I love you and I guide you, just as I protect My Prayer Groups around the world.


2012-07-07 15:30 - Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden


Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de mensheid vraag om naar Mijn stem te luisteren, kwetst het Mij als diegenen, die van Mij houden, zeggen dat Ik nooit op deze manier zou spreken.

Als ze maar wilden luisteren, dan zou Mijn Hart verheven worden en dan zouden nog zo veel meer zielen gered worden.

De voorbereiding op Mijn Tweede Komst wordt, door middel van deze boodschappen, door Mijn heilige lippen meegedeeld.

De voorbereiding op Mijn geboorte werd ook op voorhand door de profeten bekend gemaakt om Gods kinderen opmerkzaam te maken op de komst van de Messias.

Waarom weigeren Mijn leerlingen op aarde te aanvaarden dat Mijn Vader Zijn profeten zou sturen om Mijn Tweede Komst in te luiden?

Hoe weinig weten zij eigenlijk over de manier waarop Mijn Eeuwige Vader de mensheid voorbereidt op grote gebeurtenissen.

Mijn geestelijken, Mijn gewijde dienaren, moeten nu naar Mijn oproep luisteren want Ik heb hun hulp nodig. Toch zullen er velen niet in slagen om te reageren. Zij zullen Mij, door Mijn boodschappen, afwijzen.

Zij zullen de waarheid maar beseffen wanneer het te laat is.

Mijn dochter, wees nooit bang om Mijn boodschappen openbaar te maken, met inbegrip van de boodschappen die jij vreemd of beangstigend vindt.

Zij luisteren misschien niet, maar het woord van God moet hen toch gegeven worden.

Het is niet aan de mensen om jou te gelasten op te houden het heilig woord van God mee te delen.

Sluit je oren en negeer de spot in het advies, want dat is niet belangrijk.

Tot diegenen onder jullie die zichzelf Christenen noemen en die Mijn boodschappen verachten, zeg Ik dit:

Door Mijn woord af te kraken, door Mijn boodschappen aanstootgevend te vinden en door Mijn woord belachelijk te maken, hebben jullie het koord, dat jullie aan Mijn Hart bindt, doorgesneden.

Jullie kunnen Mijn boodschappen niet aanvaarden omdat jullie denken dat jullie Mij kennen en Mijn woorden herkennen wanneer ze gesproken worden. In plaats daarvan zijn jullie ten prooi gevallen aan de bedrieger die jullie blind maakt voor de waarheid.

Ik roep jullie allemaal nogmaals op om Mij, jullie Jezus, te aanroepen en Mij toe te staan jullie hart te openen.

Laat Mij jullie bekleden met de kracht van de Heilige Geest zodat jullie Mij zullen herkennen.

Aan de priesters: Ik verzoek jullie dringend om te beseffen dat de tijd, waarin de profetieën van Daniël zich zullen ontvouwen en waarin de Zegels van het Boek der Openbaring door Mij - Het Lam Gods - geopend zullen worden, aangebroken is.

Herinner jullie Mijn belofte!

Ik zal terugkomen om de levenden en de doden te oordelen.

Mijn belofte - om al diegenen, die Mij trouw zijn, het eeuwig leven te bezorgen - staat op het punt zich te ontvouwen.

Jullie moeten ervoor zorgen dat jullie je naar behoren voorbereid hebben op deze glorieuze gebeurtenis.

Jullie Jezus2013-07-07 17:35 - Hij zal de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik


Mijn zeer geliefde gemalin, wat maakt het uit als ze tegen je schreeuwen of jou in Mijn naam vervloeken? Wat maakt het uit als diegenen die Mijn allerheiligste Woord verkondigen en standvastig met Mij verenigd blijven, geketend en geslagen worden? Weet jij niet dat Mijn macht almachtig is en dat Ik niet gebroken kan worden, ook al breken ze wellicht Mijn botten?

Wanneer een dokter vecht om het leven van een mens te redden, wat het ook kost, zal hij al het mogelijke doen om te slagen. Wanneer hij in zijn hart weet dat hij dat leven kan en zal redden, zal hij – als hij een toegewijde dokter is – wanneer hij door anderen die hem proberen tegen te houden, onderbroken wordt, elk protest en alle pogingen om in zijn handelwijze tussenbeide te komen, negeren. En dus gaat hij door tot iedereen de vruchten van zijn arbeid kan zien. Hij volhardt tot dat leven gered is en dan, wanneer alles gedaan is, zal hij met liefde begroet worden door juist die mensen die, om welke reden dan ook, probeerden zich te bemoeien met zijn inspanningen om dat leven te behouden. En zo zal alle wrijving vergeten zijn.

Hetzelfde geldt voor deze heilige missie, door Mijn Vader beloofd om het leven van Zijn kinderen in deze tijden, de laatste tijden, voor Mijn Tweede Komst te redden. Verwacht inmenging in deze missie want als deze dergelijke tegenstand niet zou aantrekken, zou je zeker weten dat Mijn huidige boodschappen aan jou niet van je geliefde Jezus konden komen.

Wanneer de waarheid verkondigd wordt, wordt deze niet gemakkelijk aangenomen, al is het het Woord van God. Maar wanneer leugens, ingekleed als de waarheid, voorgelegd worden, worden deze sneller aangenomen en in de meeste gevallen hartelijk en met open armen begroet. Wees gewaarschuwd voor de leugens die door Mijn vijanden, die zich als Mijn woordvoerders uitroepen, voorgehouden zullen worden. Zij zullen jullie op vele manieren op een dwaalspoor brengen, uit angst dat jullie hen bij hun bedrog zullen betrappen. Zij zullen hun tijd gebruiken om zich te associëren met diegenen die in de wereld bekend staan als goede en heilige, zuivere dienaren –van wie velen nu bij Mij in de Hemel zijn. Door die associatie zullen zij gezien worden als trouwe leerlingen van dergelijke heiligen. Verder zullen zij de waarheid van Mijn Leer navertellen en dat zal jullie in verwarring brengen. Jullie zullen zeggen: “Maar hoe kan dit?” “Deze man spreekt de waarheid.”

De sluwheid van het Beest gaat jullie begrip te boven, Mijn geliefde volgelingen. Hij zorgt ervoor zich niet kenbaar te maken en zo verschuilt hij zich achter de waarheid. Wanneer hij in arme, misleide zielen aanwezig is, zal hij de waarheid van God gebruiken om er zich achter te verschuilen, tot op het gepaste ogenblik. Toch zullen daarbuiten schunnigheden tegen het Woord van God gespuid worden, maar voor velen zal dat niet helemaal duidelijk zijn. Kijk achter de woorden, die zorgvuldig geconstrueerd zullen zijn, en jullie zullen de leugen ontdekken! Dit is het soort macht waarmee Gods kinderen te kampen zullen hebben.

De geest van het kwaad is als een donkere wolk en zodra deze volledig op de mensheid neergedaald is, zal het moeilijk worden om onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Maar Ik beloof jullie dat deze wolk zal optrekken en wanneer het Licht van God erdoorheen schijnt, zullen jullie de verdorvenheid zien in al zijn lelijkheid, zoals dit door de ogen van God gezien wordt.

De strijd tussen de mensen die aan de Ene Ware God trouw betonen, zal aanhouden aangezien de Boze onder hen chaos veroorzaakt. Terwijl deze groep in twee splitst, zijn er anderen voor wie jullie moeten bidden. Het zijn die zielen die zo ver van God verwijderd zijn, dat zij Hem op geen enkel ogenblik herkennen.  Zij zijn Mijn verdwaalde zielen aan wie Ik deze missie wijd. Wanneer Ik diegenen red die volkomen verloren zijn, zal Mijn tussenkomst ook de anderen redden die gewoon verward zijn.

Kom, verzamel jullie voor Mijn aanschijn, jullie allemaal, want Mijn tijd komt zeer spoedig. Laat niet één van jullie talmen met het bidden voor de ziel van diegenen die jullie hulp het meeste nodig hebben.

Jullie Jezus