Remember again, that despite your own beliefs, I love you all.


2011-09-18 18:15 - Klasická chyba, kterou děláte, když se snažíte přijít blíže ke Mně.


Přicházím ve jménu Ježíše Krista, Syna Boha Nejvyššího. Já jsem On.

Má vroucně milovaná dcero, proč lidé stále hledají odpovědi na otázku své existence pomocí vědy? Hledají a hledají, ale odpovědi, se kterými přicházejí, jsou nepravdivé a tak vzdálené skutečné existenci duchovní sféry království mého Otce, že se musíte za tyto duše modlit.

Děti, Já vím, že přijmout pravdu o mé existenci a o existenci mého milovaného Otce je velmi těžké. Neboť pokaždé, kdy vaše oči zahlédnou Pravdu, Satan otočí vaši hlavu jiným směrem. Většinou použije logiku, aby přesvědčil mé děti, že království mého Otce je jenom výplodem lidské fantazie. Potom použije pohodlí materiálního světa, aby vás přesvědčil, že právě tomu musíte dát přednost.

Pak jsou zde duše, které Pravdu skutečně chápou. Dělají klasickou chybu, když se snaží ke Mně přiblížit. Je pro ně snadné, když už jsou materiálně zabezpečené, aby zajistily, že se pak budou moci na své duchovní cestě pohybovat vpřed. Ale tak to nefunguje. Musíte všemi prostředky chránit vaše rodiny a vaše domovy. Musíte živit ty, kteří jsou na vás závislí. Potom Mě musíte postavit na přední místo, před všechny světské věci. To bude váš cestovní pas do nebe. Bez Boha je člověk ničím. Žádný materiální přepych nenahradí – a ani by nemohl nahradit – Boží lásku. Ani nemůže být postaven na stejné místo, nebo mu být přisouzena stejná hodnota, chcete-li Mě skutečně vroucně přijmout do svého srdce.

Důvěřujte Mi a to ostatní se už dostaví samo. Jestliže se pokoušíte udělat všechno na vlastní pěst, a lpíte na svém bohatství, abyste měli z obou světů to nejlepší, pak budete zklamáni.

Mějte na paměti, že moje láska k vám bude živit vaše duše. Materiální bohatství bude živit přání vašich těl, ale ta se časem rozpadnou a vám nezůstane nic.

Děti, prosím – ať je to jakkoliv těžké – nechejte Mě vás vést po cestě Pravdy k věčnému štěstí. Proste Mě jenom o moji pomoc a Já vám odpovím.Váš milující učitel a Spasitel
Ježíš Kristus
2012-09-18 15:40 - Nejsem Syn člověka, jakým Mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční.


Má vroucně milovaná dcero,

byla to velmi drsná cesta pro mé následovníky hlásící se k této misi.

Jsou zesměšňováni těmi, jejichž mínění si váží.

Ti, kdo tvrdí, že jsou duchovně zralí, se jim posmívají a ti, kdo Mě, Ježíše Krista, popírají, na ně plivají.

Musí přijmout trnovou korunu a pokoru, která je nutná, aby nesli bolest utrpení v mém svatém jménu.

Nikdo by neměl podceňovat trnitou cestu k věčné spáse.

Přetrpíte-li tato muka, budete rychle očištěni a budete schopni pomoci jiným, k jejichž očistě nedojde dříve, než po Varování.

Moji milovaní stoupenci, přijde čas, kdy do vašich myslí zasadí lži ti, kteří chtějí, abyste opustili moji misi.

Musíte prostě být pevní, zdvořilí a pak zůstat zticha, budete-li čelit takovému pronásledování.

Nikdy nediskutujte, nebo se nesnažte dokazovat pravost mého svatého Slova, neboť klopýtnete a upadnete. Potom dostanete kopance a shledáte těžkým pokračovat a propagovat mé svaté Slovo. Jinými slovy, nebudete vědět jak dál. Pak nastane zmatek a v některých případech se ode Mne odvrátíte.

Mnozí z mých následovníků, kteří vzali na sebe svůj kříž, aby Mě následovali v této misi k záchraně duší, nebudou moci pokračovat na své vysilující cestě.

Někteří dovolili jiným, aby do jejich mysli zasadili pochybnosti.

Jiní uvěřili lžím, které jim řekli, aby popřeli tuto moji poslední svatou misi na zemi k přípravě lidstva na můj Druhý příchod.

Jen ti, s jednoduchou láskou ke Mně, s hlubokou oddaností, a ti, kteří chápou úlohu utrpení v záchraně duší, měli výdrž pokračovat.

Není lehké, následovat Mě, svého Ježíše. I když následování mého učení vás může přivést blíže k mému Nejsvětějšímu Srdci, je to jen tehdy, když přijmete skutečnost, že je to kříž, můžete se skutečně nazývat mým stoupencem.

Mnohé ubohé duše věří, že dostanou velkou moc, slávu a uznání ve světě, když odpoví na mé volání. To se nestane.

Já jsem trpící oběť a v tom spočívá moje moc nad Satanem.

Nejsem ten Syn člověka, jakým mě lidé chtějí mít. Nejsem konvenční. Vybírám nehodné duše, aby předávaly má poselství.

Volám ty nejchudší, nejpokornější a největší z hříšníků, protože potřebuji ukázat, že jste všichni stejní v mých očích. Ale budou to jen ti, kteří přijmou, že Já mohu obejmout jen pokorné v mysli a duši, a kteří rychle půjdou k duchovní dokonalosti.

Budete-li trpět v mém jménu, pozvednu vás do slávy v Novém ráji.

Přijměte Pravdu mého božství v tom, že nikdy nebudu oslavovat sám sebe skrze mé pravé proroky, a že ani oni nebudou hledat slávu v mém jménu.

Nyní pojďte ke Mně s důvěrou a odevzdáním, abych vás mohl učinit svými.Váš Ježíš
2013-09-18 15:08 - Při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží.


Má vroucně milovaná dcero,

když jsem řekl, že přijdu znovu, abych soudil živé a mrtvé, myslel jsem právě to. První soud musí být naplněn a tím myslím, že při svém Druhém příchodu budu soudit každou osobu, zůstávající naživu v tomto čase na zemi, podle toho, co udělala pro slávu Boží. Můj soud bude tvrdý, protože veškeré mé milosrdenství již bylo v této fázi vylito na zemi.

Vy, kteří zůstanete vzpurní až do konce tím, že Mě odmítnete – přestože vám bude Pravda zjevena, budete ode Mne odvrženi. Nikdy nepřijmete moje milosrdenství, bez ohledu na to, jak naléhavě prosím o vaši spásu. Vaše odmítnutí a nenávist ke Mně vám přinese věčné utrpení a budu pro vás ronit hořké slzy plné smutku. Ach, jak budete toužit po pohodlí země, i když jste tam marnili svůj čas bezbožnou honbou za hříšnými potěšeními a mocí a kde jste utiskovali ostatní. Země vám bude připadat jako toužebný ztracený ráj, až budete křičet v hlubinách temnoty o moji pomoc.

Vy, kteří Mě milujete, ale vaše duše byly zkaženy hříchem, nesmíte mít strach, protože vás zahltí mé milosrdenství, když o to poprosíte. Všichni hříšníci budou spaseni, jakmile se vykoupí v mých očích, bez ohledu na závažnost jejich hříchů.

Živí, v mé přízni, budou vyzdviženi do mého slavného ráje. Bude to každý hříšník, každého vyznání, každé rasy, který volal ke Mně, svému Spasiteli, Synu člověka a všichni ti, kteří Mě poprosí, abych je zachránil.

Vzkřísím mrtvé, ty, kteří byli očišťováni v hlubinách očistce, stejně jako ty, kteří trpělivě vyčkávají v nebi na příchod toho slavného dne. Zbytek bude vyhnán.

O vašem čase na zemi bylo rozhodnuto mým Otcem a tento den Mi stále není znám, ale řeknu vám toto. Vy, z této generace, budete shromážděni a vzati do mého Nového ráje, až se nebe a země stane jedno. Byl vám dán čas na přípravu, tak jej dobře využijte, abyste mohli mít věčný život a sdílet jej se svými milovanými. Nyní vás prosím, zasvěťte Mi každého milovaného, svou rodinu, své přátele a vaše národy, abych je mohl pokrýt ochranou své drahocenné Krve.Váš Ježíš
2013-09-18 21:30 - Modlete se tuto speciální modlitbu modlitební kampaně k zasvěcení vašich blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou krví.


Family

Má vroucně milovaná dcero,

prosím, abyste se všichni modlili tuto speciální modlitbu modlitební kampaně k zasvěcení vašich blízkých, abych je mohl pokrýt svou drahocennou Krví.

Modlitba modlitební kampaně (122):

Za zasvěcení drahocenné Krvi Ježíše Krista

"Drahý Ježíši, prosím Tě, abys zasvětil mě, moji rodinu, mé přátele a národ pod ochranu tvé drahocenné Krve.

Zemřel jsi za mne a tvá zranění jsou mými zraněními, když důstojně přijímám utrpení, které budu snášet v době, vedoucí k tvému Druhému příchodu.

Trpím s Tebou, drahý Ježíši, když se snažíš shromáždit všechny Boží děti do svého srdce, abychom měli věčný život.

Pokryj mě a všechny, kteří potřebují tvou ochranu, svou drahocennou Krví. Amen."

Vše, co potřebujete, je důvěřovat Mi a Já ochráním všechny, kdo ke Mně volají, abych spasil jejich vlastní duše a duše ostatních.

Jděte a připravte se na Soudný den. Žehnám vám všem a dávám vám sílu, abyste vytrvali ve vaší oddanosti mé modlitební kampani.Váš Ježíš
2014-09-18 13:30 - Modlete se o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno.


Mé drahé dítě,

musíš žádat každého, aby prosil o Boží milosrdenství ve všech věcech, týkajících se zničení lidstva. Mám na mysli bezbožné plány zahrnující války, zavedení celosvětového očkování – před nímž jste byli varováni poselstvím z 26. listopadu 2010 – genocidu a vyvražďování křesťanů a také i lidí jiných vyznání rukama zlých lidí.

Je-li duše nakažena Satanem, je schopna nejintenzivnější nenávisti k Božím dětem. Když skupiny lidí, plně ovládaných Zlým, spolupracují, projevuje se jejich bezbožnost ve všech činech, aby způsobily smrt a zkázu těm, které ovládají.

Musíte se modlit, vy všichni, abyste překazili plány zlých lidí, jejichž touhou je omezit světovou populaci pro svůj vlastní zisk. Ti, kdo budou ušetřeni tohoto zla, se ocitnou pod kontrolou neviditelné skupiny. Volám ke každému z vás, abyste se modlili k mému Synu, Ježíši Kristu, abyste pomohli zmírnit takové tragedie a zvrhlosti. Některé z těchto hrůz mohou být zmírněny, ale ne všechny. Nicméně vaše modlitby oslabí dopad těchto strašných činů, které budou konány následovníky Zlého. Prosím, modlete se tuto modlitbu modlitební kampaně (166), abyste pomohli omezit vraždění nevinných.

Za omezení vraždění nevinných

"Nejdražší Matko Spásy, prosím, předlož tuto naši prosbu za omezení vraždění nevinných, svému milovanému Synu, Ježíši Kristu.

Prosíme, aby pro své milosrdenství odvrátil hrozbu genocidy, pronásledování a násilí všeho druhu vůči Božím dětem.

Prosíme tě úpěnlivě, drahá Matko Spásy, vyslyš náš pláč a nářek o lásku, jednotu a pokoj v tomto žalostném světě.

Prosíme, aby Ježíš Kristus, Syn člověka, nás všechny ochránil během těchto časů velké bolesti a utrpení na zemi. Amen."

Děti, až předpověděná proroctví nastanou, je důležité, abyste se modlili o milosrdenství mého Syna, aby všechno utrpení mohlo být zmírněno a zlé skutky, páchané proti lidstvu, mohly být odvráceny.

Jděte v pokoji a lásce sloužit Bohu.Vaše milovaná Matka
Matka Spásy