnou.

Jen ti, kdo zůstanou věrni mému Slovu, mohou říct, že jsou součástí mé pozemské církve. Ti, kdo tleskají všemožným manipulacím s mými svatými evangelii, nebo přizpůsobování mého učení, nebudou už moci tvrdit, že Mi slouží. Pokud by se můj posvěcený služebník odvážil před mým časem [Druhého příchodu] vyhlásit jiné učení než to, které bylo dáno lidem mými apoštoly a proroky, bude okamžitě vypuzen.

Varuji všechny, kdo přijímáte cokoliv, co považujete za posvátné – co je ale výtvor lidí a jejich rukou – a vy to přijímáte jako moje, že vás vyženu, neboť se už nadále nebudete moci nazývat mými služebníky. A pokud uvedete duše v omyl, váš trest začne ve vašem čase a bude pokračovat dlouho po vašem odchodu z tohoto života.

Můj hněv neznáte, protože jste jej ještě nezakusili. Ale vězte toto: Vy, kdo Mě zradíte, už beztak víte, kteří to jste, neboť vaše víra již zeslábla. Mnoho vás již padlo a vaše slabost bude váš pád. Zradíte Mne, zřeknete se Mne a přijmete mé nepřátele, protože tak budete vtaženi do nového náboženství – světského humanismu, jenž jako vlk oblečený do roucha beránčího vás přijde pohltit – že Já budu zapomenut. Vaše ctižádost a touha zalíbit se mým nepřátelům, kteří v kruzích mé církve dosáhnou vysokých postavení – vás oslepí k Pravdě. To bude příčinou vašeho zániku a všech, které vtáhnete do smrtelného omylu.

Až má církev převrátí mé učení vzhůru nohama a naruby, budete vědět, že přišel čas, aby antikrist zaujal hlavní úlohu. Ti, kdo uctívají šelmu, si sami podepíší svůj rozsudek smrti a předají svou svobodnou vůli, posvátný Boží dar, mým nepřátelům. Jakmile se zavážete přísahou tomuto novému falešnému učení, budete vinni mým křižováním a váš trest bude tvrdý.

Proč, můžete se ptát, byste měli být trestáni za vaši poslušnost k starším? Odpověď je prostá. Když jste se zavázali přísahou Mi sloužit, souhlasili jste podporovat Pravdu. Porušíte-li tuto přísahu svou poslušností mým budoucím nepřátelům, pak to nebudu Já, komu budete sloužit.

Můžete podporovat jen Pravdu, neboť Já jsem Pravda. Zřekněte se Pravdy a zřeknete se Mne. Zřeknete-li se Mne, jako Boží služebník, nebudete nadále s to vést Boží děti k jejich věčné spáse.Váš Ježíš