Het vieren van Kerstmis
24 december
2010
Valse leraren en profeten
25 december
2010
Laatste boodschap voor het volume ‘De Waarschuwing’

Kruistocht van gebed (11) ‘Stop de haat tegen de zieners’
30 november
2011
Kruistocht van gebed (10) ‘Het vuur van Uw liefde dragend’
29 november
2011
Kruistocht van gebed (9) ‘Het aanbieden van het lijden als geschenk’
28 november
2011
Ik vraag al Mijn gewijde dienaren om Mij, hun geliefde Jezus, te aanroepen zodat Ik hen kan bedekken met Mijn Kostbaar Bloed

Het zullen enkel de dapperen en de moedigen onder jullie zijn, die het meest van Mij houden, die Mijn strijdmacht naar de redding zullen voeren

Mijn Heilige Eucharistie dient door jullie nog altijd ontvangen te worden. Jullie mogen niet ophouden met jullie dagelijkse Offer want het zullen jullie niet zijn die gedwongen zullen worden deze beslissing te nemen.

Een van de andere politieke leiders, over wie Ik een tijdje geleden sprak, zal weldra vermoord worden

Hij zal een zeer nauwe bondgenoot van de Valse Profeet zijn en zal zich geen illusies maken over wat hij is – de zoon van Satan

De grootste vergissing die jullie kunnen begaan, is ervan uit te gaan dat enkel verharde zondaars in het vuur van de hel geworpen worden

Ja, Mijn Woord is voor iedereen bestemd, maar het promoten van Mijn boodschappen brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee

Jullie leven in de tijd dat veel van Gods kinderen heidenen geworden zijn

Deze grote Verlichting van het Geweten zal plaatsvinden nadat Mijn Heilige Plaatsbekleder Rome verlaten heeft

Ze zullen zeggen dat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een misdaad waaraan hij volkomen onschuldig is

Zij zullen Gods kinderen onder de heerschappij van de kleine hoorn brengen, die met hoogdravend vertoon op de Stoel van Petrus zal zitten.

De Valse Profeet zal nu de Stoel in Rome overnemen

Het huwelijk voor Mijn altaar is ontoelaatbaar als het om twee mensen van hetzelfde geslacht gaat

Dit is de laatste strijd. Mijn Plaatsbekleder is gevallen. Mijn Kerk zal ineenstorten, maar al spoedig zal deze weer oprijzen.

H. Maagd Maria: De arrogantie en de hoogmoed van de mensheid zijn beledigend voor de aanwezigheid van God

De vrijmetselarij is Mijn Kerk op aarde binnengedrongen en weldra zal het schisma, zoals voorzegd, verdeeldheid en onrust teweegbrengen onder Mijn getrouwe dienaren

Dit leven zal in een oogwenk overgaan in een nieuw leven, een nieuw, hersteld Paradijs

Velen geloven dat de hel louter een plaats uit de folklore is

Mijn woord zal zich in Australië en Nieuw-Zeeland verspreiden

Vergeet nooit dat jij de schrijfster bent! Ik ben de auteur.

Ik Ben jullie leraar en door Mij zullen jullie de mysteries van Mijn laatste goddelijk plan begrijpen

God de Vader: Kom, volg Mijn Zoon langs de weg van de waarheid

De Moeder Gods: Jullie moeten bidden voor al diegenen die hoge plaatsen, met macht over jullie naties, bekleden

De Moeder Gods: Velen zullen alleen staan in hun streven om gebedsgroepen te vormen

De mens moet zich te allen tijde inspannen om zoals Mij te zijn

Het zal niet lang meer duren voordat de laatste fase van de zuivering van het menselijk ras een aanvang neemt

De tekenen die Ik zal sturen, zullen onmiddellijk te herkennen zijn

God de Vader: Ik zal die naties, die in Mijn gezicht spuwen, wegvagen

Vandaag breng Ik grote genaden over de wereld

De Verrijzenis van Mijn geliefde Zoon is het allerbelangrijkste geschenk, want het betekent dat aan al Gods kinderen eeuwig leven geschonken kan worden

Niet aan Mijn voeten zullen zij neervallen. Het zullen niet Mijn voeten zijn die zij kussen, maar die van Mijn dienaren, Mijn volgelingen, Mijn zondaars.

Weldra zal Mijn geliefde Paus Benedictus vanuit zijn ballingsoord Gods kinderen leiden

Heden zal Mijn Kerk op aarde gekruisigd worden. Vandaag markeert het begin van de veranderingen

Het gevaar voor het voortbestaan van de Heilige Eucharistie zal jullie getoond worden

Jullie overgang van deze aarde naar Mijn Nieuw Koninkrijk zal pijnloos zijn, ogenblikkelijk en het zal zo onverhoeds gebeuren dat jullie nauwelijks adem zullen kunnen halen

Jullie moeten jullie ogen openhouden voor alles wat Mijn goddelijkheid beledigt

De grootste verschrikking, waarvan Ik getuige was gedurende Mijn verblijf in de Hof van Olijven, was de gesel van de zonde in de eindtijd

Mijn missie bestaat er niet in om jullie een nieuwe Bijbel te geven, want dat zou nooit kunnen omdat Mijn Vaders Boek de hele waarheid bevat

De Moeder Gods: Het Lichaam van Mijn Zoon werd aan flarden gescheurd

Ik verlang dat al Mijn volgelingen, va

De tijd van de verdeeldheid komt weldra en jullie moeten je voorbereiden

Net zoals de blinden niet kunnen zien, zullen er diegenen zijn – behorend tot de Kerk in Rome – die wel kunnen zien, maar die zullen weigeren om de waarheid te erkennen

Laag na laag worden hun snode bedoelingen duidelijk aangezien zij zichzelf onderuithalen

De Moeder Gods: De verdeeldheid in de wereld, die door Gog en Magog teweeggebracht gaat worden, zal families in twee splijten

Een boodschap voor priesters en al die gewijde dienaren van Mij, die hun leven aan Mijn heilige dienst gewijd hebben

Het derde zegel zal geopenbaard worden wanneer de mens zal vechten om voedsel omdat de hongersnoden de mensheid omklemmen

Mijn doodsstrijd wordt door alle engelen en heiligen in de Hemel gevoeld, want de tijd van de Apocalyps is nabij

Moeder van de Verlossing: Bid Mijn Rozenkrans voor al diegenen die in Rome regeren

Dit goddeloos gebaar, tijdens de Goede Week, zal gezien worden door diegenen die hun ogen open houden

Zijn troon werd gestolen. Zijn macht niet.

God de Vader: De strijd woedt nu tussen Mijn hiërarchie en het domein van het Beest

Moeder van de Verlossing: De kruistochtgebedsgroepen zullen miljarden zielen redden

Tegen de tijd dat Goede Vrijdag eraan komt, zullen veel zielen beginnen te beseffen dat Mijn Waarschuwing aan de mensheid voor de wereld nakend is

Hij werd gestuurd om Mijn Kerk te ontmantelen en in kleine stukjes te scheuren

Gebed zal, en kan, de mensheid redden

Velen onder jullie zullen uit angst deze oproep van de Hemel afwijzen

De tekenen zullen jullie allemaal gegeven worden en er zullen wonderen plaatsvinden

Mijn Kerk op aarde ligt onder vuur en dat betekent dat Mijn Lichaam, zoals voorzegd, opnieuw gekruisigd zal worden

Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

Wanneer de mens niet in God gelooft, accepteert hij het verschil tussen goed en kwaad niet

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren

Dit teken, dat niet verward mag worden met het Teken van het Beest, zal symbool staan voor de nieuwe ene-wereldreligie

Het Woord volgens God zal verscheurd worden terwijl het heidendom zich over de aarde uitstrekt

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden

De Katholieke Kerk staat nu op het punt om de ergste vervolging uit haar geschiedenis binnen te treden

Gezegend zijn de zachtmoedigen van hart die, door de genade van God, van hun trots ontdaan werden

Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden

God de Vader: Gebed om de sleutel naar het Nieuw Paradijs

Er zijn zoveel goede en heilige priesters die zich verenigd hebben om deze boodschappen te verscheuren

Deze nieuwe tempel, zal hun verteld worden, is een kerk die allen verenigt omdat God van al Zijn kinderen houdt

Het moment waarop de komeet, waarover Ik sprak, tevoorschijn gaat komen – waarna de mensen zullen geloven dat er twee zonnen zijn – is dichtbij

Moeder van God: Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden

Niet één van jullie zou ooit het recht gegeven worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk

Enkel diegenen met het Zegel van de Levende God zullen ontsnappen aan deze vorm van genocide van de ziel

Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen.

Ik wens meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Eeuwig Paradijs

God de Vader: Ik, jullie geliefde Vader, heb de dag van de Waarschuwing uiteindelijk vastgelegd. Enkel Ik ken deze datum.

God is niet pocherig. God is niet trots. God is teder, liefdevol maar toch standvastig in Zijn onderricht aan de mensheid.

God de Vader: Ik zal elke natie slaan naar de mate van het aantal onschuldigen dat zij vermoord hebben

Mijn stem zal, terwijl deze luid weerklinkt, miljoenen naar Mij toe trekken in de volgende fase en daarna miljarden in de eindfase

God de Vader: Ik beloofde de wereld het Boek der Waarheid en Ik kom nooit op Mijn heilig Woord terug

Ik, de Moeder van God, zal de macht van de Boze, in het hart van diegenen die Mij aanroepen, vernietigen

Deze boodschappen zullen de laatste zijn die aan jullie gegeven worden voor de Grote Dag waarop Ik kom om te oordelen

Diegenen die het woedend uitschreeuwen tegen Mijn heilig Woord, en verklaren dat het van Satan komt, zullen voor eeuwig bij het Beest wonen

Mijn christelijke soldaten zullen de grootste strijdmacht tegen de Antichrist vormen

Wanneer voor het Beest de tijd aanbreekt om de Antichrist bekend te maken, zullen er grote tekenen te zien zijn

Eerst zullen al diegenen, die tot de Christelijke Kerken behoren, tot Mij komen. Daarna zullen, na verloop van tijd, de Joden zich omkeren en Mij eindelijk aanvaarden.

En dan, net als ze Mij vergeten zullen zijn, zal Mijn Kerk uit de dood opstaan, juist zoals Ik dat deed

Wanneer de Heilige Geest aanwezig is, zal Deze zich als een vuur verspreiden en het Woord van God in veel talen navertellen

Zij zullen onmiddellijk vergeven worden als zij de moed bij elkaar zouden rapen en Mij aanroepen om hen uit hun ellende te helpen

De wereld zal jubelen want samen met Mijn Kerk te Rome, zullen de Joodse naties geveld worden

Liefde is enkel van Mij afkomstig. Haat is dat niet.

God de Vader: Mijn groot ingrijpen om de mensheid te redden, heeft een aanvang genomen en de snelheid van Mijn acties zal voor iedereen duidelijk zijn.

Diegenen die het Woord van God volgden, vastgelegd door de aan Mij voorafgaande profeten, waren de eersten om Mij te bespuwen

Mijn Woord is het einde. Het is definitief. Er kan geen ander woord zijn.

De wonderen die Ik de wereld beloofde, door Mijn kruistochtgebeden, zullen toenemen

Het enige water dat voor het overleven van Gods kinderen nodig is, zal van de Boom des Levens komen

Het is Mijn vurigste wens dat jullie de zielen van de jongeren opzoeken

De plaag zal wijder verbreid zijn dan aids

Moeder van God: De missie die jou gegeven werd, is de laatste schakel in het laatste Verbond

Wanneer jullie de waarheid gegeven werd, is het belangrijk dat jullie het Woord van God blijven verspreiden

Probeer niet te redeneren met het verstand wanneer jullie Mijn bestaan trachten te rechtvaardigen, want Ik Ben niet van deze wereld

Het was de zonde van hoogmoed die er de oorzaak van was dat Lucifer viel en hij buitengesloten en in de afgrond geworpen werd

De ogenschijnlijk betrouwbare zienswijzen die zij zullen voorleggen, zullen als een nieuwe vorm van het katholicisme gezien worden

Zij zullen beschuldigd worden van misdaden tegen de Stoel van Petrus en zij zullen in Mijn heilige naam publiekelijk vernederd worden

De zonde van abortus is een doodzonde en de verantwoordelijken zullen voor eeuwig branden in het vuur van de hel

De in de wereld aanwezige verdorvenheid is van een omvang die sinds de tijd van Noah niet meer gezien werd

Moeder van de Verlossing: Deze verschijningen zullen dit voorjaar beginnen, zoals Mijn Zoon het opgedragen heeft

Het Boek der Waarheid zal de tegenpool van het nieuwe, onjuiste boek vormen

Uit niets kan niets voortkomen
01 november
2014
Moeder van de Verlossing: Moed, Mijn lieve kinderen, alles ligt in de handen van Mijn Zoon!
17 februari
2015
Mijn missie om de mensheid te redden is bijna voltooid
13 februari
2015
Gebed jaagt de Boze schrik aan
12 februari
2015
Meer kan Ik jullie niet openbaren voordat Ik de schapen van de bokken scheid
11 februari
2015
Moeder van de Verlossing: Bid om de bescherming van de Kerk van Mijn Zoon op aarde!
10 februari
2015
De geest van het kwaad is sterker dan de wil van de mens
08 februari
2015
Ik Ben jullie enige echte troost in een wereld die tegen Mij is
07 februari
2015
Weldra zal de hemel splijten en zal het vuur van de Heilige Geest daar zijn
04 februari
2015
Mijn getrouwe gewijde dienaren, die aan Mijn Woord trouw blijven, zullen opstaan en jullie geleiden
04 maart
2015
1Eerste boodschap van de Maagd Maria
power of prayerabout this MissionMother of Salvationpersecution of this Mission
08 november
2010
2Eerste boodschap ontvangen van onze Verlosser Jezus Christus
to atheistsfree willto clergyto unbelievershumilityJesus SaviourGreat TribulationCrucifictioncall to conversionatheismBiblefalse godsother religionspenanceto enemies of the MissionChristianityMuslimscall to prayersatanismnullthe Last JudgementHinduismJudaism
09 november
2010
3Tweede boodschap van de Maagd Maria
about this MissionHoly SpiritRosarycall to prayer
10 november
2010
3De mensheid wordt geconfronteerd met de laatste zuivering
about this MissionHoly SpiritRosarycall to prayer
10 november
2010
5De zonden breken Mijn Heilig Hart
about this MissionMother of SalvationNew Paradisesinthe Book of Truthprayer for enemies of this Mission
12 november
2010
6Dit boek zal levens veranderen en zielen redden
about this Missionthe Book of Truth
12 november
2010
7Waarschuwing betreffende de hel en de belofte van het Paradijs
free willwarning of the Hellabout this Missionpeace in soulmasonrythe Second ComingNew Paradisetactic of satanConfessionto unbelieversto those who do not know the sense of lifehumilityJesus SaviourCrucifictioncall to conversionlovesatanismDivine Mercy Chapletsciencefalse prophetsemptinesstransfer to the New Paradiseliecall to prayersecular worldgentlenessGod the Father, Creatorto lostto those who are unhappyIlluminatito the richto the Illuminatipromise of Paradisedescription of eternal damnation
13 november
2010
8Het teken van de eindtijd – Maar de glorie zal naar de aarde terugkeren
to clergyabout this Missionprayer for satansistpridethe Second Comingrichnesstactic of satanthe False ProphetBenedict XVIDivine Mercy Chapletgreedprayer for unbelieversimpuritythe Last Judgementto sataniststo those lukewarm in their faith
14 november
2010
9De Tweede Komst
The Remnant ArmyApocalypseArmageddonto clergyabout this Missionmasonrythe Second ComingNew Paradisetactic of satanAntichristJesus Saviourother propheciesPrayer Groupstransfer to the New Paradisehow to help unbelieversprayer for guidance
15 november
2010
10Wereldmacht, de Antichrist en het teken van het Beest
preparition to persecutionThe Remnant Armyrole of sufferingApocalypseArmageddonfalse doctrinemasonryintelligenceNew Paradisetactic of satanto defeat evilAntichristOne World GovermentGreat Tribulation666 - the mark of the beastDivine Mercy Chapletmartyrdompersecution of Christianitypersonal prayerpoliticstransfer to the New Paradiselogiccontrol over peoplefood storagecall to prayerprayer for the clergyeducationhospitalsconstitutionwho is the Antichristterror
15 november
2010
11Waarschuwing voor de geestelijkheid
Apocalypsefalse doctrineto clergyprayer for neighboursremorseegoismtactic of satanhumilityCrucifictionBenedict XVIother propheciessigns in the skygreedto those who do not believe in the Messagesfaithfulness to the faithfalse prophetsadditional prayerfalse tolerancewondersstrength of Satanprayer for guidancefalsification of faithfalse paradiseprayer for liberationto bishopsto cardinalsmodesty
16 november
2010
12Schuif alle twijfels terzijde
free willcommitement to JesusApocalypseabout this MissionRosaryDivine Mercy Chapletparents love
16 november
2010
13Boodschap voor de agnostici en de atheïsten
to atheistsApocalypseprideintelligencetactic of satancall to conversionscienceBibleNew Ageadditional prayerto agnosticsGod the Father, Creator
18 november
2010
14De uitbreiding van de satanische groeperingen en de wereldheerschappij
The Remnant Armypower of prayerApocalypsemasonrytactic of satanmediaGreat Tribulationocult symbolsBibleoccultismthis generationgriefcontrol over peoplecall to prayerNoeso called conspiracy theoriessatanismrefuges
20 november
2010
15Bekering
power of prayerintelligenceprayer for discermentconversionsalvation of sinnersSacrament of Baptismprayer as the only salvationemptinessadditional prayer
21 november
2010
16Oproep aan alle Kerken en Overtuigingen om zich te verenigen tegen het Kwade
prayer for neighbourspridematerialismegoismmurderacceptance of sinother prohetsidolatryvanityfalse mercyprayer for unbelieverscommitement of your soul to the devildespairdisorientationcall to prayerto other churchesantient serpent - devil
21 november
2010
17De Grote Waarschuwing – Een geschenk uit Barmhartigheid
Apocalypseabout this Missionto defeat evilthe WarningBiblethe Book of Truthadditional prayerhell during the Warningwhat is the Wariningprayer for forgiveness
22 november
2010
18Waarschuwing voor een nucleaire oorlog
role of sufferingmasonryRosary as a protection against sinChinafalse mercygreat warnuclear weaponprayer for conversionfood storageworld controlrefuges
23 november
2010
19De trap naar geestelijke volmaaktheid
The Remnant Armyrole of sufferinghumilityfaithfulness to the faithemptinessstrive to be Holytrial in faith
24 november
2010
20Wereldwijd plan om de wereldbevolking in te krimpen en wereldleiders ten val te brengen
free willwarspower of prayerMother of Salvationmasonryprayer for satansistBenedict XVIother propheciesDivine Mercy Chapletdo not be afraidprayer for unbelieversApostlesprayer for persecutorsEuropefood storagecall to prayervaccinationworld controldictaturenullsigns in places of apparitionsdivorcesprayer for those lukewarm in their faith
26 november
2010
21Het Boek der Openbaringen
to atheistswarsApocalypseMother of SalvationNew Paradiseto unbelieverscommunismsalvation in prayerFatimaRussiaPrayer Groupsask for conversioncall to prayerto sinnersconsecration to Our Ladyto satanists
26 november
2010
22Oproep aan de gelovigen om de verdwaalde zielen te bekeren
warning of the HellThe Remnant Armyabout this Missionmaterialismrichnesslove to neighboursegoismmurderviolencemediaDivine Mercy Chapletcall to spread the WordPrayer Groupsinforming about the Messagesemptinessabusesaint Faustine
26 november
2010
23De vervolging van de waarachtige zieners
preparition to persecutionrole of sufferingabout this MissionFatimaother propheciesother prohetspersecuton of prophetsfalse prophetspain of the Salvatorrejection by the clergyprayer for guidancenull
29 november
2010
24De zoektocht naar rijkdom
materialismrichnessegoismtactic of satanacceptance of sinidolatryBiblefaithfulness to the faithApostlesfood storage global collapse of financial marketsGospelUN - United Nations
30 november
2010
25De waarschuwing aan de mensheid om de waarheid te beseffen
about this Missionthe Warningaposthasyemptiness
07 december
2010
26Het hiernamaals
to atheistsfree willwarning of the Hellabout this Missionpeace in soulNew Paradisehumilitydo not be afraidprayer for unbelieversgrieftransfer to the New Paradiseto agnosticsGarden fo Gethsemanejoyprayer for guidanceprayer for those lukewarm in their faith
11 december
2010
27Oproep om het moorden/abortus te stoppen
warning of the Hellrole of sufferingApocalypseprayer for sinnersmurderabortiongenocideprayer for forgivenessno reaction for evil
16 december
2010
28Het Boek der Waarheid
role of sufferingto clergyabout this MissionMother of Salvationprayer for satansistthe Second Comingtactic of satanmurderJesus Saviourother propheciesother prohetsvictim soulsthe Book of Truthsatanismfalse tolerancethe Last Judgementwisdom
18 december
2010
29De grote beproeving
changes of wheather patternsApocalypsechastisement from Godabout this Missionmasonrythe Second ComingRosaryGreat Tribulationother propheciesDivine Mercy Chapletdo not be afraidBibleprayer as the only salvationdisastersgenocidefood storagecall to prayerto all religionsthe so called global warming
20 december
2010
30Derde boodschap van de Maagd Maria
role of sufferingMother of SalvationRosary as a protection against sinother propheciessaint Faustineroutine in the prayer
20 december
2010
31Mijn pijn en lijden vandaag de dag
role of sufferingabout this MissionCrucifictionprayer for unbelieverscall to prayeragnosticismChristmas
22 december
2010
32De reden waarom Ik mens werd
humilityCrucifictionBiblebirth of JesusChristmas
24 december
2010
35Waarschuwing aan de gelovigen om de ware profeten niet af te wijzen
The Remnant Armyto clergyintelligencedo not judgeprayer for discermentthe Warningother prohetsto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophetsfalse propheciesfalse prophetsto enemies of the Missionpersecution of this Missionprayer for a prophetangelscall to Christiansdemons
28 december
2010
36Media en andere aanstaande censuur
free willApocalypseto clergyMother of SalvationmasonryNew Paradisetactic of satanGreat TribulationpersecutionFatimalovecourage to proclaim the TruthMiddle Eastdo not be afraidBiblePrayer Groupslove to Godpersonal prayer global collapse of financial marketsso called conspiracy theoriescensorshipchanges in buildings of churchesdictatureprayer for liberationGarabandalto the media
01 januari
2011
37Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid
about this MissionmaterialismrichnessegoismNew Paradisetactic of satanAntichristJesus SaviourCrucifictioncall to conversionthe Warningdo not be afraidgreedhatred to this Missionfloodsfearearthquekesjoy in Godtsunamiesstormsemptinessfood storagehell during the Warningsoulto the rich
02 januari
2011
382011: Het jaar van de zuivering
to atheistsfree willwarning of the HellApocalypsechastisement from Godto clergymaterialismegoismmurderCrucifictioncall to conversionprayeryear 2011to priestsearthquekesimpurityemptinesspoliticssatanismprayer for liberationsexual promiscuitysuicidetemporary life on earth
10 januari
2011
39De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden
about this MissionNew Paradiseto unbelieversthe Warningto those who do not believe in the Messagespersonal prayerwhat is the Wariningprayer for faiththe Last Judgementtemporary life on earth
12 januari
2011
40De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden
role of sufferingto clergylove to neighbourshumilityhow to praypersonal prayergriefGospelnulldefend the faith
14 januari
2011
41Het dragen van Mijn kruis
role of sufferingtactic of satanpenanceinforming about the Messageslast days of satanJohn the Baptistmeaning of a penance
16 januari
2011
42Hoe gemakkelijk is het om te zondigen
tactic of satanConfessionEucharistrole of fastingpenancepersonal prayerconsequences of sinprayer for forgivenesstemptationguilty conscience
24 januari
2011
43Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten
role of sufferingprayer for neighboursafter the Warninglove to neighboursNew Paradisecall to conversionthe WarningDivine Mercy ChapletBiblePurgatorythe Book of Truthprayer for mercyPrayer Groupspersonal prayerask for conversionwhat is the WariningGospelsaint Faustineto apostatestemporary life on earth
27 januari
2011
44De liefde is de weg naar de redding
commitement to Jesuslove to neighboursprayerdo not be afraidjoy in Godlove to God
05 februari
2011
45De wereldwijde bekering is aanstaande
to atheistsThe Remnant ArmyNew Paradiseto unbelieversthe WarningloveGod and his childrenlove of child
06 februari
2011
46Publiceer Mijn boodschappen overal ter wereld
commitement to Jesusabout this Missioninforming about the Messagessaint John Paul IIsaint FaustineSt. BenedictSt. AugustineSt. MalachySt. Teresa of Avila
07 februari
2011
47Boodschap van de Heilige Geest
about this MissionHoly Spiritinforming about the Messages
12 februari
2011
48De opkomst van de Arabische Wereld – Drie wereldleiders worden vermoord
masonrywar in the Middle EastJewsMiddle Eastinforming about the MessagesEuropeso called conspiracy theoriesGaddafireligious war
17 februari
2011
100Vertel hun dat Ik van hen houd, maar dat Ik wil dat ze tegen Mij praten
Jesus I trust in youabout this Missionpeace in soulslavery of sinnature of sinEucharistguidance from Godask for forgivenesspersonal prayerGod and his childrenask and you will be given
31 mei
2011
145Augustus 2011, maand voor de redding van zielen
The Remnant Armyrole of sufferingmonth of JuneDivine Mercy ChapletEucharistvictim souldaily Holy Massfasting one day a week
23 juli
2011
150Bid voor de ziel van diegenen die verdoemenis tegemoet treden en die de Waarschuwing niet zullen overleven
power of prayerto clergymonth of JuneDivine Mercy Chapletprayer for your belovedvictim soulPrayer Groupscall to prayerdaily Holy Massfasting one day a weekprayer for souls during the Warning
28 juli
2011
157De tijd van afwachten – laat anderen weten wat hen te wachten staat
warschastisement from Godprayer for neighboursafter the Warningthe Warningprayermonth of Junewhy punishments?financial hardship and lack of money
04 augustus
2011
163Aan Mijn volgelingen werd nu de gave van voorspraak geschonken
The Remnant Armyprayer for sinnersmonth of Junecall to doubting Christians
12 augustus
2011
180Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen
The Remnant Armyprayer for sinnersHoly Spiritto defeat evilprayerfury of satanrenewal of the Church
31 augustus
2011
187Wees niet bang voor de Waarschuwing, verwacht deze met vreugde!
Jesus Saviourthe Warningdo not be afraidthis generationwhat is the Wariningrejoiceeternal lifepreparitions to the New Paradiseprayer for souls during the Warning
07 september
2011
191Er gaan in de Kerk veranderingen ingevoerd worden die in tegenspraak zullen zijn met het Woord van God
schismfalse doctrineto clergytactic of satanI AmsacramentsConfessionprayer for discermentthe False ProphetHoly Masschanges in riteschanges in prayers
13 september
2011
192Vraag om het geschenk van het lijden!
role of sufferingprayer for the Gift of sufferingto victim souls
13 september
2011
193De Waarheid wordt meestal met uiterste omzichtigheid en regelrechte verwerping bejegend
to clergyabout this MissionHoly SpiritNew ParadiseCrucifictionApostlesto enemies of the Missionpersecution of this Mission
15 september
2011
194De tijd van vrede en zaligheid is er bijna
role of sufferinglove to neighboursprayer for sinnersJesus Saviourto enemies of the Missionsuffering of God
17 september
2011
195De gemaakte klassieke fout wanneer men naar Mij toe probeert te groeien
Jesus I trust in youintelligencematerialismrichnesstactic of satansciencelogic
18 september
2011
196De belangrijkste gebeurtenis sinds Mijn Verrijzenis
warssinful lawprayer for neighboursmaterialismegoismsinto unbelieversthe Warninggreedto enemies of the Mission
19 september
2011
197Twijfels maken jullie sterker in jullie liefde voor Mij
changes of wheather patternspower of prayerprayer for neighboursabout this MissionMother of SalvationJesus Saviourfight against this Missiondisastersto enemies of the Missionprayer as a salvationprayer for persecutorsfamily
21 september
2011
198Toekomstvoorspellingen komen niet van Mij
role of sufferingabout this Missionfight against this Missionauspice
21 september
2011
199H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!
Mother of Salvationtactic of satanRosaryOne World Govermentprayer for protectiona call to prayer
22 september
2011
200Het verdriet bij het verlies van Mijn kinderen die niets met Mij te maken willen hebben
warning of the HellThe Remnant Armyabout this Missionpeace in soulmasonryprayer for sinnerstactic of satanto defeat evilConfessionAntichristOne World GovermentCrucifictionpersecutionthe Warningloveholy waterprayer for protectionscienceIsraelto enemies of the Missionblessed candlesChristianitysuffering of Godpreparition to the Wargningworld currencycontrol over peoplemankind
22 september
2011
201God de Vader: De Antichrist en een nieuwe wereldmunt

202Leg de verschrikking van de hel uit aan diegenen die blind zijn voor het bestaan van Satan
to atheistswarning of the Hellsatanismoccult ritualsfalse mercycommitement of your soul to the devilmusic industrycarefree live
24 september
2011
203Ik heb nu Mijn profeten de wereld ingestuurd
The Remnant Armyafter the WarningHoly SpiritNew Paradiseyoung generationother prohets
25 september
2011
204Inzicht in Mijn kruisiging
free willlove to neighboursfaithJesus SaviourCrucifictionprayeradorationprayer in the Garden
26 september
2011
205God de Vader: Satans dagen op deze aarde zijn bijna ten einde
free willwarning of the Hellafter the Warningslavery of sintactic of satanto defeat evilConfessioncall to conversionthe WarningsatanismPurgatorypreparition to the Wargninglielast days of satanprayer to defeat satan
29 september
2011
206De nasleep van de Waarschuwing
role of sufferingpeace in soulthis generationblessed candlespreparition to the Wargningfood storage
29 september
2011
207Verharde zielen zullen de Waarschuwing niet gemakkelijk vinden
to clergyafter the Warningprayer for sinnerstactic of satanRosaryConfessionthe Warningholy waterSt. Michael Archangeleprayer for your belovedto enemies of the Missionpreparition to the WargninglieSt. Benedict Crosshell during the Warning
30 september
2011
208H. Maagd Maria: De Bedrieger bereidt zich ook op de Waarschuwing voor
prayer for unbelieverslies of satanpreparition to the WargningdisinformationWarning as an ilusion
01 oktober
2011
209Verheug jullie wanneer de Hemel explodeert want jullie zullen dan weten dat Ik kom!
changes of wheather patternsNew Paradisetactic of satanJesus Saviourthe Warningprayerholy watersigns in the skyprayer for unbelieversblessed candlesbefore the Warningpreparition to the Wargningsuncross on the skycall to prayer
02 oktober
2011
210Ik zal jullie nooit in de steek laten, kinderen. Dat is de reden waarom Ik kom.
The Remnant Armypeace in soulNew ParadiseOne World Govermentthe Warninggreedthe Book of Truthhappinessthe Last Daypoliticswhat is the Warining global collapse of financial marketsrejoice
03 oktober
2011
211Het Tijdperk van Vrede is niet meer veraf
peace in soulNew Paradisehappinessbefore the WarningEra of Peace
04 oktober
2011
212Wereldwijde groeperingen behorend tot het domein van de Antichrist
warsmasonryprayer for sinnerstactic of satanAntichristOne World GovermentDivine Mercy Chapletprayer for protectionadorationhumanitarismso called conspiracy theoriesworld control
05 oktober
2011
213De ineenstorting van jullie banken werd door de Antichrist bekokstoofd
Apocalypsetactic of satanAntichristOne World Govermentthe WarningSt. Michael Archangeleprayer for protectioncall to prayer global collapse of financial marketsone currency
06 oktober
2011
214Het vagevuur is geen plaats waar jullie je vergenoegd over zouden moeten voelen er binnen te gaan
warning of the Hellfalse doctrineto clergysinacceptance of sinsatanismhumanizmDivine Mercy ChapletBiblePurgatorypenanceprayer for souls in the Prugatory
07 oktober
2011
215H. Maagd Maria – De zonde van onverschilligheid ten opzichte van Mijn Zoon viert hoogtij
warning of the Hellacceptance of sinprayer for conversion
08 oktober
2011
216Het tijdperk van de vele valse profeten door satan gestuurd
tactic of satanthe False Prophetother propheciesfalse propheciesfalse prophetsabout these Messages
08 oktober
2011
217God de Vader – Luister nu naar Mijn laatste oproep aan de mensheid
free willwarning of the Hellchastisement from Godafter the Warningthe Warningprayer for mercydestruction of countries
09 oktober
2011
218Boodschap voor Amerika: omhels jullie broeders en zusters uit alle geloofsgemeenschappen
prayer for the mitiagation of chastisementabortionsins of the fleshOne World Govermentother religionspoliticsthose in high finanseUSAprayer for forgiveness
11 oktober
2011
219H. Maagd Maria: Je zult onderworpen worden aan enorm kritische onderzoeken en aanvallen
persecution of this Mission
12 oktober
2011
220Rechtvaardig Mij nooit aangezien dit nodeloos is
role of sufferingAntichristhumilitypersecution of this Missionto those who doubt in these MessagesMaria is only the instrument
12 oktober
2011
221Ik kan de mensen niet dwingen om zich te bekeren of terug te keren
free willpower of prayerprayer for sinnersDivine Mercy Chapletprayer for conversioncall to prayerdarkness in a soul
15 oktober
2011
222Jullie tijd op aarde bevindt zich op een cruciaal punt
I Amprayer for discermentcall to conversionthis generationcall to prayerdarkness in a soul
16 oktober
2011
223Mijn terugkeer om jullie te redden zal in elke uithoek van de wereld gevoeld worden
Jesus Saviourthe Warningjoy of the faithprayer for fearfull
17 oktober
2011
224God de Vader – Bereid de wereld voor op de komst van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus
remorseNew ParadisehumilityAdam and Evebefore the Warningpreparition to the Wargning
19 oktober
2011
225De dood van Mijn zoon Muammar Gaddafi
role of sufferingabout this Missionafter the Warningbefore the WarningGaddafi
20 oktober
2011
226De Waarschuwing is een vorm van wereldwijde schuldbelijdenis
power of prayerrole of sufferingabout this Missionprayer for sinnerstactic of satanConfessionthe WarningBenedict XVIDivine Mercy Chapletrole of a prayerto all religions
21 oktober
2011
227Ik wil een strijdmacht van gebedsgroepen vormen
warspower of prayerhatredmasonryprayer for satansistafter the WarningMiddle EastPrayer Groupscontrol over peopleEuropecall to prayersatanismpoisoned waterpoisoned medicinespoisoned food
23 oktober
2011
228Mijn Komst zal eerder plaatsvinden dan jullie verwachten
the Second Comingprayer for sinnersI Amprayer for mercybefore the Warningprayer for those who refuse these Messages
24 oktober
2011
229God de Vader – Jullie moeten de duisternis verwerpen en het Licht omhelzen
the WarningNew Era of Peacebe peaceful
25 oktober
2011
230Valse profeten proberen afbreuk te doen aan Mijn Heilig Woord
prayer for neighbourstactic of satanfalse propheciesNew Agefalse prophets
26 oktober
2011
231Wacht nu op onze glorieuze reünie
hatredthe Warningother propheciesfearfalse prophets
26 oktober
2011
232Jullie, Mijn kinderen, worden gezegend wanneer jullie in Mijn Naam lijden
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingpeace in soulMother of Salvationtactic of satanRosaryprayer for protection
27 oktober
2011
233De grootste aanval op Mijn Kerk sinds Mijn kruisdood
prayer for strenghtschismfalse doctrineto clergyAntichristhumilityChurch - the Body of ChristEucharistadditional prayercall to prayerprayer for the clergyHostcardinalsbishopspriestschanges in the consecrationCorpus Christigentleness
28 oktober
2011
234H. Maagd Maria: open jullie hart voor de waarheid
prayer for neighboursHoly Spiritprayer for protectionprayer for conversion
29 oktober
2011
235Het ongeloof van diegenen die belijden Mij te kennen, kwetst Me het meest
after the Warningto unbelievershumilityJesus Saviourthe Warning
31 oktober
2011
236H. Maagd Maria: Tijd voor Mijn Zoon om Zijn geschenk van Goddelijke Barmhartigheid te overhandigen
about this Mission
02 november
2011
237Het weer zal vreemde tekenen beginnen te vertonen
changes of wheather patternshatredpeace in soulmaterialismlove to neighboursegoismNew Paradisehumilityask and you will be given
02 november
2011
238Mijn boodschappers zijn nu onder jullie om jullie ziel voor te bereiden
ApocalypsemasonryHoly SpiritBibleprayer to the Holy Spiritthose in high finansecall to prayer
03 november
2011
239De wereldwijde groepering die jullie bankwezen vernietigde, zal uiteenvallen
prayer for strenghtJesus I trust in youpeace in soulmasonrybanking systemprayer for satansistoffering to Jesus
04 november
2011
240God de Vader – Laatste oproep aan de atheïsten
to atheistsfree willprayer for strenghtwarning of the Hell
05 november
2011
241Demonische bezetenheid en de zonde van de haat
power of prayerhatredtactic of satanCrucifictionsatanismholy waterprayer for protectiondiabolic possesionSt. Benedict Cross
06 november
2011
242Jij zult in veel plaatsen gehaat worden en in andere gevreesd
hatredto clergyabout this MissionMother of Salvationpersecution of this Missionprayer for a prophet
07 november
2011
243Velen zullen als boetedoening de pijn van het vagevuur ondergaan
role of sufferingprayer for neighboursMother of SalvationNew Paradisethe WarningDivine Mercy ChapletPurgatorypenancebefore the Warningcall to prayerconsecration to Our Lady
09 november
2011
244De twee dieven aan het kruis
prayer for neighboursprideNew ParadisehumilityCrucifictionthe Warningask for forgivenesspenance
10 november
2011
245Eerst zullen er tekenen aan de hemel verschijnen – De zon zal rondtollen
Jesus I trust in youprayer for neighboursI AmJesus Savioursigns in the skyask for forgivenessbefore the Warningsuncross on the skycall to prayerwhat is the Wariningcollision of comets
11 november
2011
246Jullie moment van glorie onder Mijn ogen – Jullie moment van redding
the Second ComingNew Paradisehumilitythe Warningearth1000 yearsPurgatoryrole of fastingjoy in Godpenancelove to Godnullpurificationstrive to be Holy
12 november
2011
247Bid, ontspan en wees blij want deze tijd nu is kort
about this Missionprayer for sinnersNew ParadiseJesus SaviourDivine Mercy Chapletto enemies of the Missioncall to prayerprayer for a familiyjoyGlory to God
13 november
2011
248Mijn woord wordt niet afgewezen uit angst maar door de zonde van hoogmoed
free willpeace in soulpridedo not judgelove to neighboursConfessionprayer for mercyask for forgivenesspersecution of this Missionto sinners
14 november
2011
249God de Vader vraagt Zijn kinderen om zich in gebed te verenigen
warspower of prayerhatredtactic of satanmurderhumilitygreedcall to spread the Wordimmoralitylove to Godadditional prayercall to prayer
15 november
2011
250H. Maagd Maria : Bid voor Paus Benedictus
Armageddonabout this MissionMother of SalvationmasonryBenedict XVIprayer for the pope
16 november
2011
251De voorbereidingen zijn thans voltooid
love to neighbourstactic of satanforgivenessfaithfulness to the faithprayer for mercylove to God
16 november
2011
252Kruistocht van gebed (1) ‘Mijn geschenk aan Jezus om zielen te redden’
Crusade Prayers
17 november
2011
253Kruistocht van gebed (2) ‘Gebed voor de wereldheersers’
Crusade Prayersworld leaders
18 november
2011
254Kruistocht van gebed (3) ‘Bevrijd de wereld van angst’
do not be afraidCrusade Prayers
19 november
2011
255Kruistocht van gebed (4) ‘Verenig alle families’
Crusade Prayersfamily
20 november
2011
256Kruistocht van gebed (5) ‘Eer aan God de Allerhoogste’
Crusade Prayers
21 november
2011
257Kruistocht van gebed (6) ‘Gebed om de Antichrist te stoppen’
AntichristCrusade Prayers
22 november
2011
258Kruistocht van gebed (7) ‘Gebed voor diegenen die de barmhartigheid afwijzen’
Crusade Prayersdarkness in a soul
22 november
2011
259Kruistocht van gebed (8) ‘De schuldbelijdenis’
ConfessionCrusade Prayers
22 november
2011
260De wereld zal voorgoed veranderd worden
after the WarningJesus Saviourfight against this Missionpersecution of this Mission
24 november
2011
261Ik onthul geen datums
Jesus I trust in youprayer for neighboursdo not guess terms
27 november
2011
262Loop aan Mijn zijde en je zult bespuwd worden
The Remnant Armyrole of sufferingpersecuton of prophetsway to holinesspersecution of Christianitystrive to be Holy
28 november
2011
265H. Maagd Maria : Mijn geschenk om de slang te verslaan en vernietigen
power of prayertactic of satanRosaryRosary as a protection against sinthe Seal of The Living Godprayer for protectionlast days of satancall to prayerantient serpent - devilOur Lady as defeating satanOur Lady as Protector
29 november
2011
266Ik zal jullie behoeden voor de verschrikkingen van jullie wereld
The Remnant ArmyJesus I trust in youafter the Warningtactic of satanCrucifictionabandonementcontrol over peoplestrive to be Holytrial in faith
30 november
2011
268Een verschrikkelijke oorlog wordt georkestreerd
chastisement from Godgenocidegreat warprayer for salvationcall to prayer
01 december
2011
269H. Maagd Maria : Kastijding zal plaatsvinden
warning of the Hellchastisement from Godtactic of satanJesus who suffersgriefprayer for salvationcall to prayerdarkness in a soul
01 december
2011
270Mijn barmhartigheid strekt zich uit over alle rassen, gezindheden, religies
role of sufferingto suffering peopleJesus who suffersthe WarningAdam and Evefamilyparents love
02 december
2011
271Kruistocht van gebed (12) ‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’
03 december
2011
272Profeten als voorbereiding op Mijn Tweede Komst
03 december
2011
273Het moment van Mijn Tweede Komst is bijna daar
hatredtactic of satanmurderthe Warning jealousyprayer for salvationlast days of satanwhat is the Wariningenvydemons
05 december
2011
274Oproep aan de niet-gelovigen om zich te keren
to atheistsmaterialismrichnessto unbelieverscall to conversionvictim soulsGod and his childrento those lukewarm in their faithto apostates
07 december
2011
275H. Maagd Maria : Ik doorstond hetzelfde lijden
to atheistsMother of SalvationNew ParadiseCrucifictionsalvation of sinnersprayer for mercysuffering of Godjoyparents loveno respect for SaviourImmaculate Heart of Our Ladybirth of Jesus
08 december
2011
276Pogingen om de wereldmunt in Europa te introduceren
power of prayermasonryprayer for protectionadditional prayerworld currencycontrol over peopleEuropefinancial crisis
09 december
2011
277De overgang naar het Nieuwe Paradijs zal gezwind en zonder lijden gebeuren
commitement to Jesusabout this MissionHoly Spirithumilityfight against this Missiondo not be afraidvictim soultransfer to the New ParadiseChristmas
11 december
2011
278God de Vader : Belofte van kwijtschelding voor degenen die Jezus afwijzen
prayer for neighboursintelligenceafter the Warningprayer for unbelieversadditional prayerlast prophetHoly TrinityImmunity of God the Father
11 december
2011
279Geestelijke jaloersheid is iets verschrikkelijks
phariseeslove to neighbourstactic of satanprayer for discermentpersecuton of prophetsspiritual envy
12 december
2011
280Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die door Satan naar de hel gesleurd worden
warning of the Hellmaterialismrichnessprayer for sinnersNew Paradisesinmortal sinpreparition to the Wargninglast days of satanhell during the WarningHellcall to prayerwhat is the Wariningnullpurificationdescription of eternal damnation
13 december
2011
281De Tweede Komst zal kort na de Waarschuwing plaatsvinden
chastisement from Godabout this Missionthe Second Comingafter the Warningthe WarningCrusade Prayersdo not guess termsprayer for souls during the Warning
14 december
2011
282Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van de zuivering
warsJesus I trust in youhatredmurderviolencehumilitypersecutionthe Warningyear 2011tribulationdo not guess terms
15 december
2011
283H. Maagd Maria : Eindtijdprofeet geleid door de Hemel
The Remnant Armyrole of sufferingJesus I trust in youApocalypseRosary as a protection against sindo not be afraidlast prophet
16 december
2011
284H. Maagd Maria : De hoop mag nooit geschuwd worden ten gunste van angst
New Paradisethe Warningcall to prayerhope
17 december
2011
285Bid zoals jullie nog nooit eerder gebeden hebben
Crusade Prayerscall to prayerImmunity of God the Father
18 december
2011
286Kruistocht van gebed (15) ‘Bedankt voor het geschenk van de Goddelijke Barmhartigheid’
19 december
2011
287De zondaars die zich tot Mij wenden, vinden ogenblikkelijk genade
power of prayerforgivenessask for forgivenessabandonementdespair lonelinessask for helphelp from Jesusconsolation
20 december
2011
288Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden
peace in soullove to neighboursremorseslavery of sinmurdernature of sinConfessionhumilityJesus Saviourdo not be afraidask for forgivenesslove to Godto sinnersto greatest sinners
21 december
2011
289H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid
the Second ComingNew ParadiseJesus Saviourother propheciesprayer to the Holy Spiritguidance from GodPrayer Groupslogicpreparition to the Wargningcall to prayerhopeGod and his childrenChristmastemporary life on earthImmunity of God the Father
22 december
2011
290God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen
free willpreparition to persecutionpower of prayerArmageddonNew ParadiseJesus SaviourCrucifictionask for forgivenesslast days of satanGod and his childrenangelsChristmasa call to spread MessagesGod the Father offers His Son Jesus
24 december
2011
291Eerbiedig het belang van het gezin
New Paradiseloveprayer for protectionfamilyGod and his childrento parentsbirth of JesusdivorcesChristmasHoly Family
25 december
2011
292Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde
role of sufferingJesus I trust in youto clergyabout this Missionphariseestactic of satanhumilityfight against this MissionBiblepersecuton of prophetspersecution of this Missionaccusation to JesuspurificationJesus always present
26 december
2011
293H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen
chastisement from Godprayer for neighboursremorseNew ParadisehumilityGreat Tribulationask for forgivenesscall to prayerpurification
27 december
2011
294God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet
power of prayerNew ParadiseGreat TribulationGreat Miracleadditional prayerprayer for salvationcross on the skywhat is the WariningGod and his childrenprayer for liberationImmunity of God the Father
28 december
2011
295H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden
power of prayerprayer for neighboursMother of SalvationRosarydaily RosaryRosary as a protection against sinlies of satanprayer for a familiysociety
29 december
2011
296Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben
29 december
2011
297Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen
Armageddondo not be afraidCrusade Prayerspreparition to the Wargningto those who doubt in these Messages
31 december
2011
298H. Maagd Maria : Tijdelijke vrede in de wereld als de duistere zielen zich bekeren
warsprayer for neighboursMother of Salvationafter the Warningprayer for sinnersmurdercall to conversionCrusade Prayerscontrol over peopledarkness in a soul
01 januari
2012
299Er is slechts één waarheid. Eén licht. Al het andere is een leugen.
Jesus I trust in youto clergyabout this MissionI AmBibleguidance from Godpreparition to the Wargningliehell during the Warning
01 januari
2012
300H. Maagd Maria : Het moment van de triomf van Mijn Onbevlekt Hart is niet veraf
hatredlove to neighboursprayer for discermentother prohetsprayer for protectionpersecuton of prophets jealousylast days of satanenvyprayer for a prophetImmaculate Heart of Our Ladytrial in faith
02 januari
2012
301God de Vader : Twee miljard zielen zullen zich bekeren ten gevolge van deze boodschappen
The Remnant Armyrole of sufferingprayer for neighboursHoly Spiritto defeat evilhumilitycall to conversionfamilytwo billionsprotection against persecutionto those who doubt in these MessagesGod the Father, Creatorjoy
03 januari
2012
302Ik zal Mijzelf zeer spoedig bekend maken
prayer for sinnershell during the Warningcall to prayerno respect for Saviour
04 januari
2012
303Pogingen tot een nucleaire oorlog in het Oosten
The Remnant Armypower of prayerprayer for sinnerswar in the Middle EastMiddle EastPrayer Groupsnuclear weaponhell during the Warningprayers for peace
04 januari
2012
304Oordeel en vervloek een ander in Mijn naam en je spuugt in Mijn gezicht
battle among Christianshatredprideslandersdo not judgelove to neighbourshumilityfight against this Missionto those who do not believe in the Messagesask for forgivenessto enemies of the Missionlove to Godsuffering of Godto believersGarden fo Gethsemane
07 januari
2012
305God de Vader : Jullie, Mijn geliefde kinderen, hebben een glorieuze toekomst voor jullie liggen
power of prayerHoly Spirittactic of satanfaith in th worldthe Warningother prohetsidolatryhatred to this Missionfury of satanpersecution of this Missionprayer for conversionrejoicefaithfulness to Truthlast prophetGift of The Holy Spiritantient serpent - devilGod the Father, CreatorGlory to Godgoal of Satanfulfilled prophecycall to unityprayer for the young
08 januari
2012
306Jezus doet een oproep aan de kinderen overal ter wereld
New ParadiseI Amto those who do not know the sense of lifefalse godsAdam and Evepersonal prayerask for helpadditional prayerhelp from Jesusto those who are unhappypromise of Paradiseto childrento alcoholicsto drug addicts
08 januari
2012
307Na de wereldwijde schuldbekentenis zal Ik Mijn Tweede Komst voorbereiden
the Second Comingafter the WarningNew Paradisecall to conversionthis generationJesus Kinglast prophet
09 januari
2012
308H. Maagd Maria : Zoveel zielen kiezen ervoor de tekenen, die Ik geef, te negeren
power of prayercommitement to Jesusto clergythe Second Comingprayer for discermentcall to prayerimportance of prayercall to unity
10 januari
2012
309De grootste gruwel sinds de Holocaust wordt tegen de Joden beraamd
sinful lawfalse doctrinemasonryprayer for satansistslandersOne World GovermentJewstactic of antichristprayer for mercypersecution of Christianityfalse tolerancetrial in faithpersecution of Jewsprayer for IsraelHolocaust
11 januari
2012
310Bid voor de zielen in doodzonde die misschien de kans niet krijgen om verlossing te vragen
Jesus who suffersDivine Mercy Chapletto those who do not believe in the Messagescall to prayerNoeprayer for souls during the Warning
12 januari
2012
311H. Maagd Maria : Kruistocht van gebed (19) ‘Gebed voor de jongeren’
13 januari
2012
312H. Maagd Maria : Mijn kind, er zal spoedig vrede op aarde heersen
Armageddonafter the Warningcall to conversionsigns in the skypurification
13 januari
2012
313Wetenschappers zullen openlijk ontkennen dat dit mirakel heeft plaatsgevonden
warning of the HellThe Remnant ArmyJesus Savioursigns in the skyscienceGreat Miraclelies of satancall to prayerwhat is the Wariningprayer for deceived
13 januari
2012
314God de Vader : De laatste boodschapper om de Tweede Komst in te luiden
about this MissionI Amprayer for discermentfight against this Missionother prohetsto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophetsApostlesfalse prophetsto enemies of the Missiontransfer to the New Paradiselast prophetpreparations to the Last DayMaria Divine Mercy
16 januari
2012
315Gewijde dienaren, jullie zullen naar de Valse Profeet geleid worden
Jesus I trust in youArmageddonto clergythe False ProphetJesus SaviourJesus who sufferspersecuton of prophetsprayer to the Holy Spiritthis generationJesus Kingpreparations to the Last Day
17 januari
2012
316H. Maagd Maria : Een snood plan binnen het Vaticaan om de Katholieke Kerk te vernietigen
false doctrineto clergymasonrysacramentsthe False ProphetAntichristBenedict XVIfaithfulness to the faithearthquekescall to prayerchanges in the Chruchfalsification of faithprayer for the popeto practise faith in hiddenVaticanEucharist only on tongue
18 januari
2012
317De Antichrist, die achter de schermen klaar staat, zal zich spoedig aan de wereld vertonen
The Remnant ArmyArmageddonafter the WarningAntichristhumilityPurgatoryCrusade Prayerspenancepurificationmeaning of a penance
19 januari
2012
318Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst
The Remnant Armyto clergyabout this Missionafter the Warningthe False ProphetAntichristJesus Saviourthe Warningprayer for protectionthe Book of Truthtimetableprayer for the clergypurification
20 januari
2012
319De Valse Profeet zal behandeld worden als een levende heilige. Diegenen die zich tegen hem verzetten, zullen beschouwd worden als ketters.
warning of the HellThe Remnant Armypower of prayerto clergyNew Paradisethe False ProphetAntichristdo not be afraidAdam and Eveother religionsfearprayer for unbelieversthis generationpersecution of this Missionliefalse humilitycall to prayerprayer for deceivedlast prophetHoly TrinitypurificationVaticanhidden places of prayer
21 januari
2012
320Luister naar Mijn dringende smeekbede om te bidden voor de ziel van de atheïsten
prayer for unbelievershell during the Warningcall to prayerto believersmeaning of a penanceprayer for souls during the Warningoffering of suffering
23 januari
2012
321Goed nieuws – God, Mijn Eeuwige Vader, heeft de redding van een groot deel van de mensheid bekrachtigd
warning of the Hellpower of prayerprayer for satansistCrusade PrayersNew Agelies of satanGod the Father, Creatorcosmosto satanistscult of Satan
24 januari
2012
322H. Maagd Maria : Er wordt een nucleaire oorlog met Iran beraamd
power of prayerthe Second ComingRosaryRosary as a protection against sinwar in the Middle Eastsigns in the skyGreat Miracleprayer for unbelieversPrayer Groupsnuclear weaponthose in high finansepreparition to the Wargningcall to prayerstrength of SatanIran
25 januari
2012
323Het laatste geheim van Fatima onthult de waarheid over de verdorven sekte die het Vaticaan is binnengedrongen
warning of the Hellto clergymasonrymurderabortionmediaCatholic Churchacceptance of sinFatimaother prohetspersecuton of prophetsfalse godsPurgatorypurity of faithfalse mercyHellfalse religionsexecutionsfalsification of faithMoisesgoal of Satandefend the faithVaticaneuthanasiaThird Secret of Fatimaself-defence
26 januari
2012
324Oproep aan de geestelijkheid : Bereid Mijn kudde voor op Mijn langverwachte Tweede Komst op aarde
to clergyslavery of sinI AmCatholic ChurchChruch will fallto priestsfaithfulness to the faithTrue ChurchCrusade Prayersrenewal of the ChurchApostle Simon Peterdivision of mankindprayer for guidancepreparations to the Last Day
27 januari
2012
325H. Maagd Maria : Bid met heel jullie hart voor Paus Benedictus
power of prayerHoly SpiritBenedict XVIaposthasyconversionCrusade Prayersstrength of Satanprayer for the popeVatican
28 januari
2012
326Mijn goddelijke barmhartigheid gaat verwezenlijkt worden zoals dit geopenbaard werd aan de Heilige Faustina
prayer for strenghtabout this Missionpeace in soulother propheciessigns in the skypersecuton of prophetsGreat Miracleto enemies of the Missionpreparition to the Wargningsaint Faustine
29 januari
2012
327De H. Maagd Maria roept op tot een dag van gebed en vasten als voorbereiding op de Waarschuwing
free willNew ParadiseRosaryJesus Saviourcall to conversionDivine Mercy Chapletprayer for mercyrole of fastingpain of the SalvatorWarning as an ilusionprayer for faithOur Lady as Co-Redemptrixprayer for souls during the Warning
30 januari
2012
328Jezus kondigt een volle aflaat af voor totale absolutie
The Remnant ArmyHoly Spiritlove to GodPlenary IndulgenceGift of a Plenary Infulgence
31 januari
2012
329Maagd Maria: Niemand zal verhinderen dat het Boek der Waarheid aan de wereld geopenbaard wordt
about this MissionJesus Saviourthe Book of TruthJesus to mankindinforming about the MessagesMaria is only the instrumentangelsa call to spread Messagesobedience
01 februari
2012
330Dachten jullie dat Ik jullie zou negeren tot de Oordeelsdag?
I Amprayer for discermenthumilityJesus Saviourto those who do not believe in the Messagesprayer to the Holy Spiritask for forgivenesshelp from JesusPlenary IndulgenceGift of a Plenary Infulgenceto those who doubt in these Messagesrejection of Saviourpreparations to the Last DayPope Holy Vicar of Jesus
02 februari
2012
331H. Maagd Maria: Haat is haat. Er bestaan geen twee soorten. Ze zijn hetzelfde.
warsArmageddonhatredpridephariseesCrucifictionfight against this Missionpersecuton of prophetsCrusade Prayersto enemies of the Missionto believersdivision amongst Christianscall to unity
04 februari
2012
332De oorlogen waarbij Iran, Israël, Egypte en Syrië betrokken zijn, zijn met elkaar verbonden
warsApocalypsehatredchastisement from Godafter the WarningHoly Spiritthe False ProphetAntichristOne World Govermentfight against this Missionaposthasywar in the Middle Eastdo not be afraidprayer for protectionpersecuton of prophetsIsraelhungergenocidemoneythis generationto enemies of the Missionprayer for conversionSyriaEgyptcall to prayerworld controllove is answer to hatredItalyIran
04 februari
2012
333God de Vader: De wereld moet een kastijding ondergaan. Mijn ingrijpen is noodzakelijk.
warsApocalypseArmageddonchastisement from Godcourage to proclaim the Truthfalse peacetactic of antichristearthquekestimetablelieconsequences of sinGod the Father, Creatorpurificationcult of Satanprayers for peace
04 februari
2012
334H. Maagd Maria: Wanneer jullie de Rozenkrans bidden, kunnen jullie helpen je land te redden
The Remnant Armychastisement from Godpeace in soulMother of SalvationNew ParadiseRosarydaily RosaryRosary as a protection against sinhumilityJesus Savioursalvation of sinnersCrusade PrayersPrayer Groupspreparitions to the New Paradiseto sinnersOur Lady as ProtectorOur Lady as ProtectorImmaculate Heart of Our Ladydecline of faithprayer for unity
05 februari
2012
335Bid dat een nucleaire oorlog, die een derde van de mensheid zou wegvagen, afgewend kan worden
Jesus I trust in youApocalypsethe Warningwar in the Middle EastCrusade PrayersPrayer Groupsnuclear weaponcall to prayerto believersprayers for peacecall to unity
06 februari
2012
336De mysteries, al zolang verborgen in de archieven van het Goddelijk Rijk
prayer for strenghtThe Remnant Armyrole of sufferingNew ParadiseI Amthe Book of Truthcall to prayerhopeto those who believe in these Messagespreparitions to the New Paradisepurificationcall to unity
07 februari
2012
337H. Maagd Maria: De Boze zal niet rusten tot de Katholieke Kerk met de grond gelijk gemaakt is
to clergyMother of Salvationtactic of satanChruch will fallTrue ChurchCrusade Prayersto other churcheschanges in the Chruchpreparitions to the New Paradisedivision amongst Christiansprayer for unity
08 februari
2012
338Zeer spoedig zal er een man komen die zal belijden Mij te zijn
tactic of satanthe False ProphetAntichristto unbelieversfalse peacefalse miracles666 - the mark of the beasttactic of antichristhumanitarismprayer for unbelieverstimetablefalse love for neighboursto believersHoly Trinitywho is the Antichristto apostates
08 februari
2012
339Ontucht, pornografie en prostitutie zijn allemaal doodzonden
warning of the HellhatredremorseConfessionJesus Saviourcall to conversionidolatryadulterymortal sinpornographyPlenary Indulgencelove to sinner and condemnation fo sinHellprostitutionto sinnersprayer for forgivenessto greatest sinnersrape
09 februari
2012
340God de Vader: Er zullen voor de Waarschuwing aardbevingen gevoeld worden die deel uitmaken van een kleine kastijding
chastisement from Godsalvation in prayerask for forgivenessprayer for unbelieversearthquekesbefore the Warningpreparition to the Wargningtimetableparents loveprayer for souls during the Warning
10 februari
2012
341Mijn arme Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zal van de Heilige Stoel te Rome verdreven worden
warspower of prayermasonryAntichristthe WarningBenedict XVIcall to spread the Wordask for helpso called conspiracy theoriesVaticannull
11 februari
2012
342H. Maagd Maria: Andere landen zullen Engeland navolgen om het openbare gebed te verbieden
to atheistsThe Remnant ArmyArmageddonCatholic Churchprayer for protectionCrusade Prayerspersecution of Christianityto other churcheseducationto practise faith in hiddenhatred of GodEnglandban of practising the faith
12 februari
2012
343De Heilige Bijbel wordt niet terzijde geschoven ten gunste van deze boodschappen
The Remnant Armypower of prayerabout this MissionJesus Saviourwar in the Middle Eastdo not be afraidBiblenuclear weapona call to spread MessagesJesus the only way of salvation
12 februari
2012
344De laatste dagen van Satan: Zoals bij een wesp zal bij het sterven de angel het pijnlijkst zijn
power of prayerHoly SpiritNew ParadiseAntichristtactic of antichristCrusade Prayerslast days of satanwho is the Antichrist
13 februari
2012
345God de Vader: Europa zal het eerste doelwit zijn van de Rode Draak, gevolgd door de VS
warning of the HellApocalypseprayer for satansistNew Paradisecommunismthe Warningthe Seal of The Living Godthe Book of DanielChina1000 yearsprayer as the only salvationAdam and EveCrusade Prayerspersecution of Christianitylove to Godlife in the New Paradiseprayer for persecutorsUSAEuropeJohn the Apostlesatanismprophet Danielcult of Satando not guess termsdetails known to Maria
14 februari
2012
346De verdorven groepering maakt zich schuldig aan de grootste leugen om controle over de landen te bemachtigen
power of prayermasonrysalvation in prayerMiddle Eastprayer for protectionCrusade PrayersUSAEurope global collapse of financial marketsto those who believe in these Messagesa call to spread Messagescall to unityEuropean leaders
16 februari
2012
347H. Maagd Maria: Introduceer abortus in Ierland en jullie verbreken de verbinding met Mijn Hart
The Remnant Armysinful lawabortioncall to conversionaposthasyprayer for protectiongenocidepersecution of Christianityfight against sinto those who believe in these Messagesdictaturea call to spread Messagesban of practising the faithIrelandsecularismprayer to avoid abortionsocialism
17 februari
2012
348De Europese landen zullen bezwijken aan een dictatuur, geen haar beter dan in de dagen van Hitler
masonryAntichristmediaOne World GovermentRussiaChinaBabylonhungermoneyprayer for those persecutedEuropeRomefood storageworld controlItalyHitlerban of practising the faithEuropean leadersGreece
18 februari
2012
349Het Beest met de tien horens is de Europese Unie
Apocalypseabout this Missionthe Second Comingto unbelieverscommunismJesus SaviourRussiaChinaBabylonthis generationlast days of satancall to prayerto believerslast prophetto practise faith in hiddenban of practising the faiththe European Union - the Beast
19 februari
2012
350God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God
free willhatredNew Paradisethe Seal of The Living GodDivine Mercy ChapletCrusade PrayersGod and his childrenpurification
19 februari
2012
351God de Vader: Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. De keuze is aan jullie
free willThe Remnant ArmyApocalypsematerialismpowerGreat Tribulationother prohetsthe Seal of The Living Godidolatryto those who do not believe in the Messagesto enemies of the Missionfamilyto believersFirst Sealingratitude of man
20 februari
2012
352Waarom verwerpen jullie Mijn waarschuwingen om jullie voor te bereiden op Mijn Tweede Komst?
free willto clergyabout this Missionpridethe Second Comingphariseeshumilityto those who do not believe in the MessagesGift of The Holy Spiritpreparations to the Last Daykey simplicityJesus Good Shepherd
21 februari
2012
354Vasten is belangrijk voor jullie ziel
sacrificesCrusade Prayerspurificationfasting one day a weekLent
22 februari
2012
355H. Maagd Maria: Bid dat een nucleaire oorlog in Iran afgewend kan worden
power of prayertactic of satanRosarywar in the Middle Eastgenocidenuclear weaponcall to prayerprayers for peaceIran
23 februari
2012
356God de Vader: Oproep tot de Katholieke Kerk om het Nieuw Tijdperk van Vrede op aarde te aanvaarden
to clergythe Second ComingNew ParadiseCatholic ChurchBible1000 yearsthe Book of TruthApostlesJesus KingJohn the Apostlefalse understanding of the Bible
23 februari
2012
357Er zal geen dood zijn. Geen ziekte. Geen zonde in het Nieuwe Paradijs.
peace in soulNew Paradise1000 yearsAdam and Eveprayer for unbelievershappinessthis generationeternal lifepurificationjoysecond resurrection
24 februari
2012
358Wijs de profeten van de Heer nooit af!
to clergythe Second Comingsinprayer for discermentCatholic Churchwarning for the clergythe Book of Truthto enemies of the Missionpersecution of this Missionprayer for the clergyto other churcheslast prophetend times
24 februari
2012
359God de Vader: De balsem die jullie zo hard nodig hebben om jullie ziel te kalmeren
preparition to persecutionThe Remnant Armydo not judgelove to neighboursfight against this Missiondo not be afraidprayer for unbelieversprayer for persecutorsto those who believe in these Messagestrial in faithprayer for those lukewarm in their faithcall to unitypatience and love for persecutorsdo not slander
26 februari
2012
360De wereld staat op het punt om de volgende fase van reiniging te ondergaan
warsApocalypseto clergyHoly Spiritabortionacceptance of sinaposthasypersecution of Christianitydisorderprayer for persecutorscall to prayerto other churchespurificationdivision amongst Christiansdecline of faith
27 februari
2012
361Weten jullie niet dat de Heilige Geest de ziel van diegenen met een versteend hart niet kan en niet zal binnentreden?
Holy SpiritConfessionother propheciesthe Seal of The Living GodBiblePlenary IndulgenceGift of a Plenary Infulgenceimportance of prayerdo not guess terms
29 februari
2012
362Verenig jullie naarmate we de poorten van het Nieuwe Paradijs binnen gaan
Jesus Saviourthe WarningCrusade Prayershell during the Warningprayer for souls during the Warning
01 maart
2012
363God de Vader: Waarschuwing betreffende satanische sekten en de New Age-leerstellingen
warning of the Hellrole of sufferingfalse doctrineprayer for satansistNew Paradisefalse godsNew Agelove to Godlies of satanadditional prayerauspiceto believerssatanismpurificationto satanistsfalse paradise
01 maart
2012
364H. Maagd Maria: Word wakker, kinderen! Jullie moeten de waarheid omhelzen
schismto clergyabout this MissionsacramentsCatholic Churchother propheciesaposthasysuffering of Godfight against sinfalse tolerancelast prophetrejection of Saviourpreparations to the Last Daykey simplicity
03 maart
2012
365De Katholieke Kerk en het Huis van Israël zullen vervolgd worden
warning of the HellApocalypseNew ParadiseCatholic ChurchpersecutionJewsIsraelrenewal of the Churchpersecution of Christianitypersecution of Jews
04 maart
2012
366Het Boek der Waarheid wordt aan jou, de zevende boodschapper voor de eindtijd, geopenbaard
Apocalypsethe Warningconversionthe Book of TruthJohn the Apostlelast prophet
05 maart
2012
367Wees nu op jullie hoede aangezien de man van vrede zich aan de wereld zal voorstellen
ApocalypseNew ParadiseBenedict XVIother prophecieswar in the Middle Eastfalse peaceMiddle Easttactic of antichristcall to prayerthe Last Judgementprayer for liberationend times
06 maart
2012
368Het eerste zegel is de geloofsafval
Apocalypsefalse doctrineto clergyegoismtactic of satanprayer for discermentaposthasyidolatryocult symbolsother religionsoccultismthe Book of TruthCrusade PrayersNew AgeauspiceyogareikiJohn the ApostleHoly TrinityUFOtarot cardsworship of angelsFirst Seal
07 maart
2012
369Mijn Tweede Komst kan niet voorkomen worden noch kan deze tegengehouden worden
Jesus I trust in youpridethe Second Comingfight against this Missionguidance from Godto enemies of the Missionpersecution of this Mission
07 maart
2012
370God de Vader: Mijn Zegel van Bescherming is voorzegd wanneer het tweede zegel verbroken is
warsApocalypseArmageddonI Amthe Seal of The Living GodMiddle Eastdo not be afraidIsraelPalestinethe Book of Truthlast prophetMaria Divine MercySecond Seal
08 maart
2012
371H. Maagd Maria: Bid de Rozenkrans doorheen alle naties tussen nu en Paaszondag
The Remnant Armypower of prayerJesus I trust in youRosarydaily Rosaryhatred to this Missionso called conspiracy theoriesGarden fo Gethsemanehatred of GodEasternull
09 maart
2012
372Tijd om het tweede zegel te openen daar de oorlogen zullen toenemen
warsthe Second ComingmediaOne World Govermentfalse peacetactic of antichristIII world warcall to prayerso called conspiracy theoriesworld controlprayers for peaceprayer for IsraelHolocaustSecond Sealnatural wealthantichrist as peaceful negotiatorbetrayal of Israel
10 maart
2012
373H. Maagd Maria: Nooit eerder was er zoveel verzet tegen goddelijke openbaringen
preparition to persecutionbattle among ChristiansHoly Spiritprayer for discermentfight against this Missionhatred to this Missionlast days of satanpriests
12 maart
2012
374Er wordt nu door een bepaald deel binnen Mijn Kerk een gezamenlijke inspanning geleverd om jou het zwijgen op te leggen.
schismto clergyphariseesCrucifictionfight against this MissionChruch will falladorationrejection by the clergytrial in faith
13 maart
2012
375Liefde is sterker dan haat
hatredlove to neighboursHoly Spiritmurderthe Seal of The Living GodCrusade Prayerspersecution of Christianityfamilycall to prayerGod and his childrentortureslove is answer to hatredsuicidecall to unityprayer to avoid abortionlove for fellow Christians
14 maart
2012
376Het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht is een zware zonde
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawprayer for sinnersChruch will fallhomosexualitySacrament of Matrimonyhumanitarismsin of homosexual marriage
16 maart
2012
377Ik zal komen op de wolken, omringd door alle engelen en heiligen uit de Hemel
to clergythe Second ComingI Amthis generationto believersthree days of darknessdivision of mankindthe Last Judgementpreparations to the Last Dayemptiness of souldo not guess terms
18 maart
2012
378H. Maagd Maria: Bid voor Paus Benedictus XVI die gevaar loopt uit Rome verbannen te worden
prayer for strenghtschismmasonrythe False ProphetAntichristBenedict XVIChruch will fallto priestsCrusade Prayerspersecution of Christianityprayer to Mother of SalvationRomeso called conspiracy theoriesprayer for the clergyprayer for the popeVaticanPope Holy Vicar of Jesus
20 maart
2012
379De tijd van het schisma in de Kerk is bijna aangebroken en jullie moeten nu voorbereid zijn
The Remnant ArmyJesus I trust in youto clergythe Second Comingprayer for discermentthe False Prophetcourage to proclaim the Truthfalse miraclesdo not be afraidadditional prayersuffering of Godfaithfulness to Truthtrial in faithJesus always presentcall to unity
20 maart
2012
380Vertel de mensheid dat alles nu in Mijn allerheiligste handen ligt
The Remnant Armychastisement from Goddaily RosaryOne World Govermentthe Seal of The Living GodDivine Mercy Chapletprayer as the only salvationCrusade Prayersnuclear weaponhelp from Jesuscontrol over peopleGift of The Holy Spirit
21 maart
2012
381Het verzet tegen Mijn Tweede Komst zal heftig zijn
role of sufferingApocalypsethe Second Comingphariseesafter the Warningto suffering peopleCrucifictionacceptance of sinBenedict XVIthe Book of DanielBiblepersecuton of prophets1000 yearsrejection of Saviourpower of sufferingend timesthe Way of the Cross to Calvarythose who suffer will reign
22 maart
2012
382Jullie hebben niet veel tijd meer voordat Ik kom om te oordelen
to clergythe Second Comingprayer for discermenthumilityJesus Saviourguidance from GodPurgatoryCrusade Prayersthis generationHellthe Last Judgementpreparations to the Last DayJesus always present
24 maart
2012
383Zelfs de Waarschuwing zal niet alle niet-gelovigen bekeren
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingthe Warningatheismprayer for unbelievers
25 maart
2012
384H. Maagd Maria: Vraag Mijn kinderen om op Goede Vrijdag een dag te vasten om de ene-wereldmunt te voorkomen
warspower of prayerHoly SpiritRosaryCrucifictionJesus who suffersCrusade Prayersrole of fastingpersecution of Christianityworld currencycontrol over peopleHoly FridayHoly Weekfinancial hardship and lack of money
27 maart
2012
385Jezus onthult details over Zijn kruisiging
CrucifictionJesus who suffersto sinnersPontius PilatescourgingOur Lady as Co-Redemptrixthe Crown of Thornshatred of Godlife of Our Ladythe Way of the Cross to Calvary
29 maart
2012
386Ik smeek jullie. Kruisig Mij niet opnieuw!
phariseesslavery of sinCrucifictionJewsto those who do not believe in the MessagesAdam and Everejection of SaviourMoises
30 maart
2012
387H. Maagd Maria: Ik ben de Middelares. Ik zal jullie gebeden door Mijn bemiddeling voorleggen aan Mijn dierbare Zoon
CrucifictionPassion of Christpersecution of this Missioncall to prayerrejection of Saviourprayer for the popeHoly Weekprayers for peaceOur Lady as Advocate
30 maart
2012
388Mijn nieuwe wonderwerken zullen aan de wereld gepresenteerd worden
free willchanges of wheather patternsrole of sufferingthe Second Comingtactic of satanCrucifictionthe WarningPassion of ChristJews1000 yearsother religionsJesus Kinglast days of satanGod and his childrenthe Last Judgementchanges on the EarthHoly WeekChristians
31 maart
2012
389Laat hen tot Mij bidden om onderscheidingsvermogen
free willprayer for discermenthumilityCrucifictionfight against this MissionMaria is only the instrumentThomas the Apostle
02 april
2012
390Enkel door de voorspraakgebeden kunnen de zielen in duisternis gered worden
before the Warningprayer for salvationHoly Weekprayer for souls during the Warning
03 april
2012
391Bid a.u.b. het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid en begin Mijn noveen op Goede Vrijdag
The Remnant ArmyJesus I trust in youCrucifictionJesus who suffersDivine Mercy Chapletprayer for unbelieverslove to sinner and condemnation fo sinto sinnersGarden fo Gethsemanethe Last JudgementHoly FridayNovena of Divine Mercy
04 april
2012
392Goede Vrijdag is de dag waarvan Ik verlang dat deze, vooral dit jaar, herdacht wordt om wat deze werkelijk inhoudt
Jesus SaviourEucharistApostlesSacrament of Communionthe Last SupperHoly FridayGod the Father offers His Son Jesus
05 april
2012
393Pasen is een tijd waarin Mijn kruisdood passend overdacht wordt
the Book of Lifeto clergythe Second ComingremorseNew Paradisetactic of satanhumilityCrucifictionacceptance of sinprayer for protection1000 yearsfalse mercyJesus Kingsanctifying gracefamilyResurrectioncall to prayerEasterfirst resurrection
06 april
2012
394Ik ben de Kerk. De Kerk werd door Mij opgericht en deze kan nooit ophouden te bestaan.
schismfalse doctrinethe Second ComingNew ParadiseCatholic Churchacceptance of sinBenedict XVIother propheciesBibleTrue Churchfalse mercytrue faitheternal lifeprayer for the popeVatican
07 april
2012
395Hemel en aarde zullen één worden. Het ene zal niet meer zonder het andere bestaan.
Jesus I trust in youthe Second ComingremorseNew Paradisehumilitydo not be afraid12 nationslife in the New Paradisesuffering of Godlast days of satanrejoiceeternal lifepreparations to the Last Dayend times
08 april
2012
396H. Maagd Maria: Het tijdperk van vrede, waarover Ik te Fatima sprak, is in vergetelheid geraakt
schismMother of SalvationNew Paradisetactic of satanCatholic ChurchFatimaBenedict XVI1000 yearsprayer for the clergyantient serpent - devilconsecration to Our LadyOur Lady as Co-Redemptrixprayer for the popeOur Lady as AdvocateMary as Intercessor
09 april
2012
397H. Maagd Maria: Het moment waarop Ik de slang zal verpletteren, komt naderbij
schismpower of prayerArmageddonto clergyNew ParadiseRosary as a protection against sinthe False Prophetfight against this MissionBenedict XVIdo not be afraidtactic of antichristto priestsBiblerole of fastingpersecution of this Missioncall to prayerantient serpent - devilangelsOur Lady as Co-Redemptrixto bishopsto cardinalsImmaculate Heart of Our Lady
10 april
2012
398De haat tegen jou zal toenemen. Er zal je gezegd worden dat dit werk van Satan is.
The Remnant Armytactic of satanprayer for protectionto those who do not believe in the Messageshatred to this Missionto enemies of the Missionlies of satanpersecution of this Missionprayer to Mother of SalvationOur Lady as defeating satangift of reading souls
11 april
2012
399De volgende Paus mag dan wel door leden binnen de Katholieke Kerk gekozen worden, maar hij zal toch de Valse Profeet zijn
The Remnant ArmyschismJesus I trust in youApocalypsesinful lawto clergymasonrythe Second ComingphariseesNew Paradisethe False ProphetCatholic ChurchBenedict XVIcourage to proclaim the TruthChruch will fallto priestsBible1000 yearsfaithfulness to the faithgood as an evilCrusade PrayersApostle Simon Peterfaithfulness to Truthto those who believe in these Messagescardinalsto bishopsto cardinalsheresysins of the clergyMaria Divine Mercy
12 april
2012
400Zoveel leugens, waarbij het bestaan van de hel ontkend wordt, zullen de ondergang betekenen van de Christenen
warning of the Hellrole of sufferingto clergypridedo not judgephariseesremorseNew ParadiseJesus who suffersSacrament of Baptismpurity of faithfalse mercylove to sinner and condemnation fo sinfalse love for neighboursdescription of eternal damnationhatred of God
14 april
2012
401Mijn Restkerk en de twee getuigen waarnaar in het Boek der Openbaring verwezen wordt
free willwarning of the Hellpreparition to persecutionThe Remnant ArmyApocalypseto clergyNew Paradiseprayer for discermentthe False ProphetJesus Saviourthe WarningJewsBiblefaithfulness to the faithTrue ChurchIsraeltrue faithHoly Massto those who believe in these MessagesGospelGift of The Holy Spiritto practise faith in hiddenend timespregnant women of the Book of Revelation Apocalypse 1260 days of abandonement two witnesses of the Book of Revelation
15 april
2012
402Ik, jullie Jezus, zou Mijn eigen Kerk nooit kunnen ondermijnen
schismfalse doctrinemasonryHoly Spirittactic of satansacramentsthe False ProphetCrucifictionBenedict XVIChurch - the Body of Christguidance from Godchanges in the rite of the Holy Masschanges in riteschanges in the ChruchheresyVaticanend timesyear 1967
16 april
2012
403Mijn boodschappen zijn bestemd voor alle religies en geloofsovertuigingen met inbegrip van diegenen die niet geloven
powertactic of satanto unbelieversto those who do not know the sense of lifeto not lovedto those who feel unfulfilledsatanismdiabolic possesionpersonal prayeradditional prayerto all religionsto those who are unhappya call to spread Messagesconsolation
17 april
2012
404Maak nooit misbruik van anderen, ook niet in het zakenleven, de politiek of eender welke werkkring
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingprayer for neighbourslove to neighboursprayer for sinnersHoly Spiritto those who do not know the sense of lifeto suffering peopleOne World Govermentrole of fastingcall to prayerGod the Father, Creatorpower of sufferinglove of childkey simplicityto be as a child to solders of the Remnant Army
19 april
2012
405Zelfs diegenen die verschrikkelijke zonden begaan, worden door God de Vader bemind
materialismrichnessremorseNew Paradisecall to conversionthe Warningcult of bodyCrusade Prayersdiabolic possesionhatred of satanlies of satanthe Last Daylife in the New Paradiselove to sinner and condemnation fo sinGod and his childrenfalse paradiselast chance of Mercysexual immoralityJesus the only way of salvation
20 april
2012
406Geen miljoenen maar miljarden zielen zullen zich bekeren
free willThe Remnant Armypower of prayerchastisement from GodOne World Govermentthe Warningdo not be afraidto those who do not believe in the MessagesearthquekesJesus Kingprayer for conversionimportance of prayerto believerspreparitions to the New Paradiseconsolationbillions of conversions
21 april
2012
407H. Maagd Maria: Wanneer de tijden moeilijk of pijnlijk lijken, kinderen, doe dan altijd een beroep op Mij
Jesus I trust in youMother of SalvationhumilityCrusade Prayersprayer to Mother of Salvationthe meaning of Crusade Prayers
22 april
2012
408Help Mij de wereld voor te bereiden op Mijn Tweede Komst
preparition to persecutionThe Remnant Armythe Second ComingHoly Spiritthe WarningCrusade Prayersthis generationpreparations to the Last Day
22 april
2012
409Meer naties verbinden zich onderling en meer van Gods kinderen zullen door één organisatie bestuurd worden
prayer for strenghtchanges of wheather patternssinful lawegoismtactic of satanprayer for discermentOne World Govermenttactic of antichristprayer for protectionRussiaChinaprayer as the only salvationdestruction of cropsdisastershungergenocideUnited KingdomUSAfood storagecall to prayerso called conspiracy theoriesworld controlpoisoned foodban of practising the faiththe European Union - the BeastThird Seal your own crops drinking water shortage preparations for days of hunger
23 april
2012
410Tot Mijn gewijde dienaren zeg Ik dit. Maak niet de fout van jullie voorvaderen die Mij afwezen toen Ik de eerste keer kwam.
The Remnant Armyto clergythe Second ComingphariseesNew Paradiseprayer for discermentthe False ProphetAntichristfaithfulness to JesusCrucifictionfight against this MissionidolatryBiblehatred to this Missionguidance from GodGreat MiracleCrusade Prayerslove to Godcall to prayerto believersGod and his childrenlast prophetthe Last Judgementpreparations to the Last Daykey simplicityMaria Divine Mercy
24 april
2012
411De hele mensheid zal een vrije wil bezitten tot hun wil zich verenigt met de Goddelijke Wil van de Vader
free willrole of sufferingabortionI Amdiabolic possesionoffering to Jesuspower of sufferingto apostatesdemonstemporary life on earth
25 april
2012
412Diegenen die Mij trouw zijn, zullen zonder te lijden, in een oogwenk, opgenomen worden in de Nieuwe Hemel en Aarde
to atheistsremorseprayer for sinnersNew Paradisedo not be afraidjoy in Godtransfer to the New Paradise12 nationslife in the New ParadiseJesus Kingfamilypreparitions to the New Paradiseto sinnersprayer for a familiy

413God de Vader: Als Vader van de hele mensheid ben Ik klaar om Mijn Zoon te sturen om Zijn rechtmatige troon terug op te eisen
free willintelligencethe Second ComingNew Paradiseto unbelieverspersecutionacceptance of sinaposthasyAdam and Evethis generationlast days of satanpreparations to the Last DayLuciferdemonsfinancial hardship and lack of money
28 april
2012
414H. Maagd Maria: Mijn kind, er zal geen dood zijn voor diegenen die Mijn Zoon liefhebben
about this Missionafter the Warningprayer for unbelieverstransfer to the New Paradise
29 april
2012
415Het eerste geheim in het Boek der Waarheid openbaart een samenzwering tegen de Kerk door vrijmetselaarsgroeperingen
warning of the HellApocalypseto clergymasonryHoly Spiritaposthasythe Book of Danieloccult ritualsthe Book of TruthJohn the Apostlesatanismprophet DanielVaticancult of Satanyear 1967 black satanist masses satanist sacrifices of people
29 april
2012
416Ik wend Mij tot jullie allen die Mij niet kennen
peace in soulto unbelieversto those who do not know the sense of lifeto not lovedto those who feel unfulfilledthe Warningdo not be afraidhow to prayCrusade Prayerstransfer to the New Paradiseask and you will be givento those who are unhappyto those lukewarm in their faithJesus always presentJesus you take care of itwhat is prayer
30 april
2012
417Luister naar Mijn oproep en bereid jullie voor op de uitstorting van Mijn Heilige Geest
Holy SpiritOne World Govermentworld controloutpouring of the Holy Spirit
01 mei
2012
418De Heilige Geest zal deze zondag neerdalen. De tweede uitstorting door de kracht van de Heilige Geest
Holy SpiritCrusade Prayersoutpouring of the Holy Spirit
04 mei
2012
419God de Vader: Aanvaard Mijn Heilige Geest met bewondering en met dank
Holy SpiritCrusade PrayersGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
05 mei
2012
420Aan Mijn hedendaagse leerlingen wordt een enorme opdracht toegekend
power of prayerrole of sufferingprayer for neighboursslavery of sincall to prayerjoy of salvation
06 mei
2012
421De pijn en vervolging, die Mij worden toegebracht door die sekten die in het geheim werken om de Heilige Stoel omver te werpen, is hevig
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingto clergymasonryprayer for satansistprayer for sinnersJesus who suffersTrue Churchlast days of satancall to prayerhatred of GodVatican
06 mei
2012
422Veel Pausen zijn gevangenen geweest op de Heilige Stoel, omgeven door vrijmetselaarsgroeperingen
warning of the Hellto clergymasonrymaterialismrichnessthe False ProphetBenedict XVIcourage to proclaim the Truthbetrayal by the clergySt. Michael ArchangeleOne World ReligionEucharistApostle Simon PeterHellto believersto other churchesopenness of the church buildings to hereticsVaticanSecond Vatican Councilnulldecline of faithPope Holy Vicar of Jesuspregnant women of the Book of Revelation year 1967 to the Catholic Church
07 mei
2012
423H. Maagd Maria: God, de Allerhoogste, kan het lot van de wereld veranderen
power of prayerabout this MissionOne World GovermentCrusade PrayersJesus the only way of salvationcalling for God the Father
08 mei
2012
424Mijn Restkerk, geïnspireerd door de profeet Henoch, zal overal waar Mijn heilig woord gehoord wordt, haat veroorzaken
The Remnant ArmyschismJesus I trust in youto clergyidolatryBibleEucharistdesecration of the Eucharistguidance from Godchanges in the rite of the Holy MassSacrament of CommunionApostle Simon Peterchanges in the consecrationchanges in the Holy CommunionJesus always presentend timesprophet Enoch
08 mei
2012
425Het werk van de vrijmetselaarsgroeperingen in jullie wereld is reeds aan het verzwakken
The Remnant Armypower of prayerJesus I trust in youpeace in soulmasonryHoly SpiritI Amdo not be afraidhelp from Jesusgoal of Satanoffering of suffering
09 mei
2012
426H. Maagd Maria: Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk lijden
to clergyNew World ReligionmasonryCatholic ChurchChruch will fallto priestsdesecration of the EucharistCrusade Prayersprayer for the clergychanges in the consecrationVaticansins of the clergy
10 mei
2012
427De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang
New Paradisesalvation in prayerto those who do not believe in the Messagescall to prayerto those lukewarm in their faithprayer for those lukewarm in their faitha call to spread Messages
11 mei
2012
428H. Maagd Maria: Ga en open jullie ogen, kinderen, en aanhoor, onderzoek en overweeg alles wat jullie in de naam van God voorgehouden wordt
prayer for discermentsatanism jealousyhatred of satandisorderdespairHellcall to prayereternal lifeGod the Father, Creatorgoal of SatandemonsMary Queen of Angels
12 mei
2012
429Mijn Nieuw Koninkrijk: Jullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets ontbreken
free willJesus I trust in youpeace in soulNew Paradisedo not be afraidtransfer to the New Paradiselife in the New ParadiseJesus Kingwhat is the Wariningeternal lifenulljoymeaning of a penancejoy of salvation
13 mei
2012
430Gebedsverzoeken: Ga nu en noem dit verzoek ‘Mijn oproep aan Jezus’
role of sufferingHoly Spiritpersonal prayerprayer for salvationto sinnerspower of sufferingJesus always present
14 mei
2012
431Het tweede zegel: Wereldoorlog 3
preparition to persecutionThe Remnant ArmyApocalypsebanking systemAntichristcommunismthe Seal of The Living Godwar in the Middle Eastfalse peaceMiddle EastOne World Religiontactic of antichristprayer for protectionRussiaChinato those who do not believe in the MessagesIsraelhungerCrusade Prayerspersecution of ChristianityIII world wartimetableEuropeSyriaEgyptfood storage global collapse of financial marketsworld controlwho is the AntichristEastern countriesfulfilled prophecyFrancefinancial crisisIranthe European Union - the BeastGreeceSecond SealThird Seal Germany prayer for Europe
16 mei
2012
432H. Maagd Maria: Er zal Mijn zieners in de wereld opgedragen worden te bidden om de gevaren, verbonden aan een wereldoorlog, af te wenden.
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingJesus I trust in youRosarydaily Rosarythe Seal of The Living Goddo not be afraidcall to prayerto other churchesprayer for Europe
16 mei
2012
433Richt gebedsgroepen op gewijd aan ‘Jezus aan de mensheid’
I Amfight against this Missionthe Seal of The Living God666 - the mark of the beastCrusade PrayersPrayer GroupsJesus to mankindJesus always presenta call to spread MessagesMaria Divine Mercyprayer for homeland
16 mei
2012
434H. Maagd Maria: Dit Zegel werd voorzegd in het Boek van Johannes
Apocalypsethe Seal of The Living Godprayer for protectionprotection against persecution
17 mei
2012
435De Ene Restkerk die zal standhouden, onverslagen, tot de opkomst van het Nieuwe Jeruzalem
18 mei
2012
436God de Vader: Vrees niet Mijn hand maar de hand van diegenen die jullie vijanden zijn
warning of the HellschismApocalypsechastisement from Godthe Second ComingI AmJesus Saviourdo not be afraidthe Book of TruthJesus KingGod the Father, Creatorpurificationpreparations to the Last DayJesus the only way of salvation
18 mei
2012
437H. Maagd Maria: De Boze valt diegenen aan die God het meest liefhebben
Mother of Salvationto those who do not believe in the Messagesthe Book of TruthtorturesOur Lady as Protectorgoal of Satan
20 mei
2012
438Bid dat jullie de ware profeten kunnen onderscheiden van diegenen die niet in Mijn heilige naam spreken
to clergyprayer for discermentto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophetsfalse prophetspain of the Salvatorto those who doubt in these Messagesremain silentpreparations to the Last Day
20 mei
2012
439Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij
to clergythe Warningfight against this MissionDivine Mercy Chapletcall to spread the WordCrusade Prayersprayer for conversionpreparition to the Wargningto believers
21 mei
2012
440Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld
The Remnant Armyabout this Missiontransfer to the New Paradisea call to spread Messages
22 mei
2012
441God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus
power of prayerrole of sufferingNew Paradiseto suffering peopleJesus who sufferssuffering of Godfamilycall to prayerGod and his childrenpreparitions to the New Paradisethe Last JudgementGod the Father, Creatorpower of sufferingcall to unityoffering of sufferingthose who suffer will reign
23 mei
2012
442Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan
warning of the Hellto clergythe Second ComingConfessionJesus Saviourthe WarningGreat Miracleprayer for unbelieversearthquekespreparition to the WargningGift of a Plenary Infulgencecross on the skywhat is the Wariningcollision of cometspurificationdo not guess terms
24 mei
2012
443Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen
false doctrineto clergyNew World Religionmasonrythe False ProphetBenedict XVIChruch will fallto priestspersecuton of prophetsdesecration of the Eucharistfaithfulness to the faithCrusade PrayersHoly Massfaithfulness to Truthchanges in the consecrationto cardinalsprayer for the popeto practise faith in hiddenheresyimportance of the Holy MassVaticanJesus always presentto the Catholic Church
26 mei
2012
444Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen
tactic of satanother propheciesdo not be afraidto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophetsguidance from Godfearlies of satanNoeGod and his childrento those who doubt in these Messages
27 mei
2012
445Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent
The Remnant ArmyApocalypseto clergyphariseescall to conversionthe Book of Danielcall to doubting ChristiansBible1000 yearsCrusade Prayerslast prophetJesus always presentMaria Divine Mercyend times
28 mei
2012
446Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden
The Remnant Armywarstactic of satanfight against this Missionother prohetswar in the Middle Eastdesecration of the Eucharistnuclear weaponIII world warprayers for peace
29 mei
2012
447Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden
The Remnant Armypower of prayerbattle among Christiansto clergypridethe Second ComingphariseesHoly SpiritNew ParadisesacramentshumilityCrucifictionpersecuton of prophetsCrusade Prayerspain of the Salvatorpersecution of this MissionGarden fo Gethsemanerejection of Saviourpower of sufferingpreparations to the Last Daydivision amongst Christiansthe Crown of Thornskey simplicityend timesto solders of the Remnant Army
30 mei
2012
448H. Maagd Maria: Juni, de maand van de Kruistocht om bekering
power of prayerdaily Rosaryfight against this MissionDivine Mercy ChapletCrusade PrayersPrayer GroupsMaria is only the instrumentprayers for peacemonth of June
31 mei
2012
449666 zal geïntegreerd worden in een chip, met het nummer verborgen, waarbij jullie gedwongen zullen worden om deze te aanvaarden, evenals elke vaccinatie
The Remnant Armythe Book of LifeNew World Religionprayer for neighboursthe Second ComingegoismNew Paradisethe False Prophetthe Seal of The Living Godwar in the Middle East666 - the mark of the beastfaithfulness to the faithfearHoly Massthe Last Daycontrol over peoplefood storagevaccinationsign-the trianglepoisoned foodantichrist as false saviourwho is the AntichristtrumpetsVaticanprotection of a housefinancial hardship and lack of moneyMaria Divine Mercyantichrist as peaceful negotiatoryour own crops drinking water shortage warning of the antichrist the antichrist stopped by the Eucharist
01 juni
2012
450H. Maagd Maria: Ik openbaarde deze gruwelijkheden te La Salette aan de kleine kinderen, Melanie en Maximin
prayer for strenghtpower of prayerJesus I trust in youlove to neighboursRosaryfearCrusade Prayersprayer for courageLa Salettecall to prayerprotection against persecution
02 juni
2012
451Jezus: Wankel nooit! Twijfel nooit aan Mijn beschermende hand!
The Remnant ArmyJesus I trust in youpeace in soulguidance from Godlove to Godask for helpstronger may help weaker
02 juni
2012
452Breng de maand juni door in rustige contemplatie zoals opgedragen door Mijn geliefde Moeder
Holy SpiritMiddle EastDivine Mercy ChapletEucharistCrusade Prayersprayer for conversionmonth of June
03 juni
2012
453Net zoals Ik de eerste keer verworpen werd, zal Ik ook de tweede keer verworpen worden
The Remnant Armyhatredto clergyslandersnullprayer for discermentthe False ProphetJewspersecuton of prophetsthe Book of Truthhatred of satanbefore the Warninglove to sinner and condemnation fo sinhipocrysyscourgingdivision of mankindthe Last Judgementrejection of Saviourthe Crown of Thornsto enemies of Jesus Christhatred of GodChristiansbefore the Second Coming
04 juni
2012
454Satan is van plan om de geest van sommige van Mijn uitverkoren zielen, ten aanzien van deze missie, te vergiftigen
prayer for strenghtfight against this Missionbetrayal by the clergypersecuton of prophetshatred to this Missiongoal of Satana call to spread Messagesspiritual envy
05 juni
2012
455H. Maagd Maria: Kinderen, wanneer jullie in dit leven lijden, komen jullie dichter tot Mijn Zoon
role of sufferingto suffering peopledo not be afraidrejoicepower of sufferinghelp from the Mother of Salvation
06 juni
2012
456600.000 gevallen engelen werden vorig jaar vrijgelaten uit de diepten van de hel. Nu werden er nog eens 5 miljoen vrijgelaten
The Remnant Armywarspower of prayerApocalypseArmageddonsinful lawto clergyNew World Religionmasonrypoweregoismtactic of satancall to conversionfight against this MissionaposthasyChruch will fallMiddle Eastdesecration of the Eucharistdemoralisationthe Book of TruthNew Agecorruptionworld currencyEuropetemptationfalse paradisegoal of SatanLuciferdemonsa call to spread Messagessins of the clergyBuddhasatan does not know thoughts of a person
07 juni
2012
457De vrije wil kan jullie niet ontnomen worden. Ik kan niet eisen dat jullie Mij volgen
free willwarning of the Hellabout this Missiontactic of satanJesus SaviourCrucifictionthe WarningGift od Salvationto those who doubt in these Messagesend times
08 juni
2012
458God de Vader: Ik zal de Slag bij Armageddon (plaats van de eindstrijd, Openb.6,16) samen met de Hiërarchie in de Hemel uitvechten
free willwarning of the HellArmageddonthe Second ComingNew Paradisesacramentscall to conversionother prohets1000 yearsthe Book of Truthhatred of satanlove to sinner and condemnation fo sincall to prayerGod and his childrenwondersLuciferdemonsend times
09 juni
2012
459De Valse Profeet zal niet enkel de Katholieke Kerk overnemen, hij zal het bevel voeren over alle Christelijke Kerken
warning of the Hellpreparition to persecutionThe Remnant Armyfalse doctrineto clergyNew World Religionprayer for helpthe False Prophetcourage to proclaim the TruthOne World Religionguidance from GodIsraelApostlesfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusto other churcheschanges in buildings of churchesopenness of the church buildings to hereticsVaticanthe Last Supperend timestwo witnesses of the Book of Revelation prophet Enoch Jesus present in the Holy Eucharist Elijah prophet
10 juni
2012
460Moeder van de Verlossing: Bid voor de Christelijke Kerken opdat hen de genaden geschonken zullen worden om hun geloof te verdedigen
prayer for strenghtRosaryfaithfulness to JesusDivine Mercy Chapletprayer for protectionfaithfulness to the faithCrusade Prayersrole of fastingprayer for conversioncall to prayerto other churchesmonth of June
11 juni
2012
461Denk eraan dat dit een oorlog is die gewonnen zal worden door Mijn Restkerk op aarde
The Remnant Armyrole of sufferingArmageddonHoly SpiritAntichristprayerfaithfulness to the faithguidance from Godrejoicecall to unitytwo witnesses of the Book of Revelation
11 juni
2012
462De toetssteen voor een authentieke profeet ligt in de gebeden die hen voor de mensheid gegeven worden
false doctrinehumilitylies of satancall to prayerto false prophets prayer for false prophets
12 juni
2012
463Belofte van trouw aan de Goddelijke Wil van God de Vader
the Seal of The Living Godfaithfulness to GodCrusade Prayers
13 juni
2012
464Hoewel de Waarschuwing niet gevreesd moet worden, zal deze pijn veroorzaken bij diegenen die zich niet in staat van genade bevinden
ConfessionhumilityDivine Mercy ChapletPurgatoryprayer for conversionpreparition to the Wargninghell during the Warningcall to prayerto those who believe in these Messagesprayer for a familiy
14 juni
2012
465Het uitspansel zal teruggetrokken worden alsof een dak zich geopend heeft
warning of the HellegoismHoly Spiritthe Warningsigns in the skyhatred to this Missionask for forgivenessto enemies of the Missionthe Last Daywhat is the Wariningto those who doubt in these Messagessouldivision of mankindchanges on the Eartha call to spread Messages
16 juni
2012
466Hun snode plannen houden ook een nieuwe wereldwijde vaccinatie in die over de hele wereld ziekte zal voortbrengen
chastisement from Godmasonrybanking systemafter the Warningrichnesspowerprayer for discermentAntichristmediaMiddle Eastearthquekestsunamiesgenocidepoliticsto leadersworld currencyvaccinationdivision of mankindto satanistsfinancial hardship and lack of moneybefore the Second Coming humanitarian aid foundations
17 juni
2012
467Geen enkele profeet heeft zo overvloedig boodschappen gekregen van Mijn geliefde Moeder en De Heilige Drieëenheid
about this MissionJesus SaviourJesus who suffersfight against this Missionother propheciescall to spread the WordApostlesthis generationpain of the Salvatorrejection by the clergyrejection of Saviourpreparations to the Last Dayoffering of suffering
18 juni
2012
468H. Maagd Maria: Ik kan jullie, samen met Mijn Zoon, de genaden en de kring van bescherming bieden waarin geen enkele gevallen engel kan doordringen
prayer for sinnersJesus who suffersto sinnersOur Lady as Co-Redemptrixlack of the love for neighboursnulldemons
20 juni
2012
469Kom tot Mij, jullie allen die zich onwaardig voelen, Ik sta op jullie te wachten
to atheistspeace in soulremorseto unbelieversto those who do not know the sense of lifeto not loved1000 yearsguidance from GodCrusade Prayersask for helphelp from Jesuslove to sinner and condemnation fo sinto sinnersto those lukewarm in their faithparents loveto greatest sinners
20 juni
2012
470De mens evolueerde niet uit dieren, maar dat is wel wat diegenen, die niet in God geloven, jullie willen laten geloven
to atheistswarning of the Hellintelligencetactic of satanprayer for discermenthumilitycall to conversionatheismscienceprayer for unbelieverslies of satanGod and his childrenevolutioncreation fo the worldGod the Father, Creatorhuman creation animals
21 juni
2012
471H. Maagd Maria: De wereld werd op zijn kop gezet door het heidendom
The Remnant Armypower of prayerprayer for sinnersrole of fastingprayer for unbelieversprayer for conversioncall to prayerwhat is the Wariningrejoiceto those who believe in these Messagesdarkness in a world
23 juni
2012
472Wanneer jullie haat verspreiden jegens profeten die door de Hemel gestuurd zijn, maken jullie je schuldig aan een zonde die enorme gevolgen heeft
warning of the Hellto clergydo not judgethe Second ComingphariseesHoly Spiritprayer for discermentthe False Prophetfaithfulness to JesusCrucifictionfight against this Missionbetrayal by the clergydo not be afraidto priestspersecuton of prophetsChurch - the Body of ChristPurgatorythis generationwarning of condemning these Messagespersecution of Christianitypain of the SalvatorResurrectionhipocrysydivision of mankindspiritual envythe antichrist as world leader pride makes blind gates of Hell will not prevail in the Church
24 juni
2012
473Ik ken de Mijnen en zij kennen Mij
free willpreparition to persecutionThe Remnant Armyabout this MissionNew Paradisefight against this Missionhatred to this Missionprayer for persecutorslove is answer to hatredprayer for forgivenessJesus the only way of salvation
25 juni
2012
474Het Nieuwe Paradijs: Jullie zullen een zuiver lichaam bezitten, onvergankelijk, vrij van ziekte, zonder de lichamelijke dood en zonder de veroudering
The Remnant Armythe Second ComingNew Paradisecall to conversionother prohetsprayer for unbelieversApostles12 nationslife in the New Paradiseto those who believe in these Messagesprayer for a familiyangelsJesus the only way of salvationMary Queen of Heaven and Eartch
26 juni
2012
475God de Vader: Ik onthul Mijn toekomstplannen voor de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde
free willApocalypseMother of SalvationremorseNew ParadiseTrue ChurchAdam and Eveprayer for unbelievers12 nationsJesus Kinglast prophetnullpregnant women of the Book of Revelation Mary Queen of Heaven and Eartch Mary Queen of the New Paradise
27 juni
2012
476Mijn Kerk moet Mij vertrouwen. Zij moeten hun ketenen van angst en twijfel afleggen en Mij toestaan Mijzelf bekend te maken
role of sufferingApocalypseto clergythe Second ComingphariseesJesus Saviourfaithfulness to Jesusthe Warningother propheciesprayerBiblefalse propheciesCrusade Prayersfalse prophetsthe Truth of these Messagesdisorientationkey simplicityhow to recognize false prophets
28 juni
2012
477H. Maagd Maria: Zoveel valse religies en valse leerstellingen, ontstaan uit de verbeelding van de mensheid, teisteren nu de aarde
warning of the HellThe Remnant ArmyJesus I trust in youprayer for neighbourspeace in soulpoweregoismtactic of satanRosary as a protection against sinaposthasyidolatrygreedEucharistCrusade Prayersdarkness in a worldrejection of Saviourgoal of Satandemons
29 juni
2012
478De Sacramenten van de Heilige Biecht, het Doopsel, het Huwelijk en de Heilige Eucharistie moeten bewaard worden
preparition to persecutionfalse doctrineto clergyphariseessacramentsConfessionCrucifictionBenedict XVIcall to spread the WordChurch - the Body of ChristEucharistSacrament of BaptismSacrament of Matrimonyguidance from Godpain of the Salvatorprayer for the Churchrejection of Saviourthe Crown of Thorns
01 juli
2012
479Mijn woord is Mijn woord. Geen mens kan Mijn woord betwisten want het staat in steen gebeiteld.
preparition to persecutionThe Remnant Armypower of prayerrole of sufferingfaithlove to Godhopeto those lukewarm in their faith
02 juli
2012
480Het allerergste lijden is de geestelijke leegte, waarbij jullie niet één greintje liefde voor Mij, jullie Jezus, kunnen voelen
The Remnant Armyrole of sufferingabandonementtrial in faithJesus always presentoffering of sufferingjoy of salvation kinds of sufferingnull
03 juli
2012
481H. Maagd Maria: Wat er in de wereld ook gebeurt, kinderen, jullie moeten weten dat God, de Allerhoogste, het bevel voert
04 juli
2012
482God de Vader: Geen mens kan verklaren hoe Ik het universum of de mensheid schiep, hoezeer zij dit ook proberen, want dat is onmogelijk
05 juli
2012
483Een derde van de aarde zal vernietigd worden wanneer de engelen, vanuit de vier hoeken van de Hemel, vuur in stromen doen neerkomen
06 juli
2012
484Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden
07 juli
2012
485Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.
08 juli
2012
486Alle op aarde levende personen zullen hun ziel zien en zullen, in veel gevallen voor het eerst, weten dat zij een ziel bezitten
09 juli
2012
487Zij zullen Mij verloochenen door te zeggen dat Mijn heilig woord het woord van God tegenspreekt
role of sufferingabout this Missionslandersphariseestactic of satanCrucifictionfight against this Missionother prohetspersecuton of prophetsmortal sinfalse prophetspain of the Salvatorpersecution of this Missionhow to recognize false prophetsnullnull
11 juli
2012
488De Waarschuwing zal voor velen een beangstigende gebeurtenis zijn, wanneer het zal lijken alsof de wereld ten einde is gelopen.
Armageddonsinsigns in the skyearthPurgatoryearthquekesthe Last Daytimetablefood storagehell during the Warningcross on the skywhat is the Wariningcollision of cometsfalse explanation of the Redemptiondemonsbillions of conversions
12 juli
2012
489Na de wereldoorlog zal de hongersnood komen en vervolgens de plagen. Gebed kan vooralsnog de kastijding inperken
The Remnant Armypower of prayerchastisement from GodmaterialismpowerNew Paradisefaithfulness to JesusGreat Tribulationthe Warninghungermoneylove to GodIII world warcontrol over peopletimetablecall to prayerwhat is the Wariningdarkness in a worlddivision of mankindmeaning of a penancefalse messiahsJesus will not walk on the Earth before the Second Coming null
13 juli
2012
490Nu zou je dus moeten begrijpen waarom jij anders bent dan zieners. Het komt doordat jij een profeet bent, de eindtijdprofeet.
to clergyfight against this Missionother prohetspersecuton of prophetsguidance from Godthis generationlast prophetfulfilled prophecynullnull
13 juli
2012
491Het volstaat niet om in de Vader te geloven, want diegenen die Mijn Zoon verwerpen, verwerpen de redding
14 juli
2012
492H. Maagd Maria: De kerk van Mijn Zoon op aarde zal ook ditmaal niet luisteren. Nochtans weten zij hoe Mijn Zoon de eerste keer behandeld werd.
The Remnant Armyto clergyabout this Missionthe Second ComingphariseesCrucifictionfight against this Missionprayer for couragepain of the SalvatorGift od Salvationrejection by the clergydivision of mankindkey simplicitypride makes blind null
15 juli
2012
493God de Vader: Ik zal hun valse kerken, hun goddeloze sekten, hun valse afgoden, hun steden en hun naties wegvagen
chastisement from Godafter the Warningslavery of sinConfessionthe Seal of The Living Goddo not be afraidlove to Godpreparition to the Wargningmeaning of a penanceto solders of the Remnant Army
15 juli
2012
494De tijd waarin de vervolging van Mijn geliefde Plaatsvervanger, Paus Benedictus XVI, zijn hoogtepunt zal bereiken, is nabij
schismArmageddonto clergyprayer for helpBenedict XVIto priestsCrusade Prayerscall to be faithfull to Jesusto bishopsto cardinalsVaticanthe Way of the Cross to Calvary
16 juli
2012
495De jonge zielen zijn Mij dierbaar en Ik ween door de gewoonte waarbij velen onder hen nooit in de waarheid onderwezen werden
to atheistswarning of the Hellprayer for helpintelligenceyoung generationworld of pleasureCrusade Prayersprayer for unbelieversmusic industryfashionadditional prayerprayer for conversionhell during the Warningdarkness in a soulLucifernull
17 juli
2012
496Zodra de Waarschuwing plaatsvindt, zal er veel verwarring zijn
The Remnant Armyto clergyConfessionthe Seal of The Living Godholy waterdesecration of the Eucharistthe Book of TruthCrusade Prayerspenancepreparition to the WargningSt. Benedict Crosswhat is the Wariningpreparations to the Last Dayto parentsbring up childrenbillions of conversions null
17 juli
2012
497H. Maagd Maria: Zeggen dat je in Jezus Christus gelooft, wordt door de hedendaagse zogenaamde verdraagzame maatschappij afkeurend bekeken
Jewsdo not be afraidnullnull
18 juli
2012
498Mijn armen werden tijdens Mijn kruisiging uit hun kom getrokken en als zodanig toont zich dat op de afbeelding op de lijkwade van Turijn
power of prayersinful lawmasonryegoismtactic of satansacramentscommunismGreat TribulationCrucifictioncall to conversionOne World ReligionRussiaChinapersecution of Christianitylies of satanpoliticstimetablefalse love for neighbourscall to prayerchange of the Biblehatred of Godban of practising the faiththe European Union - the Beastnullnullnullnullnull

499Er zal de wereld weldra de meest bedrieglijke leugen voorgelegd worden, die voor de mensheid onmogelijk te vatten is in dit stadium
sinful lawNew World Religionegoismabortionthe False ProphetAntichristwar in the Middle East666 - the mark of the beasttactic of antichristdesecration of the Eucharistchanges in the rite of the Holy Masshumanitarismfalse healingsfalse love for neighboursfalse tolerancetribulationchanges in the consecrationcult of Sataneuthanasiaantichrist as peaceful negotiatorsin of homosexual marriagethe antichrist as world leader the antichrist following Jesus nullnullnull
20 juli
2012
500De liefde van God zal neerschijnen op al diegenen die aan Mijn Vader vragen om de Antichrist te beletten vreselijk lijden toe te brengen aan de mensheid
The Remnant Armypower of prayerJesus I trust in youArmageddonafter the WarningHoly Spiritthe False ProphetAntichristcall to conversionsatanismadorationCrusade Prayerscall to prayerdemonsto solders of the Remnant Army billions of conversions
21 juli
2012
501Jullie zullen deze strijd om zielen winnen en het zal niet lang duren voordat de Nieuwe Wereld, zonder einde, tevoorschijn zal komen
chastisement from GodNew Paradiseto defeat evilthe Warningprayer
22 juli
2012
502H. Maagd Maria: Laat Mij jullie helpen, als Moeder van de Verlossing, Mijn laatste titel van de Hemel
power of prayerMother of SalvationRosaryto defeat evilother propheciessatanism
23 juli
2012
503De profetieën, aan Johannes gegeven en tot nu toe niet geopenbaard, worden op dit moment voorgesteld om de wereld wakker te schudden
schismApocalypsefalse doctrinefight against this Mission
24 juli
2012
504Liefde is een teken van God. Welke religie of geloofsovertuiging jullie ook aanhangen, liefde kan enkel van God komen.
to defeat evilthe Warninglove
25 juli
2012
505Het pact met Satan is bijna afgelopen en twee gebeurtenissen moeten spoedig plaatsvinden
the Second ComingNew Paradiseto defeat evilthe Warning
26 juli
2012
506Zodra Mijn strijdmacht de 20 miljoen heeft bereikt, zal Ik dat aantal vermenigvuldigen tot miljarden
The Remnant Armypower of prayerto defeat evilfight against this Mission
27 juli
2012
507Het is de zonde van abortus die voor veel naties de ondergang zal betekenen en zij zullen daarvoor streng gestraft worden
chastisement from GodmurderabortionOne World Govermentpersecutioncall to conversionacceptance of sin
29 juli
2012
508Mijn Katholieke Kerk werd aan flarden gescheurd, toch zal de ziel van Mijn Kerk nooit door Satan ingenomen of verteerd worden
schismfalse doctrineto clergyCrucifictionCatholic Church
29 juli
2012
509H. Maagd Maria: De nalatigheid om de waarheid over de Leer van Mijn Zoon te verkondigen, heeft tot gevolg dat God vergeten wordt
to clergyto defeat evilfight against this Missioncourage to proclaim the Truth
31 juli
2012
510Sta Mij toe jullie uit alle kwaad te tillen, naar een veilige plaats, ver van de Antichrist
New Paradisecall to conversion
31 juli
2012
511H. Maagd Maria: Ik vraag al Gods kinderen om de maand augustus nogmaals te wijden aan de redding van zielen
chastisement from Godprayermonth of Junethe Seal of The Living God
01 augustus
2012
512God de Vader: Net zoals Mijn Zoon gekruisigd werd, zal ook Zijn Kerk op aarde gekruisigd worden
schismApocalypsefalse doctrineto clergythe Second ComingNew Paradisethe False ProphetJesus SaviourCrucifictionpersecutionthe WarningFatimaBenedict XVIChruch will fallbetrayal by the clergythe Book of Daniel
02 augustus
2012
513Tot de afvalligen in de Katholieke Kerk: Ontheilig de wetten van Mijn Kerk en jullie zullen gestraft worden!
chastisement from Godsinful lawto clergymurderabortionhomosexualityidolatry
03 augustus
2012
514Toen zij moedwillig leugenaars omkochten om Mijn Verrijzenis te ontkennen, ontzegden de farizeeërs generaties van Joden het recht op de waarheid
schismto clergypridesinpersecutionother propheciesjoy of the faithJews
04 augustus
2012
515Als jullie in het bestaan van Satan geloven, weet dan dat alles wat onrechtvaardig en slecht is in de wereld door hem veroorzaakt wordt
warning of the Hellhatredto unbelieverslovesatanismsigns in the sky
05 augustus
2012
516Wanneer dergelijke zielen Mijn heilig woord met zo’n venijn aanvallen, is dat een teken van Satans bevestiging dat deze boodschappen authentiek zijn
warning of the Hellphariseestactic of satansinfight against this Missionto priests
06 augustus
2012
517Dit is Mijn laatste missie op aarde waarbij heilige boodschappen van de Heilige Drieëenheid aan de wereld gegeven worden
Jesus Saviouradorationimportance of this Missioncall to spread the WordRussiaChina
07 augustus
2012
518Door te verklaren dat de inspraak van de Heilige Geest boosaardig is, maken jullie je schuldig aan een godslastering van formaat
warning of the Hellto clergyabout this Missionsin against the Holy Spiritthe Second ComingphariseesHoly Spiritother propheciesBibleto those who do not believe in the Messagespersecuton of prophets
08 augustus
2012
519Weet jij niet dat je niets bent zonder Mij? Een leeg vat dat aan niets kan voldoen
Jesus I trust in youtactic of satanRosary as a protection against sinConfessionEucharistpersonal prayerimportance of prayertemptationJesus you take care of it
10 augustus
2012
520De komende regens, overstromingen vernietiging van oogsten zullen het gevolg zijn van een kastijding van de Hemel
warning of the Hellchanges of wheather patternschastisement from Godpridenullegoismmurdermediaacceptance of sinsatanismfloodsdestruction of cropspaganismfalse godscult of bodyadulteryimmoralityPurgatorymortal sindemoralisationwhy punishments?
11 augustus
2012
521De Antichrist zal beweren dat hij Mij is, Jezus Christus
tactic of satanRosarythe False ProphetAntichristthe Warningfight against this Missiontactic of antichristGreat Miracle
12 augustus
2012
522H. Maagd Maria: Mijn kind, weldra zullen veel van de wereldprofeten, -visionairs en –zieners niet langer boodschappen ontvangen
about this MissionMother of SalvationHoly Spiritfight against this Missionother propheciesfalse prophecies
13 augustus
2012
523Dit is Mijn Boek, Mijn woord, Mijn belofte
ApocalypseMother of Salvationthe Second Comingto defeat evilother propheciesprayerthe Book of Truth
14 augustus
2012
524Het heidendom viert hoogtij en fascinatie voor het occulte wordt aangemoedigd
sinful lawNew Paradisetactic of satanyoung generationatheismpaganismpornographyoccultismworld of pleasureparents
16 augustus
2012
525Deze tijd is te vergelijken met de stilte voor de storm. Gebruik deze om zoveel mogelijk mensen voor te bereiden.
19 augustus
2012
527Ik ben als een storm die broeit. Mijn stem is als donder in de verte.
free willApocalypseArmageddonthe Second ComingHoly SpiritNew Paradisetactic of satanI Amthe Warningfight against this Missionsatanismprayerfear
20 augustus
2012
528Het voorzegde Boek des Levens bevat de namen van al diegenen die gered zullen worden
role of sufferingthe Book of Lifethe WarningprayerCrusade Prayersrole of fasting
20 augustus
2012
529God de Vader: Enkel wanneer Ik vergenoegd ben, zal Ik de meest spectaculaire wonderen overbrengen waarvan de hele wereld getuige zal zijn
Holy SpiritNew Paradisesinto defeat evilhumilityJesus SaviourCrucifictionthe Warningother propheciesprayerother prohetsworld of pleasuresacrificesjoy in God
21 augustus
2012
530H. Maagd Maria: Toen Ik samen met de apostelen in het Cenakel wachtte op de nederdaling van de Heilige Geest, waren er tien dagen van voorbereiding nodig
to clergyMother of Salvationpridelove to neighboursHoly SpiritRosaryhumilityprayerApostles
22 augustus
2012
531Net zoals de soldaat, die Mijn zijde doorboorde, ogenblikkelijk bekeerd werd, zo zullen ook miljoenen zielen bekeerd worden
The Remnant ArmyCrucifictionthe Warning
22 augustus
2012
532H. Maagd Maria: Bekering kan de impact van de Antichrist verzwakken
prayer for neighboursAntichristconversionCrusade Prayersprayer for enemies of this Mission
23 augustus
2012
533Belangrijke boodschap van God de Vader: Ik zal kwijtschelding van de poorten van de hel verlenen aan die zielen voor wie jullie bidden
about this Missionprayer for sinnersNew Paradisethe Warningloves saves from Hell
23 augustus
2012
534Bedank Mijn Vader voor het geschenk van Zijn genade van kwijtschelding van het vuur van de hel
The Remnant Armyprayer for sinnersCrusade Prayersthis generation
24 augustus
2012
535Omhels het geschenk van de genade van kwijtschelding, kinderen. Koester het want het is een zeldzaam geschenk van de Hemel
prayer for neighboursMother of Salvationnull
25 augustus
2012
536Haat is de oorzaak van alle kwaad in de wereld en het neemt veel vormen aan
warshatredpridelove to neighboursslavery of sinforgivenessto defeat evilsins of the fleshhumilitysatanismgreed jealousyask for forgivenessfearhostilityprayer to be freeangerpenance
26 augustus
2012
537Dit is de verantwoordelijkheid die Ik jullie, Mijn leerlingen, geef: de zielen bekeren waar Ik het meest naar snak
The Remnant Armyprayer for sinners
27 augustus
2012
538Als jullie valse goden prijzen en om grote welstand, rijkdom en andere geschenken vragen, uitsluitend om jullie begeerten te bevredigen, zullen jullie de Prins der Duisternis aantrekken
free willwarning of the Hellrichnessegoismto unbelieversidolatryfalse godswelthsuccess
28 augustus
2012
539Goed tegen kwaad is een strijd tussen God, Mijn Eeuwige Vader, en Satan. Zo eenvoudig is dat.
chastisement from Godsinful lawsatanismfloodsearthquekesstorms
29 augustus
2012
540H. Maagd Maria: Spoedig komt het ontwaken
Holy SpiritNew Paradiseto defeat evilconversion
30 augustus
2012
541Geen mens kent de waarheid over de werkelijke inhoud van het Boek der Openbaring. Enkel God kent deze.
Apocalypseabout this MissionHoly Spiritto unbelieversthe Warningconversionhow to read Messagespersonal prayer
31 augustus
2012
542Deze missie is de laatste gave van profetie, bekrachtigd door Mijn Vader, om zielen te redden
about this MissionNew Paradiseto unbelieversfalse godsother religions
01 september
2012
543Ik roep jullie allemaal op om centra op te richten zodat jullie er zorg voor kunnen dragen dat Mijn boodschappen verspreid worden
The Remnant Armyabout this MissionHoly SpirithumilityprayerPrayer Groupsto serve GodJesus to mankind
03 september
2012
544Mijn naam wordt niet langer geëerd. Mijn naam wordt vervloekt.
role of sufferingto unbelieversCrucifictionlovesatanismvictim soulsEucharistApostlesSacrament of Communionpain of the SalvatorHoly Mass
04 september
2012
545Een groot conflict zal zichtbaar worden en de ene mens zal zich afscheiden van de andere. Broeder tegen broeder.
Apocalypsesinful lawegoismmurderabortionsinpersecutionprayeratheismaposthasyhumanizmCrusade PrayersChristianity
05 september
2012
546Mijn woord wordt door Mijn vooraanstaande dienaren stilletjes verteerd
Apocalypsefalse doctrineto clergythe Second Coming
06 september
2012
547Deze missie kan vergeleken worden met de redding van een gigantisch oceaanschip
warning of the Hellabout this Missionprayer for sinnersCrusade Prayersto enemies of the Mission
07 september
2012
548H. Maagd Maria: Er staat al Gods kinderen een prachtige toekomst te wachten
warsschismhatredlove to neighboursslavery of sinconversation with GodNew Paradisetactic of satanmurderabortionviolencenature of sinsinforgivenessRosarydaily Rosaryto defeat evilprayer for protection
08 september
2012
549Ware liefde komt van God
peace in soulloveSacrament of Matrimonyharmony
09 september
2012
550Hoe lijden jullie achter jullie kenteken van atheïsme
to atheistshatredslavery of sintactic of satanto unbelieverssatanismatheismask for conversionask for helpprayer for conversion
10 september
2012
551Het Nieuw Tijdperk zal ingeluid worden door Mijn Tweede Komst. De tijd dringt.
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingto clergyNew Paradisethe Seal of The Living Godprayer to be freePlenary Indulgence
11 september
2012
552Het communisme, zo lang gevreesd in de Westerse wereld, wordt nu heimelijk gegrondvest door een wereldwijde alliantie
Armageddonafter the Warningtactic of satancommunismJesus Saviourfaithfulness to JesusOne World GovermentGreat Tribulationfaithfulness to the faithpersecution of Christianity
12 september
2012
553Het geschenk van Mijn Eeuwige Vader bestaat erin om elk van Gods kinderen het meest volmaakte leven in de meest volmaakte wereld te geven
The Remnant Armypower of prayerabout this Missionslavery of sinNew Paradise
13 september
2012
554Wereldwijd barst op dit moment de haat los tussen naties en dat allemaal in de naam van God
hatredtactic of satansinsatanismother religionsislam
16 september
2012
555Waarschuwing aan die elitaire wereldgroeperingen die, door hun sterk bondgenootschap, samenspannen om alle naties te controleren
warning of the Hellhatredchastisement from GodmasonrysinOne World Govermentsatanismgenocide
16 september
2012
556Een protestantse natie, Groot-Brittannië, zal zich weldra bekeren tot Mijn wegen
The Remnant Armypower of prayerAntichristconversionCrusade PrayersprotestantismUnited Kingdom
17 september
2012
557Ik ben niet de Mensenzoon die de mensen verwachten dat Ik ben. Ik ben onconventioneel.
The Remnant Armyrole of sufferingabout this MissionhumilityCrucifictionother prohetsinforming about the Messages
18 september
2012
558Eerst vindt bekering plaats. Vervolgens de vervolging. Dan de redding. In die volgorde.
The Remnant Armyabout this Missionthe Second Comingtactic of satanto defeat evilCrucifictionpreparition to the Wargningtimetable
19 september
2012
559Ze zullen zeggen dat Ik getrouwd was. Ze zullen zeggen dat Ik gewoon een profeet was.
purity of faithlies of satanlieResurrectiondisorientation
20 september
2012
560God de Vader: De tijd van Mijn Zoon wordt met jullie tijd samengevoegd, kinderen, en weldra zal alles één worden
power of prayerNew Paradisecall to conversion
20 september
2012
561Moeder van God: Het werd voorzegd, Mijn kind, dat in deze tijd, waarin jullie nu leven, het hart van de mensen versteend zal zijn
prayer for neighboursegoismsinJesus Saviouracceptance of sinBiblefalse godslie
21 september
2012
562De valse profeten staan nu klaar en zullen zich op deze missie storten
tactic of satanthe False ProphetAntichristfalse propheciesfalse prophetsdisorientationlove to sinner and condemnation fo sin
22 september
2012
563Zoveel mensen zijn op zoek naar de waarheid en kunnen deze niet vinden
to atheistsJesus I trust in youpeace in soulintelligenceto unbelieversto those who do not know the sense of lifefight against this MissionBiblepersonal prayerpersecution of this Mission
23 september
2012
564Bereid jullie voor om getuige te zijn van tekenen die weldra door de Hemel geopenbaard worden
Jesus I trust in youthe Warningsigns in the sky
23 september
2012
565Ieder die een ander haat, vanwege hun geloof, houdt niet oprecht van God
warning of the Hellhatredprayer for neighbourslove to neighbourstactic of satanmurdersinother religionslove of enemieshipocrysy
24 september
2012
566Er zijn slechts drie manieren om jullie te beschermen tegen de Boze
Mother of Salvationtactic of satanRosaryConfessionEucharistCrusade PrayersSacrament of Communionconsequences of sinGift of a Plenary Infulgence
25 september
2012
567H. Maagd Maria: Er zullen zeer spoedig grote veranderingen een aanvang nemen in de wereld
prayer for discermentthe Warningsigns in the skyto enemies of the Mission
26 september
2012
568Zonden kunnen vergeven worden wanneer jullie nog in leven zijn. Na de dood niet meer.
role of sufferingtactic of satanPurgatorypenancevictim souldeathHellprayer for those facing death
26 september
2012
569Twee miljard zielen zullen Mijn hand van barmhartigheid weigeren
warning of the HellThe Remnant Armyslavery of sinNew Paradisetactic of satancall to conversionprayer for unbelieverslies of satantwo billionsGift od Salvation
27 september
2012
570Deze man zal de wereld vertellen dat hij de Messias is en hij zal door veel toonaangevende wereldboegbeelden toegejuicht worden
warning of the Hellthe Second Comingtactic of satanAntichristMiddle Eastfalse prophetspoliticsnull
28 september
2012
571Gelovigen mogen nooit in de zekerheid verkeren dat zij de waarheid kennen
about this Missionthe Second Cominghumilityother propheciesto believers
29 september
2012
572Vandaag de dag zijn zoveel mensen geobsedeerd door het streven naar roem en zelfverheerlijking
prayer for neighbourspeace in soulgloryfaithegoismI Ammedialovefalse godsworld of pleasurevanityhappinesssuccesssatanismcultureambition
29 september
2012
573Gods liefde, eenmaal door de mens gevoeld, is iets zonder welke geen mens nog kan leven
about this Missionpeace in soulthe Second ComingHoly Spirit
01 oktober
2012
574H. Maagd Maria: Veel kerkleiders van Mijn Zoon zeggen niets. Zij verdedigen niet langer in het openbaar de Heilige Naam van Mijn Zoon.
to clergyCrucifictionfaithfulness to the faithfaithfulness to Truthprayer for the clergy
02 oktober
2012
575Het Christendom wordt om één hoofdreden aangevallen
warshatredchastisement from Godegoismtactic of satanmurderCrucifictionacceptance of sinaposthasygreedfalse gods jealousydesirefalse religionsfalse tolerance
03 oktober
2012
576God de Vader: Mijn hand van gerechtigheid wacht om die regeringen, die samenzweren om Mijn kinderen te schaden, te kastijden
chastisement from Godsinful lawmasonryOne World Govermentpoliticsworld leaders
04 oktober
2012
577Het Licht van God is in ieder van jullie aanwezig
tactic of satanlovepeac in the worldGod and his children
06 oktober
2012
578H. Maagd Maria: Ik ween tranen van bloed om hen en Mijn Hart is bezwaard.
free willwarning of the Hellsin against the Holy Spiritblasphemythe Warningto enemies of the Missionpersecution of this Mission
07 oktober
2012
579De aankondiging om Mijn Tweede Komst in te luiden, zal plotseling plaatsvinden
The Remnant Armyschismto clergyHoly Spiritfight against this Missionchanges in the rite of the Holy Massto enemies of the Missionto those who believe in these Messages
08 oktober
2012
580Deze nieuwe ene-wereldreligie zal het Beest huldigen
warning of the Hellfalse doctrineto clergymasonrysacramentsthe False Prophetacceptance of sinoccult ritualsOne World ReligionEucharistHoly Masstribulation
09 oktober
2012
581Het heidendom zal aan al Gods Kerken opgedrongen worden
schismto clergymasonrytactic of satansacramentsOne World GovermentCatholic Churchoccultismsatanism
10 oktober
2012
582Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen
The Remnant Armysinful lawto clergymasonryprayer for sinnerstactic of satanacceptance of sinpersecution of this Missionpoliticsfalse tolerancecall to be faithfull to Jesus
11 oktober
2012
583Er zullen verschillende niveaus zijn in het Nieuw Paradijs van 12 naties
New ParadiseloveAdam and Evejoy in GodApostlesevolutionsouloriginal sinpassingeternal lifetwelve nationsTree of Life
12 oktober
2012
584Bovendien zal er de invoering van een wereldwijde vaccinatie komen, die jullie zal doden als jullie deze aanvaarden
warning of the Hellmasonryprayer for satansistOne World GovermentFatimaOne World Religionprayer for protectiongenocidepoliticsvaccination
13 oktober
2012
585Diegenen die koelbloedig een moord plegen, kunnen door jullie gebeden gered worden
power of prayerrole of sufferingprayer for satansistdo not judgeslavery of sinprayer for sinnersmurderabortionJesus Savioursalvation in prayerexecutions
14 oktober
2012
586Diegenen die de eindtijd overleven, zullen geen fysieke dood sterven
warning of the HellApocalypsethe Book of Lifethe Second ComingNew ParadiseCrucifiction1000 yearsfalse godsworld of pleasureprayer for unbelieversResurrectiondeathGift od SalvationNoeNew Era of Peace
15 oktober
2012
587Het is een moeilijke en eenzame tijd voor de talrijke zieners en profeten omdat elk van hen alleen werkt
free willApocalypsedo not judgeConfessionthe Warningprayerlast prophet
16 oktober
2012
588Het tij gaat zeer spoedig keren
preparition to persecutionafter the Warningprayer for sinnersAntichristthe Warningpreparitions to the New Paradise
17 oktober
2012
589God de Vader: Mijn Zoon zal weldra gestuurd worden om de waarheid over de schepping van de mensheid te onthullen
free willchanges of wheather patternsschismafter the Warningto defeat evilthe Warningsigns in the skybefore the Warning
18 oktober
2012
590H. Maagd Maria: De gunsten die verleend worden wanneer jullie het Lichaam van Mijn Zoon ontvangen
I AmEucharistPurgatoryHoly MassHost
19 oktober
2012
591Wat de Joden betreft: zij zullen eindelijk aanvaarden dat de ware Messias gekomen is
Apocalypsethe Second ComingHoly SpiritNew ParadiseJesus Saviourother propheciesJewsHoly Trinity
20 oktober
2012
592De miljarden zielen die zich reeds in de hel bevinden, zijn diegenen die Mij tijdens hun leven schaamteloos afwezen
warning of the Hellpower of prayerrole of sufferingintelligencetactic of satanmurderthe Warningvictim soulsprayer for protectionPurgatorypoliticsdeathcall to prayersatanismdesirehours after deathperversionsHeaven
20 oktober
2012
593Wanneer zij in Mijn Kerken uit een gruwel een sacrament proberen te creëren, zullen zij zeggen dat dit gebeurde omwille van de rechten van koppels van hetzelfde geslacht
warning of the Hellmurderabortionhomosexualityoccult ritualsfalse mercynullHellcall to prayerperversionsprostitution
21 oktober
2012
594Jullie mogen niet toelaten dat angst voor de toekomst jullie overweldigt, want dat is niet Mijn verlangen
Jesus I trust in youpeace in soullove to neighboursfamilycall to prayer
21 oktober
2012
595Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen
prayer for strenghtpreparition to persecutionsinful lawOne World ReligionPrayer Groupspersecution of ChristianityUSAprayer for faithdemocracy
23 oktober
2012
596Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen
preparition to persecutionto clergyprayer for discermentJesus Saviourfight against this Missionto enemies of the Mission
24 oktober
2012
597H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten
about this Missionpeace in soulNew Paradisesacramentsconversionhope
25 oktober
2012
598Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt
Crusade PrayersPrayer Groups
25 oktober
2012
599Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan
about this Missionto unbelieversaposthasyconversionthis generation
26 oktober
2012
600Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn
prideNew ParadiseCrucifictionto those who do not believe in the Messagesprayer for enemies of this Missioncall to prayerGarden fo GethsemanePontius Pilate
26 oktober
2012
601Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen
Armageddonchastisement from Godsinful lawmasonryprideintelligencetactic of satanatheismprayer for mercyearthquekestsunamiessatanismlightnings

602God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf
power of prayerchastisement from GodNew ParadiseJesus SaviourAdam and Eveprayer for unbelieversantient serpent - devil
28 oktober
2012
603Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden
changes of wheather patternsArmageddonchastisement from Godprayer for neighbourspeace in soulthe Second ComingNew Paradiseprayer for mercyUSA
29 oktober
2012
604In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort
role of sufferingArmageddonabout this Missionpeace in soulMother of Salvationprayer for help
30 oktober
2012
605Jullie hebben de wapenrusting gekregen. Maak er gebruik van!
preparition to persecutionThe Remnant Armychanges of wheather patternswarsschismprayer for the mitiagation of chastisementpower of prayerrole of sufferingcommitement to JesusJesus I trust in youpeace in soul
01 november
2012
606H. Maagd Maria: Keer om en vraag Mijn Zoon om jullie naar Zijn grootse Barmhartigheid te leiden
Apocalypsesinful lawpeace in soulMother of Salvationabortionprayer for your belovedemptinessfamilyask and you will be givendivision of mankindprayer for a familiy
02 november
2012
607Weldra zal de zonde niet meer bestaan. De gesel van de zonde zal tot het verleden behoren.
sin against the Holy Spiritnature of sinsinConfessionSacrament of Baptismask for forgivenessoriginal sintemptation
03 november
2012
608De weg naar Mijn eeuwig Koninkrijk ligt bezaaid met scherpe stenen en rotsblokken
prayer for strenghtpreparition to persecutionschismpower of prayerrole of sufferingchastisement from Godfalse doctrineto clergyprayer for helpthe False ProphetCrucifictionfight against this MissionEucharistfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy MassSacrament of Communionchanges in ritesadditional prayercall to prayerdivision of mankind
04 november
2012
609De aarde zal kreunen van pijn terwijl de Antichrist zijn intrede voorbereidt
power of prayerchastisement from Godthe Second ComingAntichristCrusade Prayersstorms
05 november
2012
610God de Vader: De hiërarchie van al de engelen in de Hemel verzamelt zich op dit moment aan de vier hoeken van de aarde
changes of wheather patternswarsJesus I trust in youApocalypseArmageddonchastisement from Godprayer for neighboursthe Second ComingNew Paradisethe Seal of The Living God666 - the mark of the beasthungerother religionsearthquekesthis generationstormscall to prayerangelsdictature
06 november
2012
611Een groot deel van de mensheid zal gelouterd worden en zal dan klaar zijn voor het langverwachte Tijdperk van Vrede
prayer for the mitiagation of chastisementarroganceegoismNew Paradisenature of sinsatanismgreedCrusade Prayerspenancepersecution of Christianityfireslightningschanges on the Earthpurification
07 november
2012
612Ik heb jullie hulp nodig. Net zoals Ik Mijn apostelen en leerlingen nodig had toen Ik op de aarde rondliep
The Remnant Armyto clergyI AmCrusade PrayersApostlesjoy
08 november
2012
613Deze vaccinatie zal vergif zijn en zal in het kader van een wereldwijd gezondheidsplan aangeboden worden
power of prayerrole of sufferingchastisement from Godsinful lawabout this Missionmasonryrichnesspowertactic of satanto defeat evilgenocidepersecution of this Missioncontrol over peoplevaccinationsatanismdemocracydictaturepower of sufferingaggression from Satanstrength of Satanhealth careelites of the worldPoland
09 november
2012
614Wereldwijde vaccinatie: één van de meest verdorven vormen van volkerenmoord ooit gezien sinds de dood van de Joden onder Hitler
free willwarning of the HellArmageddonchastisement from Godsinful lawmasonryOne World Govermentthe Book of Truthfalse mercygenocidevaccinationprophet Danielpursuit of pleasures
10 november
2012
615Ik beloof jullie plechtig dat de overgang gezwind zal gebeuren
prayer for the mitiagation of chastisementrole of sufferingApocalypsepeace in soulthe Second ComingNew ParadiseGreat TribulationPurgatorythis generationtransfer to the New ParadiseResurrectionHell
11 november
2012
616Rooms-katholieken zullen Missen moeten opdragen in toevluchtsoorden of beschutte kerken
preparition to persecutionThe Remnant ArmyschismCrusade Prayersprayer for salvationto practise faith in hidden
11 november
2012
617De doornenkroning tijdens Mijn kruisiging is symbolisch
schismfalse doctrineto clergymasonryCrucifictionBenedict XVIprayer for conversionprayer for the pope
13 november
2012
618Een aantal gebeurtenissen aangaande de Kerken, die Mij eren in de wereld, zullen aan de oppervlakte beginnen te komen
warning of the Hellschismfalse doctrineto clergythe False ProphetBenedict XVIChruch will fallidolatryOne World Religionto priestschanges in ritesnullto other churchesthe Crown of Thorns
14 november
2012
619Ik heb een boodschap die Ik moet meedelen aan het Amerikaanse volk
sinful lawmaterialismslavery of sinabortionprayer for protectionimmoralitypain of the SalvatordespairUSAprayer for faithprayer for homeland to American people
17 november
2012
620In elke hoek van de aarde zal de beroering overduidelijk worden en enkel een blinde zal de veranderingen niet kunnen zien
warsschismJesus I trust in youIsraeldisorderfalse tolerancefaithfulness to Truthchanges in the Chruchto those lukewarm in their faithdivision amongst ChristiansJesus always presentJesus the only way of salvation
19 november
2012
621Deze groep van twaalf, die machtige naties vertegenwoordigt, zijn een belediging voor het bestaan van Mijn twaalf apostelen
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawfalse doctrineto clergymasonrytactic of satanmurderabortionAntichristOne World Govermentacceptance of sinpersecution of Christianityto leadersfalse toleranceto satanistsreligious warempathy used to promote acceptance of sin
20 november
2012
622H. Maagd Maria: Jullie moeten bidden dat die arme zielen, die doorgaan Mijn Zoon te kruisigen, zich afkeren van de zonde
Mother of Salvationprayer for sinnersabortionprayer for unbelieversprayer to Mother of Salvationprayer for conversionlove to sinner and condemnation fo sincall to prayerto those who believe in these Messagesnullprayer for forgivenessOur Lady as Advocate

623De ene helft zal niet van de waarheid afwijken. De andere helft zal de waarheid verdraaien
The Remnant ArmyschismJesus I trust in youchastisement from Godsinful lawfalse doctrinepeace in soulslavery of sinmurderabortionBenedict XVIthe Seal of The Living Godask for forgivenessearthquekesdiabolic possesionfury of satanSacrament of Communionpersonal prayerhelp from Jesusfight against sinpreparitions to the New Paradisedivision of mankindtemptationdaily Holy MassJesus always presentJesus you take care of itoffering of sufferingto those who have sold their souls to those who work much consequences of the sin of abrotion
21 november
2012
624God de Vader: Ik bied jullie de meest volmaakte toekomst aan
arroganceNew Paradisethe Warningfight against this Missionthe Seal of The Living GodBibleto those who do not believe in the Messagesthe Book of Truthprayer for enemies of this Missiontransfer to the New ParadiseGod and his children
22 november
2012
625Mijn geliefde priesters en gewijde dienaren, vrees Mijn woord niet
warning of the Hellto clergypridethe Second Comingphariseeshumilityto priestswarning for the clergyfearto enemies of the Missionkey simplicitysins of the clergy
23 november
2012
626Mij zullen ze geen kroon van smaragden of edelstenen opzetten
the Second ComingNew Paradiseto unbelieversacceptance of sinCrusade PrayersnullJesus Kingprayer for salvationlast days of satancall to prayerrejection of Saviourpreparations to the Last Daythe Crown of Thornslast chance of Mercydefend the truth actively
25 november
2012
627Diegenen die de wetten van God naleven, zullen gedemoniseerd en opgespoord worden
The Remnant Armypower of prayerrole of sufferingJesus I trust in youAntichristtactic of antichristgood as an evilprayer for enemies of this Missiontimetablewhat is the Wariningto those who believe in these Messagespower of sufferingwho is the Antichristthe antichrist as world leader do not look antichrist into eyes
25 november
2012
628Mijn priesters, jullie mogen Mij niet beledigen door Mij als een leugenaar uit te roepen
to clergyfight against this Missionto priestswarning for the clergyCrusade Prayersto enemies of the Missionpersecution of this Missionto those who believe in these Messagesto cardinals
27 november
2012
630H. Maagd Maria: Een liefhebbende God zou geen conflict voortbrengen of een breuk veroorzaken
The Remnant Armylove to neighboursdivisionsdivision amongst Christianscall to unitydo not slanderprayer for seers
29 november
2012
631Wanneer de vrijheid om te spreken ontnomen wordt, wordt de waarheid verborgen gehouden
free willchastisement from Godsinful lawmasonrymediacommunismOne World GovermentRussiaChinathe Book of TruthCrusade Prayerscontrol over peoplecall to prayerfaithfulness to TruthcensorshipdictatureEastern countriesprayer for homeland nations in slavery
30 november
2012
631Hoe belangrijk jullie bezittingen op deze aarde ook voor jullie zijn: ze zijn niets waard
free willchastisement from Godsinful lawmasonrymediacommunismOne World GovermentRussiaChinathe Book of TruthCrusade Prayerscontrol over peoplecall to prayerfaithfulness to TruthcensorshipdictatureEastern countriesprayer for homeland nations in slavery

632De vijanden van de Joden in alle naties zullen zich eensgezind verzamelen om Israël te verpletteren
preparition to persecutionThe Remnant ArmywarsschismArmageddonfalse doctrineto clergyNew World ReligionegoismmurderabortionI Amsacramentsthe False ProphetAntichristJesus SaviourCrucifictionother propheciesfalse peaceidolatryJewstactic of antichristBiblefaithfulness to the faithpaganismNew Agegenocidepersecution of ChristianitySacrament of CommunionRomeMoisessexual immoralitycult of SatanJesus the only way of salvationthe European Union - the Beastbetrayal of IsraelIsrael will suffer the most psychotherapy to the people of Israel
30 november
2012
633Alle naties van de wereld zijn saamhorig met God verenigd. Allen maken deel uit van dezelfde familie.
01 december
2012
634De vlam van liefde dooft het vuur van de haat
hatredslavery of sintactic of satanmurderhatred to this Missiondivisionslove is answer to hatreddivorces
02 december
2012
635Ik roep de mensheid op om zich voor te bereiden op Mijn grootse Barmhartigheid
prideafter the Warninghumilityto suffering peopleCrusade Prayersbefore the Warningpreparition to the Wargningwhat is the Wariningpurificationprayer for souls during the Warningoffering of suffering
03 december
2012
636H. Maagd Maria: Als de Moeder van de Verlossing zal Ik jullie en jullie familie helpen om Mijn Zoon toegewijd te zijn
Mother of SalvationOur Lady as ProtectorMary as Intercessor do not make prayers complex
05 december
2012
637De Valse Profeet heeft reeds gepland hoe hij de ambten binnen de Katholieke Kerk zal overnemen
warschastisement from Godfalse doctrineto clergyNew World ReligionphariseesRosarythe False ProphetAntichristCrucifictionfight against this Missionwar in the Middle EastDivine Mercy Chaplettactic of antichristpersecuton of prophetsChurch - the Body of ChristEucharistfalse prophetspersecution of this MissionEuropecall to prayerto believersbetrayal of Jesuslast prophetrejection by the clergyTabernacleJudasthe European Union - the Beastthe antichrist as the false friend of Israel
07 december
2012
638De Waarschuwing zal Gods kinderen zuiveren als voorbereiding op Mijn Tweede Komst
changes of wheather patternsJesus I trust in youApocalypsethe Second Comingafter the WarningGreat Tribulationaposthasythe Book of Danielearththe Book of Truthearthquekesstormslast days of satanwhat is the Wariningpreparitions to the New Paradisepurificationbirth of Jesuskey simplicityyear 1967
08 december
2012
639Het vuur van de Heilige Geest zal in ieders hart gevoeld worden
the Warningdo not be afraidsanctifying gracehell during the Warningwhat is the Wariningprayer for souls during the Warning
09 december
2012
640Ik zal de levenden en de doden oordelen en enkel diegenen, die het waardig zijn, kunnen Mijn Koninkrijk binnengaan
Armageddonthe Second Comingto suffering peopleBiblejoy in Godthis generationpain of the Salvatortransfer to the New Paradiselife in the New Paradiselast days of satanthe Last Judgement
10 december
2012
641H. Maagd Maria: Hij, zo nederig, zal komen in grote glorieuze pracht en Zijn grootse Barmhartigheid zal de aarde overspoelen
free willMother of Salvationthe Second CominghumilityJesus Saviourprayer for unbelieverscall to prayereternal lifeImmaculate Heart of Our Lady
11 december
2012
642Het menselijk redeneren is zinloos wanneer jullie het eeuwig leven proberen te definiëren
Jesus Saviourfaithfulness to JesusCrucifictionrejoiceeternal lifenullbirth of JesusGod the Father offers His Son JesusAdvent
11 december
2012
643Verraders van Mijn heilig woord, dat via Gods profeten doorgegeven wordt, zullen – dat beloof Ik plechtig – de toorn van Mijn Vader teweegbrengen
The Remnant Armyrole of sufferingcommitement to Jesusto clergyintelligencebetrayal by the clergywarning for the clergyto enemies of the Missionpain of the Salvatorbetrayal of Jesusrejection of Saviourremain silent
12 december
2012
644Nederigheid is meer dan enkel het aanvaarden van lijden. Het is een krachtig middel om kwaad te verslaan.
The Remnant ArmyJesus I trust in youmasonryprayer for sinnersto defeat evilhumilityto suffering peopleCrucifictionfight against this Missionsatanismpersecuton of prophetsChurch - the Body of Christprayer for unbelieverspersecution of this Missionprayer for persecutorsGod and his childrenparents loveJesus always presentprayer for the young
13 december
2012
645Ik Ben een allesvergevende God, bereid om jullie vrijheid te verlenen uit de zonden die jullie verstrikken
sin against the Holy Spiritabortionviolenceoccultismask for forgivenessCrusade Prayerslove to sinner and condemnation fo sinto sinnerssexual perversionto greatest sinners
15 december
2012
646Ik breng hoop. Ik breng barmhartigheid. Ik breng redding.
to atheiststo unbelieversJesus Saviourdo not be afraidguidance from Godnullfamilypreparition to the Wargningprayer for a familiy
16 december
2012
647De macht van de dood over de mensheid zal definitief gebroken worden
Jesus I trust in youthe Second ComingNew Paradisedo not be afraid1000 yearsask for forgivenesslove to Godtransfer to the New Paradise12 nationsdeathlast days of satando not guess termssecond resurrectionfirst resurrection
17 december
2012
648H. Maagd Maria: Al diegenen die abortus bevorderen en die er verantwoordelijk voor zijn dat het ingevoerd wordt, maken zich schuldig aan doodzonde
warschastisement from Godsinful lawprayer for sinnerstactic of satanmurderabortionRosaryGreat Tribulationmortal sinhungergenocidepoliticssuicideprayer to avoid abortion
18 december
2012
649Mijn vlammen van barmhartigheid zullen, zoals tongen van vuur, spoedig op elke ziel neerdalen
the Second Comingthe Warningdo not be afraidbefore the Warningpreparition to the Wargningcall to prayerrejoice
18 december
2012
650Satan zal tijdens Mijn heerschappij gebonden zijn en zal Gods kinderen niet langer misleiden
New ParadiseJesus SaviourBible1000 yearsJesus KingTree of LifeEternal Life after the New Era of Peace
19 december
2012
651Ik stierf voor jullie. Hierdoor moeten jullie Mij vertrouwen.
The Remnant ArmyJesus I trust in youHoly Spiritfight against this Missionother propheciespersecuton of prophetsMoisesbirth of Jesustrial in faithJesus always present
19 december
2012
652God de Vader: De tijd van grote veranderingen, voor het welzijn van allen, is daar
New ParadiseOne World Govermentthe WarningAdam and Evepersecution of ChristianitypoliticsJesus Kingprayer for conversionlast days of satanChristmas
20 december
2012
653Mijn liefde voor de mensheid wordt door velen gevoeld. Jammer genoeg zullen diegenen, die er niet naar zoeken, deze niet vinden.
peace in soulI Amlovelove to Godhelp from Jesusbirth of Jesuskey simplicity
21 december
2012
654Mijn woord zal als een zwaard zijn dat de verwarring en de leugens zal doorprikken
The Remnant Armysinful lawthe Second Comingcall to conversionBiblethe Book of Truthprayer for couragea call to spread Messages
21 december
2012
655Ik overlaad jullie heden met deze bijzondere zegen
The Remnant Armythe Second Comingbirth of JesusChristmas
22 december
2012
656Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen
free willschismApocalypsefalse doctrineto clergyNew World ReligionmasonryAntichristacceptance of sinChruch will falltactic of antichristto priestsBibleSacrament of Matrimonyguidance from Godchanges in the rite of the Holy Massfalse mercypersecution of Christianityfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusto bishopsto cardinalsdivision amongst Christianstrial in faithindissolubility of marriageblack satanist masses Apostolic Letters
23 december
2012
657H. Maagd Maria: De dag dat Ik de wereld een Redder bracht, veranderde het lot van de mensheid
The Remnant Armywarsrole of sufferingArmageddonsinful lawto clergyRosaryto suffering peopleCrucifictionatheismgreat warlove of a mothercall to prayerchanges on the Earthpurificationto those lukewarm in their faithbirth of Jesuslove of Our Ladyprayer for those lukewarm in their faith
24 december
2012
658Er zal een geweldige overstroming komen. Jullie zullen bovendien in andere landen kleinere overstromingen zien.
changes of wheather patternswarsabout this Missiondo not be afraidfloodsgreat warchanges on the Earth
25 december
2012
659God de Vader: Spoedig zal er een nieuw Licht, een nieuwe zon, gezien worden
changes of wheather patternsNew ParadiseGreat Miraclepoliticssunrejoicehopeambitiontwo sunsGod the Father, Creatorchanges on the Earthprayer for forgivenessweakness of human
27 december
2012
660Kennis kan jullie zeer vaak blind maken voor de waarheid
to clergyprideintelligenceprayer for discermenthumilityBibleto those who do not believe in the Messagesguidance from Godwarning for the clergykey simplicitypride makes blind to experts in the Holy Scripture
28 december
2012
661Vrees Mij nooit want Ik kom in vrede
warning of the Hellremorseto suffering peopledo not be afraidcondition of forgivenessto sinners
29 december
2012
662Hij zal, door de kracht van het occulte, iets presteren wat gezien zal worden als de genezing van mensen die terminaal ziek zijn
warning of the Hellwarsthe Second Comingwar in the Middle Eastfalse miraclesoccultismfalse healingsantichrist as false saviourwho is the Antichristantichrist as peaceful negotiatorfalse second coming warning of the antichrist
30 december
2012
663Jij zult het mikpunt van veel haat zijn
about this Missionfight against this Missionpersecuton of prophetshatred to this Missionlast propheta call to spread Messagesthe Way of the Cross to Calvary
31 december
2012
664De Tempel van God zal onherkenbaar geschonden worden
The Remnant Armyfalse doctrineto clergyNew World Religionacceptance of sinwar in the Middle EastJewsSacrament of BaptismSacrament of Matrimonychanges in the rite of the Holy MassIsraelpersecution of ChristianitySacrament of CommunionRomecall to be faithfull to Jesuschanges in buildings of churchesopenness of the church buildings to hereticspreparations to the Last Daypersecution of Jewsban of practising the faithnull
01 januari
2013
665H. Maagd Maria: Niet iedereen zal de vrijheid aannemen. Velen zullen partij kiezen voor de Boze en Mijn Zoon afwijzen.
Mother of Salvationthe Second Comingpersonal prayerpurificationrejection of Saviourpreparations to the Last Daypatience and love for persecutorsMary as Intercessor
02 januari
2013
666Houd van al diegenen die jullie in Mijn naam vervolgen! Bid bovendien voor hen!
preparition to persecutionpower of prayerforgivenessto suffering peopleGreat Tribulationfight against this MissionCrusade Prayerslove of enemiesprayer for persecutorstribulationbe peacefulprayer for forgivenessthe Way of the Cross to Calvarythe meaning of Crusade Prayers null
02 januari
2013
667H. Maagd Maria: De reden waarom zoveel mensen in zo’n pijn en duisternis verkeren, is dat zij niet in God geloven
prayer for discermentto unbelieversJesus Saviouridolatrydarkness in a souldecline of faith
03 januari
2013
668Ik roep tot al diegenen die onzeker zijn over de vraag of Ik besta of niet
to atheistspeace in soulthe Second Cominglove to neighboursto unbelieversCrucifictionthe Last Daycall to prayerto agnosticsto those lukewarm in their faithto apostates
03 januari
2013
669H. Maagd Maria: De komende tijd zal voor alle Christenen veeleisend zijn
role of sufferingfalse doctrineto clergyMother of Salvationprayer for discermentChruch will fallCrusade Prayersaccusation to JesusOur Lady as Protectorcall to Christians
04 januari
2013
670Bid a.u.b. dit kruistochtgebed (92) om de genade van volharding
Crusade PrayersPrayer Groupslove to GodGift of The Holy Spiritoutpouring of the Holy Spirit
06 januari
2013
671Enkel en alleen door de macht van God bestaan jullie. Enkel en alleen door de liefde van God zullen jullie eeuwig leven.
about this Missionslavery of sinConfessionhumilitydo not be afraidwhat is the Wariningdarkness in a soul
07 januari
2013
672Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen
Jesus I trust in youchastisement from Goddo not be afraidprayer for protectionfalse propheciesfalse prophetscall to prayerpreparations to the Last Dayend timesbefore the Second Coming
08 januari
2013
673Wanneer jullie afbreuk doen aan de waarheid, of ermee knoeien, is het niet langer de waarheid. Al wat overblijft, is een leeg omhulsel.
to atheistswarning of the HellJesus Saviouracceptance of sinfaithfulness to the faithNew Agepain of the Salvatorcall to prayerto agnosticsevolutiondivision of mankindpreparations to the Last Dayno respect for Saviour
09 januari
2013
674Ik verleen hun nu de genade van de tranen van liefde en bekering
The Remnant ArmyArmageddonfalse doctrineCrucifictionChurch - the Body of ChristCrusade Prayersto enemies of the Missionpain of the Salvatorto cardinalspreparations to the Last Daythe Crown of Thornsbefore the Second Coming
11 januari
2013
675Het plan om de Katholieke Kerk vanuit haar eigen gelederen te vernietigen, is al aan de gang
The Remnant Armypower of prayerArmageddonchastisement from Godacceptance of sinChruch will fallhatred to this MissionCrusade PrayersearthquekesPrayer Groupscall to prayerfalse tolerancepreparitions to the New Paradisegoal of Satan
12 januari
2013
676Negeer vragen of eisen die aan jou gesteld worden om Mijn woorden te veranderen
free willcommitement to Jesusto those who do not believe in the Messagesguidance from Godauspiceremain silentJesus you take care of itdo not guess terms
13 januari
2013
677Niettegenstaande Mijn goddelijkheid voel Ik Mij ziek door, en walg Ik van de zonden van de mens
chastisement from Godprayer for neighbourspridearroganceslavery of sinsinidolatrydo not be afraidCrusade Prayerscorruptionpreparition to the Wargninglove to sinner and condemnation fo sincall to prayerpoisoned foodpoisoned earthprayer for souls during the Warningnull
14 januari
2013
678Neem a.u.b. dit nieuwe geschenk van genezing, dat Ik jullie nu aanbied, aan
to suffering peopleCrusade Prayersask for helphelp from Jesuswondersto lostto those lukewarm in their faithJesus you take care of it
15 januari
2013
679Er zal alles aan gedaan worden om jullie gebedsgroepen te verstoren
preparition to persecutioncommitement to JesusJesus I trust in youHoly Spiritfight against this MissionPrayer Groupspain of the Salvatorpersecution of this Missioncall to prayerdarkness in a worldto solders of the Remnant Army
17 januari
2013
680H. Maagd Maria: De afschaffing van alle tekenen van Mijn Zoon zal het begin van het einde betekenen
chastisement from Godmasonryacceptance of sinearthquekesIII world warcall to prayerworld leaderschanges in the Chruchdemonsthe meaning of Crusade Prayers human laws
18 januari
2013
681Jullie verslinden zo moeiteloos de bedrieglijke woorden die jullie door leugenaars voorgehouden worden
prayer for discermentguidance from Godfalse propheciesfalse prophets
18 januari
2013
682H. Maagd Maria: Jullie moeten alle wetten en alle argumenten, die abortus bevorderen, bestrijden
sinful lawmurderabortionfight against sincall to prayerfalse tolerance
19 januari
2013
683Het zijn de missies van de ware profeten die verontwaardiging veroorzaken
tactic of satanto unbelieversfight against this Missionpersecuton of prophetsguidance from GodPrayer Groupspersecution of this Missionspiritual envyMaria Divine Mercy
20 januari
2013
684Deze mensen zullen Mijn Kerken te gronde richten en het zal weinigen toegestaan zijn om de dagelijkse Offers op te dragen
preparition to persecutionwarspower of prayerConfessionfaithfulness to Jesusprayer for protectionSacrament of Baptismpersecution of ChristianitySacrament of Communionworld currencyworld leaderschanges on the Earthpurificationfinancial hardship and lack of moneyhuman laws
20 januari
2013
685Mijn tijd, die verstrengeld is met de Goddelijke Wil van Mijn Vader, is bijna daar
power of prayerthe Second Comingslavery of sinHoly SpiritCrucifictionCrusade PrayersNew Agediabolic possesiondemons
21 januari
2013
686Met de gave van de Heilige Geest zullen jullie overal ter wereld in Mijn heilige naam profeteren
after the WarningBibleguidance from GodPrayer Groupscall to prayerto solders of the Remnant Army nations in slavery
22 januari
2013
687H. Maagd Maria: Het is door de kracht van het gebed dat de barmhartigheid van Mijn Zoon wereldwijd verspreid kan worden
power of prayerMother of SalvationCrusade Prayerscall to prayernull
23 januari
2013
688Ik verzoek Mijn volgelingen dringend om de mensen te herinneren aan het belang van het lezen van de Heilige Bijbel
free willto unbelieversBibleSacrament of Baptismfalse religionsevangelisation
23 januari
2013
689Ik zal veel van het voorzegde lijden verzachten door de kracht van Mijn kruistochtgebedsgroepen
holy waterCrusade PrayersPrayer Groupshopeto solders of the Remnant Army null
25 januari
2013
690Zij zullen snikken van opluchting wanneer zij beseffen dat zij een toekomst hebben waarin de dood niet bestaat
about this MissionHoly SpiritNew Paradise
25 januari
2013
691God de Vader: Dat is de reden waarom enkel een wonder het menselijk ras kan redden
free willcommitement to JesusCrucifictionpreparition to the Wargningrejection by the clergyrejection of Saviourbillions of conversions
26 januari
2013
692De profetieën, vervat in het Boek der Openbaring, zijn slechts gedeeltelijk bekend
preparition to persecutionApocalypseto clergydo not judgephariseesApostlespersecution of Christianityrejection by the clergythe Last Judgementto solders of the Remnant Army
27 januari
2013
693Weldra zullen zij een wet aannemen, die de draagwijdte van godslastering buiten de wet zal stellen
preparition to persecutionsinful lawto clergysacramentsfight against this MissionatheismPrayer Groupspersecution of Christianitypersecution of this Missionprayer for the clergychanges in the ChruchJudasJesus always presentban of practising the faithto solders of the Remnant Army
28 januari
2013
694Er is een sterke toename van haat, moord en gebrek aan naastenliefde en de zonde heeft de aarde als een lopend vuurtje aangetast
The Remnant Armyhatredto clergyabout this MissionHoly SpiritmurdersacramentsCrucifictionto those who do not believe in the Messagesfaithfulness to the faithfury of satanto enemies of the MissionSacrament of Communionthe Last Dayeternal lifeto practise faith in hiddenpreparations to the Last Day
29 januari
2013
695Mijn Vaders tussenkomst heeft reeds een aanvang genomen en Zijn toorn zal de aarde doen beven
warning of the Hellwarschastisement from Godmurderabortiondictature
30 januari
2013
696De Moeder Gods: Het restleger van Christus zal triomferen
The Remnant ArmyMother of Salvationdo not be afraidPrayer GroupsOur Lady as Protectorto solders of the Remnant Army billions of conversions the meaning of Crusade Prayers
31 januari
2013
813Ik Ben Tegenwoordig in de Allerheiligste Eucharistie door de handeling van de transsubstantiatie
adorationEucharistApostlesHoly Massthe Last SupperJesus present in the Holy Eucharist Eucharist sustains life on Earth
02 juni
2013
814Jullie heidense praktijken zullen jullie naar de hel voeren
to atheistsfree willwarning of the Hellegoismtactic of satanthe Warningatheismhumanizmbetrayal by the clergyidolatrypaganismoccultismNew Agediabolic possesionpenancedespairmeditationyogareikisoulscourgingtarot cardsmagicworship of angelsemptiness of soulend timesBuddhanull
03 juni
2013
815Mijn weg is zeer eenvoudig. Jullie mogen mij volgen op om het even welke manier die jullie willen, maar jullie moeten Mij vereren in Mijn Christelijke Kerken
The Remnant ArmyJesus I trust in youto clergyfight against this Missionto priestsgood as an evilCrusade PrayersApostlespersecution of Christianitythe Way of the Cross to Calvarynull
04 juni
2013
816De rest van Mijn gewijde dienaren zullen een belofte van trouw aan de nieuwe ene-wereldreligie tekenen
to clergyNew World ReligionsacramentsConfessionprayer for discermentacceptance of sinChruch will fallbetrayal by the clergyidolatrydesecration of the EucharistSacrament of BaptismSacrament of MatrimonySacrament of Communionfalse humilityfaithfulness to Truthbetrayal of Jesusdivision of mankindnullnull
05 juni
2013
817Leugens worden heel vaak ingekleed als goede dingen
warshatredto clergypridelove to neighbourstactic of satanmurderabortionChruch will fallgood as an evilpride makes blind
06 juni
2013
818Ik zal overal ter wereld wonderen teweegbrengen om aan de sceptici te bewijzen dat Ik het ben, Jezus Christus, die Mijn profeet gezonden heb om jullie allemaal op Mijn Tweede Komst voor te bereiden
preparition to persecutionrole of sufferingprayer for neighbourscall to spread the Wordlife in the New ParadiseJesus Kingcall to prayerangelspreparations to the Last Dayto solders of the Remnant Army billions of conversions
07 juni
2013
819De obsessie van Mijn kinderen voor wereldse goederen, en de ophemeling van persoonlijke rijkdom, scheidt hen van God
materialismrichnessegoismidolatryto the richtemporal matters more important than eternity
08 juni
2013
820Wanneer onder bazuingeschal het Nieuwe Jeruzalem op de wereld neerdaalt, zullen lichten de hemel vullen en alles zal stil worden
role of sufferingvictim soulsPurgatorythe Last Dayto victim soulsHelldarkness in a soulthe Last Judgementdescription of eternal damnation
09 juni
2013
821Jullie moeten niet bang zijn want wat Ik beloof, behoort jullie toe en het is jullie erfdeel
Jesus I trust in youthe Second ComingNew Paradisethe Warningdo not be afraidCrusade Prayerslife in the New ParadiseJesus KingGift od Salvationto believers
10 juni
2013
822Doe dit nooit want het is de enige zonde die Mij, door de schijnheiligheid ervan, doet walgen
warning of the Hellchanges of wheather patternschastisement from Godabout this Missiondo not judgelove to neighboursslavery of sinConfessiondisastersthe Book of Truthto enemies of the Missionthe Last Judgementnull
12 juni
2013
823God verwacht niet dat jullie je tijd doorbrengen zonder jullie iets van de dagdagelijkse zaken aan te trekken of zonder tijd te besteden aan familie of vrienden
love to neighboursfaithNew Paradiseto unbelieversto suffering peopleAdam and Eveeternal lifeask and you will be giventemporary life on earthtemporal matters more important than eternitynull
14 juni
2013
824Het zal binnen het Romeinse Rijk zijn dat de grote gruwel tegen Mij zal opstaan
The Remnant Armychastisement from Godto clergyCrucifictionbetrayal by the clergyJewssigns in the skyOne World ReligionChurch - the Body of ChristBabylonRomebetrayal of Jesusthe European Union - the Beastthe Way of the Cross to Calvarybillions of conversions before the Second Coming terrorizing as a method of satannull
15 juni
2013
825God leeft in elke persoon die in deze wereld geboren is, ongeacht hun geloof of de geloofsovertuiging van hun ouders
to atheistswarning of the Hellrole of sufferingremorseI Amto unbelieversto suffering peoplecondition of forgivenessJesus always present
15 juni
2013
826Ik Ben Liefde. Ik Ben God. Zij zijn één en hetzelfde.
The Remnant ArmyI Amlovescienceto solders of the Remnant Army
19 juni
2013
827De grootste leugen bestaat erin dat Satan de toekomst kan voorspellen, maar dat kan nooit!
richnesspoweregoismtactic of satanpaganismcommitement of your soul to the devillies of satansatanismto satanistsLucifercult of Satanblack satanist masses
21 juni
2013
828Wanneer Mijn Zoon als een zondaar beschouwd wordt, weet dan dat dit de grootste godslastering is
23 juni
2013
829De waarheid zal jullie bevrijden. Leugens zullen jullie verderven.
to clergyremorseConfessionBibleCrusade PrayersApostlesfaithfulness to Truthchanges in the Chruch
23 juni
2013
830Moeder van God: Jullie moeten trouw blijven aan wat Mijn Zoon jullie geleerd heeft. Hij was in alles aan jullie gelijk, behalve in de zonde.
Mother of SalvationremorseNew ParadiseConfessionfaithfulness to Jesusguidance from Godask for salvationcondition of forgivenesspenancesanctifying graceGift od Salvationfaithfulness to TruthMary Queen of Angels
24 juni
2013
831Maar zeer weinigen vinden troost in Mij. Ik wacht geduldig, en toch zullen zij niet tot Mij komen.
Jesus I trust in youthe Second Cominghumilitycall to conversionacceptance of sinBibleway to holinessthe Truth of these Messagespain of the Salvatorask for helphelp from Jesuskey simplicityJesus the only way of salvationto be as a child
25 juni
2013
832Moeder van de Verlossing: Breng Mij uw kinderen zodat Ik hen, als een echte Moeder van al Gods kinderen, aan Mijn Zoon kan toewijden
Mother of SalvationCrusade Prayersto parentsMary as Intercessor
26 juni
2013
833Mijn gerechtigheid zal al diegenen treffen, die verhinderen dat het heilig Woord van God in de wereld bekend gemaakt wordt
warning of the Hellto clergyNew Paradiseother prohetsdo not be afraidPurgatoryto enemies of the Missionlast prophet
27 juni
2013
834De wijziging in de opzet van de H. Mis zal weldra in Mijn Kerk voorgesteld worden
to clergyfight against this Missionpersecuton of prophetsdesecration of the Eucharisthatred to this Missionchanges in the rite of the Holy MassSacrament of Communionchanges in the ChruchFirst Holy Communion
29 juni
2013
835Jullie zullen ervan beschuldigd worden samen te zweren tegen Mijn eigen Kerk, nochtans zal jullie enige misdaad het hooghouden van de waarheid zijn
pridedo not judgeegoismtactic of satanfight against this Missionhatred to this Missionhatred of satanfury of satanpersecution of Christianitythe Truth of these Messagesdivision amongst Christiansto solders of the Remnant Army billions of conversions null
30 juni
2013
836Moeder van de Verlossing: Wat Ik aanschouwde, zou nooit op papier gezet kunnen worden, zo walgelijk waren de wreedheden die Zijn goddelijk Lichaam toegebracht werden
free willrole of sufferingdaily Rosaryto suffering peopleCrucifictiondo not be afraidscourgingangelspower of sufferinglife of Our Lady
01 juli
2013
837Moeder van de Verlossing: Niet één deur werd geopend om Mijn Zoon toe te laten waardig ter wereld te komen
role of sufferingJesus I trust in youabout this Missiondo not be afraidBiblepersecuton of prophetsrejoicelast prophetangelsrejection of Saviourgoal of Satansaintslife of Our Ladybirth of Jesusnullnull
03 juli
2013
838Er zullen weldra krachtige aardbevingen plaatsvinden in Rusland en China en het zal de ene na de andere zijn
changes of wheather patternspower of prayerApocalypsechastisement from Godsinful lawremorseegoismmurderRosaryRussiaChinafloodspaganismwhy punishments?vanityearthquekesfiresprayer for salvationstormsworld leadersfalse religionschanges on the Earthpurification
03 juli
2013
839Terwijl verbittering naties verdeelt, zullen wantrouwen en angst civiele onrust blijven veroorzaken
warssinful lawconcernmurderabortionsacramentsacceptance of sinpersecution of ChristianityGod and his childrendarkness in a soul
03 juli
2013
840God de Vader: Ik weet dat de opzet van abortus wereldwijd aangestuurd wordt
warning of the Hellchastisement from Godsinful lawmurderabortionConfessionOne World GovermentGod the Father, Creator
04 juli
2013
841De ene-wereldorde is de grootse bespotting jegens de Ware Drie-ene God
masonryprayer for satansistegoismmurderAntichristOne World GovermentoccultismCrusade Prayersdiabolic possesioncommitement of your soul to the devillies of satansatanismdarkness in a soulto sataniststo those who have sold their souls
05 juli
2013
842Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik
about this Missiontactic of satansalvation of sinnersprayer for unbelieversfalse prophetsto enemies of the Missionpersecution of this Missioncall to prayerdivision amongst Christiansto solders of the Remnant Army null
07 juli
2013
843De Tien Geboden, door Mijn Vader aan de wereld gegeven door de profeet Mozes, worden door de mens herschreven
to atheistssin against the Holy SpiritblasphemyremorseegoismmurderabortionI Amsins of the fleshcall to conversionSacrament of Matrimonycondition of forgivenessfalse prophetslove to Godask for helplove to sinner and condemnation fo sinexecutionsto sinnersto the richeuthanasiato greatest sinnerssin of homosexual marriagenullnullnullnullnull
08 juli
2013
844Moeder van de Verlossing: De mensen accepteren zo gemakkelijk nieuwe wetten waarvan beweerd wordt dat deze goed zijn
sinful lawMother of Salvationacceptance of sinmortal singood as an evilCrusade Prayersprayer for unbelieversOur Lady as ProtectorOur Lady as defeating satanOur Lady as Protector
10 juli
2013
845God de Vader: De leugens die opgedist worden over jullie economie, zijn bedoeld om jullie te misleiden
warsArmageddonhatredprayer for helpwar in the Middle EastIsraelhungergenocidecall to prayerfinancial hardship and lack of money
10 juli
2013
846Het zal door jullie bidden van Mijn kruistochtgebeden zijn, dat Ik hen kan redden
about this Missionpeace in soulprayer for unbelieversto solders of the Remnant Army the meaning of Crusade Prayers null
11 juli
2013
847Ik smacht naar hen. Zonder hen kan Ik Mij niet compleet voelen.
to atheistsfree willrole of sufferingto unbelieversto suffering peopleCrucifictionvictim soulslove to sinner and condemnation fo sinGod and his childrento sinnerspower of sufferingjoy of salvation
14 juli
2013
848De dag waarop jullie gevraagd zal worden om Mijn Goddelijkheid te loochenen, is niet meer veraf
false doctrineto clergythe False ProphetChruch will fallfalse peaceCross - a formocult symbolsOne World Religionto priestsCrusade Prayersfaithfulness to Truthchanges in the Chruchchanges in buildings of churchesopenness of the church buildings to hereticsto the Catholic Church null
15 juli
2013
849Jullie kunnen Mij niet echt navolgen zonder de pijn van het kruis te dragen
role of sufferingto clergyhatred to this MissionApostlesfaithfulness to Truthno respect for Saviourto solders of the Remnant Army
17 juli
2013
850Moeder van de Verlossing: De Medaille van Verlossing biedt de gave van bekering
Mother of SalvationCrusade PrayersMedal of Salvationthe Last DayOur Lady as defeating satan

851De laatste profeet werd nu gestuurd, dus a.u.b. verwerp dit geschenk niet!
chastisement from Godabout this Missionto unbelieversidolatryto those who do not believe in the Messagesto those who doubt in these MessagesMaria is only the instrumentlast prophet
19 juli
2013
852Het plan bestaat erin de zielen in een web van bedrog te lokken door aan hun hart te trekken
The Remnant ArmyMother of Salvationtactic of satanthe False Prophetcall to conversionfight against this MissionChruch will falloccult ritualsOne World Religionthe Book of Truthfalse humilitygoal of Satanhatred of God
19 juli
2013
853Moeder van de Verlossing: De weerslag in Rome zal tot gevolg hebben dat velen op een dwaalspoor gebracht worden
Armageddonfalse doctrineto clergyMother of Salvationfaithfulness to JesusFatimaother propheciesfalse crossChurch - the Body of ChristLa SaletteRomecall to prayercall to be faithfull to Jesusprayer for deceivedchanges in the Chruch
20 juli
2013
854Ze zijn de Antichrist nu aan het voorbereiden op zijn grootse entree
ApocalypseArmageddonfalse doctrineto clergymasonrytactic of satansacramentsthe False ProphetAntichristto unbelieversfalse peaceJewsoccult ritualsMiddle EastOne World Religionprayer for protectionto those who do not believe in the Messagesfaithfulness to the faithchanges in the rite of the Holy MassIsraelHoly Massask for helpto believersfaithfulness to Truthcall to be faithfull to Jesusprayer for guidancechange of the Bibleend timesantichrist as peaceful negotiatortwo witnesses of the Book of Revelation gates of Hell will not prevail in the Church null
21 juli
2013
855Vertrouw Mij en Ik zal jullie ogen openen voor de waarheid over jullie glansrijke toekomst!
the Second ComingNew ParadiseI AmJesus SaviourCrucifictionthe Warning

856Moeder van de Verlossing: Het laatste geheim van Fatima werd niet geopenbaard, zo angstaanjagend was het
schismfalse doctrineto clergythe False ProphetFatimaBenedict XVIother prophecies
22 juli
2013
857Ik onthul de geheimen die vervat liggen in het Boek der Openbaring, en deze zullen niet aangenaam zijn
schismApocalypsefalse doctrineto clergyJesus Saviour

858Moeder van de Verlossing: Net alsof er een wonder plaatsgevonden heeft, zal de Valse Profeet uit de dood op lijken te staan
schismApocalypsefalse doctrineto clergythe False ProphetAntichrist

859Hoewel deze angst zullen veroorzaken, zijn ze niets in vergelijking met de komende Grote Kastijding
chastisement from Godsinful lawsinOne World Govermentprayer
25 juli
2013
860Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen
love to neighboursegoismatheismhumanizmpoor
27 juli
2013
861De andere onschuldigen, die het Beest en de Valse Profeet blindelings volgen, zullen in een meedogenloos bondgenootschap vast komen zitten
tactic of satanto defeat evilthe False ProphetAntichristOne World Govermentsatanismwar in the Middle Eastfalse peace
28 juli
2013
862Het teken van het Beest zal de dood met zich meebrengen – de dood van de ziel en de dood door een vreselijke ziekte
The Remnant ArmyschismApocalypsethe False ProphetCrucifictionfalse crossfalse miracles666 - the mark of the beast
29 juli
2013
864Aanvaard nooit een kruis dat niet lijkt op het kruis waaraan Ik gekruisigd werd!
preparition to persecutionschismfalse doctrineto clergyprayerCross - a formoccult ritualsholy water
30 juli
2013
865Moeder van de Verlossing: Net zoals het Woord van God zielen kan verenigen, kan het ook grote verdeeldheid veroorzaken
hatredfalse doctrineMother of Salvationdo not judgeJesus Saviourfight against this Missionlove
31 juli
2013
865Moeder van de Verlossing: Jullie moeten vasthouden aan de traditionele kruisen want weldra zullen deze verdwijnen
hatredfalse doctrineMother of Salvationdo not judgeJesus Saviourfight against this Missionlove

866Zij zullen Mijn volgelingen ervan overtuigen om de wetten van Mijn Kerk aan te passen door een referendum te houden
schismfalse doctrinetactic of satanthe False ProphetAntichristJesus Saviouracceptance of sinsatanismoccult ritualsocult symbolsreferendumOne World Religiondestruction of sacramentstactic of antichristprayer for protection
31 juli
2013
868Moeder van de Verlossing: Er zal jullie spoedig gevraagd worden om een vervanging voor de Heilige Eucharistie uit te delen, dat niet het Lichaam van Mijn Zoon zal zijn
false doctrineto clergyMother of SalvationCrucifictionChurch - the Body of Christdesecration of the Eucharist
02 augustus
2013
869God de Vader: Diegenen van wie de namen in het Boek des Levens staan, zijn het voornaamste doelwit van het Beest
03 augustus
2013
870Mijn profetieën, die de aankomst van de Antichrist openbaren, gaan zich spoedig verwezenlijken
preparition to persecutionrole of sufferingApocalypsethe Book of Lifetactic of satanto defeat evilAntichristfight against this Missionhatred to this Mission
04 augustus
2013
871Wanneer ze het Sacrament van het Doopsel veranderen, zullen ze alle beloftes om aan Satan te verzaken, verwijderen, want ze zullen verklaren dat deze verwijzingen ouderwets zijn
false doctrineto clergysatanismhomosexualitySacrament of BaptismSacrament of Matrimonyfaithfulness to GodTrue Churchexcommunication
05 augustus
2013
872Moeder van de Verlossing: Deze oorlog, om het Woord van God te handhaven, zal ertoe leiden dat die priesters, die Hem trouw blijven, een toevluchtsoord zullen moeten opzoeken
warning of the Hellpreparition to persecutionThe Remnant ArmyschismApocalypsefalse doctrineMother of Salvationto defeat evilthe False Prophetfaithfulness to Jesusthe Seal of The Living Godoccult ritualsto priestschanges in the rite of the Holy Mass

873Wanneer jullie Mijn Woord verdedigen, zullen jullie beschouwd worden als wreed, onvriendelijk en weinig begripvol voor diegenen die niet in God geloven
warning of the Hellpreparition to persecutionschismfalse doctrineto clergyguidance from Godwarning for the clergy
05 augustus
2013
874Moeder van de Verlossing: Accepteer niet dat verdraagzaamheid tegenover de heidenen in de Kerken van God de overhand neemt!
preparition to persecutionfalse doctrineacceptance of sinfight against this Missionother propheciespersecuton of prophetspaganismfalse godspurity of faithprayer to be faithful to the Truth
06 augustus
2013
875God de Vader: De Antichrist staat nu klaar om zich kenbaar te maken
warsthe False ProphetAntichristhumanizmfalse peacefaithfulness to GodIsraelPalestineBabylonecologynulldisastershunger
07 augustus
2013
876Een ziel kan niet terug ongeschonden gemaakt worden voor deze de grootsheid van God erkent
role of sufferingprideNew ParadisesinJesus SaviourlovesatanismAdam and Eveother religions
09 augustus
2013
877Moeder van de Verlossing: Welke mens zou ooit dit nieuwe, volmaakte bestaan kunnen afwijzen?
09 augustus
2013
878Weet dat de pijn van de afwijzing helemaal zal zijn zoals Ik, en Mijn apostelen, te lijden hadden gedurende Mijn tijd op aarde
warning of the HellThe Remnant Armyrole of sufferingApocalypsefalse doctrineto clergydo not judgethe Second ComingphariseesNew Paradisethe False Prophethumilityfaithfulness to Jesusacceptance of sinthe Warningfight against this Missionlovehumanitarismask for salvation
10 augustus
2013
879Overstromingen zullen alledaags worden en jullie zullen weten welke delen van de wereld Mijn Vader het meest vertoornen
egoismHoly Spiritacceptance of sinfloodsvanityprayer for mercy
12 augustus
2013
880Zij zullen binnenkort kerken gebruiken als plaatsen om handel in te drijven en er profijt uit te trekken
warning of the Hellschismto clergytactic of satansacramentspurity of faithcults that offend God
13 augustus
2013
881Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen
to clergytactic of satanthe False ProphetAntichristFatimaoccult rituals
14 augustus
2013
882Het eerste oordeel is nabij en Ik zal de goddelozen aan de kant schuiven
warning of the HellwarsschismJesus I trust in youApocalypsefalse doctrineNew Paradisethe Warningpaganismother religionsthe Book of Truthhumanitarismfalse mercy
15 augustus
2013
883Zij moeten de heilige missalen, de misgewaden, de heilige Bijbel en de heilige kruisen behouden. Deze zullen allemaal vervangen worden.
preparition to persecutionschismApocalypseto clergytactic of satanI Amthe False Prophetfight against this Missionthe Book of DanielCross - a formJewsoccult ritualsBibleEucharistchanges in the rite of the Holy MasspaganismNew AgeMissals
17 augustus
2013
884Moeder van de Verlossing: Zij zullen toevluchtoorden moeten vinden zodat zij voor dagelijkse Missen en de Heilige Eucharistie kunnen zorgen
prayer for strenghtThe Remnant Armyschismrole of sufferingfalse doctrineto clergyMother of SalvationmasonryHoly Spirittactic of satanfaithfulness to Jesusfight against this MissionFatimasatanismocult symbolsTrue ChurchexcommunicationpaganismIsraelCrusade Prayersmartyrdom
17 augustus
2013
885Er zal hen gevraagd worden om de Kerk trouw te blijven door, met een nieuwe eed, plechtig hun trouw te beloven
schismchastisement from Godfalse doctrineto clergytactic of satanthe False Prophetfaithfulness to Jesushumanitarismretreats for the clergypledgeHoly ordersdesacration
18 augustus
2013
886Moeder van de Verlossing: Mijn kinderen van overal – jullie moeten in deze tijd van smart naar Mij, jullie geliefde Moeder, luisteren
19 augustus
2013
887Ik zal ervoor zorgen dat nog miljoenen meer Mijn woorden zullen horen
to clergyto unbelievers
20 augustus
2013
888Mijn Tweede Komst kan niet plaatsvinden voor het bederf van de zonde met wortel en al verwijderd werd
Armageddonthe Second ComingNew Paradisethe False ProphetAntichristhatred of satan
21 augustus
2013
889Ik moet de wereld waarschuwen voor het groot aantal valse profeten die op dit moment proberen om Mijn stem te overstemmen
role of sufferingabout this Missiontactic of satanI Amfight against this Missionfalse prophetswarning of condemning these Messages
22 augustus
2013
890Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal bij zijn aankondiging verklaren dat hij een vrome Christen is
role of sufferingApocalypsesinful lawfalse doctrineto clergyMother of Salvationtactic of satanmurderabortionsinRosaryAntichristsins of the fleshCrucifictionacceptance of sinprayerthe Seal of The Living Godfalse peaceoccult ritualsholy waterOne World ReligionBibleother religionshumanitarismCrusade PrayersMedal of Salvationpersecution of Christianityhell on Earthnudityblessed candles
23 augustus
2013
891