689Ta sẽ giảm bớt phần lớn đau khổ nhờ sức mạnh của các nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện
holy waterCrusade PrayersPrayer Groupshopeto solders of the Remnant Army null
25 tháng 1
2013
774Một lần nữa tháp Baben lại được dựng lên và được bày ra như là đền thờ của Thiên Chúa
false doctrineto clergyCrucifictionacceptance of sinChruch will fallOne World Religionfalse mercyRomeHellfaithfulness to Truthbetrayal of Jesussign-the triangleTabernaclesymbol of the world religionnullnull
21 tháng 4
2013
783Người ta sẽ đưa ra một loại Thập Giá mới
Jesus I trust in youto clergythe Second Comingholy waterOne World ReligionBibleEucharistchanges in the rite of the Holy MassEuropeGod and his childrenchanges in the Chruchno Adorationchanges in buildings of churcheschange of the crossJesus always presentApostolic Letters Jesus present in the Holy Eucharist nullnullnull
30 tháng 4
2013
848Thông điệp dành cho các linh mục: Ngày mà các con được yêu cầu để từ chối Thiên Tính của Cha sẽ không còn xa nữa
false doctrineto clergythe False ProphetChruch will fallfalse peaceCross - a formocult symbolsOne World Religionto priestsCrusade Prayersfaithfulness to Truthchanges in the Chruchchanges in buildings of churchesopenness of the church buildings to hereticsto the Catholic Church null
15 tháng 7
2013